ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับนิทาน

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับนิทาน
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html
 

การพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ (A development of children tales as learning materials for teaching words writing skill of Prathomsuksa 2 at ST. Gabriel School., Bangkok) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003568


การพัฒนาบทเรียนนิทานเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (THE DEVELOPMENT OF STORYTELLING INCORPORATED LESSONS TO IMPROVE WRITING ABILITY OF GRADE FIVE STUDENTS AT BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000000699


การสอนเขียนภาษาไทยแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธีสอนเขียนจากนิทานอ่านง่าย (Teaching Thai language writing for a student with learning disability by the method of teaching wring through easy story tales) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001841


การออกแบบหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมจินตภาพสำหรับเด็กพิการทางสายตา (The children's book design for encouraging the image of blind children) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001312


การศึกษาความเข้าใจคำนามธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนโดยใช้วิธีอุปนัยและนิรนัยร่วมกับสื่อบทเรียนนิทานภาพ / ธนิษฐา พักตรานนท์.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Spe_Ed/Thanitta_P.pdf


การศึกษาความสามารถในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนแบบซิปปา (Cippa Model) ร่วมกับสื่อบทเรียนนิทานภาพ / ธิดารัตน์ พานพ่วง.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Spe_Ed/Thidarat_P.pdf


ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟังนิทาน / ศศิพรรณ สำแดงเดช.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sasiphan_S.pdf


การใช้นิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (A using of tales accompanied by pictures to develope reading comprehension ability of learning disability student) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003460


การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด (The development of reading comprehension on ability on didactic tales of second grade students taught by mind-mapping technique) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003715


การศึกษาผลของการสอนอ่านภาษาไทยจากนิทานอ่านง่ายต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The study of teaching Thai reading from easy story tales toward the reading competence of a learning disability student in Mattayomsuksa 1) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002001


การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ฟังนิทานประกอบการปั้น / พัชรี คุ้มชาติ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Phatcharee_Kh.pdf


การใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมนนทรี กรุงเทพมหานคร / สุมณฑา วงษ์สวัสดิ์.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Sumonta_W.pdf
 
ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับนิทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ลำดับที่

ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text

1

A Study of the construction of parental-child power relations in Pla Boo Thong = การศึกษาการสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างพ่อแม่ลูกในนิทานปลาบู่ทอง / Phornthip Srinutham / 2009 /Full Text

2

An analysis of body of knowledge and imagination of science and technology in Thai Folk Tale Phra Abhaimani = การวิเคราะห์องค์ความรู้และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในนิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี / Sutthikan Tipayakesorn / 2009 /Full Text

3

Humor in Lan Na Jokes : a lingusitic study = ความตลกในนิทานตลกพื้นบ้านล้านนา : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ / Chalermchai Parasuk / 2007 /Full Text

4

การคัดสรรและสรรค์สร้างนิทานพื้นบ้านล้านนาสำหรับเด็ก = The Selection and recreation of Lanna folk tales for children / วรธิดา อุดมสม / 2548 /Full Text

5

การใช้การเล่านิทานเพื่อเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Use of story telling to increase mathematics skills in children with mental retardation / สุรี แซ่บู / 2550 /Full Text

6

การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านอ้อ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Using story-telling to develop the emotional quotients of prathom suksa 5-6 students at Ban Or School, Sopprab District, / ดวงศิริ เครือหงษ์ / 2552 /Full Text

7

การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงสร้างสรรค์ ความรู้คำศัพท์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Use of storytelling activity to promote creative English writing ability, vocabulary knowledge and cre / รุ่งรวี ปัญญาแก้ว / 2550 /Full Text

8

การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Use of story-telling activities to promote english listening-speaking abilities and morality of pra6thom suksa 5 students แสงจันทร์ / แสงจันทร์ ปัญติ / 2550 /Full Text

9

การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สมปอง หลอมประโคน / 2544 /Full Text

10

การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อเสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Using storytelling activities to enhance moral reasoning of prathom suksa 5 students a Ban Muen Kaow scho / อำพร สุทธวานิช / 2550 /Full Text

