วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

                       วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ
 
 
ยื่นขอวีซ่าอย่างไร

ขั้นตอนการขอวีซ่ามีทั้งหมด 9 ขั้นตอน
ควรอ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าทั้งหมดด้านล่างนี้ก่อนที่จะทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 1 – ตรวจสอบว่าท่านต้องขอวีซ่าหรือไม่

ไปที่หน้า '
Do I need a visa' ในเว็บไซต์ของ UK Border Agency เพื่อตรวจสอบว่า ท่านต้องใช้วีซ่าหรือไม่ ถ้าต้อง ท่านควรจะปฎิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง


 • ผู้ถือสัญชาติไทยและลาวทุกท่าน จะต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปสหราชอาณาจักร โปรดอ่านขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้านล่างนี้ก่อนยื่นคำร้องฯเพื่อท่านจะได้เข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการและข้อกำหนดต่างๆในการขอวีซ่า

 • ถ้าท่านมิได้ถือสัญชาติไทยหรือลาว ท่านควรอ่านคำแนะนำเรื่อง 'Do I need a visa ในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อตรวจสอบว่าท่านต้องใช้วีซ่าหรือไม่

 • สำหรับชาวต่างชาติที่มิใช่คนไทยหรือลาวแต่ท่านมีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวรในประเทศไทยหรือลาวและท่านต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางไปสหราชอาณาจักร ท่านควรปฏิบัติตามขั้นตอนการขอวีซ่าที่ระบุไว้ในหน้านี้ โปรดทราบว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านอาจจะล่าช้าเนื่องจากในบางกรณีทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร อาจต้องตรวจสอบข้อมูลกับประเทศที่ท่านเป็นพลเมืองอยู่

 • ถ้าท่านมิใช่ผู้ถือสัญชาติไทยหรือลาวและไม่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยหรือประเทศลาว
  ท่านจะสามารถขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว วีซ่าผู้ติดตามพลเมืองในเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA Family Permit) และวีซ่าระบบฐานคะแนน Tier 5 creative and sporting เท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่า (บุคคลที่ต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเสมอ)ประเภทดังกล่าวนี้อาจประสบกับความล่าช้าในการดำเนินการได้ด้วยเหตุผลที่ว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านอาจต้องมีการตรวจสอบข้อมูลกับประเทศที่ท่านเป็นพลเมืองหรือประเทศที่ท่านเคยมีถิ่นฐานพำนักอาศัย
  ในกรณีท่านมิได้มีถิ่นฐานพำนักอาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยหรือประเทศลาวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถดำเนินการคำร้องขอวีซ่าในประเภทอื่นได้ โดยท่านควรยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทอื่นๆในประเทศที่ท่านมีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวร

  วีซ่ากลุ่มประเทศเชเก้น (Schengen Visa): สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรที่สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพไม่สามารถออกวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้นให้ได้ สหราชอาณาจักรมิใช่ประเทศในข้อตกลงกลุ่มประเทศเชงเก้น และวีซ่าของกลุ่มประเทศเชงเก้นจะไม่สามารถใช้เพื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้เช่นกัน ถ้าท่านต้องการขอวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้นและวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ท่านต้องยื่นขอวีซ่าแยกต่างหากในแต่ละกรณี

  ขั้นตอนที่ 2 – อ่านข้อมูลเกี่ยวกับประเภทวีซ่าที่ท่านต้องการยื่น

  ก่อนตัดสินใจยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านควรทำความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเภทที่ท่านต้องการจะยื่นคำร้อง โดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆพร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆได้ที่หน้า
  ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า รวมทั้งท่านยังสามารถอ่าน Immigration Rules เนื่องจากใบคำร้องขอวีซ่าของท่านถูกพิจารณาตามข้อกำหนดเหล่านี้

  ขั้นตอนที่ 3 – กรอกใบคำร้องขอวีซ่า

  ท่านต้องกรอกใบคำร้องขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษผ่าน
  ระบบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดยท่านต้องเลือกกรอกใบคำร้องขอวีซ่าให้ตรงกับวัตถุประสงค์การเดินทางและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

  ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าหนึ่งใบคำร้องต่อหนึ่งท่าน รวมถึงเด็กด้วย

  ท่านต้องใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้และต้องสามารถจัดพิมพ์ใบคำร้องฯและข้อมูลอื่นๆได้ ท่านต้องมีหนังสือเดินทางอยู่ในมือขณะที่ท่านทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์

