ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาล (ใหม่)

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาล
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1. การเข้าถึงบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
(Accessibility to curative care services for the elderly in Damnoen Saduak, Ratchaburi Province)
เลขหมู่ RA777.6 ผ63
ระดับ ปริญญาโท
ผานิตา พงษ์เศวต สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
2. การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติสำหรับการตรวจหาเชื้อ HIV ชนิดที่ 1 ด้วยวิธี ELISA ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
(Statistical quality control of Hiv-1 Elisa test Performance for the Chaophaya Abhai Phubethr Hospital Prachinburi Province)
เลขหมู่ QA276.6 ร63
ระดับ ปริญญาโท
รัตนา ทั่งทอง สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2544
3. การดูแลกำกับตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดของโรงพยาบาลนครปฐม
(Self-regulation of cancer patients on chemotherapy in Nakhon pathom hospital)
เลขหมู่ RC271.C5 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุนีย์ สุวรรณศีลศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2551
4. การดูแลรักษาตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ RC660 ส27
ระดับ ปริญญาโท
สกุล มหารัตนวงศ์ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2548
5. การบริหารจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ส่งต่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
(THE MANAGEMENT OF THE SPECIALIZED HOSPITAL AFFECTING THE PROVIDERS' SATISFACTION)
เลขหมู่ RA971.35 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนิดา ทองมณโฑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
6. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ชมรมสร้างพุทธภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(The performance in healthth promotion clubs of public health volunteers in amphoe Cha-Am Changwat Phetchaburi)
เลขหมู่ RA427.8 ส94
ระดับ ปริญญาโท
โสภณ นุชเจริญ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2551
7. การปฏิบัติงานตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดสมุทรสาคร
(Job performance competency among registered nurses in government hospitals, Samut Sakhon province)
เลขหมู่ RT81.ท9 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สิริลักษณ์ อยู่เย็น สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2552
8. การประเมินการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
(Assessment of a performance for professional nurses in pediatrics nursing division Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RJ245 ต46
ระดับ ปริญญาโท
ตรีสุคนธ์ วิริยโกศล สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
9. การประเมินผลโปรแกรมความร่วมมือระหว่างเภสัชกรและพยาบาล ในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ตามความสมัครใจ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
(Evaluation on collaborative program between pharmacists and nurses to improve spontaneous reporting system in Prakokklao hospital, Chanthaburi province)
เลขหมู่ RM302.5 น63
ระดับ ปริญญาโท
นันทยา ประคองสาย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2549
10. การเปรียบเทียบต้นทุนและผลลัพธ์ระหว่างการใช้ปากกาและเข็มฉีดยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับอินซูลิน ณ โรงพยาบาลนครชัยศรี

เลขหมู่ RC660 อ62
ระดับ ปริญญาโท
อัญชลี สินเจริญมณี สาขาวิชาเภสัชกรรม
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
11. การเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวจากการใช้ยา clozapine ในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญา
(Clozapine-inducde white blood count disorders in psychiatric patients at sritunya hospital)
เลขหมู่ RC514 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุพาณี ตันตะโนกิจ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2547
12. การเผชิญปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับบริการในโรงพยาบาลนครปฐม

เลขหมู่ RC280.B8 ส73
ระดับ ปริญญาโท
เสาวนีย์ จันทรรัตน์ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2549
13. การเผชิญปัญหาของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่มารับบริการในโรงพยาบาลราชบุรี
(Coping behaviors of cervix cancer patients in Ratchaburi hospital)
เลขหมู่ RC280.U8 น23
ระดับ ปริญญาโท
นงนุช ทีตี้ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2553
14. การพัฒนากระบวนการประสานรายการยาบนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
(The development of medication reconciliation in the inpatient setting at Thawung hospital, Thawung district, Lop Buri province)
เลขหมู่ RA975.5.P5 ว36
ระดับ ปริญญาโท
วนิดา ขุมแร่ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553
15. การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคล โรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี
(Development of empowerment process for individual diabetic patients in Nongsaeng community hospital, Saraburi province)
เลขหมู่ RC661.H63 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนิษฎา สุรเดชาวุธ สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2553
16. การพัฒนาการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
(The development of knowledge management for overweight staffs of Ratchaburi hospital personnel)
เลขหมู่ RA645.O23 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประยุทธ นงค์นวล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551
17. การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชน สำหรับผู้ป่วยเบาหวานของ โรงพยาบาลโพธาราม
(Development of primary care network model for diabetic patients at Photharam hospital)
เลขหมู่ RC661.H63 ช53
ระดับ ปริญญาโท
ชวนชม ภวัตธนยา สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม
2553
18. การพัฒนาเครื่องมือประเมินกระบวนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติสำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป‪(การรักษาโรคเบื้องต้น)‬
(The development of curriculum implementation process assessment tools for nurse practitioners curriculum)
เลขหมู่ LC1072.P73 พ44
ระดับ ปริญญาเอก
พรภิรมย์ หลงทรัพย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2553
19. การพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดในการรับบริการด้านสุขภาพ
(Prototype development of applying citizen ID Smart Card in healthcare services)
เลขหมู่ TK7895.S62 ช43
ระดับ ปริญญาโท
ชลธิชา จิวารัตนพงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2551
20. การพัฒนาต้นแบบระบบส่งต่อผู้ป่วยด้วยมาตรฐาน HL7
(Patient referral system prototype development in HL7 standard)
เลขหมู่ RA971.23 อ93
ระดับ ปริญญาโท
อโณทัย จันแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
21. การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
(Human capital development of nursing college under Praboromarajchanok institute)
เลขหมู่ RT13.ท9 จ46
ระดับ ปริญญาเอก
จรัสศรี เพ็ชรคง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
22. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 เรือง
(THE DEVEELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION TO SUPPORT STUDYING ON ANATOMY AND PHYSIOLOGY 1 IN ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF SKELETAL MUSCULAR SYSTEM FOR THE FIRST YEAR NURSING STUDENTS)
เลขหมู่ LB1028.5 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุพัตรา ธิชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2544
23. การพัฒนาระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก
(Development of medical picture archiving system for small hospital)
เลขหมู่ R857.O6 ช54
ระดับ ปริญญาโท
ชวรวย ทัศนะเกตุ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2552
24. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วย : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Development of triage expert system : a case study of faculty of medicine Siriraj hospital)
เลขหมู่ RA971.6 อ65
ระดับ ปริญญาโท
อิศรา แย้มงามเหลือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2552
25. การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลประกันสังคมกับโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HL7 โดยใช้เว็บเซอร์วิส
(Social security and hospital data exchange system development in HL7 standard using web service)
เลขหมู่ RA412.5.ท9 ด52
ระดับ ปริญญาโท
ดวงแก้ว สุวรรณดี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2550
26. การพัฒนาระบบเวชระเบียนรวมโดยใช้เว็บเซอร์วิสและดาต้ากริด
(Integrated medical record using web services and data grid)
เลขหมู่ RA999.M43 ส75
ระดับ ปริญญาโท
สุวชัย เสียงอ่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2551
27. การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
(Development of patient referral information system : a case study of the hospitals under Bangkok medical service department)
เลขหมู่ RA971.23 ส75
ระดับ ปริญญาโท
สุวรรณ อาจคงหาญ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2551
28. การพัฒนาระบบสั่งจ่ายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยที่มาติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
(Development of prescribing system to reduce medication errors in follow up patients at Suanphung Hospital)
เลขหมู่ RA975.5.P5 ด73
ระดับ ปริญญาโท
เดือนเด่น บุญรังสรรค์ สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2553
29. การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาล ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณสุข
(The development of coaching model to enhance instructional competency of nursing instructors that promotes critical thinking skills of nursing students in praboromarachanok institute, ministry of public health)
เลขหมู่ LB2806.4 ธ62
ระดับ ปริญญาเอก
ธัญพร ชื่นกลิ่น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2553
30. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
(The development of an instructional model based on constructivist theory to enhance lear5ning abilities of nursing students)
เลขหมู่ LB1028.38 จ64
ระดับ ปริญญาเอก
จิราภรณ์ พิมใจใส
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
31. การรับรู้ของพยาบาลในความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลศิริราช
(Nurse’s perception about Siriraj Hospital learning organization)
เลขหมู่ RA990.ท9ศ64 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุมนา บุญหลาย สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2550
32. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี
(Unit cost analysis of antenatal unit of suanphung hospital Ratchaburi province)
เลขหมู่ RA990.ท92ส53 ร63
ระดับ ปริญญาโท
ราตรี คงละออ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
33. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยในของหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ‪(องค์การมหาชน)‬
(Unit cost of inpatient department private ward of Banphaeo hospital (public organization))
เลขหมู่ RA965.6 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุรีพร ทองชั้น สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
34. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน

เลขหมู่ R728.5 ว69
ระดับ ปริญญาโท
วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2550
35. การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านชุมชนกับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี
(An analysis of composition of community and how to support the exercise behaviour in community hospitals in Ratchaburi)
เลขหมู่ RA776.9 ช43
ระดับ ปริญญาโท
ชลธิชา ยิ้มแย้ม สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
36. การศึกษาการจัดการขยะไม่ติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีศึกษาการรีไซเคิลขยะในโรงพยาบาลเลาขวัญ
(Non infection hospital waste management the case study of waste recycle at laokhw an hospital)
เลขหมู่ TD789.ท9 ส82
ระดับ ปริญญาโท
แสงรุ้ง รักดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2551
37. การศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดไขมันของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครปฐม
(STUDY OF CONSUMING LIPID LOWERING DIETARY SUPPLEMENT PRODUCTS IN CARDIOVASCULAR DISEASE PATIENTS : CASE STUDY IN NAKHON PATHOM HOSPITAL)
เลขหมู่ RM666.O45 อ45
ระดับ ปริญญาโท
อรอนงค์ เหล่าตระกูล สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2545
38. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทัวร์สุขภาพโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
(Factor affecting health tour service on the luangphopern hospital)
เลขหมู่ RA990.ท9ป7 น67
ระดับ ปริญญาโท
พระนิเวศ พริ้มพราย สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
39. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบางประกอก 1

เลขหมู่ RA965.6 ศ74
ระดับ ปริญญาโท
ศุภสิริ ภิสัชเพ็ญ สาขาวิชาสถิติ
-
40. การศึกษาคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร
(A study service quality at the outpatient department of Banpheao Hospital (Public Organization) Prommitr Branch)
เลขหมู่ RA974 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จิตติมา ธีรพันธุ์เสถียร สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2549
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
41. การศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี
(A study of the strategies to support the exercise behaviour in community hospitals in Ratchaburi)
เลขหมู่ RA781 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กิตติมา มัญญะหงษ์ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
42. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี
(A study of the factors effected to the exercise behaviour of personnel of community hospitals in Ratchaburi)
เลขหมู่ RA781 ภ65
ระดับ ปริญญาโท
ภาสิตา วินันท์ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
43. การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติการพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรี
(The study of a comparative practice nursing of trauma patient at Ratchaburi Hospotal referral system)
เลขหมู่ RT120.E4 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุนันท์ เกียรติชัยพิพัฒน์ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
44. การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นบนพื้นฐานของปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในครอบครัว
(A study of self-care behavior the elderly in Luangphopern Hospital on the basis of personal factors and socials support)
เลขหมู่ HV1484.ท9 ม64
ระดับ ปริญญาโท
มาริสา ประทุมมา สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2550
45. การศึกษาพัฒนาการของเด็กอายุ 6 ถึง 9 เดือน : กรณีศึกษาหน่วยส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิโรงพยาบาลศิริราช
(Study the development of six to nine months children : case study promotion health care unit Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RJ131 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ปริญญา เพิ่มพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
46. ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลศิริราช
(Stress and coping in the rehabilitation stroke patient at siriraj hospital)
เลขหมู่ RC388.5 ร72
ระดับ ปริญญาโท
รุ่งนภา เตชะกิจโกศล สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
47. ความต้องการพัฒนางานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(Intended performance enhancement of pharmacy department in public health centers, Bangkok metropolitan administration)
เลขหมู่ RA975.5.P5 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิลวรา หนูรอต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2553
48. ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช
(Intention to stay in employment of operating room nurses ; siriraj hospital)
เลขหมู่ RD32.3 ก45
ระดับ ปริญญาโท
กฤษณี ก้อนพิงค์ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
49. ความเป็นอิสระในวิชาชีพการพยาบาลงานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์โรงพยาบาลศิริราช
(Professional nurse autonomy surgical nursing division Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RT82 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุพัฒน์ตรา ตันติศรีไกรแสง สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
50. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย
(Organization commitment of srivichai 3 omnoi hospital staff)
เลขหมู่ RA990.ท93ส6 ว44
ระดับ ปริญญาโท
วรรณดี อ่อนแย้ม
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
51. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่ายนอกในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
(Patients'satisfaction on outpatient department service quality in chantharubeksa hospital)
เลขหมู่ RA965.6 บ72
ระดับ ปริญญาโท
เบญจพร พุฒคำ สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2547
52. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลบนหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลศิริราช
(Patients’ satisfaction toward nursing service on surgical male ward in Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RA965.6 จ22
ระดับ ปริญญาโท
จงจิต หงษ์เจริญ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2550
53. ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการของงานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลศิริราช
(Patients’ satisfaction on outpatient department service quality of cardio vascular nursing in Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RA990.ท9ศ64 ส45
ระดับ ปริญญาโท
สมหมายประภา มลิวัลย์ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
54. ความพึงพอใจในบริการแผนกผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
(Satisfaction in outpatient department service in Jedsamean Hospital at Ratchaburi province)
เลขหมู่ RA990.ท9ร8 อ75
ระดับ ปริญญาโท
อุษณีย์ พงษ์สัมฤทธิ์ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
55. ความสัมพันธ์ของการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมและการเสริมสร้างพลังอำนาจในการปฏิบัติงานกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาบเอกชน จังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจำกัด
(Relationship of perception on social support and job empowerment with organization commitment of professional nurses in private hospital Chonburi province case study : Bangkok hospital Pattaya)
เลขหมู่ RT81.5 ฉ62
ระดับ ปริญญาโท
ฉัตรชนิกานต์ บรรลุ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
56. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศกับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้น จังหวัดราชบุรี
(Relationship between factors of information with the success of performance in Suan Phueng Hospital Strategy Amphoe Suan Phueng Ratchaburi Province)
เลขหมู่ RA990.ท9ส53 ธ64
ระดับ ปริญญาโท
ธารารัตน์ สัญญะโม สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
57. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ‪(องค์การมหาชน)
(The relationships between factors driving the stress and stress of professional nurse banphaeo hospotal (public organization))
เลขหมู่ HF5548.85 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนิดา ชัยวิรุฬห์ สาขาวิชาการประกอบการ
2553
58. ความสามารถใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวชสถิติโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย

เลขหมู่ RA972.5 น34
ระดับ ปริญญาโท
นพมาศ ศรีอนุชิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2549
59. ความสุขในการทำงานของโรงพยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลศิริราช
(Work happiness of nurses in surgical nursing division, siriraj)
เลขหมู่ RT82 ป64
ระดับ ปริญญาโท
ปิยอร ลีระเติมพงษ์ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
60. ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร
(Happiness at work among the professional nurses in hospitals changwat samutsakorn)
เลขหมู่ RT82 น73
ระดับ ปริญญาโท
เนตรสวรรค์ จินตนาวลี สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2553

 

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
61. ความเหนื่อยล้าในการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(Job burnout in hospital pharmacists, Office of the Permanent Secretary of Ministry of Public Health)
เลขหมู่ RS122.5 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วาริชาฏ ศิวกาญจน์ สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2553
62. ค่าใช้จ่ายและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดทัายในโรงพยาบาลเอกชน
(Hemodialysis related expenditure and factors affecting the use on hemodialysis of patients with and stage renal disease in private hospitals)
เลขหมู่ RA410.5 พ64
ระดับ ปริญญาโท
พีรยา เจริญเลิศ สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2551
63. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในโรงพยาบาลศิริราช
(Quality of life in acute leukemia patients in Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RC643 พ72
ระดับ ปริญญาโท
เพ็ญใจ จิตรนำทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
64. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครชัยศรี
(QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DLABETES MELLITUS AT NAKORNCHAISRI HOSPITAL)
เลขหมู่ RA645.D5 ร63
ระดับ ปริญญาโท
รัตนาวดี จูละยานนท์ สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2545
65. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกที่ได้รับการรักษาด้านการนวดไทยที่โรงพยาบาลท่ายาง

เลขหมู่ RM723.T45 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จิดาภา จำปาเงิน สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2550
66. คุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา : บุคลากรฝ่ายสารสนเทศ ในโรงพยาบาลศิริราช
(Quality life & motivation for working-study case : human resources of Information Department in Sirriaj Hospital)
เลขหมู่ HD6951 น72
ระดับ ปริญญาโท
นุชนภา โกมารทัต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553
67. คุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา : บุคลากรฝ่ายสารสนเทศ ในโรงพยาบาลศิริราช
(Quality life & motivation for working-study case : Human resources of information department in Sirriaj hospital)
เลขหมู่ HD6951 น72
ระดับ ปริญญาโท
นุชนภา โกมารทัต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553
68. ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยของการใช้บริการรถพยาบาลรับ-ส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ‪(องค์การมหาชน)‬
(Direct unit costs of ambulance services of banphaeo hospital (public organization))
เลขหมู่ RC480.6 บ72
ระดับ ปริญญาโท
เบญจวรรณ ทองคำ สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
69. แนวทางการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารโรงพยาบาลเพื่อลดการใช้แสงประดิษฐ์ กรณีศึกษา : อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
(An approach to the utilization of daylighting in hospital building for reduction of artificial light case study : out-patient department Damnoen Saduak Hospital)
เลขหมู่ สถ.2/01 2549-001
ระดับ ปริญญาโท
อานนท์ ชั้นแจ่ม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2548
70. บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของพยาบาลจบใหม่โรงพยาบาลศิริราช
(Resilience of new graduated nurses in siriraj hospit al)
เลขหมู่ RT82 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุชาดา กิตติเดชา สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2553
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
71. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในบริการแผนกผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(Factors associated patients’ satisfaction on outpatient department service in Jedsamean Hospital Potharam District at Ratchaburi Province)
เลขหมู่ RA974 น28
ระดับ ปริญญาโท
นกแก้ว อิ่มไว สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
72. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในบริการแผนกผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
(Factors effect patients’ satisfaction on outpatient department service in Jedsamean Hospital at Ratchaburi Province)
เลขหมู่ RA990.ท9ร8 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริลักษณ์ มากมณี สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
73. ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยแอลกอฮอล์ของญาติผู้ดูแล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลราชบุรี

เลขหมู่ HV5275 ส46
ระดับ ปริญญาโท
สลิษา หลิมศิโรรัตน์ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2548
74. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
(Pactors affecting the job performance of professional nurses in community hospitals, phetchaburi province)
เลขหมู่ RT82 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ประทุม ต้วมศรี สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
-
75. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุร
(Factors determining stress of professional nurses in general hospitals, ratchaburi province)
เลขหมู่ RT67 พ72
ระดับ ปริญญาโท
เพ็ญศรี ฉันทาภิรมย์ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
-
76. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(Factors influencing organizational cttizenship behaviors of nursing instructors in colleges of nursing, Ministry of public health)
เลขหมู่ RT89.3 ช73
ระดับ ปริญญาเอก
ชุติมา มาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
77. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการพยาบาลในการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ จังหวัดราชบุรี

เลขหมู่ R727.45 ธ63
ระดับ ปริญญาโท
ธันยาภรณ์ พุทธา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2550
78. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
(Factors affecting the performance of nursing process among professional nurse at community hospital in Kanchanaburi province)
เลขหมู่ RT86.75.ท9 ล62
ระดับ ปริญญาโท
ลักษ์คณา พิทักษ์ภากร สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2553
79. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยบาลชุมชน เขต 2
(Factors predicting nursing care performances of registered nurses in community hospitals, area 2)
เลขหมู่ RT86.75.ท9 ด75
ระดับ ปริญญาโท
ดุษฎี ชอบธรรมดี สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2547
80. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพดีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว‪(องค์การมหาชน)‬

เลขหมู่ RA975.5.H4 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริชัย บุดดีสี สาขาวิชาการประกอบการ
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
81. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม
(Factors affecting the quality of work life professional nurses in Nakhon Pathom Hospital)
เลขหมู่ RT82 อ46
ระดับ ปริญญาโท
อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2552
82. ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม
(Factors contribute to the role of personels in quality hospital development, community hospitals in Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ RA990.ท9 ป63
ระดับ ปริญญาโท
ปิ่นนาฏ กวีกรณ์ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2552
83. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจัดการการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Factors effecting learning management behavior among nursing instructors in private Nursing Educational Institutes in Bangkok and its environs)
เลขหมู่ RT81.ท9 น63
ระดับ ปริญญาโท
นิตยา ร่มโพธิ์รี สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2552
84. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวันก่อนหมดประจำเดือน

เลขหมู่ RG186 ร63
ระดับ ปริญญาโท
วรินทร์พร ฝึกวาจา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2548
85. เปรียบเทียบผลของการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแบบตัวต่อตัวกับแบบกลุ่มต่อผู้ป่
(Comparison between individual and group counseling on patient with diabetes in Nongkhae Hospital)
เลขหมู่ RA645.D5 น63
ระดับ ปริญญาโท
นิตยา ภาพสมุทร สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2545
86. ผลการสอนสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
(Effects of health education in diabetes mellitus patients Loung Pho Thaweesak Hospital)
เลขหมู่ RA645.D5 ภ64
ระดับ ปริญญาโท
ภัททกุล จันทร์สวาท สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
87. ผลการให้โปรแกรมดูแลสุขภาพต่ออัตราการรักษาหายขาดของผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

