NašiodborníciVámpomohoupřizískávání Vašichnárokůnaodškodněnízdravotníújmypřidopravníchnehodách a jinýchsituacích

V každodennímživotěčelímerůznýmobtížnýmsituacím, kterése mohouvyskytnoutnečekaněatakse můžemesnadnostátpoškozenýmineboiobětmitěchtosituací.Jedná se o mimořádnéudálosti, kterýmčelíme a takjistěocenímepomocnouruku, abychom se vypořádali s těmitonepříjemnýmiokamžiky.Vážněnemusímemítžádnoupředstavu o tom, kdo a jaknámmůžepomoci v situacích, kdyjsmeúčastníkynapř.dopravnínehody. Našezdravípřípadněiživotzávisína tom, kdonámpomáhátím, žezavolásanitku a policii, aby násdopravili do nejbližšínemocnice a okamžitězahájilipomoc a léčbu. Díkysilnémuprovozu, kdekaždýspěcházasvýmcílem, jsoudopravnínehodypoměrněčastýmjevemnanašichsilnicích. Možnábudememusetčelitspoustěduševníhostresu, kdyžse ocitnemev takovésituaci a navícnemusímemítvůbecpředstavu o finančnístránce, předevšímo výdajíchnaléčbu.

Tato webovástránkaVámpomůže vorientaci a zodpovímnohodalšíchotázek.Nášspolek je neziskovouorganizací, kterápomáhálidemzískávatvšechnydruhyodškodněnízdravotníújmypřinehodách a v jinýchsituacích.

Nášspolekpomáhálidem v různýchobtížnýchsituacích, jakojsou:

1. Náhradaškodynazdravípřidopravníchnehodách - kdykolivčelízraněnípřidopravnínehodě a je hospitalizovánv nemocnici, nášspolekpomáhárodinámpřizískávánífinančníchnárokůnavýdajepotřebné pro léčbu. To je opravduskvělávěc, protožerodinačlověka, kterýbylzraněnpřidopravnínehodě, budeskutečněpotřebovatpomocnouruku.Externíspolupracovnícinašehospolkupomáhajírodinnýmpříslušníkůms vyřizovánímrůznýchformalit a se získáváním oprávněnýchnárokůpřiškoděnazdravípodopravnínehodě.

2. Odškodněnípřipracovníchúrazech - vněkterýchpřípadechmůžedojít k vážnýmporaněnímdůležitýchorgánů. Může se stát, žese poškozenývrátíponěkolikadnech do pracovníhoprocesu. Existujívšakpřípady, kdy se poškozenýstáváhandicapovaným a nebudeschopenvykonávatstejnoupráci.Nejenvětšínehody, ale ijinésituacemohouzpůsobitzraněníosobběhemjejichpráce.Nášspolekpomáhátěmtopracovníkůmzískávatjejichzákonnénárokynaodškodněnípracovníhoúrazunapracovišti.

3.Nášspoleknabízítaképomocpřiodškodněnízapoškozenívozidlapřidopravnínehodě.Tentoproceszahrnujepostupytýkající se pojištěníodpovědnostiz provozuvozidlazavzniklouškodu.Našizkušeníspolupracovníciv právníchzáležitostechspojených s dopravníminehodaminabízejíplnoupodporu pro získáníplnénáhradyškodynavozidlech.

4.Odškodněnízaškodyzpůsobenétrestnýmčinem - někdose může stat obětízločinunebojinéhonásiléhojednání. K tomumůžedojít z různýchdůvodů.Vzhledem k tomu, ženášspolekpracujenaochraněpoškozených, nabízíobětemtrestnýchčinůipomoczaúčelemzískáníodškodnění.

5.Obětizločinu - osobanebojejíblízkýpříbuzný se můžestátobětítrestnéhočinu. Přestože se jedná o zdlouhavouprávnízáležitost, našispolupracovnícipomáhajíobětizískatfinančnínáhradyi v trestníchzáležitostech.

6.Zdravotníújmypřisportovníchudálostech, naveřejnýchprostranstvíchapod – členové a spolupracovnícinašehospolkupomáhajítěmtoobětemzískatspravedlivéodškodnépřitěchtotypechzranění.

Externíspolupracovnícinašehospolkupodporujíkaždéhopostiženéhovevšechkrocíchpřizískáváníodškodného.Poskytujíjimbezplatnéprávníporadenstvítýkající se získávánívšechpotřebnýchdokumentůvčetnělékařskýchzpráv a posudků.

Všechnyčinnosti, kterévykonávajíčlenovénašehospolku, nejsouv žádnémpřípadězaúčelemdosaženízisku.Nášspoleknikdynepožadujefixníprovizizezískanéhofinančníhoodškodnění, kterépoškozenýzíská.Všechnydruhypomociposkytujenášspolekzcelabezplatně, jedinouodměnou pro nás je spokojenostpoškozenéosoby a případnědobrovolnýpříspěveknadalšíčinnostspolku.Členovénašehospolkuposkytujíkomplexnípomocobětem v jejichnelehkéživotnísituaci.

Kromětěchtovýšeuvedenýchslužebnabízínášspolekpomocpřifinancováníléčby.Poskytujemebezplatnézapůjčenípotřebnýchzdravotnickýchprostředků a pomůcek.Poskytujemebezplatnéprávníporadenství apsychickoupodporupoškozenýmosobám, pomáhámejimzotavitse zezdravotníchobtíží, s nimiž se mohoupotýkat.

Těmitomožnostipodporypoškozených se nášspoleklišíodjinýchspolečností, kteréposkytujípodobnéslužbyza účelemdosaženízisku.


Pro více informací: -náhrada škody na zdraví