  พิมพ์ใบคำร้องของท่านทุกหน้าบนกระดาษที่มีคุณภาพดี และข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน(ไม่เกินจากหน้ากระดาษ) จากนั้นนำไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
  โปรดตรวจสอบดูให้แน่ใจว่ามีแถบรหัสในหน้าสุดท้ายของคำร้องขอวีซ่าฉบับพิมพ์ของท่านและโปรดเซ็นต์ชื่อในใบคำร้องขอวีซ่าของท่านด้วย
  หลังจากที่ท่านจัดเก็บข้อมูลและส่งคำร้องขอวีซ่าทางระบบออนไลน์แล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์พร้อมกับหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย GWF กรุณาเก็บหมายเลขดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต

 • ขั้นตอนที่ 4 –การนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า

  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องทำการนัดหมายทางออนไลน์ได้ที่หน้า
  การนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ของเว็บไซด์นี้ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เดินทางไปยื่นคำร้องฯโดยมิได้ทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์จะไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้และศูนย์รับคำร้องจะแนะนำให้ท่านทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

  ถ้าท่านยื่นคำร้องฯเป็นหมู่คณะหรือเป็นครอบครัว ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละท่านจะต้องทำการนัดหมายเป็นรายบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านมีสมาชิกในครอบครัว 4 ท่าน โดยเป็นผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป 2 ท่าน ท่านจะต้องทำการนัดหมายจำนวน 4 การนัดหมาย


 • ข้อยกเว้น
  เนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ดังนั้นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องเป็นตัวแทนกรอกใบคำร้องฯผ่านระบบออนไลน์และทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  กรณีที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านจะต้องกรอกใบคำร้องฯผ่านระบบออนไลน์และทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเช่นเดียวกัน

 • ขั้นตอนที่ 5 – การเตรียมเอกสาร

  เอกสารต้นฉบับและสำเนา
  ท่านต้องจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าพร้อมกับสำเนา(ซึ่งรวมถึงสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายของท่าน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านควรแนบเอกสารต้นฉบับเช่นใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบหย่า และใบมรณะบัตร หากท่านไม่สามารถยื่นเอกสารต้นฉบับดังกล่าว ท่านควรยื่นสำเนาของเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าท่านไม่ยื่นเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาของเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อาจมีผลทำให้คำร้องขอวีซ่าของท่านดำเนินการล่าช้าหรือถูกปฏิเสธได้ ทั้งนี้เอกสารต้นฉบับที่ท่านได้ยื่นประกอบนั้นอาจไม่ถูกส่งกลับคืนให้ท่าน ถ้าท่านมิได้ยื่นสำเนาเอกสารดังกล่าวไปด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วศูนย์รับคำขอวีซ่ามีการให้บริการถ่ายเอกสาร (ต้องเสียค่าบริการ) โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า การบริการอื่นๆ ของเว็บไซต์นี้
  รายการเอกสารประกอบ
  ผู้ยื่นคำขอวีซ่าต้องยื่นหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ โปรดศึกษา
  คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับประเภทของเอกสารที่ท่านอาจต้องการยื่นพร้อมกับคำร้องขอวีซ่าของท่าน

  การแปลเอกสาร

  ท่านควรจัดเตรียมเอกสารฉบับแปลทุกฉบับในกรณีที่เอกสารของท่านไม่ใช่เอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านจะได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เอกสารฉบับแปลจะต้องแนบไปพร้อมกับเอกสารต้นฉบับเสมอเพื่อการตรวจสอบ เอกสารแปลทุกฉบับจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • คำยืนยันของผู้แปลว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องของเอกสารต้นฉบับ
 • วันที่แปลเอกสาร
 • ชื่อและนามสกุลของผู้แปลเอกสารพร้อมลายเซ็น
 • รายละเอียดการติดต่อของผู้แปล

 • ใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค

  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ต้องการพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักรนานกว่า 6 เดือนต้องมีใบรับรองว่าท่านต้องปลอดจากเชื้อวัณโรคก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและวีซ่าประเภทใดบ้างที่ต้องใช้ใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรคได้ที่หน้า
  การตรวจหาเชื้อวัณโรค ของเว็บไซด์นี้

 • การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในวีซ่าบางประเภทต้องแสดงหลักฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งท่านสามารถหาข้อมูลว่าวีซ่าประเภทใดบ้างที่ต้องทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและข้อมูลอื่นๆได้ที่หน้า
  ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า ของเว็บไซด์นี้ รวมถึงท่านยังสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมืองได้ที่ Immigration rules
  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ประสงค์จะขอเข้าหรือพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักรเพื่อติดตามคู่ชีวิต คู่หมั้น คู่ชีวิตเพศเดียวที่เป็นชาวอังกฤษ หรือบุคคลที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวรในสหราชอาณาจักรต้องทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับสถาบันทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร โดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมดได้ที่เว็บไซด์ UK Border Agency และรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษระดับ A1 ในประเทศไทยสามารถค้นหาได้ ที่นี่
  โปรดทราบ: ท่านสามารถค้นหารายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ขั้นตอนที่ 7