11

การใช้กิจกรรมนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / พิมพ์ประไพ ธวัชวงศ์ / 2542 /Full Text

12

การใช้กิจกรรมเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / อินทิรา รุมาส / 2545 /Full Text

13

การใช้กิจกรรมเล่านิทานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม การพูดความจริง ในเด็กอนุบาล = The use of story-telling activities to enhance telling-the-truth behavior among kindergarten children / ปาณิสรา ปาลาศ / 2550 /Full Text

14

การใช้นิทานพื้นบ้านเป็นบทเรียนเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประโยคในภาษาไทย ตามทฤษฎีการทำงานของสมอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Use of folk tales as supplementary lessons to develop knowledge and understanding on Thai sentences ba / อรอุมา อินฟูลำ / 2551 /Full Text

15

การใช้นิทานพื้นบ้านล้านนาเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูด การเขียนภาษาอังกฤษ และความตระหนักในคุณค่า ของภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัชราภรณ์ ตั้งวิวัฒนาพานิช / 2545 /Full Text

16

การใช้นิทานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 = Use of storytelling to develop discipline and responsibility characteristics of kindergarten 1 students / นิลุบล สินธุปัน / 2549 /Full Text

17

การใช้นิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ตนเองของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ช่วงชั้นที่ 1 = Using tables to enhance emotional controlling behavior of Karen Grade Level 1 students / ปียานันต์ บุญธิมา / 2549 /Full Text

18

การใช้นิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ควาทมรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Use of tales to promote english reading ability, vocabulary knowledge and ethics awareness of mathayom suksa 1 studen / รัตนาวลี ทรายมูล / 2553 /Full Text

19

การใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย = Using the picture books to develop listening and speaking lkills of early childhood children / พิชญาดา ธาตุอินทร์ / 2551 /Full Text

20

การแนะแนวชีวิตผ่านนัยเปรียบของพระพุทธเจ้าในนิทานชาดก = Buddha's life guidance through metaphor of Jataka tales / พระมนตรี อินตา / 2552 /Full Text

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การพัฒนาบทเรียนเพื่อเสริมการสอนอ่านโดยใช้นิทานพื้นบ้านในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / อัญชัญ เผ่าพัฒน์ / 2534 /Full Text
22 การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ = Developing moral reasoning of Prathom Suksa 4 students through Northern Folktales / เบญจลักษณ์ บัวภิบาล / 2547 /Full Text
23 การเล่านิทานเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย / รัตนาภา เกริกการัณย์ / 2547 /Full Text
24 การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากนิทานพื้นบ้านของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Local wisdom analysis of Hang Dong Disrict's Folktales, Chiang Mai Province / พรพิมล ค้าขาย / 2548 /Full Text
25 การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง กุสสราชชาดก / อรพินท์ ศรัทธา / 2541 /Full Text
26 การศึกษาบทบาทของผีในนิทานพื้นบ้านล้านนา = A Study of spirit's roles in the Lanna Folktales / ศุภลักษณ์ ปัญโญ / 2551 /Full Text
27 การศึกษาบทบาทของผู้หญิงในนิทานพื้นบ้านล้านนา = A Study of women's roles in the Lanna folktales / ปิยพร คลศิลป์ / 2552 /Full Text
28 การศึกษาวิเคราะห์ปู่เถ้าสอนหลานฉบับล้านนา พระมหาจิตรการก์ หัวนา / จิตรการก์ หัวนา, พระมหา / 2547 /Full Text
29 การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง จันทฆาต / โขมสี แสนจิตต์ / 2539 /Full Text
30 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องเฉลียวฉลาดฉบับล้านนา / นิรมล เกิดมงคล / 2542 /Full Text
31 การศึกษาอัตลักษณ์ที่ปรากฏในนิทานไทใหญ่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Study of identity from Tai Folk Tales, Mae Ai District, Chiang Mai Province / พงษ์ศักดิ์ คนขยัน / 2552 /Full Text
32 การสร้างหนังสือการ์ตูนจากนิทานพื้นบ้าน เรื่อง เต่าน้อยอองคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of a folk tale cartoon book based on Dhao Noi Ohng Kham for prathom suksa 5 students / สามารถ จันทร์แจ่ม / 2551 /Full Text
33 การสร้างหนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 = Construction of falk tales to promote reading skill for grade level 2 students / เรนุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุล / 2552 /Full Text
34 การสร้างหนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Construction of folk tale books to enhance reading skill of prathom suksa students / อันจนา วงศ์ไชยา / 2549 /Full Text
35 การสร้างหนังสือนิทานภาพจากวรรณกรรมคร่าวซอ เรื่อง นกกระจาบ = Construction of a pictorial tale on Nok Krajab from Khrao So literature / จันทกานต์ สิทธิราช / 2547 /Full Text
36 การสร้างหนังสือภาพคำกลอนจากนิทานธรรม เรื่อง ก่ำกาดำ = Construction of a pictorial poetry book based on the Dhamma tale entitled Kam Ka Dam / ลำดวน แก้วอินไชย / 2550 /Full Text
37 การสร้างหนังสือเรียนวิชา นิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / จำนงค์ ผลแสง / 2541 /Full Text
38 โครงสร้างของนิทานไทลื้อ = Structures of Tai Lue Folktales / รสริน เรือนใจ / 2553 /Full Text
39 ผลการใช้ชุดการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยการสอนโครงสร้างระดับยอด สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / หทัยกาญจน์ เปรมใจสุข / 2545 /Full Text
40 ผลการใช้นิทานเป็นตัวแบบเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนสมองพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ = Effect of using tales as models to decrease aggressive behavior of a student with cerebral palsy at Srisangwal Chiang Mai School / รจนา รินคำ / 2550 /Full Text