เลขหมู่ RC311.6 ร36
ระดับ ปริญญาโท
รพีพรรณ เกิดหนู สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2548
88. ผลของการดำเนินการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี
(Results of universal health coverage operation ; a case study of donsalabb primary care unit Kanchanabuir province)
เลขหมู่ RA412.5.ท9 พ67
ระดับ ปริญญาโท
พิเชษฐ์ แป้นอินทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2552
89. ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดย SOAP Note ในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
(Effects of pharmacy soap note on dlabetic outpatients at Khaibangrachan hospital)
เลขหมู่ RA975.5.P5 พ43
ระดับ ปริญญาโท
พรพิมล รัศมีวงษ์จันทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2553
90. ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมที่มีต่อปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
(Effects of pharmaceutical care on driug-related problems in hemodialysis patients at Pranungklao hospital)
เลขหมู่ RS152 อ62
ระดับ ปริญญาโท
อัชฎา เหมะจันทร สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
91. ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยในต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคหืดหรือหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
(Effects of inpatient drug counseling on compliance of asthmatic or COPD patients at Samutprakarn Hospital)
เลขหมู่ RC591 อ78
ระดับ ปริญญาโท
อุไรวรรณ ตระการกิจวิชิต Architectural Heritage Management and Tourism (International Program)
2545
92. ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยโรคหืดในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
(Outcomes measurement of counselling on patients with asthma at taphanhin crown prince hospital)
เลขหมู่ RC645.A83 ฉ47
ระดับ ปริญญาโท
เฉลิมเกียรติ เขื่อนเพชร สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2547
93. ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลปทุมธานี
(Impact of patient counseling in diabetic patients at Pathumthani Hospital)
เลขหมู่ RA645.D5 ป62
ระดับ ปริญญาโท
ปัญญา อุ่ยประเสริฐ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2547
94. ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมก่อนพบแพทย์ในคลินิกโรคหืดที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
(Outcomes of pharmaceutical care prior to physician visit in asthma clinicat pranungklao hospital)
เลขหมู่ RC591 ภ63
ระดับ ปริญญาโท
ภาณุวัฒน์ แสงพุ่ม สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2552
95. พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพของสตรีวัยทอง ที่เข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
(Eating for health of menopausal woment attending the menopausal clinic at Nakhornpathom Hospital)
เลขหมู่ RA784 ว65
ระดับ ปริญญาโท
วิภาพร ศักดิ์สุริยผดุง สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2547
96. รูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการทำงานสูงของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(The high performance organization model of nursing college under the ministry of public health)
เลขหมู่ HD58.9 บ76
ระดับ ปริญญาเอก
บุศรินทร์ สุจริตจันทร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
97. ศึกษาระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
(Study on anxiety level in the pro-operative patients at Krathumbean Hospital,)
เลขหมู่ RC531 ร62
ระดับ ปริญญาโท
รัชนก ทองน้ำวน สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2549
98. ศึกษาระดับความสุขในการทำงานของพยาบาล : กรณีศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
(A study of happiness levels in the work of nurses : a case study of Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RT82 ช73
ระดับ ปริญญาโท
ชุติกาญจน์ เปาทุย สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553
99. ศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหน่วยส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
(A study of breastfeeding situation in promotion and prevention care unit, Siriraj Hospital, Bangkok)
เลขหมู่ RJ216 พ73
ระดับ ปริญญาโท
เพลินพิศ ขุนอาสา สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
100. องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(Leadership factors for nursing college administrators under the jurisdiction of the ministry of public health)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส74
ระดับ ปริญญาเอก
สุภาวดี นพรุจจินดา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
101. อรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลราชบุรี
(The health utility of stroke patients at Ratchaburi hospital)
เลขหมู่ RC388.5 ญ63
ระดับ ปริญญาโท
ญานิศา วรรณศิริ สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2552
102. อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่สามารถป้องกันได้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
(Incidence and factors associated with preventable adverse drug reactions at Chaoprayayommlaraj hospital)
เลขหมู่ RM302.5 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จิตติมา เอกตระกูลชัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2547
 
  คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ
 
 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
1 การจัดการกับอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบจากเคมีบำบัดในเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Management of oral mucositis induced by Chemotherapy in Children with Cancer / วัชรินทร์ โปธาเมือง / 2549 /Full Text
2 การถูกจับต้องของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด / จริยา อินทะพันธุ์ / 2544 /Full Text
3 การปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายทารกแรกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = Discharge planning practices for preterm infants in neonatal intensive care unit Buddhachinaraj Hospital phitsanulok Province สิรารักษ์ ศ / สิรารักษ์ ศรีมาลา / 2552 /Full Text
4 การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Practice of nurses in promoting hospitalized child's development and related factors ;Practice of nurses in promoting hospitali / พรสวรรค์ วิไลพันธุ์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
5 การปฏิบัติของมารดาในการดูแลบุตรเจ็บป่วยเฉียบพลัน ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / สุคนทา คุณาพันธ์ / 2545 /Full Text
6 การเปลี่ยนแปลงการรับรสในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / ภาวิณี โอภาสถิรกุล / 2546 /Full Text
7 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for airway management in children with pneumonia in pediatric unit, Phrae Hospital ฆนร / ฆนรส ม่วงทอง / 2552 /Full Text
8 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก = Development of clinical practice guidelines for weaning off mechanical ventilation among pediatric patients admi / รัตติกาล มณีนุตร์ / 2552 /Full Text
9 การพัฒนามาตรฐานการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด = Development of skin care standard for premature infants / ผกาภรณ์ นันทา / 2547 /Full Text
10 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิทารกเกิดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่= Development and implementation of clinical practice guidelines for temperature control among preterm infants in / จรีลักษณ์ รักษ์กิตติสกุล / 2549 /Full Text
11 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการไข้ในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelines for fever management among pediatric patients / เพชราภรณ์ ศิริทรัพย์ / 2552 /Full Text
12 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelinges for postoperative pain management in pediatric patients / ส่องศรี หล้าป่าซาง / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
13 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parents' participation in caring for children with acute lower respiratory tract infection and related factors / สิรินาตยา วงค์วาล / 2551 /Full Text
14 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล / ณิชกานต์ ไชยชนะ / 2545 /Full Text
15 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน = Parent participation in the care of hospitalized children at community hospital / อัมพร รอดสุทธิ์ / 2547 /Full Text
16 การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง = Maternal participation in caring for high-risk neonates / จรัสศรี หินศิลป์ / 2549 /Full Text
17 การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดในหออภิบาลทารกแรกเกิด = Maternal participation in caring for newborns in a neonatal intensive care unit / ณัฐกา ปฐมอารีย์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
18 การรับรู้ประโยชน์ สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยหัดเดินของมารดา = Perceived benifit self-efficacy and developmental promotion behaviors among mothers of toddlers / วันเพ็ญ มโนวงศ์ / 2550 /Full Text
19 การรับรู้และการตอบสนองของพยาบาลต่อสื่อสัญญาณทารกเกิดก่อนกำหนด / วรางคณา มหาพรหม / 2544 /Full Text
20 การรับรู้และการตอบสนองของมารดาต่อสื่อสัญญาณทารก / นุชนาถ บุญมาศ / 2543 /Full Text
 
21 การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและพยาบาล / รุ่งเพชร หอมสุวรรณ์ / 2545 /Full Text
22 การอธิบายลักษณะความเจ็บปวดและระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดของเด็กวัยเรียนภาคใต้ตอนล่างที่รับการรักษาในโรงพยาบาล = Pain descriptions and pain intensity levels among hospitalized school - aged children in Lower Southern Region / วรรณลี ยอดรักษ์ / 2548 /Full Text
23 ความกลัวของเด็กวัยเรียนขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / สมปอง วงษาสุข / 2544 /Full Text
24 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี = Health beliefs and health care behaviors among caregivers of HIV infected children / นันทกา สวัสดิพานิช / 2547 /Full Text
25 ความต้องการของเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็งตามการรับรู้ของตนเองและของพยาบาล สารวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ / สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ / 2546 /Full Text
26 ความต้องการของผู้ปกครองชาวกะเหรี่ยงของเด็กป่วยโรคมาลาเรียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Needs among Karen parents of hospitaized children with malarial disease / อรพร ปัญญะ / 2547 /Full Text
27 ความต้องการของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโรคมะเร็งที่บ้าน = Needs of parents of caring for children with cancer at home / ปราณี จินต์สุภาวงศ์ / 2547 /Full Text
28 ความต้องการของมารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่บ้าน = Mothers' needs regarding care of preterm infants at home / เกษมศรี อย่างสุโข / 2549 /Full Text
29 ความผาสุกทางวิญญาณของเด็กวัยรุ่น / กัลยา พลอยใหม่ / 2545 /Full Text
30 ความรู้ สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลัก = Knowledge, self-efficacy, and behaviors in promoting preterm infant development among primary caregivers ;Knowledge, self-efficacy, and beha / อุทัยวรรณ สกลวสันต์ / 2550 /Full Text
31 ความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยการสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กวัยรุ่นเอส แอล อี = Knowledge regarding illness, social support and illness uncertainty among adolescents with systemic lupus erythematosus / บัณฑิตา นฤมาณเดชะ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
32 ความรู้และการปฎิบัติในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจของผู้ปกครองในโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Knowledge and practices in caring for children with respiratory tract infection among parents in maesariang Hospital, Mae Hong Son Prov / จินตนา วงค์สุริยะ / 2551 /Full Text
33 ความรู้สึกไม่แน่นอน การสนับสนุนทางสังคม และวิธีการเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Uncertainty, social support, and coping straegies among parents of children with cancer / สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ / 2547 /Full Text
34 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Uncertainty in illness and coping strategies among children with cancer ;Uncertainty in illness and coping strategies among children with cancer / บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
35 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติก / พนิดา พาลี / 2546 /Full Text
36 แบบแผนการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลชุมชน = Sleep patterns and sleep disturbance factors among Pediatric Patients in a Community Hospital / อัมไพวรรณ บุญแก้ววรรณ / 2549 /Full Text
37 ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Mother-problem infant feeding interaction and related factors / สุวลีย์ พยุงกิจสมบัติ / 2550 /Full Text
38 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดินขณะปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ = Mother-toddler interaction during performing developmental promotion activities / ชญานิษฐ์ ถิ่นวนา / 2549 /Full Text
39 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกขณะให้อาหาร = Interaction between mothers and infants during infant feeding / อุทัยวรรณ กางทอง / 2551 /Full Text
40 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกขณะให้อาหารทารก / ไพลิน นัดสันเทียะ / 2546 /Full Text
 
41 ปัจจัยทำนายความตั้งใจของมารดาในการให้นมมารดาแก่ทารกเกิดก่อนกำหนด = Predictors of breastfeeding intention among mothers of preterm infants / ขวัญหทัย กัณทะโรจน์ / 2549 /Full Text
42 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยรุ่นกลุ่มอาการเนฟโฟรติก = Predictors of infection preventing behaviors among adolescents with nephrotic syndrome / โสภาภรณ์ สุวรรณรักษ์ / 2551 /Full Text
43 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นธาลัสซีเมีย = Predicting factors of health promoting behaviors among adolescencts with thalassemia / จุฑามาศ ผลมาก / 2550 /Full Text
44 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้นมมารดาอย่างต่อเนื่องของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด = Factors related to continued breast feeding among mothers with preterm infants / อำภา วังคำ / 2553 /Full Text
45 ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ = Effects of coaching on care practices among parents of children with pneumonia / สุภจิต อภิไชยาวาทย์ / 2552 /Full Text
46 ผลของการจัดชั่วโมงเงียบต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด = Effect of quiet hour provision on sleep period of premature infants / ปาณิตา นาคกลิ่นกูล / 2546 /Full Text
47 ผลของการจัดท่านอนต่อระยะเวลาการหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด / เพ็ญจิตร์ ธนเจริญพิพัฒน์ / 2544 /Full Text
48 ผลของการใช้ผ้ายืดพยุงทรวงอกต่อความเจ็บปวดขณะทำกายภาพบำบัดทรวงอกของเด็กวัยเรียนหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Effect of elastic chest support on pain during chest physiotherapy of schoolers undergone open heart surgery / โปร่งนภา อัครชิโนเรศ / 2546 /Full Text
49 ผลของการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในการสื่อสารต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและของพยาบาล = Effects of electronic communication device utilization on the satisfaction of intubated pediatric patients and nurses / สุกัลยา อินต๊ะบุญมา / 2549 /Full Text
50 ผลของการดูดจุกนมหลอกขณะได้รับนมทางสายยางต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of pacifier sucking during orogastric on the preterm infant's breastfeeding behaviors / นวพรรณ ปะปานา / 2552 /Full Text
51 ผลของการดูดจุกนมหลอกร่วมกับการให้สารละลายน้ำตาลกลูโคสทางปากต่อการตอบสนองความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการตรวจจอประสาทตา = Effects of pacifier and oral glucose solution administration on stress responses of preterm infants undergoing retinal / ดาราวรรณ ศิระกมล / 2548 /Full Text
52 ผลของการดูดเต้านมว่างเปล่าต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดที่ได้รับนมทางสายยาง =Effect of emptied breastsucking on breastfeeding behaviors of preterm infants receiving orogastric tube feeding / คัทลียา อินทะยศ / 2553 /Full Text
53 ผลของการเตรียมด้านจิตใจต่อความกลัวการได้รับยาพ่น แบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน / ศิริวรรณ ใบตระกูล / 2546 /Full Text
54 ผลของการนวดเท้าต่อความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Effect of foot massage on pain among pediatric patients undergone abdominal surgery / สุดคนึง จินดาวงศ์ / 2551 /Full Text
55 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน = Effect of audiovisual distraction on fear of cast removal among school-aged children / สายฝน สงฆ์อุทก / 2551 /Full Text
56 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจต่อความปวดของเด็กขณะทำหัตถการ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ / วิลาวัลย์ นุนารถ / 2548 /Full Text
57 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของผู้ปกครองเด็กป่วยภาวะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม = Effect of the information and emotional support on uncertainty among parents of criticaiil III children admitt / สุภาพร บุญกองรัตน์ / 2551 /Full Text
58 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ของมารดามารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of information and emotional support on uncertainty in illness of mothers with premature infants / จุฑารัตน์ จองแก / 2550 /Full Text
59 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อพฤติกรรมความผูกพันระหว่างมารดาทารกของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด = Effect of information and emotional support on maternal-infant bonding behaviors of mothers of preterm infants / ศศิธร สัณหภักดี / 2547 /Full Text
60 ผลของการสวมหมวกลดระดับเสียงต่อการตอบสนองความเครียดของทารภเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด = Effects of noise reduction cap usage on stress responses of premature infants in the neonatal in tensive care unit / วิภา พลับผล / 2551 /Full Text
 
61 ผลของการให้ข้อมูลแก่มารดาต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดขณะให้นม =Effect of information provision to mother on interaction between mother and preterm infant during feeding / ชรริน พูลศิลป์ / 2553 /Full Text
62 ผลของการให้ข้อมูลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Effect of information provision on uncertainty in illness among parents of children with cancer / นุจนีย์ มณีรัตน์ / 2550 /Full Text
63 ผลของการให้ข้อมูลสื่อสัญญาณทารกต่อการรับรู้ และการตอบสนองของมารดาที่มีบุตรคนแรก = Effects of providing infant cue information on perceptions and responses of First-child mothers / ปริชาติ คำซาว / 2546 /Full Text
64 ผลของการโอบห่อทารกด้วยมือต่อการตอบสนองความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการดูดเสมหะ = Effects of facilitated tucking on stress responses during suctioning in pretern infants / เนตรดาว พรมนิเทศ / 2549 /Full Text
65 ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน = Effect of parent participation program on fear among preschoolers receiving immunization / วชิราภรณ์ บ่อน้อย / 2551 /Full Text
66 ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of maternal participation program on fear among preschoolers rceiving intravenous fluid infusion / ปิย์วรา ตั้งน้อย / 2547 /Full Text
67 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด = Effects of evidence-based promotional program on nurses knowledge and acute pain management in neonates / รุ่งทิพย์ คงแดง / 2550 /Full Text
68 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดีทัศน์ต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองของเด็กวัยก่อนเรียน = Effect of videotape information program on fear of receiving aerosol therapy among preschool children / นันทนา ศรีเทพ / 2549 /Full Text
69 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดีทัศน์ต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนก่อนการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / ชื่นจิตต์ สมจิตต์ / 2545 /Full Text
70 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันอาการหอบหืดในเด็ก = Effect of self-efficacy enhancement program on parents' behavior toward asthma prevention in children / พวงทิพย์ วัฒนะ / 2550 /Full Text
71 พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในทารก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Maternal behavior in preventing infant diarrhea, Lao People's Democratic Republic / ดาราสุข คำลุนวิไลวงศ์ / 2554 /Full Text
72 พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารก / สายชล บุญวิสุทธานนท์ / 2543 /Full Text
73 พัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 3 ปีแรกและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาของผู้ดูแล = Language development of children in the first three years of life and child development promotion on language among caregivers / ปรียาวรรณ จินตานนท์ / 2547 /Full Text
74 ภาระของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี / ไพรินทร์ กันทนะ / 2543 /Full Text
75 ภาวะซึมเศร้าในเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด / รวิวรรณ คำเงิน / 2545 /Full Text
76 ภาวะอ่อนเปลี้ยในผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว ระหว่างได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด / เพ็ญกมล กุลสุ / 2544 /Full Text
77 สิ่งก่อความเครียดของเด็กวัยรุ่นธาลัสซีเมีย / อำพร กอรี / 2544 /Full Text
78 สิ่งก่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน = Stressors among parents of children with acute lower respiratory tract infection / วาสนา ไชยวงค์ / 2546 /Full Text
79 สื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการพยาบาลที่ไม่คุกคามต่อร่างกาย = Stress signal of premature infants while receiving non-invasive care / ทิพย์สุดา เส็งพานิช / 2550 /Full Text
80 อาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการจัดการโดยผู้ปกครอง = Fatigue in children with cancer receiving chemotherapy and management by Parents / สายฤดี ลีลาวิริยะกุล / 2549 /Full Text
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สาขาการพยาบาลชุมชน
 
 
 
1 กระบวนการดำเนินงานของชุมชนในการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านกอกชุม อำเภอเมืองลำปาง = Community implementation process in promoting exercise of the elderly, Ban Kogchum community, Amphoe Mueang Lampang / ยงยุทธ แก้วเต็ม / 2552 /Full Text
2 การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Access to health services for the elderly in Chiang Mai Municipality / อรวรรณ พุ่มพวง / 2551 /Full Text
3 การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของเครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Public health policy implementation in caring for chronic obstrucive pulmonary disease patients of primary care units / พีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ / 2551 /Full Text
4 การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของแกนนำชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง = Implementation of health management village among community leaders in Nakorn Lampang municipality, Amphoe Mueang Lampang / เบญจวรรณ สุภาพ / 2552 /Full Text
5 การบำบัดแบบเสริมในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่หน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Complementary therapy among persons with disbetes mellitus at Primary Care Unit Thoen District, Lampang Province / กอบกุล สาวงศ์ตุ้ย / 2550 /Full Text
6 การปฏิบัติการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่= Practices on primary medical care of nurses at primary care unit in Chiang Mai Province / วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์ / 2549 /Full Text
7 การปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามการรับรู้ของประชาชน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Health promotion practices of village health volunteers as perceived bypeople at Lomrad Subdidtrict, Thoen District, Lampang Pr / มณัชยา สุยะลังกา / 2550 /Full Text
8 การปฏิบัติกิจกรรมเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of hypertensive surveillance among village health volunteers at Banklang Sub district, San PaTong District, Chiang / จรรยา จินต์จิระนันท์ / 2552 /Full Text
9 การปฏิบัติของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกครอบครัว บ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Practice of family health leader in promoting health for family members, Klangdong Village, Tungpee Subdistrict Mae Wang / นฤมล ตรังวัชรกุล / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
10 การปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / บุศรินทร์ ผัดวัง / 2550 /Full Text
11 การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และ ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองเชียงราย = Practices of caregivers for prevention of hand foot and mouth disease in childcare centers in Amphoe Mueang Chiang Rai / อำพัน ไชยงำเมือง / 2552 /Full Text
12 การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และ ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Practices of caregivers for prevention of hand foot and mouth disease in childcare centers at Mueang Chiang Mai District / โสภา ไชยแก้ว / 2552 /Full Text
13 การปฏิบัติของผู้ดูแลและผู้ปกครองในการป้องกันโรคมือ เท้าและปาก ของเด็กที่ได้รับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง = Practices of caregivers and guardians for prevention of hand foot and mouth disease among children receiving / กชกร เป็นแผ่น / 2552 /Full Text
14 การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง = Practices of community leaders in management to enhance exercise ability among elders in Ban Thok Hua Chang community, A / ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ / 2552 /Full Text
15 การปฏิบัติของอาสาสมัครดูแลผุ้สูงอายุที่บ้าน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of volunteers caring for older persons at home in San Kampaeng District, Chiang Mai Province / ชาลิณี ภัทรพงศ์ / 2550 /Full Text
16 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภสพชุมชนในการป้องกันโรคเบาหวาน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Practices of village health volunteers based on community capacity building strategy in diabetes prevention / นภาวดี ใจดี / 2553 /Full Text
17 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Practices of village health volunteers on breast cancer screening in Tawangprow Subdistrict, San Pa Tong District, Chiang Mai / สรัญญา ปัณฑวงศ์ / 2551 /Full Text
18 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการช่วยเหลือครอบครัวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพสมาชิกครอบครัวที่พิการทางการเคลื่อนไหวในตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Practices of village health volunteers in assisting families in rehabilitating famil / วรภัทร ด่านบุญเรือง / 2551 /Full Text
19 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Practices of village health volunteers in caring for persons with hypertension at Tapa Subdidtrict, Ko Kha District, Lampang Provin / รุจิรา เทพอารยางกุล / 2550 /Full Text
20 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครมาลาเรียในตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of Malaria volunteers in Mueang Na Subdistrict, Chiang Dao district, Chiang Mai province / สิริมนต์ แสนคำวงค์ / 2553 /Full Text
 
