หน้าแรก
ขนบ
ความหมาย[ขะหฺนบ] น. แบบอย่าง, แผน, ระเบียบ; กลีบ, รอยที่พับ
 (ของสมุดข่อย หรือผ้าจีบ หรือจีวร เป็นต้น); ชั้น เช่น ขนบหิน. (ข. ขฺนบ่ ว่า สิ่งที่อยู่ในห่อ, ที่หมก).
 
ธรรมเนียม
ความหมาย

ทํา–] น. ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง.

ประเพณี
ความหมาย

น. สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี. (ส. ปฺรเวณิ; ป. ปเวณิ).
 
ไท
 
ไท ๑
ความหมาย
(โบ) น. ไทย เช่น ปีโถะหนไทกัดเหมา. (จารึกสยาม).
 
ไท ๒
ความหมาย
น. ผู้เป็นใหญ่.
 ไทย
 
ไทย ๑
ความหมาย
[ไท] น. ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า, ชนเชื้อชาติไทยมีหลายสาขาด้วยกัน เช่น ไทยใหญ่ ไทยดํา ไทยขาว; ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส; คน เช่น ไทยบ้านนอก ว่า คนบ้านนอกไทยใจแทตย์ ว่า คนใจยักษ์. (ม. คําหลวง ทานกัณฑ์).
 
ไทย- ๒
ความหมาย
[ไทยะ-] (แบบ) ว. ควรให้, ใช้ประกอบเป็นคํานําหน้าสมาส. (ป. เทยฺย).
 
 
เหมา ๑
ความหมาย
[เหฺมา] ก. คิดเป็นจํานวนรวม เช่น รับเหมา เหมาผลไม้ทั้งเข่ง; หาความ เช่น อย่าเหมาว่าฉันผิดคนเดียว.
 
เหมา ๒
ความหมาย
[เหฺมา] (ถิ่น-อีสาน) น. เม้า คือ ปีเถาะ.
 


 

เชื้อชาติ


ภาษา

ความหมาย

น. ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 

พจนานุกรม ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานสงกรานต์ ๒๕๕๕


วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน เวลา ๑๙ นาฬิกา ๔๖ นาที ๑๒ วินาที
ตรงกับเวลา ๒๐ นาฬิกา ๔ นาที ๑๒ วินาที (เวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน) *
นางสงกรานต์นามว่า กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ
หัตถ์ขวาทรงขรรค์ หัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร(นอนลืมตา) มาเหนือหลังมหิงส์(กระบือ) เป็นพาหนะ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๕๐๐ ห่า
ตกในเขาจักรวาล ๒๐๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๕๐ ห่า ตกในมหาสมุทร ๑๐๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๕๐ ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ วาโย(ธาตุลม) น้ำพอประมาณ พายุจัด
เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีมะโรง นาคราชให้น้ำ ๓ ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีมาก กลางปีงาม แต่ปลายปีน้อยแล

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล ๑ ส่วน เสีย ๕ ส่วน
บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล

วันเถลิงศก ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน เวลา ๒๓ นาฬิกา ๔๓ นาที ๔๘ วินาที
ตรงกับเวลา ๐ นาฬิกา ๑ นาที ๔๘ วินาที (เวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน) *
เกณฑ์อัตตาเถลิงศก จุลศักราช ๑๓๗๔


เถลิงศก ๒๕๕๕ อวมาน ๔๐๐ อุจจพล ๒๘๕
จุลศักราช ๑๓๗๔ หรคุณ ๕๐๑๘๖๖ ดิถี ๒๔
มาสเกณฑ์ ๑๖๙๙๔ กัมมัชพล ๙ วาร ๑
ตำนานนางสงกรานต์ http://www.myhora.com
 
สงกรานต์2555http://www.myhora.com
                        

แป้งร่ำ
N. perfumed powder def:[แป้งที่ปรุงด้วยน้ำหอม] syn:{แป้งเครื่องหอม} sample:[หญิงโบราณมักใช้แป้งอบแป้งร่ำทาใบหน้าและลำตัว] N. perfumed powder def:[แป้งที่ปรุงด้วยน้ำหอม] syn:{แป้งเครื่องหอม} sample:[หญิงโบราณมักใช้แป้งร่ำทาใบหน้าและลำตัวให้หอมกรุ่น]


Comments