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 ผลการใช้นิทานเป็นสื่อตามแนวการสร้างปัญหาเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Results of using stories as intellectual cultivation medium to develop reading comprehension of elementary school students / เจตสุภา สอนใจธิ / 2548 /Full Text
42 ผลการใช้รูปแบบกระบวนการสอนคิดสร้างสรรค์เพื่อสอนเขียนนิทานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Result of using creative thinking teaching model to teach tale writing about conserving local wisdom for students, Chiangmai / สุชัญญา วงค์เวสช์ / 2552 /Full Text
43 ผลของการใช้เทปนิทานในวิชาศิลปศึกษา ที่มีต่อพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ยุติกร คำแก้ว / 2539 /Full Text
44 ผลของการใช้นิทานสังคมต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องการแบ่งปัน และพฤติกรรมแบ่งปันในเด็กอายุ 7-8 ขวบ = Effects of social stories on the cognition of sharing and sharing behavior og 7-8 year old children ;Effects of social stories on the cog / นภาลัย ชัยมะหา / 2550 /Full Text
45 ผลของการผสมผสานกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยากับการเล่านิทานผ่านหุ่นมือต่อการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยการพูดอย่างเหมาะสมในนักเรียนวัยเด็กตอนกลาง = Effects of integration of psychological group process with story telling through puppets on approoriate verbal em / นันทวดี แม่นยำ / 2551 /Full Text
46 ผลของการเล่านิทานประกอบสื่อแบบต่าง ๆ ที่มีต่อการสร้างผังคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา / นภาพร ภู่ทอง / 2546 /Full Text
47 วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านของชาวไทยยวน บ้านคลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร / สุธาทิพย์ สว่างผล / 2531 /Full Text
48 วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชานิทานพื้นบ้าน / สุจินดา รูปโฉม / 2538 /Full Text
49 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนนิทานพื้นบ้าน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 8 / ประคองศรี นิลโขง / 2539 /Full Textหมายเหตุ ถ้าท่านต้องการวิจัยเรื่องใด ให้คลิกที่ Full Text

ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ค่ะ ดังรูปข้างล่างนี้


 
 
 
 
 
 
 
Comments