21 การปฏิบัติตามสุขบัญบัติแห่งชาติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Practice according to National Health Commandment among secondary school students in Soem Ngam District, Lampang Province / นวพร เทพแก้ว / 2549 /Full Text
22 การปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคผิวหนังในนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Practices for prevention of skin diseases among elementary school students, Rajaprajanugroh 31 school, Mae Chaem District, Chiang / แสงหล้า พิทาคำ / 2552 /Full Text
23 การพัฒนาแนวปฏิบัติชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Development of community practice guidelines for movement disability Rehabilitation in Huaiyab Subdistics, Ban Thi District Lamphun Province / พิศมัย ไชยประสพ / 2551 /Full Text
24 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of practice guidelines for promoting cervical cancer screening among women, Mae Ai hospital, Mae Ai district, Chiang Mai / แสงเดือน พัฒนกิจ / 2554 /Full Text
25 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื้อป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ในชุมชนเขตรับผิดชอบในโรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of practice guidelines for village health volunteers to prevent / อรวรรณ ปาละก้อน / 2551 /Full Text
26 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Family participation in caring for persons with chronic obstrucive pulmonary disease at home in Phrao District, Chiang Mai Province สรินยา ไชยนั / สรินยา ไชยนันท์ / 2551 /Full Text
27 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Community participation in the drug prevention and problems solving campaign in Mae Tha District, Lampang Province / ธิราภรณ์ สายอ้าย / 2551 /Full Text
28 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพบ้านทุ่งพัฒนา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Community participation in action of health promotion, Toongpattana Village, Sop Prap District, Lampang Province / สุภางค์ กฤษอัมร์ / 2551 /Full Text
29 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation in dengue hemorrhagic fever prevention and control papai subdistrict San Sai District Chiang Mai Province / มรกต หน่อศักดิ์ / 2552 /Full Text
30 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Community participation in nutrition surveillance of a childcare center, padad subdistrict, Mae Suai District, Chiang Rai Province นงค์นุช / นงค์นุช กันทะปัน / 2551 /Full Text
31 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community in promotin exercise in Ban Huykeaing Nhonghan subdistrict San Sai District Chiang Mai Province / บุญเทียน แก้วมงคล / 2552 /Full Text
32 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Community leaders participation in operating the healthy childcare center Pongphrae Subdistrict Mae Lao District Chiang Rai Province เบญจมาพร อิ / เบญจมาพร อิ่มเอิบ / 2552 /Full Text
33 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและควบคุมภาวะเบาหวานในชุมชนบ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Participation of community leaders in prevention and control of diabetes mellitus at Bansridonchai community, Banthi Subdidtrict, Lumphun Provinc / จันทร์เพ็ญ ประโยงค์ / 2550 /Full Text
34 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Stakeholders perticpation in health promoting school implementation at primary schools, Doi Saket District, Chiang / มิทธิรา เจริญกาญจน์ / 2551 /Full Text
35 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = People participation in dengue haemorrhagic fever prevention and control in Ko Kha District, Lampang Province / ดาราวรรณ นันทะ / 2551 /Full Text
36 การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / รติรส บัวเปิด / 2550 /Full Text
37 การส่งเสริมโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปีที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามการรับรู้ของผู้ปกครอง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Nutrition promotion for underweight children aged 0-6 years by health personnel as perceived by guardians in Bo Klu / ขนิษฐา ตามสัตย์ / 2552 /Full Text
38 การสนับสนุนทางสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อ เอชไอวี และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในจังหวัดเชียงใหม่ = Social support of HIV infected adolescents and receiving antiretroviral therapy in Chiang Mai Province / อัญชลี พูลทาจักร์ / 2552 /Full Text
39 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน = Social support for diabetic persons in Chiang Klang District, Nan Province ;Social support for diabetic persons in Chiang Klang District, Nan Province / เกรียงไกร ก่อเกิด / 2551 /Full Text
40 การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Health promotion among people in Soem Ngam District, Lampang Province / อรนุช ดวงเบี้ย / 2549 /Full Text
 
41 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 เขตเทศบาลแม่ฮ่องสอน = Parent's opinion regarding sex education in family with elementary school aged children class 4-6 Mae Hong Son Municipality จารุณี กำ / จารุณี กำลังเก่ง / 2552 /Full Text
42 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวในตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Opinions of stakeholders regarding caring and rehabilitating people with movement disabilities in Tam Nak Tham S / กิตติยา ติดไชย / 2552 /Full Text
43 ความชุกของโรคหนอนพยาธิและพฤติกรรมการป้องกันของนักเรียนประถมศึกษา ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย = Prevalence of parasitic infection and preventive behaviors among primary school students in Tambon Doi Hang, Amphoe Mueang Chiang Rai / รุจิเรข นางแล / 2552 /Full Text
44 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคเหลือดสมองที่บ้าน อำเกอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Caregivers' needs in providing home care for persons with Cerebrovascular Disease, Banthi District, Lamphun Province / ฤทัย แสนสี / 2549 /Full Text
45 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of clients to services at Papong primary care unit Papong Subdistrict, Doisaket District, Chiang Mai Province ศรินญาภรณ์ / ศรินญาภรณ์ พวงเงินมาก / 2549 /Full Text
46 ความรุ้และพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Knowledge and behavior on prevention of diarrhea among people in Ban Thi subdistrict, Ban Thi District, Lamphun Province / เพ็ชรินทร์ เขียวสิงห์ / 2551 /Full Text
47 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคไขัหวัดนก ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ = Knowledge, attitude and behaviors among helath volunteers on surveillance of avian influenza in Tambol Maelai, Amphur Mung, Prae Province / สุพัตรา กิ่งเนตร / 2549 /Full Text
48 ความรู้การรับรู้บทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, role perception for prevention and control of Avain Influenza among health volunteer Sarapee Subdistrict, Sara / ปนัดดา ใจมา / 2549 /Full Text
49 ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Knowledge and practice in prevention of streptococcus suis infection among people in Tha-It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Pr / เปรมจิตร แก้วมูล / 2552 /Full Text
50 ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน ตำบลแม่น่าเรื่อ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Knowledge and practice in prevention of Streptococcus suis infection among people in Mae-Narua Subdistrict, Mueang District, Phayao P / อัมพร ยานะ / 2552 /Full Text
51 ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำจังหวัดลำพูน = Knowledge and practices of tuberculosis prevention among health volunteers in Lamphun Prison / พัชราภรณ์ ธรรมรัตนพงษ์ / 2552 /Full Text
52 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกรชุมชนดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Knowledge and behavior on leptospirosis prevention and control among farmers in Dongmada Sybdustructm Nae Lao District, Chiang Rai Province กาน / กานดา พาจรทิศ / 2551 /Full Text
53 คุณภาพการบริการการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังในตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Quality of the home health care service among persons with a chronic disease in Sop Prap Subdistrict, Sop Prap District Lampang Province กนกวรรณ พุ / กนกวรรณ พุทธวงค์ / 2551 /Full Text
54 คุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of HIV infected orphans receiving highly active antiretroviral therapy in Doi Saket District, Chiang Mai Province จีรยา ข / จีรยา ขนาบแก้ว / 2549 /Full Text
55 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการศูนย์สุภาพชุมชนทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Service quality as perceived by clients at thakad primary care unit, Mae Tha Distric Lamphun Province / อัมพร ปิงชัย / 2551 /Full Text
56 เครือข่ายทางสังคมและแรงสนับสนุนทาสังคมของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Social network and social support among persons with chronic obstructive pulmonary disease in Soem Klang subdistrict, Soem Ngam dist / ชนิสรา ปัญญาเริง / 2550 /Full Text
57 บทบาทครอบครัวในการป้องกันโรคอ้วยในวัยเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = Role of family in preventing obesity among school aged children at Chumchonbanmaetan School, Tha Song Yang District, Tak Province / พิมพ์รวี บุญบำเรอ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
58 บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส อำเภอจุน จังหวัดพะเยา = Roles of family members in caring for HIV infected persons receiving antiretroviral drugs at Chun District, Phayao Province / ภรธิดา คำเด่นเหล็ก / 2551 /Full Text
59 บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในหมู่บ้านป่าสัก ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน / ฉัตรทอง ปัญญาปิง / 2550 /Full Text
60 บริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในหน่วยบริการปฐมภูมิสองแควใต้ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health services for hypertensive patients at Sonkwaetai Primary Care Unit, Ko Kha District, lampang Province / เบญจวรรณ ศาสตระบุรษ / 2550 /Full Text
 
61 ประสิทธิ์ผลของการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of health promotion services for Diabetic patients at Nongpueng primary care unit, Nongpueng Subdi / พิมใจ อุ่นบ้าน / 2549 /Full Text
62 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงในนักเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to prevention and control of cionjunctivitis among students in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ประภาพร มุทุมล / 2551 /Full Text
63 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวาน ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในเขต อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Factors related to glycemic control behaviors among persons with diabetes mellitus at primary care unit, Sop Prap Dist / มุทิตา ชมภูศรี / 2550 /Full Text
64 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Factors related to dengue haemorrhagic fever prevention and controlling behaviors of people in Sop Prap Tambon Municipality, Sop / จันทร์พร จิรเชฐพัฒนา / 2551 /Full Text
65 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่ป่าคา ตำบลทุ่งตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Factors affecting practices of health promoting behaviors in members of an elderly club at Raipaka Village, Thatum Subdistrict / ปาณิศา ติใหม่ / 2551 /Full Text
66 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Risk factors of opisthorchiasis among people in Numrat Subdistrict, Nong Muang Khai District, Phrae Province / อินทรา เทียมแสน / 2551 /Full Text
67 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติของอาสากู้ชีพในการช่วยเหลืออุบัติเหตุจราจรในชุมชน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and barriers to the practice of first responder in road traffic accident rescue in community Mae Wang District, Chiang Mai Province / สุมิตรา เขื่อนแก้ว / 2552 /Full Text
68 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health impact from tourism on people in Pai Municipality, Pai District, mae hong Son Province / วีรยา ชัยมานะกิจ / 2551 /Full Text
69 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง = Health impact from solid waste on people in Lampang Municipality, Lampang Province / บุศรา ทัศนวิจิตร / 2551 /Full Text
70 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Health impact from migrant labour on people in Mae Ai District, Chiang Mai Province / ฉัตรสุดา ธงชัยสุวรรณ / 2551 /Full Text
71 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซี ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกำลังกาย = Effect of implementing an action plan based on AIC technique on community participation in physical exercise / นาตญา พแดนนอก / 2551 /Full Text
72 ผลของการเยี่ยมบ้านต่อการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้องรัง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effect of home visits on family participation in caring for persons with chronic obstructive pulmonary disease in Mae Lao District, Chiang / มาลีจิตร์ ชัยเนตร / 2552 /Full Text
73 ผลของการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน / ราตรี มณีขัติย์ / เชีบงใหม่ 2550 /Full Text
74 ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Effects of participatory learning on attitude and helmet use behavior among high school students / อรอนงค์ นิลพัฒน์ / 2550 /Full Text
75 ผลลัพธ์ทางสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนส่งเสิรมสุขภาพระดับทองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health outcomes among students in a golden medal health promoting school in Mae Hong Son Province / พรชัย อ่อนสด / 2551 /Full Text
76 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่หน่วยบริการปฐมภูมิบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Self - care behaviors of persons with Hypertension at Ban Tandokmai primary care unit, Sob Tae Subdistrict, Chom Thong D / บุญศรี ปันติ๊บ / 2549 /Full Text
77 พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Leptospirosis prevention Behavior among farmers in Wiang Pa Pao District Chiang Rai Province / ปรียา อินทะนิล / 2552 /Full Text
78 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง = Motorcycle accidental prevention behaviors among students of Kokha Industrial and Community Education College, Lampang Province / นฤชา เนตรวิชัย / 2550 /Full Text
79 พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Smoking prevention behaviors among high schools students in Mae Ai Subdistrict, Mae Ai District, Chiang Mai Province / จันทนา คำน้อย / 2552 /Full Text
80 แรงสนับสนุนทางสังคมที่ผู้สูงอายุได้รับในชุมชนบ้านนาแก ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Social support received by the elderly in Nakae Community Huay-Or Subdistrict, Long District, Phare Province / ลักขณา ลี้ประเสริฐ / 2549 /Full Text
 
81 ศักยภาพของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่ = Capacity of HIV infected peer leaders in caring for HIV infected persons in Chiang Mai Province / สมพร ไชยเทพ / 2552 /Full Text
82 ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Community capacity in promoting exercise of the elderly in Wang Nuea Subdistrict, Lampang Province / ดุสิต ปิยวรกุล / 2551 /Full Text
83 สมรรถนะแห่งตนต่อการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน = Self-efficacy on hyperiensive surveillance of village health volunteers at NaMMuen District, Nan Province / จงลักษณ์ งี้มนันใจ / 2550 /Full Text
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
 
 
1 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กกลางวันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / วลัยลักษณ์ ขันทา / 2542 /Full Text
2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของคนงาน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ชาลินี โบปาราย / 2540 /Full Text
3 การใช้น้ำยาทำลายเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ / วาสนา เมืองมูล / 2540 /Full Text
4 การใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ = Utilization of microbiological laboratory results for nosocomial infection control among infection control nurses / ผนิตา ศรีวาโย / 2547 /Full Text
5 การดูแลสุขภาพบุคลากร ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / หทัย ส่งศรีเกตุ / 2543 /Full Text
6 การดูแลสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาพเหนือ / พวงผกา คำดี / 2545 /Full Text
7 การติดเชื้อในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อรทัย ไชยถา / 2539 /Full Text
8 การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์ / 2544 /Full Text
9 การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ = Nosocomial infection among surgical patients with medical devices insertion in Hat Yai hospital / พัชวิรินทร์ สุวรรณประไพ / 2547 /Full Text
10 การติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย / ฉัตรรพี สวามิวัศดุ์ / 2541 /Full Text
11 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหนองคาย / ธิรากร คำบา / 2538 /Full Text
12 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าเปิดทรวงอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นฤมล วงศ์มณีโรจน์ / 2541 /Full Text
13 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง / ลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ / 2542 /Full Text
14 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค / สร้อยทิพย์ เกียรติ์เลิศนภา / 2545 /Full Text
15 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยกล้องส่องอวัยวะภายในโรงพยาบาลน่าน / วันทนา พรหมานนท์ / 2542 /Full Text
16 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ประภัสสร บัณฑุรัตน์ / 2542 /Full Text
17 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี / เนาวนิตย์ พลพินิจ / 2540 /Full Text
18 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุทางอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nosocomial infections in elderly medical patients, Maharaj Nakorn Chingmai Hospital / อารีย์ ธรรมโม / 2538 /Full Text
19 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต / วิไลลักษณ์ วงศ์จุลชาติ / 2539 /Full Text
20 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเอชไอวีเอดส์ โรงพยาบาลพะเยา / สุพรรณ เลิศทอง / 2544 /Full Text
21 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / มาลินี วัฒนากูล / 2537 /Full Text
22 การติดเชื้อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ / สุชาดา คำหงษา / 2540 /Full Text
23 การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากร โรงพยาบาลแม่สอด = Tuberculous infection among personnel at Maesot Hospital / ทองปาน เงือกงาม / 2547 /Full Text
24 การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่ / ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ / 2540 /Full Text
25 การติดเชื้อสะแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จุฑามาศ อินทร์ชัย / 2543 /Full Text
26 การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลศูนย์ในการป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง = Preparedness of regional hospitals for prevention and control of Severe Acute Respiratory Syndrome / กัณฑิมา ธรรมชาติ / 2549 /Full Text
27 การถูกเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดจากการให้การพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / สุจิตรา เอี่ยมสอาด / 2538 /Full Text
28 การทำลายเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ / นวภรณ์ จิตการุญ / 2541 /Full Text
29 การปฏิบัติการใช้น้ำยาทำลายเชื้อในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดระยอง / อุไรวรรณ หิรัญโรจน์ / 2539 /Full Text
30 การปฏิบัติการทำลายเชื้อกล้องส่องตรวจอวัยวะภายในของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคเหนือ / วัสนันทน์ ขวัญยืน / 2543 /Full Text
31 การปฏิบัติการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ในเขตภาคกลาง / สุภาพ อธิโรจน์ / 2542 /Full Text
32 การปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยเอทธิลีนออกไซด์ ของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคกลางเขต 4 / ถนอมศรี แจ้งไพร / 2543 /Full Text
33 การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชฎานันท์ ประเสริฐปั้น / 2541 /Full Text
34 การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นัชชา เสนะวงศ์ / 2543 /Full Text
35 การปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ธัญญลักษณ์ ศิริวัฒน์ / 2542 /Full Text
36 การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริวรรณ ปิยะกุลดำรง / 2538 /Full Text
37 การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานของบุคลากรวิสัญญีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Standard precautions practice among anesthesia personnel of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ลัดดาพร ตันรัตนกูล / 2548 /Full Text
38 การปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลสตูล / ประกอบ ทองจิบ / 2543 /Full Text
39 การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ / นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล / 2539 /Full Text
40 การประเมินผลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Evaluation of nosocomial infection prevention and control at Thunghuachang Hospital Lamphun Province / อาทิตยา มาชมภู / 2549 /Full Text
41 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนในภาคเหนือ / มารศรี จันทร์ดี / 2545 /Full Text
42 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป / สุกัญญา บัวชุม / 2545 /Full Text
43 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ / พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น / 2539 /Full Text
44 การพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่ายโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Development of post-discharge surveillance of surgical site infections using creative problem solving / พัชรินทร์ เนตรสว่าง / 2549 /Full Text
45 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อในหน่วยจ่ายกลาง = Development of quality indicators for sterilization practices of the cental sterile supply department / ขวัญจิตร สังข์ทอง / 2547 /Full Text
46 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน = Development of quality indicators for standard precautions practice / จันทร ธูปบูชา / 2546 /Full Text
47 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Development of quality indicators for prevention and control of Hemodialysis related infection / ศุภมิตร โตรอด / 2546 /Full Text
48 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง = Development of quality indicators for prevention and control of central venous catheter-related infection / สุกัญญา มีศิริ / 2546 /Full Text
49 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด = Development of quality indicators for prevention and control pf surgical site infection / สุกัญญา งามสกุลรัตน์ / 2546 /Full Text
50 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพ = Development of quality indicators for prevention and control of infection in health personnel / นงนภัส แดงฉ่ำ / 2546 /Full Text
51 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ = Development of quality indicators for prevention and control of ventilator-associated Pneumonia / จุฑาภรณ์ นันทจินดา / 2546 /Full Text
52 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล = Development of quality indicators for hospital infectious waste management / กาญจนา ตั้งต่อสุจริต / 2546 /Full Text
53 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในทางเดินปัสสาวะ = Development of quality indicators for prevention and control of nosocomial urinary tract infection / ประจวบ ประวัติ / 2546 /Full Text
54 การพัฒนาแนวปฏิบัติการทำลายเชื้อสำหรับบุคลากรในสถานบริการทางสุขภาพ / กุลพิมน เจริญดี / 2543 /Full Text
55 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ / สมฤดี ชัชเวช / 2550 /Full Text
56 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ = Deveopment of clinical practice guidelines for prevention of catheter-associated urinary tract infection among catheeterized patients ศศิ / ศศิรวดี สมบัติศรี / 2550 /Full Text
57 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for prevention and control of surgical site infectio in orthopedic patients / สาคร ตาน้อย / 2551 /Full Text
58 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลร็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Development of clinical practice guidelines for prevention and control of methicillin resistant staphylococcus aureus / เกศรา ตั้นเซ่ง / 2550 /Full Text
59 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทางและของมีคมบาดในโรงพยาบาลชุมชน = Development of guidelines for nurses on needlestick and sharp injuries prevention in Community Hospital / ลัดดา แสงหล้า / 2550 /Full Text
60 การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมการติดเชื้อโดยพยาบาลประสานงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง = Development of infection control program by infection control link-nurses in a private Hospital / เพ็ญพักตร์ สุธีชัย / 2550 /Full Text
61 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับพยาบาล = Development of computer assisted instruction on the prevention of ventilator associated pneumonia for nurses / นิภา ขาวทุ่ง / 2549 /Full Text
62 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำความสะอาดมือสำหรับพยาบาล = Development of computer assisted instruction program on hand hygiene for nurses / อมรพรรณ วรรณวิไลย / 2549 /Full Text
63 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Development of a nosocomial infection surveillance system using collaborative quality improvement of Community Hospitals in Chiang Rai / นันทิยา สุขพันธ์ / 2552 /Full Text
64 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a HIV prevention model among MSM in Chiang Mai province / สุธิดา อินทรเพชร / 2551 /Full Text
65 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง = Development and implementation of evidence-baded CA-UTI practice guidelines in a private hospita / ปิยะดา ธนันชัย / 2553 /Full Text
66 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำของผู้ปฏิบั้ติในศูนย์สุขภาพชุมชน = Development and implementation of practice guidelines for steam sterilization among workers in primary care unit / กชพรรณ ใจคำ / 2551 /Full Text
67 การพัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่กระจายเชื้อในแผนกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Development of active pulmonary tuberculosis patients screening in outpatient and emergency departme / สายใจ ชอบงาม / มหาวิทยาลัย 2552 /Full Text
68 การพัฒนาวิธีการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบเฉพาะเจาะจงในโรงพยาบาลสมุทรปราการ = Development of targetted surveillance method in Samutprakarn Hospital / ณัฐทิรา นิลเพ็ชร / 2547 /Full Text
69 การพัฒนาวิธีการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบเแพาะเาะจงในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ = Development of targeted surveillance in Srisangwal Hospital / กานต์ธีรา ธิตา / 2550 /Full Text
70 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่อง การสวนปัสสาวะและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ / อภิรดี คำเงิน / 2542 /Full Text
71 ความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน = Readiness of Community Hospitals in prevention and control of Avian Influenza in Human / ศิริพร จิระศักดิ์ / 2548 /Full Text
72 ความรู้ ทัศนคติ และสิ่งสนับสนุนที่มีผลต่อการปฎิบัติงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริพร ตียพันธ์ / 2543 /Full Text
73 ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของพยาบาลสำเร็จใหม่ ในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ / 2541 /Full Text
74 ความรู้และการนิเทศเกี่ยวกับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของผู้นิเทศงานสาธารณสุขในเขตภาคเหนือ / มนัสสินี หอสกุลไท / 2542 /Full Text
75 ความรู้และการปฏิบัติการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานี = Knowledge and practices of surveillance, prevention and control of Avian influenza infection among health volunteer's in Uthai Thani pro / วรรณวณัช วรรธนะมณีกุล / 2552 /Full Text
76 ความรู้และการปฏิบัติในการดูแลทารกของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี / ยุพเรศ พญาพรหม / 2539 /Full Text
77 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย / บุญญรัตน์ รัตนประภา / 2541 /Full Text
78 ต้นทุนและปัญหาในการใช้สายดูดเสมหะ / เพ็ญจันทร์ นันตา / 2545 /Full Text
79 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน / ลัดดาวัลย์ จันทร์ศรี / 2545 /Full Text
80 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทั่วไป / รัชฎาพร สีลา / 2545 /Full Text
81 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ / ธมลวรรณ คณานิตย์ / 2545 /Full Text
82 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทหารบก / เยาวเรศ ไชยสมบัติ / 2545 /Full Text
83 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / มาลีวรรณ เกษตรทัต / 2545 /Full Text
84 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พงศ์ลดา รักษาขันธ์ / 2539 /Full Text
85 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่แผลไหม้ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรกช ศรีวิภาต / 2541 /Full Text
86 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุข = Factors predicting intention in prevention and control of avian influenza of village health volunteers / เอมิตา ขุมทอง / 2551 /Full Text
87 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จิตถนอม สังขนันท์ / 2542 /Full Text
88 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่ / นงค์เยาว์ แสงคำ / 2541 /Full Text
89 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค / นุชยงค์ เยาวพานนท์ / 2544 /Full Text
90 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น / อุทุมพร ศรีสถาพร / 2544 /Full Text
91 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Factors related to nosocomial pneumonia in Head and Neck cancer patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พัชรี สิทธิไตรย์ / 2548 /Full Text
92 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรั่วของถุงมือที่ใช้โดยบุคลากรทางสุขภาพในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน = Factors associated with perforation of gloves used by health personnel in an emergency department ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ / ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ / 2552 /Full Text
93 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัย / 2537 /Full Text
94 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง / จรวยพร ทะแกล้วพันธุ์ / 2538 /Full Text
95 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลน่าน / สุกัญญา พรหมปัญญา / 2537 /Full Text
96 ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดขอผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับคำปรึกษาจากพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ / อุมาพร รักษทิพย์ / 2537 /Full Text
97 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยหออภิบาลกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เสาวลักษณ์ ฟูปินวงศ์ / 2544 /Full Text
98 ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลศิริราช / เทพนิมิตร จุแดง / 2543 /Full Text
99 ผลกระทบของการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร = Impacts of ventilator-associated pncumonia in a Hospital in Bangkok metropolitan / ธฤติ สาตรศิลป์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
100 ผลกระทบของการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลอินทร์บุรี / เปรมฤดี พันธาติ / 2545 /Full Text
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
 
