สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

        สัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ชั้นสูงมีเนื้อเยื่อของร่างกายเจริญเป็นอวัยวะที่มีการทำงานซับซ้อน มีกระดูกสันหลังทำหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายคงรูปที่แน่นอนอยู่ได้ส่วนมากมีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

            นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังตามลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ออกเป็น พวก ได้แก่ 
 1. พวกปลา

2. พวกครึ่งน้ำครึ่งบก

3. พวกสัตว์เลื้อยคลาน

 4. พวกสัตว์ปีก

5. พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม