ภาพสาเกตุนครชุด 11ภาพถ่ายท้าวขัติยะบุญตา
บุตรชายเพียงคนเดียวของพระยาขัตยวงษาเอกาธิกสตานันท์ 
(เหลา ณ ร้อยเอ็ด,ท้าวสุวรรณ) 
เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนสุดท้าย กับญาแม่อ่อน 
พระยาขัตยวงษาเอกาธิกสตานันท์ มีเมียสามคน 
คือญาแม่อ่อน ญาแม่เหลี่ยม ญาแม่รจนา 
โฮงของท่านท้าวขัติยะตั้งอยู่ทิศตะวันออกวัดคุ้มวนาราม

โฮงของท่านอยู่แถวร้านร้อยเอ็ดฟลีม
ท้าวขัติยะอยู่กินกับญ่าแม่ใหมีบุตรสาวสวยๆทั้งนั้น
ผมพยายามจะหารูปของทองหล่อ ทองแท่ง 
ยังหาไม่ได้ได้คนเดียวแต่ทองสมุทร์


เมรุนกหัสดีลิงค์ส่งสการศพ
หลวงปู่ชม ฐานธมฺโม 
วัดกู่พระโกนา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
ถ่ายเมื่อปี 2495

ราษฎรเมืองเสลภูมิ
เฝ้ารับเสด็จ พ.ศ.2449


ที่พักนอกเมืองร้อยเอ็ด 
พ.ศ.2449


สตรีร้อยเอ็ดห่มผ้าขิดไหม 
ไม่ทราบปีที่ถ่าย
Comments