1 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ / ปัญญภัทร ภัทรกัณทากุล / 2544 /Full Text
2 การจูงใจตนเองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ภายหลังการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน / แสงเดือน พรมแก้วงาม / 2543 /Full Text
3 การดูแลตนเองของผู้สุงอายุที่อาศัยเพียงลำพังในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Self-care among elderly living alone in Suratthani Province / สุริยาภรณ์ อินทรภิรมย์ / 2550 /Full Text
4 การทำร้ายผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม = Elder abuse in Nakhon Phanom Province / ดัชนี สุวรรณคม / 2548 /Full Text
5 การปรับตัวหลังเกษียณของบุคลากรสายอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ประภาศรี มานิตย์ / 2542 /Full Text
6 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Development of clinical practice guidelines for management of urinary incontinence among elders at elders at the elderly / กัตติกา พิงคะสัน / 2552 /Full Text
7 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for pain management among elders with peripheral arterial disease, Maharaj Nakorn Chiang / สิวลี ลือชัย / 2553 /Full Text
8 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for pain Management among elders with post hip operation orthopaedic department Ph / ธนาวรรณ แสนปัญญา / 2552 /Full Text
9 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเร่งด่วน แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Develpment of clinical practice guidelines for care of older persons with hypertensive urgency, emergency unit, Srisan / เดือนนภา อิ่มเพ็ง / 2554 /Full Text
10 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ = Development of clinical practice guidelines for caring of older persons with acute myoca / กัณฑิรา ชะพลพรรค / บัณฑิตวิยาลัย 2553 /Full Text
11 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากการสวนหัวใจโดยการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ : การวิจัย = Development of clinical practice guidelin / สุชาดา บุญนายืน / 2552 /Full Text
12 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการผูกยึดร่างกายผู้ป่วยสูงอายุในหอผุ้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ = Development of clinical practice guidelines for physical restraining elderly patients in intensive care unit, Songklanagarind Hospital นิภาวรรณ / นิภาวรรณ ชามทอง / 2552 /Full Text
13 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Development of clinical practice guidelines for promoting the medication adtherence among older persons with hype / ศุลีพร สร้อยแก้ว / 2553 /Full Text
14 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา = Development of clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes, diabetic clinic, / อัจฉราภรณ์ พูลศรี / 2553 /Full Text
15 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการอาการกลืนลำบากในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Development of clinical practice guidelines for dysphagia management among elderly stroke patients in surgical unit, Mahar / เอื้องขวัญ สีต๊ะสาร / 2553 /Full Text
16 การพึ่งพา อัตมโนทัศน์และความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / สุนิตรา จตุพรพิพัฒน์ / 2543 /Full Text
17 การรับรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถของตนเองกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ปิยะพันธ์ นันตา / 2541 /Full Text
18 การรับรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถของตนเองกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ปิยะพันธุ์ นันตา / 2541 /Full Text
19 การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกระดูกของผู้สูงอายุ = Perceived benefits, perceived barriers and bone health promoting behaviors among elderly males / นันทริกา เลิศเชวงกุล / 2549 /Full Text
20 การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดนครสวรรค์ / สกุลรัตน์ ศิริกุล / 2544 /Full Text
21 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาศรีสังวรสุโขทัย =Situational analysis of foot care behavior enchancement among older persons with diabetes mellitus, Srisangworn Sukhothai hospital / ณัตยา บูรณไทย / 2553 /Full Text
22 การสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผาสุกของผู้สูงอายุ / รุ่งทิพย์ แปงใจ / 2542 /Full Text
23 การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมสุขภาพ และการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุหัวใจวายเลือดคั่ง / เยาวภา บุญเที่ยง / 2545 /Full Text
24 การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวกับความเครียด ของผู้สงอายุที่กระดูกสะโพกหัก / สิริสุดา ซาวคำเขต / 2541 /Full Text
25 การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / น้ำเพชร หล่อตระกูล / 2543 /Full Text
26 กิจกรรมทางกายกับความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ / พนิตนันท์ โชติกเจริญสุข / 2545 /Full Text
27 ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / ปราณี มิ่งขวัญ / 2542 /Full Text
28 ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคมะเร็งปอด = Spiritual well-being of the elderly with lung cancer / นงเยาว์ กันทะมูล / 2546 /Full Text
29 ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ / ศิริพร พรพุทธษา / 2542 /Full Text
30 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้สูงอายุโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ / กญจนา บุตรจันทร์ / 2542 /Full Text
31 ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยง / พุธเมษา หมื่นคำแสน / 2542 /Full Text
32 ความหวัง ภาวะซึมเศร้า และความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดหัวใจ / ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร / 2545 /Full Text
33 คุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยที่รบกวน และการจัดการกับปัญหาการนอนหลับของผู้สูงอายุ / กุสุมาลย์ รามศิริ / 2543 /Full Text
34 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน / วรรณา กุมารจันทร์ / 2543 /Full Text
35 ชนิด ความรุนแรง ผลกระทบและการจัดการกับการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ / มาลินี จิตรนึก / 2543 /Full Text
36 แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง / ปาลีรัตน์ พรทวีกัณทา / 2541 /Full Text
37 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผุ้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหัก ตึกพิเศษออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for fall prevention among older perso / เสาวคนธ์ อุบลศรี / 2551 /Full Text
38 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for foot ulcer prevention in elders with diabet / ขนิษฐา แก้วพรม / 2552 /Full Text
39 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of implementing discharge planning clinical practice guidelines among older persons with chronic obstr / จิตติมา รัตนโกศ / 2554 /Full Text
40 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting self-care ability among older pe / ปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์ / 2554 /Full Text
41 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for promoting self-care ability of elders w / จิตรลดา สมรัตน์ / 2551 /Full Text
42 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพะเยา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes melli / เกวลิน สีใส / 2554 /Full Text
43 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pain management among elderly after major surgery, Sanpatong Hos / กรรณิการ์ จันตระ / 2552 /Full Text
44 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pressure sore prevention in elderl / บรรจงพร กันเผือก / 2551 /Full Text
45 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้สูง อายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical pratice guidelines implementation for cardiac rehabilitation among older adults w / จันทร์จิรา ฉายส่องแสง / 2551 /Full Text
46 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้านในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง / สุพรรณ สมควร / 2554 /Full Text
47 ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกความจำสำหรับผู้สูงอายุ = Effectiveness of the memory training program for the elderly / วิลาวัณย์ ไชยวงค์ / 2548 /Full Text
48 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with osteoarthritis / ชิดชนก ไชยกุล / 2547 /Full Text
49 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย = Factors ptedicting health promoting behaviors among the elderly with heart failure / หทัยรัตน์ เวชมนัส / 2547 /Full Text
50 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with hypertension / วาสนา ครุฑเมือง / 2547 /Full Text
51 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with chronic renal failure / นันทกา คำแก้ว / 2547 /Full Text
52 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with diabetes mellitus / ชลธิชา เรือนคำ / 2547 /Full Text
53 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with coronary artery disease / วราพร คุ้มอรุณรัตนกุล / 2547 /Full Text
54 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคมะเร็งปอด = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with lung cancer / หฤทัย พุทธิเสาวภาคย์ / 2547 /Full Text
55 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with coronary artery disease / จีราพร ทองดี / 2547 /Full Text
56 ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ / ศิริมา วงศ์แหลมทอง / 2542 /Full Text
57 ผลการให้ข้อมูลต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ / ธีรนันท์ สิงห์เฉลิม / 2542 /Full Text
58 ผลของกระบวนการเรียนรู้และสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย / 2545 /Full Text
59 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและความผาสุกของผู้สูงอายุ / อัญชลี กลิ่นอวล / 2544 /Full Text
60 ผลของการตั้งเป้าหมายและการตรวจสอบตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of goal-setting and self-monitoring on exercise behavior among the elderly with hypertension / ปรัศนี ศรีกัน / 2546 /Full Text
61 ผลของการนวดแผนไทยต่อการปวดข้อในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / อรสา กาฬรัตน์ / 2545 /Full Text
62 ผลของการบริหารการหายใจต่อสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุ / ดาราวรรณ รองเมือง / 2545 /Full Text
63 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จของจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก = Effect of nursing care based on theory of goal attainment on postopertive recovery among elders with hip fracture / สุมาลี ขัดอุโมงค์ / 2551 /Full Text
64 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / จิตตวดี เหรียญทอง / 2542 /Full Text
65 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อภาวะสุขภาพ และการควบคุมโรคในผู้ป่วยสูงอายุเบาหวาน / ปะราลี โอภาสนันท์ / 2542 /Full Text
66 ผลของการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ฉัตรชัย ใหม่เขียว / 2544 /Full Text
67 ผลของการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง / สุวิมล สันติเวส / 2545 /Full Text
68 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพปอดของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of self-efficacy enhancement on exercise behavior and pulmonary function of the elderly with chronic obstructive pulmonary disease สุลี / สุลี แซ่ซือ / 2546 /Full Text
69 ผลของการออกกำลังกานแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of Noraprayuk exercise on glycosylated hemoglobin level among older persons with type 2 diabetes mellitus / กาญจนา บัวเนียม / 2553 /Full Text
70 ผลของการออกกำลังกายแบบ ไท่ จี๋ ชี่กง ต่อสมรรถภาพปอดและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of Tai Chi Qigong exercise on pulmonary function and dyspnea among the elderly with chronic obstructive pulmonary disease สมทรง มั่งถึ / สมทรง มั่งถึก / 2549 /Full Text
71 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong on severity of knee osteoarthritis among the elderly / นภัส ทับกล่ำ / 2549 /Full Text
72 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กงต่อความจำในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong exercise on memory among the elderly / สุภาวดี ทองนอก / 2550 /Full Text
73 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กงต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effects of Tai Chi Qigong exercise on functional capacity among the elderly with coronary artery diseasec / เบญจวรรณ ศรไพบูลย์ / 2548 /Full Text
74 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ซี่กงต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of Tai Chi Qigong exercise on glycosylated hemoglobin level among the elderly with type 2 disbetes / ศิริลักษณ์ โพธิ์สุยะ / 2548 /Full Text
75 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่จี๋ซี่กงต่อความดันโลหิตและการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = Effect of Tai Chi Qigong exercise on blood pressure and drug use among the elderly with essential hypertension / กิ่งดาว ขุ่ยอาภัย / 2548 /Full Text
76 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of fawn jerng mor chor exercise on blood pressure among elders with hypertension / อรพิน จุลมุสิ / 2551 /Full Text
77 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of fawn jerng mor chor exercise on functional capacity among elders with coronary artery disease / นฤมล สบบง / 2551 /Full Text
78 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of fawn jerng mor chor exercise on functional capacity and dyspnea among elders with chronic obstructive pulmonary d / วันดี อภิรักษ์วรกุล / มหาวิทยาลัย 2551 /Full Text
79 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of fawn jerng mor chor exercise on glycosylated hemoglobin level among elders with type 2 diabetes mellitus / บำเหน็จ แสงรัตน์ / 2551 /Full Text
80 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อระดับไขมันในเลือดในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด = Effect of fawn jerng mor chor exercise on level of cholesterol among elders with dyslipldemia / นลินี แข็งสาริกิจ / 2551 /Full Text
81 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ = Effect of fawn jerng mor chor exercise on physical fitness among elders / ศุภาพร รัตนสิริ / 2551 /Full Text
82 ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดในผู้สูงอายุโรคมะเร็ง / นาถฤดี พรหมเถาว์ / 2545 /Full Text
83 ผลของโปรแกรมการฝึกบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานร่วมกับการถ่ายปัสสาวะตามเวลาต่อความสามารถในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะในผู้สูงอายุสตรีที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จากแรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น = Effect of pelvic floor muscle exercise program with timed vo / น้ำฝน กองอรินทร์ / 2549 /Full Text
84 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on food consumption behavior among the elderly with diabetes melllitus / พรนภา ไชยอาสา / 2550 /Full Text
85 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on eatin behavior among the elderly with coronary artery disease / พิกุล ตินามาส / 2550 /Full Text
86 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with heart failure พรทิพย์ / พรทิพย์ ราชภัณฑ์ / 2550 /Full Text
87 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม = Effect of self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with Knee osteoarthritis บังเอิ / บังเอิญ แพรุ้งสกุล / 2550 /Full Text
88 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with chronic renal failure พ / พนิดา โยวะผุย / 2551 /Full Text
89 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Effect of the self efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with diabetes mellitus พิมผกา ปัญโ / พิมผกา ปัญโญใหญ่ / 2550 /Full Text
90 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with chronic obstructive / จันทิรา ชัยสุขโกศล / 2552 /Full Text
91 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with coronary artery didease / จิรพร แอชตัน / 2550 /Full Text
92 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior and blood pressure among hypert / สายฝน กันธมาลี / 2550 /Full Text
93 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of the exercise self-efficacy and social support enhancement program on funct / ทีปภา พุดปา / 2551 /Full Text
94 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of the exercise self-efficacy and social support enhancement program on glycosylated hemoglobin level among / นภัทร์ ยาอินตา / 2551 /Full Text
95 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนของครอบครัวต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / วีณา ลิ้มสกุล / 2545 /Full Text
96 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ = Effect of supporttive-educative nursing system on self-care for falls prevention among ekderly / กมลทิพย์ ภูมิศรี / 2547 /Full Text
97 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / จันทนา ทองชื่น / 2545 /Full Text
98 พฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง / บุญศรี นุเกตุ / 2541 /Full Text
99 พฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ในแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Self-care behaviors and well-being of the Elderly with Diabetes Mellitus in Savannakhet Province, Lao People's Democratic Republic เพชร / เพชรมณี สุวรรณมาลี / 2554 /Full Text
100 พฤติกรรมการดูแลตนเองและความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ / แววดาว ทวีชัย / 2543 /Full Text
 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
 
1 Development of the nursing workplace database in Xanh Pon general hospital, Hanoi city, the socialist republic of Vietnam = การพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนทางการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ซานพน เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Tho Duc Ngo / 2010 /Full Text
2 Factor related to quality of nursing care in general hospitals, the union of Myanmar = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ประเทศพม่า / Lay Lay Myint / Chiamg Mai 2010 /Full Text
3 Head nurse leadership style and organizational effectiveness of General Hospitals in Yangon, the Union of Myanmar = รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและประสิทธิผลขององค์กรของโรงพยาบาลทั่วไปในย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า / Naw Hser Eh / The 2010 /Full Text
4 Job characteristics and job performance among professional nurses in the university hospitals of Yunnan Province, Peoples Republic of China = คุณลักษณะงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน / Pu, Yuxiu / The 2010 /Full Text
5 Motivational orientation and participation in continuing education among staff nurses in General Hospitals, theSocialist Republic of Vietnam = แรงจูงใจในตนเองและการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป สาธารณรัฐสังคมนิยมนิยมเวี / Van Pham Thi / The 2010 /Full Text
6 Nurse managers' transformational leadership and job satisfaction among staff nurses in the second teaching hospital of Harbin Medical University in the People's Republic of China = ภาวะผู้นำของหีวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการในโรง / Wang, Xiaohui / 2006 /Full Text
7 Organizational climate and quality of work life among staff nurses in central hospitals Lao people's democratic republic = บรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลส่วนกลาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Ackdeth Piyadet / Ackdeth Piyadeth / The 2010 /Full Text
8 Quality nursing care as perceived by nurses and patients in the second teaching hospital of Harbin Medical University in the People's Republic of China = คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งศึกษาที่สองของมหาวิทยาลัยฮา / Zhao, Shihong / 2006 /Full Text
9 Work empowerment and burnout among registered nurses in tertiary general hospitals in Harbin, The People's Republic of China = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิของเมืองฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐ / Wang, Xu / 2008 /Full Text
10 กรณีศึกษาการสนับสนุนผู้ดูแลในการดูแลผู้บาดเจ็บไขสันหลังในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = A Case study of supporting caregivers in care of persons with spinal cord injury in Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / ฐาปณี องคสิทธิ์ / 2554 /Full Text
11 การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Self-determination in Glycemic control among persons with Diabetes Mellitus, Rongkwang hospital, Phrae Province / วัชรี ผลมาก / บันฑิตวิทยาลัย 2550 /Full Text
12 การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุโขทัย / สุเมธ ชำนิ / 2546 /Full Text
13 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร / เสาวลักษณ์ ภูนวกุล / 2545 /Full Text
14 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ / นริศา ชัยสุวิรัตน์ / 2545 /Full Text
15 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์ / 2542 /Full Text
16 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ / พัชราภรณ์ สุวรรณภักดี / 2542 /Full Text
17 การจัดการตนเองและความผาสุกในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = Self-management and well-being among heart failure patients / ชุตินธร เรียนแพง / 2548 /Full Text
18 การจัดการในการนำวิถีทางคลินิกไปใช้ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีกลุ่มอาการหายใจลำบาก = Management of application of clinical pathway for preterm with respiratory distress syndrome / สุพรรณ วงค์ตัน / 2549 /Full Text
19 การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่า / 2544 /Full Text
20 การจัดการอาการปวดโดยพยาบาลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามการรายงานของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน = Nurses's pain management and outcomes as reported by patients and nurses in an accident and emergency unit / โสพิศ เวียงโอสถ / 2549 /Full Text
41 การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Received social support among patients in intensive care unit, Pua Crown Prince Hospital, Nan province / วิไลรัตน์ ชัยนนถี / 2549 /Full Text
42 การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Receiving drug use information and drug use behavior of persons with hypertension at Banluang hospital Nan province เการ ตามสัตย์ / เกษร ตามสัตย์ / 2549 /Full Text
43 การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Receiving drug use information and drug use behavior of persons with heart failure Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พุทธชาติ สมณา / 2548 /Full Text
44 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน / สรวงสุดา ชลัมพุช / 2545 /Full Text
45 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ วัฒนวรรณ บุญกุณะ / วัฒนาวรรณ บุญกุณะ / 2544 /Full Text
46 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคเหนือ / โอบเอื้อ หิรัญรัศ / 2542 /Full Text
47 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน = A Systematic review on relaxation techniques for alleviating acute pain / สิรินยา พวงจำปา / 2548 /Full Text
48 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพหอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Systematic review on pulmonary rehavilitation in persons with chronic obstructive pulmonary disease / ศักรินทร์ สุวรรณเวหา / 2548 /Full Text
49 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ผลการวิจัย / กัญทิญา วงศ์วัชรัตน์ / 2545 /Full Text
50 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมโรคในบุคคลที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Systematic review on diabetic control interventions among persons with diabetes mellitus type 2 / วันดี ใจแสน / 2551 /Full Text
51 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง = Systematic review on interventions in helping caregivers of cancer patients / สาวิตรี สารพล / 2552 /Full Text
52 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล = A Systematic review on time spent in practice among nursing personnel / โสภา เจ็นจัด / 2549 /Full Text
53 การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง / ดวงตา วัฒนะเสน / 2541 /Full Text
54 การนำผลการวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ / สุมิตรา เวฬุวนารักษ์ / 2539 /Full Text
55 การนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 2 จังหวัดเชียงราย = Research utilization among professional nurses of the 2nd zone community hospital, Chiang Rai Province / อ้อมใจ อุปคำ / 2549 /Full Text
56 การนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 4 จังหวัดเชียงราย = Research utilization among professional nurses of the 4th zone community hospital, Chiang Rai Province / ศุภจรีย์ เมืองสุริยา / 2549 /Full Text
57 การนิเทศงานของหัวหน้าพยาบาล และความพึงพอใจในงานของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / สำลี บรรณเทศ / 2542 /Full Text
58 การบำบัดแบบเสริมในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม = Complementary therapy among breast cancer survivors / วราภรณ์ แก้ววิลัย / 2547 /Full Text
59 การปฎิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จันทนา อิ่มอยู่ / จันทณา อิ่มอยู่ / 2545 /Full Text
60 การปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing practices on palliative care fo terminally III patients among nurses at Fang Hospital, Chiang Mai Province / ทองทิพย์ พรหมศร / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
61 การปฏิบัติการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / แสงจันทร์ ชิกรัตน์ / 2542 /Full Text
62 การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของผู้ดูแลในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Care activities for chronic renal failure patients among caregives in Nakomping Hospital, Chiang Mai Province / ปภัสรา คำมงคล / ยงใหม่ 2549 /Full Text
63 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ / ศรีวลี แป้นไม้ / 2546 /Full Text
64 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร / กมลพรรณ พ้องพงษ์ศรี / 2546 /Full Text
65 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ ของผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / พัชรา เล็กประเสริฐ / 2546 /Full Text
66 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของ ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลพิจิตร / ปราณี ช่วงไกล / 2546 /Full Text
67 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administrators in community Hospitals Northern Region regarding nursing workforce policy and planning / ชนากานต์ สูงงาม / 2549 /Full Text
68 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administrations in general Hospitals regarding nursing workforce policy and planning / จรัสรัศ ลัดดาพันธุ์ / 2549 /Full Text
69 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administators in Regional Hospitals and University Hospitalsregarding nursing workforce policy and planning / สุนทรินทร์ ธนาพรพูนพงษ์ / 2548 /Full Text
70 การปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลพิจิตร / สิรินาถ สงวนทรัพย์ / 2545 /Full Text
71 การปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร / ทิพวรรณ วงษ์ใจ / 2545 /Full Text
72 การปฏิบัติงานของพยาบาลภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา = Practices of Nurses after postgraduate education / ศศิธร เศรษฐสิทธากุล / 2549 /Full Text
73 การปฏิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ = Practices of hospital accreditation as perceived by personnel of Fak Tha Hospital, Uttaradit Province / ศิวพร บุญพิมพ์ / 2550 /Full Text
74 การปฏิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Practices of Hospital accreditation as perceived by Personnel Uttaradit Hospital / เพริศพักตร์ ศรีวุฒิพงษ์ / บัณฑิติวทยาลัย 2550 /Full Text
75 การปฏิบัติเชิงวิชาชีพของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุชาดา อิ่มพิทักษ์ / 2542 /Full Text
76 การปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ / พวงทอง บุญชู / 2545 /Full Text
77 การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ / วรรณิภา เหนียวแน่น / 2544 /Full Text
78 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลพิจิตร / ระเบียบ คำเขียน / 2546 /Full Text
79 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร / จันทร์ฉาย ปันแก้ว / 2546 /Full Text
80 การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์กับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตร / สุทธารัตน์ ตั้งสิทธิโชค / 2545 /Full Text
81 การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพิจิตร ขวัญจิต พฤกษะวน / ขวัญจิต พฤกษะวัน / 2545 /Full Text
82 การประเมินการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Evaluation of implementing clinical nursing practice guidelines for stroke patients, Chiangmai Neurological Hospital / ณัฐชยา คนใจซื่อ / 2552 /Full Text
83 การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ / ภัคพร กอบพึ่งตน / 2540 /Full Text
84 การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Evaluation of clinical practice guidelines implementation for pain management among abdominal durgery patients at Pua / สุรีย์พร คุณสิทธิ์ / 2550 /Full Text
85 การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of implementation of clinical practice guidelines for end of life care at Sub Intensive Care Unit, Medical Sect / จิตราวดี จิตจันทร์ / 2550 /Full Text
86 การประเมินผลการใช้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำรหับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉี่ยบพลัน โรงพยาลลำปาง = Evaluation of cardiac rehabilitation program implementation for patients with acute myocardial infarction Lampang Hospital / รพีพรรณ น้อยปิ่น / 2551 /Full Text
87 การประเมินผลการใช้แผนการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ = Evaluation of care map utilization for acute myocardial infarction patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อนงค์ อมฤตโกมล / 2548 /Full Text
88 การประเมินผลโครงการบริการผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลลำปาง / ศนิชา เศรษฐ์ชัยยันต์ / 2539 /Full Text
89 การประเมินผลโครงการป้องกันเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาและหรือได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of preventing radiation andor chemotherapy induced oral mucositis project in head and neck c / วราภรณ์ วิภาสวงศ์ / 2547 /Full Text
90 การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช = Marketing strategy application of head nurses and job satisfaction as perceived by professional nurses in Psychiatric Hospitals สลั / สลักจิต สุมันตกุล / 2551 /Full Text
91 การประยุกต์แนวคิดด้านการตลาดของผู้บริหารการพยาบาลในหน่วยงานบริการพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร สุริยะ / 2536 /Full Text
92 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพในหน่วยคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework for professional nurse-midwives in the labor unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สมศรี เชตะวัน / 2553 /Full Text
93 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework of professional nurses in rehabilitation ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / นิภา วชิระรัตน์ / 2554 /Full Text
94 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Development of a competency framework for professional nurses in the emergncy department, Wiangpapao Hospital, Chiang Rai Province / เอกกมล ยศบัวพิศ / 2554 /Full Text
95 การพัฒนากลุ่มสร้างคุณภาพงาน ฝ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลดารารัศมี / อมรรัตน์ งามสวย / 2542 /Full Text
96 การพัฒนาการพยาบาลเป็นทีมในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / วิไล อำมาตย์มณี / 2539 /Full Text
97 การพัฒนาแนวปฎิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Development of discharge planning guideline for chronic obstructive pulmonary disease patients, rongkwang hospital, Phrae province / จรีพันธุ์ เพชรหาญ / 2549 /Full Text
98 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกด้านการจัดการบาดแผลอุบัติเหตุแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Development of clinical practice guideline for traumatic wound management in the emergency room, Lee Hospital, Lamphun Province / ชนัชฌา ปะละ / 2548 /Full Text
99 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกในการป้องกันภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลลำปาง / พนารัตน์ จำปา / 2548 /Full Text
100 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideline for weaning from mechanical ventilator in medical intensive care unit at Nakornping Hospital C / สุภาพ สิทธิศักดิ์ / 2548 /Full Text
101 การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการตรวจนับเครื่องมือ ของมีคม และผ้าซับโลหิตของบุคลากรห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ = Development of practice guideling for counting instruments sharps and sponges of personnel in operating room, Song Hospital Phrae Provinc / อนามัย สมร่าง / 2549 /Full Text
102 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสุโขทัย = Development of clinical practice guidelines for weaning from mechanical ventilation in intensive care unit at Sukhothai hospital / ศิริพร วงศ์จันทรมณี / 2549 /Full Text
103 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideline for pain management among major surgery patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai / วัชราภรณ์ หอมดอก / 2548 /Full Text
104 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจโรงพยาบาลลำปาง = Development of clinical practice guideline for endotracheal tube suctioning among intubated patients in Lampang Hospital / กรรณิกา กลิ่นหอม / 2548 /Full Text
105 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการดูและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a clinical practice guideline for acute stroke patients in sub intensive care unit, medical section, / กันยา อ้อยลี / 2549 /Full Text
106 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลลำปาง 2550 / ณิชากร จิรัคคกุล / 2550 /Full Text
107 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการส่งเสริมการนอนหลับในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideling for promoting leep among patients undergone open heart surgery, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hos / วิลาวัณย์ ศรีวรุณนนท์ / 2548 /Full Text
108 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการอาการ เหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for Fatigue Management Among Patients with Bone Tumor and Soft Tissue Sarcoma / จงกล ต้อยมาเมือง / 2554 /Full Text
109 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจร่วมกับการทำหัตถการตกแต่งหลอดเเลือดหัวใจ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Development of clinical practice guidelines for caring of patients undergoing cardiac catheterization with coronary Inte / รานี ศรีทับทิม / 2550 /Full Text
110 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันก่อนได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จนพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Development of clinical practice guidelines in caring for patients with acute appendictis before emergency / นาฎนภา กุศล / 2551 /Full Text
111 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการบาดแผลอุบัติเหตุแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Development of clinical practice guidelines for traumatic wound management in the emergencey room, Lee Hospital, Lamphun Province / เรณู แบนสุภา / 2551 /Full Text
112 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการทำแผลอุบัติเหตุในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for trai,atoc wound dressing in Chomthong Hospital, Chiang Mai Province / จิราภรณ์ ธิโป / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
113 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for prevention of drug administering error in patient at at Privat ward, / มัชฌิมา กิติศรี / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
114 การพัฒนาแบบประเมินภาวะสุขภาพโดยใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง = Development of health assessment form using continuous quality improvement process / จารุวรรณ ฤทธิธรรม / 2548 /Full Text
115 การพัฒนาแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ = Development of fall risk assessment form for orthopedic patients / บุปผา จันทรจรัส / 2546 /Full Text
116 การพัฒนาแบบประเมินอาการทางระบบประสาทโดยใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / เปรมใจ เหล็กมั่น / 2546 /Full Text
117 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดเบิร์ดมาร์คเจ็ด ขณะใช้กับผู้ป่วย / วราวรรณ์ ก้อยชูสกุล / 2542 /Full Text
118 การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระดับเล็กน้อยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical pathway for uncomplicated monor head injured patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สมบูรณ์ เงาส่อง / 2548 /Full Text
119 การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลลำปาง = Development of care map for of heart faiture patient in Lampang Hospital / เบญจมาส วงศ์มณีวรรณ / 2547 /Full Text
120 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง หอผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / การุณ การดำริห์ / 2543 /Full Text
201 ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช / ลัดดา ตันกันทะ / 2540 /Full Text
202 ความเครียดในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10 / พิมลพรรณ ทิพาคำ / 2543 /Full Text
203 ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งตับและพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Health belief concernign cancer of liver and consumption behavior among persons in Banluang District Nana Province / รุจิรา อักษร / 2548 /Full Text
204 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมโรคของผู้ที่มีภ่วะความดันโลหิตสูงในศูนย์สุขภาพชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน 2550 / รัตนา เรือนอินทร์ / บัณฑิติวทยาลัย 2550 /Full Text
205 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Health beliefs and drug use behavior of persons with hypertension at Chiangdao Hospital, Chiang Mai Province / ศศิธร อุตตะมะ / 2549 /Full Text
206 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในโรงพยาบาลสุโขทัย / เกศกนก เข็มคง / 2550 /Full Text
207 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Health beliefs and exercise behavior among health science students Chiang Mai University / เพ็ญประภา ถวิลลาภ / 2547 /Full Text
208 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Health beliefs and exercise behavior among persons with Hypertension at Sansai Hospital, Chiang Mai Province / สุรีย์ คำพอง / 2549 /Full Text
209 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน = Health belief and exercise behavior among chronic obstructive pulmonary disease patients in Songkwae Hospital, Nan Province ระวีวรรณ กัณทะกาลั / ระวีวรรณ กัณทะกาลัง / 2550 /Full Text
210 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Health belief and health behaviors among persons with diabetes mellitus, Hod Hospital, Chiang Mai Province / อโณทัย เหล่าเที่ยง / 2550 /Full Text
211 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Health belife and health behaviors among coronary artery disease patients with dyslipidemia / จิตติมา ภูริทัตกุล / 2547 /Full Text
212 ความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการในกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ ตามการรับรู้ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง / เรืองอุไร สินเปียง / 2545 /Full Text
213 ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Supportive care needs of lung cancer patients receiving chemotherapy at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / รุจิรัตน์ ผัดวัน / 2549 /Full Text
214 ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวังและการพยาบาลที่ได้รับจริงของผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหารราชนครเชียงใหม่ = Expected needs for nursing care and care received among patients in recovery room, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital กรรณิการ์ บัว / กรรณิการ์ บัวสุข / 2549 /Full Text
215 ความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing care needs and responses of postoperative emergency abdominal patients, Maetang Hospital, Chiang Mai Province / อัญชนี ศิริ / 2549 /Full Text
216 ความต้องการการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขณะมีอาการหายใจลำบากในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Needs of social support among patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease During Dyspnea in Pua Crown Prince Hospital / ดุษฎี อาจผดุงกุล / 2550 /Full Text
217 ความต้องการของผู้ป่วยขณะมารับการรักษาพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรค โลก จังหวัดสุโขทัย = Needs of patients attending the emergency room in Sawankalok Hospital, Sukhothai Province / โสภารัตน์ พรมพุก / 2548 /Full Text
218 ความต้องการของผู้รับบริการเกี่ยวกับการบริการสุขภาพที่บ้าน / มนัสนิตย์ บุณยทรรพ / 2536 /Full Text
219 ความต้องการของผู้รับบริการในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Clients needs for primary care services at Thoung Yunk primary care unit, Uttaradit Province / นภา สุทธะตั้ง / 2547 /Full Text
220 ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จามจุรีย์ เลิศจันทร์ / 2545 /Full Text
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก
 
1 Adaptation to menarche among Chinese adolescent girls Shao Wenli / Shao, Wenli / 1996 /Full Text
2 Attitudes subjective norms and intentions to have cesarean section among Chinese nulliparous women Xu Hong / Xu, Hong / 1998 /Full Text
3 Climacteric experience among Chinese women in Changsha city Wang Honghong / Wang, Honghong / 1996 /Full Text
4 Coping of Chinese women with gynecologic cancer Wang Yuqiong / Wang, Yuqiong / 1997 /Full Text
5 Effect of childbirth education on knowledge and practice of pregnant women during labor Gao Lingling / Gao, Lingling / 2000 /Full Text
6 Effect of nursing support on the perception of childbirth experience in primigravidas He Zhong / He, Zhong / 1996 /Full Text
7 Impact of the childhood chronic illness on the family : maternal perspective Cong Xiaomei / Cong, Xiaomei / 1996 /Full Text
8 Job stressors and burnout among staff nurses in four urban Chinese teaching hospitals Li Xiaomei / Li, Xiaomei / 1996 /Full Text
9 Knowledge attitudes and risk behaviors regarding HIVAIDS adolescents Sheng Yu / Sheng, Yu / 2000 /Full Text
10 Needs and received responses among parents of hospitalized children Liu ke / Liu, Ke / 1998 /Full Text
11 Parental environmental stress and stressors in pediatric intensive care units Chen Jingli / Chen, Jingli / 1997 /Full Text
12 Perceived benefits of and barriers to exercise mand exercise activity among female undergraduate students Yan Jun / Yan, Jun / 1999 /Full Text
13 Perceptions of health care needs among chronically ill school-age children and their parents Zhao Yan / Zhao, Yan / 1999 /Full Text
14 Postpartum adaptation of Chinese women Xia Haiou / Xia, Haiou / 1999 /Full Text
15 Selected factors associated with anxiety of Chinese pregnant women Zhang Jun / Zhang, Jun / 1997 /Full Text
16 Selected factors associated with medical fear among hospitalized Chinese school-age children Yan Jin / Yan, Jin / 1997 /Full Text
17 Selected factors influencing self-concept among hospitalized Chinese school-age children with chronic illness Hu Yan / Hu, Yan / 1996 /Full Text
18 Self-care behaviors of school-age children with heart disease Fan Ling / Fan, Ling / 2000 /Full Text
19 Self-care practices among Chinese school-age children with nephrotic syndrome Luo Zhimin / Luo, Zhimin / 1998 /Full Text
20 Self-care practices and influencing factors among Chinese school-age children Jiang Wenhui / Jiang, Wenhui / 1997 /Full Text
21 Self-esteem of fertile and infertile Chinese women Gu Wei / Gu, Wei / 1998 /Full Text
22 Self-perception of school-age children with epilepsy Wang Xiaoqin / Wang, Xiaoqin / 2000 /Full Text
23 Social support and postpartum depression among primiparas Lu Hong / Lu, Hong / 2000 /Full Text
24 Stressors of infertile Chinese women Wang Jian / Wang, Jian / 1996 /Full Text
25 The Dependent-care agent performance of mothers for children with cancer Zhao Xiufang / Zhao, Xiufang / 1999 /Full Text
26 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จิราพร วงศ์ใหญ่ / 2539 /Full Text
27 การเจริญเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพของเด็กและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อบริการของโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาภาวรรณ หนูคง / 2535 /Full Text
28 การประเมินผลโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นคร มูลนำ / 2541 /Full Text
29 การรับรู้ความสามารถของตนเองและการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะอ้วนในวัยรุ่นหญิง / น้ำฝน ทองตันไตรย์ / 2541 /Full Text
30 การวัดอุณหภูมิทางรักแร้และทางทวารหนัก ในทารกคลอดก่อนกำหนด / พัชรี จันทร์อินทร์ / 2540 /Full Text
31 การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของมารดาที่มีบุตรทุพพลภาพ / สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ์ / 2536 /Full Text
32 ความเครียดและกลวิธีเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม / พรศิริ ใจสม / 2536 /Full Text
33 ความต้องการการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรในระยะ 48 ชั่วโมงแรกของมารดาครรภ์แรกที่ผ่าตัดคลอด ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ / 2540 /Full Text
34 ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของมารดาหลังคลอดที่มีบุตรอยู่ด้วย โดยเร็วหลังคลอด ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / มณฑา จงกล่อม / 2537 /Full Text
35 ความต้องการข้อมูลและการช่วยเหลือสนับสนุนของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนด / จุฑารัตน์ มีสุขโข / 2540 /Full Text
36 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสิงห์บุรี = Needs and response received of mothers of hospitalized children at Singburi Hospital / ฉันทนา ผ่องคำพันธุ์ / 2537 /Full Text
37 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์ / 2540 /Full Text
38 ความรู้ ความสะดวกใจ และการตอบสนองของบิดามารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น / พรภิมล แก้วกมล / 2539 /Full Text
39 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับวิธีทางดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น / สุดารัตน์ ขวัญเงิน / 2537 /Full Text
40 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน เพื่อดำรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรก / ยุพิน เพียรมงคล / 2537 /Full Text
41 ความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องในการดูแลบุตรของมารดาและความผาสุกในครอบครัวของเด็กวัยก่อนเรียนโรคธาลัสซีเมีย / กมลวัน ดิษยบุตร / 2537 /Full Text
42 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ กับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Relationship between knowledge, attitude toward AIDS and AIDS prevention / พรพรรณ เธียรปัญญา / 2535 /Full Text
43 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด = Relationships among self-esterm, social support and self-care behavior of the adolescent mothers / โสภิต สุวรรณเวลา / 2537 /Full Text
44 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคมและความสัมพันธภาพกับทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / รพีพรรณ เรืองเดชอนันต์ / 2539 /Full Text
45 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความวิตกกังวลกับสัมพันธ์ภาพระหว่างมารดาครรภ์แรกและบุตรในระยะตั้งครรภ์ / มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ / 2536 /Full Text
46 คุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว / พัชรินทร์ วิเศษพานิชย์ / 2541 /Full Text
47 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของคู่สมรสที่มีบุตรยาก / จิราวรรณ ดีเหลือ / 2539 /Full Text
48 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาของมารดาที่ทำงานนอกบ้าน = Factors related to the duration of breastfeeding among working mother / กาญจนา คำดี / 2537 /Full Text
49 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสู่บทบาทมารดาระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาวัยผู้ใหญ่ที่มีบุตรคนแรกในระยะหลังคลอด / จิราพร วรวงศ์ / 2537 /Full Text
50 ผลการใช้โปรแกรมกระตุ้นการดูดกลืนในทารกคลอดก่อนกำหนด ต่อความพร้อมและประสิทธิภาพในการดูดนม / ชลลดา ภูมิผล / 2539 /Full Text
51 ผลการเตรียมมารดาต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด และพฤติกรรมการดูแลทารก / สมทรง เค้าฝาย / 2541 /Full Text
52 ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยพยาบาลห้องผ่าตัด ต่อความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์ / นันทพร แสนศิริพันธ์ / 2540 /Full Text
53 ผลการสอนเรื่อง เพศสัมพันธ์ในระยะตั้งครรภ์สองวิธีต่อความรู้และพฤติกรรมทางเพศของคู่สมรสที่ภรรยาตั้งครรภ์แรก / ประกายรัตน์ เชี่ยววานิช / 2536 /Full Text
54 ผลการสอนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง / พรรณี บุญเป็ง / 2535 /Full Text
55 ผลการสอนเรื่องโรคธาลัสซีเมียต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย / พินทอง ปินใจ / 2535 /Full Text
56 ผลการห่อตัวต่อการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะส้นเท้า ในทารกคลอดครบกำหนด / ปัทมา กาคำ / 2540 /Full Text
57 ผลของการใช้ชุดการเรียนต่อความรู้และการปฎิบัติตนเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในนักเรียนหญิงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุดธิดา แก้วขจร / 2540 /Full Text
58 ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กวัยเรียนอย่างมีแบบแผนต่อความกลัวการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / สุดารัตน์ ประเสริฐสังข์ / 2542 /Full Text
59 ผลของการเตรียมหญิงครรภ์แรกเพื่อการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลลัพธ์ในการเผชิญกับภาวะเจ็บครรภ์ / จารุวรรณ รังสิยานนท์ / 2540 /Full Text
60 ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิด / จริยาพร ศรีสว่าง / 2540 /Full Text
61 ผลของการมีมารดาอยู่ด้วยต่อปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กวัยก่อนเรียนต่อการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ / ชุติมา จินต์วิเศษ / 2540 /Full Text
62 ผลของดนตรีต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก / ดรรชนี ลิ้มประเสริฐ / 2539 /Full Text
63 พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่กำหนดความตั้งใจใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นชาย / ศรีสุดา โภคา / 2541 /Full Text
64 พัฒนกิจของสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ์ / สมจิตร สิทธิวงศ์ / 2541 /Full Text
65 ภาวะจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / ศศิธร นามทวีชัยกุล / 2541 /Full Text
66 ภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / ทองสวย สีทานนท์ / 2541 /Full Text
67 มโนทัศน์ด้านสุขภาพของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา / นิตยา ปัญจมีดิถี / 2536 /Full Text
68 แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการปรับทางจิตสังคม ของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี / อ้อมใจ สิทธิจำลอง / 2542 /Full Text
 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลศาสตร์
 
 
1 A Causal model of self-care behavior for adolescents with epilepsy = แบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่นโรคลมชัด / Chuanruedee Kongsaktrakul / 2006 /Full Text
2 A Home-based nursing intervention program for enhancing quality of life of stroke survivors = โปรแกรมการปฎิบัติการพยาบาลที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Totsaporn Khampolsiri / 2006 /Full Text
3 A model for predicting fatigue in Chinese nurses / Fang Jinbo / 2008 /Full Text
4 Administrative model of a Thai autonomous university hospital / Nuttamon Vuttanon / 2000 /Full Text
5 An Ethnographic Exploration of Health Promoting Faculty Development in Health Sciences Campus = การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาในการพัฒนาความเป็นสถาบันแห่งการ สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Somjai Sirakamon / The 2009 /Full Text
6 Becoming a first time father among Thais = การก้าวย่างสู่การเป็นบิดาครั้งแรกของชายไทย / Nantaporn Sansiriphun / Bangkok The 2009 /Full Text
7 Becoming a teenager in Northeastern Thailand = การย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Sommapat Sornchai / 2004 /Full Text
8 Becoming healthy aging among the elderly in Southern Thailand = การเข้าสู่สุขภาวะในภาวะสูงวัยของผู้สูงอายุเขตภาคใต้ของประเทศไทย / Somporn Rattanapun / 2008 /Full Text
9 Capacity building model for nurses in carrying out family based health service at selected primary care units in Northern Thailand = รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการให้บริการสุขภาพโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ภาคเหนือ ประเทศไท / Jitnatee Kaney / 2008 /Full Text
10 Child-rearing practices among primary caregivers of HIV infected children aged 0-5 years in Chiang Mai, Thailand = การเลี้ยงดูเด็กติดเชื้อเอชไอวี อายุ 0-5 ปี ของผู้ดูแลหลักในเชียงใหม่ประเทศไทย / Pimpaporn Klunklin / 2003 /Full Text
11 Decision making regarding cesarean section among Thai pregnant women = การตัดสินใจเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ / Chaweewan Yusamran / 2003 /Full Text
12 Developing a breastfeeding support program for preterm infants = การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด / Watcharaporn Chewwattana / 2004 /Full Text
13 Developing a critical thinking process-based learning model in nursing education / Mukda Seetalanuchit / 2002 /Full Text
14 Development and usability testing of a self-learing computer program on exercise for older adults used by health volunteers = การพัฒนาและการทดสอบความสามารถในการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโด / Muthita Ponpaipan / 2009 /Full Text
15 Development of a culturally sensitive educational program to enchance the breast self-examination perception, self-efficacy, and practice among Thai Muslim women = การพัฒนาโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้ / Hathairat Sangchan / 2006 /Full Text
16 Development of a program for enhanching nurses' capacity in weaning off ventilator = การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ / Nitaya Pinyokham / 2006 /Full Text
17 Development of a sexual and reproductive health promotion and HIV prevention program for Chinese early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอชไอวีสำหรับเด็กวัยรุ่นตอนต้นชาวจีน Hong Jingfang / Hong, Jingfang / 2009 /Full Text
18 Development of a sexual and reproductive health education program for Thai early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่นไทยตอนต้น / Pregamol Rutchanagul / 2003 /Full Text
19 Development of an internet-Based program to promote healthy eating behavior Among Thai early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในเด็กวัยรุ่นไทยตอนต้น / Nongkran Viseskul / Unversity 2009 /Full Text
20 Development of an oncology nursing competency scale for general professional nurse in Thialand = การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาลทั่วไประดับวิชาชีพในประเทศไทย / Hunsa Thienthong / 2009 /Full Text
 
21 Development of competency inventory for registered nurses in the peoples republic of China = การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Ming Liu / Liu Ming / 2005 /Full Text
22 Development of coronary heart disease preventive self-efficacy for midlife women = การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะแห่งตนสำหรับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของสตรีวัยกลางคน / Supatana Chomson / 2005 /Full Text
23 Development of family and school collabora tive program to promote healthy eating and physical activity among school-age children = การพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียน / Jutamas Chotibang / 2008 /Full Text
24 Development of instrumentsfor measuring safe motorcycle driving behaviors and expected influencing Factors Among Thai adolescents in an ecological context = การพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลของ / Chanchai Yothayai / The 2010 /Full Text
25 Development of measure of expected influencing factors of hearing protection use among industrial workers in an ecological context = การพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามบริบททางนิเวศวิ / Kunlayanee Tantranont / 2009 /Full Text
26 Development of moral competence scale in nursing practice = การพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล / Pantip Jormsri / 2004 /Full Text
27 Development of professional values scale (PVS) for registered nurses in the People's Republic of China = การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณค่าทางวิชาชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพในสาธารณรัฐประชาชนจีน Dong Pang / Dong, Pang / 2009 /Full Text
28 Development of the body image self-schemascale and the bosy image possible selves scale for Thai middle-aged women = การพัฒนาแบบวัดแบบแผนภาพลักษณ์ปัจจุบันและแบบแผนภาพลักษณ์อนาคตสำหรับหญิงไทยวัยกลางคน / Parichart Rangkakulnuwat / 2006 /Full Text
29 Development of the exercise self-efficacy scale for Chinese older adults = การพัฒนาเครื่องมือประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชาวจีน Guo Hong / Guo, Hong / 2008 /Full Text
30 Disclosure of wife abuse among Northeastern Thai Women = การเปิดเผยการถูกสามีทารุณกรรมของสตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Nilubon Rujiraprasert / Grauate 2009 /Full Text
31 Educational program for enhancing parental competency and outcomes of preterm infants = การให้โปรแกรมการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้ปกครองและผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดก่อนกำหนด Yeni Rustina / Rustina, Yeni / 2005 /Full Text
32 Effect of cognitive-mindfulness practice program on depression in Thai elderly women = ผลของการบำบัดทางสติและปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงไทยสูงอายุ / Voranut Kitsumban / 2008 /Full Text
33 Effect of insight meditation on enhancing the emotional intelligence among Thai psychiatric nurses = ผลของวิปัสสนากรรมฐานต่อการสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในพยาบาลจิตเวชไทย / Chantrarat Vongareesawat / The 2010 /Full Text
34 Effectiveness of a transitional care program for persons with schizophrena = ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / Kotchapong Sarakan / The 2010 /Full Text
35 Effectiveness of self-management training program among Thai cancer patients with pain = ประสิทธิภาพของโปรมแกรมฝึกการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยที่มีความเจ็บปวด / Mayulee Somrarnyart / 2006 /Full Text
36 Effects of home-based care program on symptom alleviation and well-being among persons with chronic heart failure = ผลของโปรแกรมการดูแลที่บ้านต่อการบรรเทาอาการและความผาสุกในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง / Apinya Wongpiriyayothar / 2006 /Full Text
37 Effects of hospital-based clinical intervention on diabetes knowledge, glycemic control self-efficacy, and glycemic control in Chinese patients with diabetes mellitus = ผลของการปฏิบัติทางคลินิกในโรงพยาบาลต่อความรู้เรื่องเบาหวานสมรรถนะแห่งตนในการควบคุ / Shi, Qifang / 2007 /Full Text
38 Effects of problems-based learning on critical thinking skills and course achievement among Chinese baccalaureate nursing students = ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ในกระบวนวิชาของนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีช / Yuan, Haobin / 2007 /Full Text
39 Effects of the cognitive adjustment program on parental attitudes toward child rearing and potential for child physical abuse = ผลของโปรแกรมการปรับกระบวนการคิดรู้ต่อทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรและแนวโน้มในการทารุณกรรมร่างกายเด็กของบิดามารดา Nantaga Saw / Nantaga Sawasdipanich / 2009 /Full Text
40 Effects of the diabetes self-management program on knowledge of diabetes, glychemic control, cardiovascular risk, and quality of life among people with diabetes = ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวานต่อความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การควบคุมระด / Chodchoi Wattana / d Studies 2006 /Full Text
 
41 Effects of the transitional care program on functioal ability and quality of life of stroke survivors = ผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการทำหน้าที่และคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Salee Chalermwannapong / 2009 /Full Text
42 Enhancing self-care capacity among nondisclosed people living with HIVAIDS = การส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ที่ไม่เปิดเผยตนเอง / Pratuma Rithpho / 2009 /Full Text
43 Experiences of being unmarried prognant adolescents in Northeastern Thailand = ประสบการณ์การเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ไม่ได้แต่งงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย / Somjit Muangpin / 2009 /Full Text
44 Experiences of early motherhood among Thai adolescents = ประสบการณ์การเป็นมารดาในระยะแรกของเด็กวัยรุ่นไทย / Rudee Pungbangkadee / 2007 /Full Text
45 Experiences of using complementary therary Among Thai women with breast cancer = ประสบการณ์ในการใช้การบำบัดแบบเสริมของสตรีไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม / Piriyalux Sirisupluxana / 2008 /Full Text
46 Factors influencing patient cost and length of stay in adult intensive care units = ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของผู้ป่วยและระยะเวลาการนอนรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติผู้ใหญ่ / Petsunee Thungjaroenkul / 2006 /Full Text
47 Factors influencing the decision to use hormone therapy in Northern Thai midlife women = ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจใช้ฮอร์โมนบำบัดในสตรีไทย / Chavee Baosoung / 2004 /Full Text
48 Factors influencing the success in implementing health promoting schools = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / Prapim Buddhirakkul / d Studies 2005 /Full Text
49 Factors predicting maternal coping with childhood cancer in Thailand = ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของมารดาเด็กป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย / Kaitsara Sen-Ngam / d Studies 2006 /Full Text
50 Factors related to fatigue and fatigue management among Thai postpartum women = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าและการจัดการกับความเหนื่อยล้าในสตรีไทยหลังคลอด / Jaratsri Theerakulchai / 2004 /Full Text
51 Family strength in caring for a storke member at home = ความเข้มแข็งของครอบครัวในการดูแลสมาชิกที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน / Nipa Niyomthai / 2009 /Full Text
52 Feasibility and acceptability of an osteoporosis prevention program for Thai older adults living in Chiang Mai = ความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของโปรมแกรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเชีงใหม่ / Suparb Aree-ue / 2004 /Full Text
53 Insomnia among Thai people in the Northern region = ปัญหาการนอนไม่หลับของคนไทยเขตภาคเหนือ / Sudarat Chaiarj / 2004 /Full Text
54 Lived experience of Thai adolescents in living with transfusion dependent Thalassemia = ประสบการณ์ชีวิตของเด็กวัยรุ่นไทยในการดำรงชีวิตอยู่กับโรคธาลัสซีเมียชนิดที่ต้องพึ่งการให้เลือด / Ratanachadawan Yunak / 2008 /Full Text
55 Lived experience of Thai early andolescents during transition to secondary school = ประสบการณ์ชีวิตของเด็กวัยรุ่ยตอนต้นไทยระหว่างการเปลี่ยนโรงเรียนระดับมันธยมศึกษาตอนต้น / Kullatat Hongchayangkool / school 2008 /Full Text
56 Male participation regarding termination of unwanted pregnancy = การมีส่วนร่วมของบุรุษเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / Warangkana Chatchawet / 2009 /Full Text
57 Managing everyday life among Thai men with paraplegia: a grounded theory study / Laddawan Singhakhumfu / 2002 /Full Text
58 Menstrual status and bone mineral density among Thai female athletes = ภาวะการมีประจำเดือนและความหนาแน่นของกระดูกในนักกีฬาสตรีไทย / Punpilai Sriareporn / 2003 /Full Text
59 Model for predicting fatigue among Thai women receiving adjuvant breast cancer chemotherapy = รูปแบบตัวทำนายอาการเหนื่อยล้าของหญิงไทยที่ได้รัเคมีบำบัดร่วมรักษามะเร็งเต้านม / Kanitha Hanprasitkam / 2006 /Full Text
60 Nurse staffing, job satisfaction and selected patient outcomes = การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลความพึงพอใจในงานของพยาบาลและผลลัพธ์คัดสรรที่เกิดกับผู้ป่วย / Bunpitcha Chitpakdee / 2006 /Full Text
 
61 Nursing competency and organizational climate as perceived by registered nurses in affiliated Zhongshan Hospital People's Republic of China = สมรรถนะทางการพยาบาลและบรรยากาศองค์กรตามการรับรู้ของพยาบาลที่จดทะเบียนในโรงพยาบาลเครือจงชาน ประเทศสาธารณรัฐปร / Liu, Ying / 2006 /Full Text
62 Parent participation in the care of hospitalized young children = การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Yunee Pongjaturawit / 2005 /Full Text
63 Parental practices during their child's admission to pediatric intensive care unit = การปฏิบัติของผู้ปกครองขณะเด็กเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม / Usanee Jintrawet / 2005 /Full Text
64 Participative model for promotion of child protection in Northern Thailand = รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กในประเทศไทยภาคเหนือ / Naruemon Auemaneekul / 2008 /Full Text
65 Perception of sexual identity among early adolescent students = การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น / Narisa Wongpanarak / 2009 /Full Text
66 Perspectives of Thai nurses in wisdom-health / Sirilak Kitsripisarn / 2007 /Full Text
67 Physical activity and health related quality of life among the urban Thai elderly / Varin Binhosen / 2003 /Full Text
68 Practices of Thai familes in caring for childern with congenital heart disease aged 0-3 Years = การปฎิบัติของครอบครัวไทยในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำหนิดวัยแรกเกิดถึงสามปี / Arunrat Srichantaranit / 2008 /Full Text
69 Predicting factors of dependent care behaviors among mothers of toddlers with congenital heart disease = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาที่มีบุตรวัยหัดเดินป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด / Pornsiri Chaisom / 2008 /Full Text
70 Predictors of eating behaviors for weight control among overweight early adolescents = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวในเด็กวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน / Temduang Choyhirun / 2006 /Full Text
71 Predictors of smoking uptake among Thai male adolescents: early smoking stages = ปัจจัยทำนายการเริ่มต้นสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่ยชายไทย: ระยะแรกของลำดับขั้นของการสูบุหรี่ / Pornnapa Homsin / 2006 /Full Text
72 Prevalence and risk factors for abuse among Thai older adults in Chiang Mai = ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทำร้ายในผู้สูงอายุไทยในจังหวัดเชียงใหม่ / Rojanee Chintanawat / 2003 /Full Text
73 Process of coping with childbirth among Thai women = กระบวนการเผชิญการคลอดของหญิงไทย / Usa Chuahorm / 2006 /Full Text
74 Psychosocial and gender-based determinants for sexual risk behaviors among adolescents in school = ปัจจัยด้านจิตสังคม และปัจจัยด้านเพศภาวะที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน / Rungrat Srisuriyawet / 2006 /Full Text
75 Receiving family caregiving as perceived by people living with HIVAIDS / Naengnoi Yanwaree / 2002 /Full Text
76 Risk factors for overweight among preschool children = ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียน / Wanalada Thongbai / The 2010 /Full Text
77 Role development of advanced practice nurses in Thailand = การพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย / Suporn Wongkpratoom / Chiang mai 2009 /Full Text
78 Self-management of end-stage renal disease patients receiving hemodialysis = การจัดการตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Nonglak Methakanjanasak / 2005 /Full Text
79 Spiritual health of Thai people = สุขภาพจิตวิญญาณของคนไทย / Wanlapa Kunsongkeit / 2004 /Full Text
80 The Effects of supportive-educative nursing intervention on self-care and quality of life among breast cancer survivors / Pratum Soivong / 2004 /Full Text
81 The Experiences of famillies with stroke survivors in Chiang Mai province = ประสบการณ์ของครอบครัวผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเชียงใหม่ / Tanyaluk Obe-Om / 2005 /Full Text
82 The Experiences of Thai school-age children with asthma / Wilai Kirdpole / 2004 /Full Text
83 The Feasibility and accepatbility of a wound care program using a portable vacuum bottle dressing for open wound healing = ความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของโปรแกรมดูแลแผลชนิดเปิดโดยการปิดแผลแบบสูญญากาศชนิดพกพา / Nirobol Kanogsunthomrat / 2005 /Full Text
84 The Health meanings and practices Among Midlife professional women = ความหมายของสุขภาพและการดูแลสุขภาพของสตรีนักวิชาชีพวัยกลางคน antararat Chareonsanti / Jantararat Chareonsanti / 2008 /Full Text
85 The Lived experience of retired women = ประสบการณ์ชีวิตของสตรีเกษียณอายุงาน / Kanokporn Nateetanasombat / 2003 /Full Text
86 The Participatory development of discharge planning for coronary care unit = การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายอย่างมีส่วนร่วม สำหรับหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด / Pikul Boonchuang / 2003 /Full Text
87 Transition experiences of Thai women during their first pregnancy / Kannika Kantaruksa / 2001 /Full Text
88 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการผูกยึดผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / เบญจมาพร บัวหลวง / 2548 /Full Text
89 การสร้างคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล / ทิพพาพร ตังอำนวย / 2532 /Full Text
90 ความเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรม / ฐานา ธรรมคุณ / 2532 /Full Text
91 ความตระหนักและการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น = Awareness and assertiveness of sexual among young adult women ;Awareness and assertiveness of sexual among young adult women / สิริยาภรณ์ เจนสาริกา / 2550 /Full Text
92 แนวพิจารณาในการให้ยาเมื่อจำเป็นของพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลสวนปรุง / บุศยา บุญใจเพ็ชร / 2548 /Full Text
93 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / สายรุ้ง จันทร์เส็ง / 2548 /Full Text
94 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าของพยาบาลสตรี = Factors related to fatigue among female nurses / รัตนาภรณ์ บุญมา / 2550 /Full Text
95 เปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงระหว่างการให้อากาศภายในห้อง การให้ออกซิเจนที่มีอัตราไหล 5, 10, และ 15 ลิตรต่อนาที ร่วมกับการทำให้ปอดขยายตัวภายหลังการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ / วัลภา คุณทรงเกียรติ / 2532 /Full Text
96 ผลของการเตรียมครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการควบคุมโรคของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง / สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ / 2531 /Full Text
97 ผลของการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพการเคลื่อนไหวข้อไหล่และท่าทางการทรงตัวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / ธีรนุช ห้านิรัติศัย / 2531 /Full Text
98 ผลของดนตรีบำบัดต่อความเครียด อาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วยสตรีมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ที่ได้รับเคมีบำบัด = Effects of music therapy on stress, nausea, retching, and vomiting among women with gynecologic cancer receiving chemotherapy รักชนก ภั / รักชนก ภักดิ์โพธิ์ / 2550 /Full Text
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลสตรี
 
1 การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข็มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี / ปานจันทร์ จ่างแก้ว / 2545 /Full Text
2 การดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานในสตรีวัยกลางคน = Alternative and complementary care among midlife women | / มลิวัลย์ สมทรง / 2549 /Full Text
3 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด = Systematic review on nursing interventions to prevent preterm birth / อมรเลิศ ไทยแหลมทอง / 2548 /Full Text
4 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการทางจิตสังคมเพื่อลดผลกระทบด้านจิตสังคมของสตรีที่มีบุตรยาก = Systematic review on psychosocial interventions to reduce psychosocial impacts of infertile women / นิธิมา คันธะชุมภู / 2551 /Full Text
5 การปรับตัวต่อการมีประจำเดือนครั้งแรกของนักเรียนหญิงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน / ประภาภรณ์ นันทปาลียอง / 2544 /Full Text
6 การปรับตัวในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือนของอาจารย์สตรี / จรรยา คำแสน / 2544 /Full Text
7 การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อความเครียดของสตรีที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด = Change of stressors among women with premature uterine contraction / วิภาภรณ์ ติ๊บปาละ / 2548 /Full Text
8 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้บริการคุมกำเนิดสำหรับชาวม้ง = Developing practice guideline of birth control service for Hmong hilltribe / นัยนันทร์ สุวรรณกนิษฐ์ / 2547 /Full Text
9 การมีส่วนร่วมของสตรีครรภ์แรกในการดูแลในระยะคลอด = Parcipation of primigravidas in intrapartum care / ปรียา แก้วพิมล / 2546 /Full Text
10 การมีส่วร่วมของบิดาในการดูแลมารดาและบุตรระยะหลังคลอด = Father's participation in caring for mothers and babies during postpartum period / พรวิไล คล้ายจันทร์ / 2550 /Full Text
11 การรับรู้ความสามารถแห่งตนกับแบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ต้องโทษในเรือนจำ / จิตตระการ ศุกร์ดี / 2543 /Full Text
12 การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกายและพฤิตกรรมการออกกำลังกายของสตรีวัยทำงานในชนบท = Perceived benefits of and barriers to exercise and exercise behavior among rural working women / พรทิพย์ จันทร์ทิพย์ / 2549 /Full Text
13 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติเพื่อควบคุมภาวะน้ำหนักเกินในสตรีวัยกลางคน / รวิชา หงส์โรจนภาคย์ / 2545 /Full Text
14 การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของพยาบาล / จิตอารี ศรีอาคะ / 2543 /Full Text
15 การสนับสนุนของที่ทำงานในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน / สุพัตรา สุทธิประภา / 2544 /Full Text
16 การสื่อสารระหว่างบิดามารดากับสตรีวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น = Parent-teen communication and sexual risk behaviors of female adolescents / ชัญญา ดิษเจริญ / 2548 /Full Text
17 ความเข้มแข็งอดทนและความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม / เบญจมาภรณ์ จันทโรทัย / 2544 /Full Text
18 ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด / ฉลาด แสงอาทิตย์ / 2546 /Full Text
19 ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง / บัวทิพย์ ใจตรงดี / 2545 /Full Text
20 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสตรีที่ทำงานแกะสลักไม้ = Health belief and preventive behaviors for work-related health problem among female wood carving workers / ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ / 2546 /Full Text
21 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพยาบาลสตรี / ชนิดา สุรจิตต์ / 2543 /Full Text
22 ความต้องการด้านสุขภาพของสตรีที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล = Health needs of women undergoing radical hysterectomy / ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง / 2547 /Full Text
23 ความบกพร่องทางเพศและการจัดการในสตรีที่เป็นมะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษา = Sexual dysfunction and management in women with gynecological cancer after receiving treatment / ประวีดา คำแดง / 2550 /Full Text
24 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ ความรู้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและหรือยาเพื่อควบคุมน้ำหนักในนักศึกษาพยาบาลสตรี = Body image satisfaction, knowledge, peer influence, and use of food products andor drugs for weight control among female n / สุปวีณ์ ธนอัศวนนท์ / 2548 /Full Text
25 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ และการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาเพื่อควบคุมน้ำหนักในสตรีวัยรุ่น / อนุสรณ์ กันธา / 2545 /Full Text
26 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์การคล้อยตามกลุ่มเพื่อนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีวัยรุ่น = Body image satisfaction, conformity to peer groups and eating behaviors among female adolescents / ประภาพรรณ เพ็ญสุข / 2550 /Full Text
27 ความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในสตรีวัยรุ่น = Knowledge, experience, and opinions regarding emergency contraceptive pills among female adolescents / ปัทมาภรณ์ คงขุนทด / 2546 /Full Text
28 ความรู้สึกไม่แน่นอนและวิธีการเผชิญความเครียดของสตรีที่รอผลการตรวจชิ้นเนื้อภายหลังผ่าตัดเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์ = Uncertainy and coping strategies among women anticipating results after resection of reproductive organ turnors / มนชยา ปิ่นทอง / 2547 /Full Text
29 ความเหนื่อยล้าในระยะคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้คลอด = Intrpartum fatigue and related factors among parturients / กาญจนา ปิ่นแก้ว / 2547 /Full Text
30 ความเหนื่อยล้าในสตรีมีครรภ์ = Fatigue among pregnant women / ทัศน์วรรณ ศิระพรหม / 2549 /Full Text
31 ค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น = Sexual values and sexual risk behaviors of female adolescents / สิริวรรณ ธัญญผล / 2548 /Full Text
32 คุณภาพชีวิตของสตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ / อัญชลี ตาบุรี / 2543 /Full Text
33 คุณลักษณะด้านจิตสังคม สภาวะเอื้ออำนวยกับพฤติกรรมแสวงหาการดูแลของสตรีวัยรุ่นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / วราพร สุนทร / 2545 /Full Text
34 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการคุมกำเนิดของสตรีภายหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / วรรณภา กาวิละ / 2544 /Full Text
35 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน / ปาริชาต ชูประดิษฐ์ / 2543 /Full Text
36 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้ฮอร์โมนทดแทนของอาจารย์สตรีระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือน / ผ่องศรี เรือนเครือ / 2546 /Full Text
37 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของสตรีวัยรุ่น / วรนุช เชื้อบาง / 2545 /Full Text
38 ตัวกำหนดความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือน / บุปผา อินต๊ะแก้ว / 2544 /Full Text
39 ทัศนคติ ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทางสังคมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบแผนการดื่มแอลกอฮลล์ในสตรีวัยรุ่น = Attutyde sicial normative beliefs self efficacy and alcohol dringking patterns among female adolescents / เกียรติพงษ์ อิตุพร / 2549 /Full Text
40 ประสบการณ์การถูกทำร้ายและความต้องการการช่วยเหลือของภรรยาที่ถูกสามีทำร้าย / วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ / 2543 /Full Text
41 ประสบการณ์ของสตรีวัยรุ่นที่เสพติดแอมเฟตามีน = Experiences of amphetamine dependent female adolescents / นัยนา แก้วคง / 2549 /Full Text
42 ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของสตรีตั้งครรภ์ = Predicting factors of exclusive breastfeeding intertion among pregnant women / จิราพร วงศ์ใหญ่ / 2551 /Full Text
43 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของสตรีวัยรุ่น = Factors related to among female adolescents / อ้อมใจ จิรพฤฒิศิริ / 2548 /Full Text
44 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ทำงานในห้างสรรพสินค้า / นภาภรณ์ ศรีใจวงศ์ / 2546 /Full Text
45 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่นในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป / วาสนา สารการ / 2544 /Full Text
46 ปัญหาสุขภาพทางเพศของสตีรวัยหลังหมดประจำเดือน = Sexual health problems of postmenopausal women / รุ่งกาญจน์ วุฒิ / 2548 /Full Text
47 ผลกระทบด้านสุขภาพและการจัดการกับปัญหาของภรรยาที่ถูกทารุณกรรม / เยาวเรศ วรศีตกาลกุล / 2544 /Full Text
48 ผลการเตรียมเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของสตรีครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ = Effect of childbirth preparation on childbirth experience among primigravidas and supporters / นิจ์สากร นังคลา / 2546 /Full Text
49 ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อความเหนื่อยล้าของสตรีที่เป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์ = Effect of support group on fatigue among women with gynecologic cancer / ปานจันทร์ อิ่มหนำ / 2547 /Full Text
50 ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Effects of using the participatory learning program and telephone visit on knowledge, self / พิศมัย มาภักดี / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
51 ผลของการเตรียมเพื่อการคลอดด้วยตนเองต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในระยะคลอดของสตรีครรภ์แรก = Effect active of birth preparation on knowledge, attitude and practice during labor among primigravidas / ทัศนีย์ กลั่นเขตรกิจ / 2549 /Full Text
52 ผลของการเตรียมสตรีตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อสมรรถนะแห่งตนในการคลอดด้วยตนเอง / ณัฐนิชา คำปาละ / 2546 /Full Text
53 ผลของการบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานต่อภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูง ในสตรีวัยหมดระดู / ประภาภรณ์ สมณะ / 2544 /Full Text
54 ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ = Effect of muscle relaxation training on stress among women with gynecologic cancer / วรวรรณ พุทธวงศ์ / 2548 /Full Text
55 ผลของการให้การปรึกษาต่อความวิตกกังวลของสตรีก่อนได้รับการตัดมดลูก = Effect of counseling on anxiety among women before hysterectomy / ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ / 2546 /Full Text
56 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เจตคติและความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีที่แต่งงานแล้ว / จุฬารัตน์ สุวรรณเมฆ / 2546 /Full Text
57 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้อำนาจในการควบคุมเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรี = Effect of empowerment program on sense of control regarding contraception among women วราคณา ชัชเวช / วรางคณา ชัชเวช / 2546 /Full Text
58 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อการปวดประจำเดือนในนักเรียนหญิงโรงเรียนคงคาประชารักษ์ = Effect of exercise program on dysmennorrhea among female students at Khongkapracharak School / ทวีวรรณ ศรีธานี / 2546 /Full Text
59 ผลของวิธีเบ่งคลอดต่อระยะเวลาเบ่งคลอด สภาพทารกเกิดใหม่และวิธีการคลอด = Effects of pushing methods on pushing time, neonatal status, and mode of delivery / ทิพย์วรรณ ประสาสน์ศักดิ์ / 2547 /Full Text
60 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายของอาจารย์สตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปริญญา ดาสา / 2544 /Full Text
61 พฤติกรรมสุขภาพของสตรีที่รับงานมาทำที่บ้าน สุกาญฎา กลิ่นถือศีล / สุกาญฎา กลิ่นถือศิล / 2543 /Full Text
62 ภาวะไร้พลังอำนาจของสตรีที่มีบุตรยาก / ชมพูนุท ศรีวิชัย / 2544 /Full Text
63 ลักษณะการทำงานระบบผลัดหมุนเวียนและคุณภาพชีวิตของพยาบาลสตรี / สุจิตรา สุวรรณแพร่ / 2545 /Full Text
64 อำนาจในคู่สมรสและความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยา / อรดี โชคสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
 
 
1 กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนี่องจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพ = Work-related musculoskeletal disorders and related factors among professional nurses นชุนารถ กันธิยะ / นุชนารถ กันธิยะ / 2552 /Full Text
2 การใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและปัญหาที่เกิดกับดวงตาของช่างเชื่อมโลหะในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก / ราตรี เข็มจรูญ / 2548 /Full Text
3 การบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ = Work related musculoskeletal injuries and occupational risk behaviors among nurses in a tertiary hospital / ชลาลัย ทองพูล / บัณฑิตวิทยลัย 2552 /Full Text
4 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงานของเกษตรกร = Work related injuries and work safety behavior among farmers / ลักขณาพร โทวรรธนะ / 2552 /Full Text
5 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานก่อสร้าง = Work related injuries and work safety behavior among construction workers / นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ / 2553 /Full Text
6 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานโรงงานแปรรูปโลหะแผ่น =Work related injuries and risk behaviors among workers of metal fabrication factory / ปนัดดา มธุรภาณี / 2553 /Full Text
7 การรับรู้ภาวะเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นและพฤติกรรมการป้องกันของคนงานโรงงานเซรามิค = Dust harzard risk perception and protection behaviors among ceramic factory workers / รัตตินันท์ โภควินภูดิสนันท์ / 2551 /Full Text
8 การสัมผัสฝุ่นและสมรรถภาพปอดของคนงานในโรงสีข้าวขนาดใหญ่ / พิชญาภัค ศรีจำนงค์ / 2548 /Full Text
9 การสัมผัสเสียงและการรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของคนงานในโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ = Noise exposure and risk perception of noise exposure among workers in large lumber mill / กัลยา อุรัจนานนท์ / 2549 /Full Text
10 การสูญเสียการได้ยินของคนงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตอาหารกระป๋องขนาดใหญ่ = Hearing loss of workers and the use of hearing protective devices: case study in large food canning industry / กัลยาณี ตันตรานนท์ / 2547 /Full Text
11 ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน = Occupational stress and work performance among truck drivers in lignite mine / จันทนา สิทธิกัน / 2551 /Full Text
12 ความชุกของอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา = Prevalence of accident and risk behaviors among workers in rubber wood industry / นันทณัฐ คชนาค / 2548 /Full Text
13 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นผ้าของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า = Health belief and behaviors to prevent fabric dust hazards among garment industry workers / กฤตธีรา เครื่องนันตา / 2548 /Full Text
14 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกกลุ่มอาการปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย = Ergonomic factors and prevalence rate of musculoskeletal disorders among Thai traditional massage practitioners / ประณีต ปิ่นเกล้า / 2551 /Full Text
15 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ = Ergonomic factor and prevalence rate of musculoskeletal disorders among workers in furniture industry / พัชริน พรมอนันต์ / 2549 /Full Text
16 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของอาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Ergonomic factors and prevalence rate of musculoskeletal pain among workers in semiconductor industry in the Norther / วิลาวัลย์ ชัยแก่น / 2549 /Full Text
17 ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงานของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ = Psychosocial work factors and occupational stress among youth workers in convenience stores / ดลฤดี เพชรขว้าง / 2551 /Full Text
18 ปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียดจากการทำงานของตำรวจจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ = Psychosocial factors and work related stress among traffic policemen in Chiang Mai Province / ชนิดาภา ปราศราคี / 2550 /Full Text
19 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ = Predictors of hearing protection device usage among workers in potato chips factory / จันทร์จีรา ยารวง / 2553 /Full Text
20 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ = Predicting factors of hearing protection devices use among worker in a large lumber mill c / สุริสา ตันชุมพร / บัณฑิตวิทยาลีย 2550 /Full Text
 
21 ปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในการเกิดโรคมะเร็ง = Occupational risk factors for occurrence to lung cancer / กาญจนา ดาวประเสริฐ / 2553 /Full Text
22 ผลของการออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้รับงานเย็บเสื้อผ้าไปทำที่บ้าน = Effect of stretching exercise on low back pain and functional ability in home-based garment workers / นงเยาว์ มานิตย์ / 2553 /Full Text
23 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of particpatory learning program on knowledge and behaviors of farmers using pesticides in Nongtong Subdis / วรันธร จงรุ่งโรจน์สกุล / 2548 /Full Text
24 พฤติกรรมการใช้สารเคมีและปัญหาสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมไม้มะม่วง = Chemical using behaviors and health problems among mango wood handicraft workers / วัชรีวรรณ คำแสน / 2550 /Full Text
25 พฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเกษตกรที่ปลูกสตรอเบอร์รี่ = Pesticide exposure protection behaviors and related factors among strawberry farmers / อรุณี จันไชยชนะ / บันฑิตวิทยาลัย 2552 /Full Text
26 พฤติกรรมการป้องกันและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของช่างเย็บจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป = Protective behaviors and musculoskeletal disorders among sewing machine operatiors in the garment industry พัชรินทร์ ไชยสุริน / พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ / 2549 /Full Text
27 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง = Accident-risk behaviors and related factors among seafood canning workers / ชุติมา พันละม้าย / 2550 /Full Text
28 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา = Health status and health preventive behaviors among rubber plantation workers / ยุพาภรณ์ จันทรพิมล / 2549 /Full Text
29 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรชาวนา = Health status and occupational safety behaviors among rice farmers / กฤษณา งามกมล / 2552 /Full Text
30 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม = Health status and health protective behaviors among wooden furniture workers in small and medium sized enterprises / ชื่นกมล สุขดี / 2551 /Full Text
31 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนน จังหวัดสงขลา = Health status and health promoting behaviors among street cleaner, Songkhla Province / ปริศนา โหลสกุล / 2549 /Full Text
32 สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของคนงานแผนกทอผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า =Hearing capacity and noise hazard preventive behaviors among weaving section workers in the textile industry / ไอรฎา คงคาชัย / มหาวิทยาลัยc 2553 /Full Text
33 สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงในคนงานโรงงานผลิตน้ำตาลทราย = Hearing capacity and noise hazard preventive behaviors among workers in sugar refinery factory / สุภาพร ธารเปี่ยม / 2550 /Full Text
34 สิ่งแวดล้อมในการทำงานและความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล = Working environment workplace violence among nursing personnel / วริศรา ดิษบรรจง / 2551 /Full Text
35 อุบัติเหตุจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบการอาชีพผลิตเกมส์ไม้ = Occupational accidents and risk behaviors among wooden game workers / วรารักษ์ บุญมาก / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
 
 
61 การปฏิบัติตามแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / ศิริมาส บุญประสาร / 2544 /Full Text
62 การประเมินค่าทางปัญญาและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / สุขุมาล ต้อยแก้ว / 2540 /Full Text
63 การปรับตัวของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร / ฐิติมาน แก้วขาว / 2539 /Full Text
64 การเปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วยในท่านอน 3 ระดับ / กุลดา เชื้อดำรง / 2533 /Full Text
65 การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสองวิธี / นฤมล วุทธานนท์ / 2532 /Full Text
66 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานภายหลังการเดินบนสายพานเลื่อน / ธีรนันท์ วรรณศิริ / 2532 /Full Text
67 การรับรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของบุคลากรทีมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ / ธีรนันท์ พุ่มหมอก / 2543 /Full Text
68 การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคมและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / ธนิญา น้อยเปียง / 2545 /Full Text
69 การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับการสอนผู้ป่วยศัลยกรรมในประเทศไทย / อาภรณ์ คำก้อน / 2545 /Full Text
70 การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ จัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / นวลสกุล แก้วลาย / 2545 /Full Text
71 การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ ลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยศัลยกรรม / สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ / 2545 /Full Text
72 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / สุวิมล นิลสิน / 2536 /Full Text
73 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ = Development of nursing standards for rehabilitation in patient with Coronary Heart Disease / วิภา เอี่ยมสำอางค์ / 2536 /Full Text
74 การเสริมแรงเพื่อการฟื้นสภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัด / อิงอร พงศ์พุทธชาติ / 2546 /Full Text
75 การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ / พนารัตน์ เจนจบ / 2542 /Full Text
76 การอาบน้ำหลังผ่าตัด 72 ชั่วโมง กับการหายของแผล / สุดา ตันวุฒิมงคล / 2532 /Full Text
77 ความเข้มแข็งในการมองโลกและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน / วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ / 2543 /Full Text
78 ความเชื่อด้านสุขภาพและความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค / สมัยพร อาขาล / 2543 /Full Text
79 ความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตตามการรับรู้ของตนเองและของพยาบาล / ธิติมา วทานียเวช / 2540 /Full Text
80 ความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย / สุนิศา สุขตระกูล / 2544 /Full Text
81 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของคู่สมรสของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเต้านม / จุฑารัตน์ สว่างชัย / 2542 /Full Text
82 ความทุกข์ทรมานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านม / อัศนี วันชัย / 2539 /Full Text
83 ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / ระวีวรรณ ถวายทรัพย์ / 2545 /Full Text
84 ความวิตกกังวลและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ดูแลบุคคลติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ / นงนุช ปัญจธรรมเจริญ / 2540 /Full Text
85 ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาของผู้ป่วย แรงสนับสนุนทางสังคมและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / เฟื่องลดา เคนไชยวงศ์ / 2539 /Full Text
86 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ บทบาทหน้าที่และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / รวีวรรณ ยศวัฒน / 2535 /Full Text
87 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว และการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / ภาวดี มโนหาญ / 2536 /Full Text
88 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / จินดาวรรณ อุดมพัฒนากร / 2539 /Full Text
89 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พิมผกา สุขกุล / 2535 /Full Text
90 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = Relationship between health beliefs and self-care in hypertensive patients / กรรณิกา เรือนจันทร์ / 2535 /Full Text
91 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา / นิตยา โรจน์ทินกร / 2536 /Full Text
92 ความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่ และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ / สุพรรณี นันทชัย / 2534 /Full Text
93 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา / วชิราภรณ์ สุมนวงศ์ / 2536 /Full Text
94 ความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ / ดวงเดือน พันธุโยธี / 2539 /Full Text
95 ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับรังสีรักษา / ละเอียด ภักดีจิตต์ / 2535 /Full Text
96 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพจิตของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก / ชมนาด วรรณพรศิริ / 2535 /Full Text
97 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / นงลักษณ์ บุญเยีย / 2537 /Full Text
98 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจากการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเครียด ภาวะเครียดจากการปฏิบัติงานและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พัชรินทร์ สุตันตปฤดา / 2535 /Full Text
99 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับกับความพึงพอใจในการนอนหลับ ของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม / บุญชู อนุสาสนนันท์ / 2536 /Full Text
100 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมกับแบบแผนชีวิตของผู้สูงอายุ / วรรณวิมล เบญจกุล / 2535 /Full Text
101 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / นัยนา พิพัฒน์วณิชชา / 2535 /Full Text
102 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเผชิญปัญหาและภาวะสุขภาพของหญิงสูงอายุโรคข้อเสื่อม / หทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน / 2538 /Full Text
103 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ / สุดา วิไลเลิศ / 2536 /Full Text
104 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนันสนุนทางสังคม ปัจจัยบางประการกับความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะพักฟื้น / กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร / 2539 /Full Text
105 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม ความหวัง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เข้ารับการบำบัด ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี / มารยาท วงษาบุตร / 2539 /Full Text
106 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น / ดาริกา ธารบัวสวรรค์ / 2540 /Full Text
107 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา / กนกพร ใจแก้ว / 2537 /Full Text
108 ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง / พรรณี ไพศาลทักษิน / 2540 /Full Text
109 ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Cornfort in patients after open heart surgery / ลลิดา นพคุณ / 2547 /Full Text
110 ความหวัง ความเข้มแข็งในการมองโลก และความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / จันทนา เตชะคฤห / 2540 /Full Text
111 ความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / บุญมี แพรุ้งสกุล / 2545 /Full Text
112 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เสาวรส ปริญญะจิตตะ / 2540 /Full Text
113 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ / เตือนใจ เหงาจิ้น / 2542 /Full Text
114 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม / ยุพิน โกรินทร์ / 2536 /Full Text
115 แบบแผนความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด / วัชราภรณ์ โต๊ะทอง / 2545 /Full Text
116 ประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Caregiving experiences among caregivers of stroke patients / ศศิธร ช่างสุวรรณ์ / 2548 /Full Text
117 ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / วิรังรอง นาทองคำ / 2543 /Full Text
118 ปัจจัยทำนายความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี / ภารณี เทพส่องแสง / 2541 /Full Text
119 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของผู้ใหญ่วัยกลางคน / ดรุณี ดลรัตนภัทร / 2545 /Full Text
120 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา / พิสมัย นพรัตน์ / 2543 /Full Text
121 ปัญหาการใช้แว่นตาของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก = Problems related to eyeglasses in patients after lens extraction / จันทร์ฉาย หวันแก้ว / 2534 /Full Text
122 เปรียบเทียบการหายของแผลในผู้ป่วยผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อนที่ได้รับการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด 3 วิธี / วัชรี อาภาธีรพงศ์ / 2535 /Full Text
123 เปรียบเทียบความคาดหวังกับประสบการณ์จริงของผู้ป่วยเกี่ยวกับระดับความเจ็บป่วยและกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / มยุลี สำราญญาติ / 2536 /Full Text
124 เปรียบเทียบความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ใช้และไม่ใช้การกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง / สมร ทินวงศ์ / 2533 /Full Text
125 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการสื่อสาร 2 วิธี / ฐิติณัฏฐ์ ศศิฉาย / 2533 /Full Text
126 เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวกับการมาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกในสตรี 2 กลุ่ม / แสงมณี อะโข / 2535 /Full Text
127 ผลการจัดท่านอนของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลังต่อการปวดศีรษะ / ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล / 2532 /Full Text
128 ผลการปรับโครงสร้างทางปัญญาต่อการประเมินค่าสิ่งเร้า ที่ก่อให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง / สมจิตร สุทธนะ / 2543 /Full Text
129 ผลการส่งเสริมสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง = Effect of self-efficacy enhancerment on health behaviors among hypertensive patients / ทรัพย์ทรวง จอมพงษ์ / 2546 /Full Text
130 ผลการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน / 2544 /Full Text
131 ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยผ่าตัดเข่าโดยใช้กล้องส่องข้อ / สิริรัตน์ หาญวงศ์ / 2532 /Full Text
132 ผลของกระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการปรับตัวและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / นงนุช เชาวน์ศิลป์ / 2540 /Full Text
133 ผลของกระบวนการปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง / รุ้งนภา ชัยรัตน์ / 2545 /Full Text
134 ผลของการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ = Effect of acupressure on nausea among patients undergone cardiac surgery / ผกามาศ บุญญาภิสมภาร / 2548 /Full Text
135 ผลของการเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / สุทธินี พัควิลัย / 2545 /Full Text
136 ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก / บุศริน เอี่ยวสีหยก / 2545 /Full Text
137 ผลของการจัดท่านอนต่อค่าความดันออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / นิตยา ว่องกลกิจศิลป์ / 2535 /Full Text
138 ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำเย็นและน้ำธรรมดา ร่วมกับการใช้พัดลมในผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะที่มีไข้สูง / สุวรรณี ทาอ่อน / 2539 /Full Text
139 ผลของการใช้เทคนิคการผ่อนคลายต่อการลดความเจ็บปวด ขณะได้รับการล้างแผลในผู้ป่วยแผลไหม้ / จุไรพร โสภาจารีย์ / 2536 /Full Text
140 ผลของการใช้เทคนิคผ่อนคลายร่วมกับการหายใจแบบเป่าปาก ต่อความสุขสบายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / สิรินาถ มีเจริญ / 2541 /Full Text
141 ผลของการใช้น้ำเกลือนอร์มัล สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตและคลอร์เฮกซิดีนต่อภาวะในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา = Effects of using normal saline solution, sodium bicarbonate solution and chlorhexidine on oral conditions of head and / พัชราภรณ์ ทัศนโกวิท / 2545 /Full Text
142 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ / กรกานต์ ป้อมบุญมี / 2538 /Full Text
143 ผลของการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด / เทวาพร ศุภรักษ์จินดา / 2538 /Full Text
144 ผลของการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน / พรทิวา อินทร์พรหม / 2539 /Full Text
145 ผลของการเตรียมญาติเพื่อดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างที่บ้านต่อการป้องกันแผลกดทับ / ยุวราณี สุขวิญญาณ์ / 2536 /Full Text
146 ผลของการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / นาฎอนงค์ สุวรรณจิตต์ / 2537 /Full Text
147 ผลของการนวดเท้าต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม / นงลักษณ์ พรหมติงการ / 2545 /Full Text
148 ผลของการประคบร้อนด้วยสมุนไพรต่ออาการปวดข้อ ข้อฝืด และความลำบากในการทำกิจกรรมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม / พยอม สุวรรณ / 2543 /Full Text
149 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อความร่วมมือในแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยวัณโรคปอด / สมศรี ธรรมโม / 2544 /Full Text
150 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการฟื้นสภาพในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก / วันวิสาข์ ชูจิตร / 2543 /Full Text
151 ผลของการพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการรับรู้สมรรถนะ ในตนเองและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา / พัชรินทร์ สิมทะราช / 2544 /Full Text
152 ผลของการเพิ่มการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง / สร้อยจันทร์ พานทอง / 2545 /Full Text
153 ผลของการรำมวยจีนซี่กงต่อระดับน้ำตาลเกาะเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยเบาหวาน / อุไรวรรณ โพร้งพนม / 2545 /Full Text
154 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / อรนุช เขียวสะอาด / 2544 /Full Text
155 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / ลำยอง ทับทิมศรี / 2541 /Full Text
156 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / พรชัย จูลเมตต์ / 2540 /Full Text
157 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะ / รัตนา อยู่เปลา / 2543 /Full Text
158 ผลของการสร้างจินตภาพต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยแผลไหม้ แสงหน้า พลนอก / แสงหล้า พลนอก / 2542 /Full Text
159 ผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / ปริญญา สนิกะวาที / 2542 /Full Text
160 ผลของการสร้างจินตภาพต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / บุษบา สมใจวงษ์ / 2544 /Full Text
161 ผลของการสร้างเสริมความหวังต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง = Effect of enhancing hope on activities of daily living among paraplegic patients / ชมพูนุท ศรีรัตน์ / 2546 /Full Text
162 ผลของการสะท้อนคิดด้วยตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / กุลระวี วิวัฒนชีวิน / 2541 /Full Text
163 ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด = Effect of touch on decreasing of anxiety in postoperative patient / ประภาศรี จีระยิ่งมงคล / 2536 /Full Text
164 ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง / วนิดา อินทราชา / 2538 /Full Text
165 ผลของการให้ข้อมูลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of information providing on uncertainty in illness among chronic obstructive pulmonary disease patients / ปติมา เชื้อตาลี / 2548 /Full Text
166 ผลของการให้ข้อมูลประกอบภาพการ์ตูนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / กลอยใจ มีเครือรอด / 2544 /Full Text
167 ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของคู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม / นาฏยา เอื้องไพโรจน์ / 2535 /Full Text
168 ผลของการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / สุนทรา เลี้ยงเชวงวงค์ / 2541 /Full Text
169 ผลของการออกกำลังอย่างมีแบบแผนต่ออาการท้องอืดและอาการปวดท้องจากแก๊สในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง / วิยะดา รัตนสุวรรณ / 2535 /Full Text
170 ผลของดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / พิมพร ลีละวัฒนากุล / 2546 /Full Text
171 ผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อความพึงพอใจในการหลับในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่อยู่ในเครื่องดึงถ่วงกระดูก / นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ / 2539 /Full Text
172 ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / นัยนา อินทร์ประสิทธิ์ / 2544 /Full Text
173 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่ออาการหายใจลำบากและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / จันทร์จิรา วิรัช / 2544 /Full Text
174 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและความเครียดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / พัชราพร เถาว์พันธ์ / 2544 /Full Text
175 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี / นิธิวดี เมธาจารย์ / 2544 /Full Text
176 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่ออาการปวดและภาวะจำกัด ความสามารถของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง / ดรุณี เสมอรัตนะชาติ / 2543 /Full Text
177 ผลของโปรแกรมการสอนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดูแลช่องเปิดลำไส้ของผู้ป่วยผ่าตัดเปิดลำไส้ใหญ่ออกทางหน้าท้อง / นุชรี ไล้พันธ์ / 2542 /Full Text
178 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับการผ่อนคลายต่อการฟื้นสภาพของผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดไต / สายชล จันทร์วิจิตร / 2539 /Full Text
179 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนและความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการตัดเต้านม / ถนอมศรี คูอาริยะกุล / 2538 /Full Text
180 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม / สุภาพร มหาวรรณ์ / 2544 /Full Text
181 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / จุฑากานต์ กิ่งเนตร / 2539 /Full Text
182 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับรังสีรักษา / อภันตรี กองทอง / 2544 /Full Text
183 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก / อรพรรณ อิศราภรณ์ / 2536 /Full Text
184 พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก / กุสุมา ปิยะศิริภัณฑ์ / 2545 /Full Text
185 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีหญิงอาชีพพิเศษในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อุไรวรรณ วุทธานนท์ / 2534 /Full Text
186 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการในศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / รัชนี ภูริสัตย์ / 2545 /Full Text
187 ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / ปริศนา อัตถาผล / 2543 /Full Text
188 ภาระและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ / นมิตา ล. สกุล / 2544 /Full Text
189 ระดับความเจ็บปวดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว / นฤมล จันทร์ฉาย / 2538 /Full Text
190 ระดับความทุกข์ทรมานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วย ระหว่างใช้เครื่องช่วยหายใจ / สุพัตรา อยู่สุข / 2536 /Full Text
191 วิธีการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นวัณโรคปอด / ปองลดา พรมจันทร์ / 2542 /Full Text
192 สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดในผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยวิกฤตศัลยกรรม / ขวัญเรือน แพรุ้งสกุล / 2544 /Full Text
193 สัมพันธภาพของพยาบาลและผู้ป่วยกับภาวะสูญเสียพลังอำนาจของผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ททัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ์ / หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ / 2539 /Full Text
 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
 
 
1 การดำรงบทบาทมารดาและภาวะซึมเศร้าหลังคลอด = Maternal role attainment and postpartum depression / นภัสนันท์ สุขเกษม / 2552 /Full Text
2 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Development of Clinical practuce guidelines for pain management in normal parturients, Suratthani Hospital / จุฑามาศ บุพสุวรรณ์ / 2551 /Full Text
3 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลฝีเย็บของหญิงในระยะคลอด โรงพยาบาลนครปฐม = Development of clinical practice guidelines for perineal care among intrapartum women, Nakhonpathom hospital / ปณัชช์ฐิตา ขุนบุญยัง / 2553 /Full Text
4 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการจัดการภาวะหัวนมแตก ในมารดาที่ให้นมบุตร โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก =Development of clinical practice guidelines for prevention and management of nipple crack among lactating mothers, Maesot hospital, Tak p / สุนันท์ สวนจันทร์ / 2553 /Full Text
5 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกของมารดาในโรงพยาบาลจอมทอง = Development of clinical practice guidelines for preventing early postpartum hemorrhage among mothers in chomthong hospital / ชญาณิศวร์ กุณา / 2552 /Full Text
6 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for breastfeeding promotion mong adolescent mothers, Phrae Hospital / สุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์ / 2551 /Full Text
7 การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ = Perceived benefits and barriers of preconception health care among reproductive aged females / นวลอนงค์ หล่อดี / 2552 /Full Text
8 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลทารกแรกเกิดระยะแรกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี =Situational analysis of early newborn care for prevention of hypothermia, Banbung hospital, Chon Buri province / จันทร์เพ็ญ มหาสันติปิยะ / 2553 /Full Text
9 การวิเคราะห์สถานการณ์การฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลระนอง = Situational analysis of inadequate antenatal visits among pregnant women, Ranong hospital / เอื้อมพร ราชภูติ / 2553 /Full Text
10 ความเข้มแข็งในการมองโลกและการปรับตัวของมารดาหลังคลอด = Sense of coherence and adaptation among postpartum mothers / ปาณิศา อุดทาโท / 2552 /Full Text
11 ประสิทธิผลของการใช้แนวการปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ณ คลินิกฝากครรภ์ ในอำเภอแม่สะเรียง = Effectuvebess if clinical practice guidelines implementation for preterm labor prevention amon / ถนิมนันท์ ปันล้อม / 2551 /Full Text
12 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการคัดกรอง การวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์และการดูแลเบื้องต้น ในโรงพยาบาลนครพนม = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for gestational diabetes mellitus screening, diagnosis and prim / วราพร มีแก้ว / 2552 /Full Text
13 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติ โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี = Effectivencess of implementing clinical practice guidelines for pain management among normal parturients at Chaibadan Hospital, Lop Bur / บุษบา คำสุนทร / 2552 /Full Text
14 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลสุโขทัย =Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for care of women with pretern labor, Labor unit Sukhothai hospital / ณัฏฐมณฑน์ โกศัย / 2553 /Full Text
15 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Chiangkham hospital, Phayao pr / แสงเดือน วงศ์ใหญ่ / 2553 /Full Text
16 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Chiang Saen hospital, Chia / จิราณี ปัญญาปิน / มหาวอทยาลัย 2553 /Full Text
17 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลพังงา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Phang Nga hospital / ธนภร กฤษณาพันธ์ / 2553 /Full Text
18 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ในสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยง คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลน่าน = Effectiveness of implimenting clinical practice guidelines for pretern labor prevention among at-risk pregnan / จิราภรณ์ กันไชยคำ / 2553 /Full Text
19 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยง คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลลำพูน =Effectiveness of implementing clinica practice guidelines for pretern labor prevention among at-risk pregnant / กัลยา กิติมา / 2553 /Full Text
20 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่น = Factors related to breastfeeding duration among adolescent mothers / ศิริธร พลายชุม / 2551 /Full Text
21 โปรแกรมส่งเสริมการจัดผู้คลอดในท่าศีรษะสูงและการปฏิบัติของพยาบาลผดุงครรภ์ = The Enhancing parturients upright position program and the nurse midwives practice / พยอม ปอนสืบ / 2551 /Full Text
22 ผลของการเตรียมมารดาต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาที่มีบุตรคนแรก =Effect of maternal preparation on maternal role attainment among primiparous mothers / อัญชลี รุ่งฉาย / 2553 /Full Text
23 ผลของการนวดฝีเย็บต่อการบาดเจ็บของฝีเย็บในการคลอดปกติ = Effect of perineal massage on perineal trauma in normal childbirth / เนาวรัตน์ แกว่นกสิการณ์ / 2551 /Full Text
24 ผลของการนวดและสุคนธบำบัดต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก = Effects of massage and aromatherapy on labor pain among primiparas / วารีรัตน์ จิตติถาวร / 2552 /Full Text
25 ผลของการให้ข้อมูลและการติดตามทางโทรทัพท์ต่อความเหนื่อยล้าของมารดาหลังคลอด = Effect of information provision and telephone follow up on fatigue among postpartum Women / เสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์ / 2553 /Full Text
26 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำครำ่ = Effect of educational provision with emotional support on anxiety among pregnant women undergoing amniocentesis / ธารีรัตน์ มงคลเทพ / 2553 /Full Text
27 ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = Effects of education provision and relaxation training on stress among pregnant adolescents / กาญจนา ศรีสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
28 ผลของโปรแกรมการส่งเสิรมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์ = Effect of self-efficacy enhancement program on exercise behavior among pregnant women / อิชยา มอญแสง / 2552 /Full Text
29 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีมีครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ระดับปฐมภูมิเขตหนึ่ง จังหวัดเชียงราย = Health promoting behaviors among pregnant women at primary care antenatal clinic, zone one, Chiang Rai Province / ญาณิศา วงค์ภูคำ / 2551 /Full Text
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการบริหารการพยาบาล
 
 
1 Development of the nursing workplace database in Xanh Pon general hospital, Hanoi city, the socialist republic of Vietnam = การพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนทางการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ซานพน เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Tho Duc Ngo / 2010 /Full Text
2 Factor related to quality of nursing care in general hospitals, the union of Myanmar = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ประเทศพม่า / Lay Lay Myint / Chiamg Mai 2010 /Full Text
3 Head nurse leadership style and organizational effectiveness of General Hospitals in Yangon, the Union of Myanmar = รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและประสิทธิผลขององค์กรของโรงพยาบาลทั่วไปในย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า / Naw Hser Eh / The 2010 /Full Text
4 Job characteristics and job performance among professional nurses in the university hospitals of Yunnan Province, Peoples Republic of China = คุณลักษณะงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน / Pu, Yuxiu / The 2010 /Full Text
5 Motivational orientation and participation in continuing education among staff nurses in General Hospitals, theSocialist Republic of Vietnam = แรงจูงใจในตนเองและการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป สาธารณรัฐสังคมนิยมนิยมเวี / Van Pham Thi / The 2010 /Full Text
6 Nurse managers' transformational leadership and job satisfaction among staff nurses in the second teaching hospital of Harbin Medical University in the People's Republic of China = ภาวะผู้นำของหีวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการในโรง / Wang, Xiaohui / 2006 /Full Text
7 Organizational climate and quality of work life among staff nurses in central hospitals Lao people's democratic republic = บรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลส่วนกลาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Ackdeth Piyadet / Ackdeth Piyadeth / The 2010 /Full Text
8 Quality nursing care as perceived by nurses and patients in the second teaching hospital of Harbin Medical University in the People's Republic of China = คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งศึกษาที่สองของมหาวิทยาลัยฮา / Zhao, Shihong / 2006 /Full Text
9 Work empowerment and burnout among registered nurses in tertiary general hospitals in Harbin, The People's Republic of China = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิของเมืองฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐ / Wang, Xu / 2008 /Full Text
10 การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุโขทัย / สุเมธ ชำนิ / 2546 /Full Text
11 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร / เสาวลักษณ์ ภูนวกุล / 2545 /Full Text
12 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ / นริศา ชัยสุวิรัตน์ / 2545 /Full Text
13 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์ / 2542 /Full Text
14 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ / พัชราภรณ์ สุวรรณภักดี / 2542 /Full Text
15 การจัดการในการนำวิถีทางคลินิกไปใช้ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีกลุ่มอาการหายใจลำบาก = Management of application of clinical pathway for preterm with respiratory distress syndrome / สุพรรณ วงค์ตัน / 2549 /Full Text
16 การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่า / 2544 /Full Text
17 การเจรจาต่อรองของพยาบาลประจำการ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / บุบผา แก้ววิเชียร / 2544 /Full Text
18 การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง / เทียมจันทร์ บรรณจักร์ / 2544 /Full Text
19 การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะ / 2544 /Full Text
20 การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ผ่องศรี จิตมโนวรรณ / 2544 /Full Text
21 การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พรภิรมย์ พรหมเทศ / 2544 /Full Text
22 การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ / วารุณี ผสมบุญ / 2544 /Full Text
23 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช / ดวงเดือน ไชยน้อย / 2544 /Full Text
24 การใช้เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ = Use of health care technology among nurses in Northern Regional Hospitals / มยุรี ลิ้มรุ่งยืนยง / 2547 /Full Text
25 การใช้แนวคิดทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลำปาง / ศิริพร พวงพันธุ์ / 2546 /Full Text
26 การใช้เวลาของบุคลากรทางการพยาบาลหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก = Time spent among nusing personnel of inpatient ward, the Song Yang hospital, Tak province / อภิรดี พญาพรหม / 2548 /Full Text
27 การใช้เวลาของบุคลากรทางการพยาบาลหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Time spent among nursing personnel of inpatient ward, Si Thep Hospital, Phetchabun Province / สิริฉัตร สมบูรณ์เอนก / 2548 /Full Text
28 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร / บรรเจิด ถึงกลิ่น / 2545 /Full Text
29 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสามง่าม / เบญจมาศ หวาจ้อย / 2545 /Full Text
30 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร / สุรางค์ ซิ้มอิ่ม / 2545 /Full Text
31 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / อรพิน ศรีสมบัติ / 2545 /Full Text
32 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / เสนาะ ดวงรัตน์ / 2545 /Full Text
33 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / กาญจนา ทองเมือง / 2545 /Full Text
34 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการบริหารยาตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วย / ปรีดา กังแฮ / 2546 /Full Text
35 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน / สรวงสุดา ชลัมพุช / 2545 /Full Text
36 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ วัฒนวรรณ บุญกุณะ / วัฒนาวรรณ บุญกุณะ / 2544 /Full Text
37 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคเหนือ / โอบเอื้อ หิรัญรัศ / 2542 /Full Text
38 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ผลการวิจัย / กัญทิญา วงศ์วัชรัตน์ / 2545 /Full Text
39 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล = A Systematic review on time spent in practice among nursing personnel / โสภา เจ็นจัด / 2549 /Full Text
40 การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง / ดวงตา วัฒนะเสน / 2541 /Full Text
41 การนำผลการวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ / สุมิตรา เวฬุวนารักษ์ / 2539 /Full Text
42 การนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 2 จังหวัดเชียงราย = Research utilization among professional nurses of the 2nd zone community hospital, Chiang Rai Province / อ้อมใจ อุปคำ / 2549 /Full Text
43 การนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 4 จังหวัดเชียงราย = Research utilization among professional nurses of the 4th zone community hospital, Chiang Rai Province / ศุภจรีย์ เมืองสุริยา / 2549 /Full Text
44 การนิเทศงานของหัวหน้าพยาบาล และความพึงพอใจในงานของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / สำลี บรรณเทศ / 2542 /Full Text
45 การปฎิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จันทนา อิ่มอยู่ / จันทณา อิ่มอยู่ / 2545 /Full Text
46 การปฏิบัติการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / แสงจันทร์ ชิกรัตน์ / 2542 /Full Text
47 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ / ศรีวลี แป้นไม้ / 2546 /Full Text
48 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร / กมลพรรณ พ้องพงษ์ศรี / 2546 /Full Text
49 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ ของผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / พัชรา เล็กประเสริฐ / 2546 /Full Text
50 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของ ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลพิจิตร / ปราณี ช่วงไกล / 2546 /Full Text
51 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administrators in community Hospitals Northern Region regarding nursing workforce policy and planning / ชนากานต์ สูงงาม / 2549 /Full Text
52 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administrations in general Hospitals regarding nursing workforce policy and planning / จรัสรัศ ลัดดาพันธุ์ / 2549 /Full Text
53 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administators in Regional Hospitals and University Hospitalsregarding nursing workforce policy and planning / สุนทรินทร์ ธนาพรพูนพงษ์ / 2548 /Full Text
54 การปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลพิจิตร / สิรินาถ สงวนทรัพย์ / 2545 /Full Text
55 การปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร / ทิพวรรณ วงษ์ใจ / 2545 /Full Text
56 การปฏิบัติงานของพยาบาลภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา = Practices of Nurses after postgraduate education / ศศิธร เศรษฐสิทธากุล / 2549 /Full Text
57 การปฏิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ = Practices of hospital accreditation as perceived by personnel of Fak Tha Hospital, Uttaradit Province / ศิวพร บุญพิมพ์ / 2550 /Full Text
58 การปฏิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Practices of Hospital accreditation as perceived by Personnel Uttaradit Hospital / เพริศพักตร์ ศรีวุฒิพงษ์ / บัณฑิติวทยาลัย 2550 /Full Text
59 การปฏิบัติเชิงวิชาชีพของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุชาดา อิ่มพิทักษ์ / 2542 /Full Text
60 การปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ / พวงทอง บุญชู / 2545 /Full Text
61 การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ / วรรณิภา เหนียวแน่น / 2544 /Full Text
62 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลพิจิตร / ระเบียบ คำเขียน / 2546 /Full Text
63 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร / จันทร์ฉาย ปันแก้ว / 2546 /Full Text
64 การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์กับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตร / สุทธารัตน์ ตั้งสิทธิโชค / 2545 /Full Text
65 การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพิจิตร ขวัญจิต พฤกษะวน / ขวัญจิต พฤกษะวัน / 2545 /Full Text
66 การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ / ภัคพร กอบพึ่งตน / 2540 /Full Text
67 การประเมินผลโครงการบริการผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลลำปาง / ศนิชา เศรษฐ์ชัยยันต์ / 2539 /Full Text
68 การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช = Marketing strategy application of head nurses and job satisfaction as perceived by professional nurses in Psychiatric Hospitals สลั / สลักจิต สุมันตกุล / 2551 /Full Text
69 การประยุกต์แนวคิดด้านการตลาดของผู้บริหารการพยาบาลในหน่วยงานบริการพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร สุริยะ / 2536 /Full Text
70 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพในหน่วยคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework for professional nurse-midwives in the labor unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สมศรี เชตะวัน / 2553 /Full Text
71 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework of professional nurses in rehabilitation ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / นิภา วชิระรัตน์ / 2554 /Full Text
72 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Development of a competency framework for professional nurses in the emergncy department, Wiangpapao Hospital, Chiang Rai Province / เอกกมล ยศบัวพิศ / 2554 /Full Text
73 การพัฒนากลุ่มสร้างคุณภาพงาน ฝ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลดารารัศมี / อมรรัตน์ งามสวย / 2542 /Full Text
74 การพัฒนาการพยาบาลเป็นทีมในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / วิไล อำมาตย์มณี / 2539 /Full Text