 • ขั้นตอนที่ 6 – การชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถตรวจสอบได้ที่หน้า '
  ค่าธรรมเนียมวีซ่า' ของเว็บไซต์นี้ โดยท่านต้องนำหลักฐานการชำระเงินไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าด้วย

 • ขั้นตอนที่ 7 – ยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  รายละเอียดของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสามารถค้นหาได้ที่หน้า
  ติดต่อเรา ของเว็บไซต์นี้ ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป ท่านสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการพิมพ์ลายนิ้วมือและการถ่ายรูปได้ด้านล่างนี้

  ท่านควรจะต้องนำเอกสารเหล่านี้มาในวันที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า:

  • หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางสำหรับผู้ลี้ภัยที่ยังไม่หมดอายุและยังมีหน้าว่างเหลืออยู่อย่างน้อยหนึ่งหน้าคู่เพื่อติดวีซ่า หนังสือเดินทางควรลงนามโดยตัวท่านเองซึ่งชื่อและลายเซ็นต์ควรตรงกับรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ในใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน (โปรดพึงระวังว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรจะเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้จนกว่าการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าจะเสร็จสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีแผนการเดินทางไปประเทศอื่นๆก่อนการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร)
  • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • ใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมทั้งเซ็นชื่อและลงวันที่เรียบร้อยแล้ว
  • หลักฐานการชำระเงินค่าวีซ่าค่าธรรมเนียมวีซ่า visa application fee
  • เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่า Supporting documents ที่เกี่ยวข้องวีซ่ากับประเภทที่ท่านกำลังยื่นขอพร้อมสำเนาของเอกสารแต่ละฉบับและเอกสารฉบับแปล
  • รูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 1 ใบ ขนาด 45x35 มิลลิเมตร เป็นภาพสี รูปถ่ายควรมีลักษณะดังนี้
  • พื้นหลังควรเป็นสีขาว หรือสีเทาอ่อนๆ รูปถ่ายต้องชัดเจนและมีความละเอียดของภาพสูงและไม่มีเงา
  • กระดาษของรูปถ่ายต้องเป็นกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้น
  • รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม ไม่มีสิ่งปกคลุมใบหน้า ไม่สวมแว่นตา และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ ยกเว้นในกรณีที่ต้องใส่ตามความเชื่อของทางศาสนารูปถ่ายต้องเป็นรูปหน้าตรงไม่เห็นฟัน
  • รูปถ่ายควรเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

           • ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปถ่ายที่ได้มาตรฐานจาก Photograph requirements ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร UK Border Agency Website

            โดยศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีบริการถ่ายภาพที่ถูกต้องตามมาตรฐานรูปถ่ายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (เสียค่าบริการ) กรุณาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า การบริการอื่นๆ ของเว็บไซต์นี้

            โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ท่านได้รับเมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า (ดูขั้นตอนที่ 9)

           • ข้อมูลสำคัญ:

            ท่านจะไม่สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้อีกหลังจากที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าแล้ว
            เอกสารที่ท่านได้ยื่นในวันที่ท่านทำการยื่นคำขอวีซ่าจะเป็นเอกสารเพียงชุดเดียวที่จะได้รับการพิจารณา

           • การเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูป


           • การพิมพ์ลายนิ้วมือคือการพิมพ์นิ้วทั้ง 10 นิ้วของท่านและรวมถึงการถ่ายรูป
            การพิมพ์ลายนิ้วมือจะใช้เครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือไฟฟ้าซึ่งไม่มีน้ำหมึกหรือของเหลวหรือสารเคมีใด ๆ
            นิ้วมือของท่านไม่ควรมีสิ่งตกแต่งใด ๆ (ตัวอย่างเช่น เฮนน่า) รอยบาดแผล รอยถลอกหรือร่องรอยใด ๆ
            เนื่องจากอาจมีผลต่อผลการพิมพ์ลายนิ้วมือ รูปถ่ายของท่านต้องเป็นแบบหน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดด
            หรือแว่นที่มีเฉดสี หรือสิ่งสวมศีรษะใด ๆ ยกเว้นด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือทางการแพทย์
            ต้องเห็นใบหน้าของท่านชัดเจนและไม่ควรมีเส้นผมปกปิดนัยน์ตา
            เราไม่สามารถดำเนินเรื่องขอวีซ่าของท่านได้ถ้าไม่ให้ข้อมูลลายนิ้วมือและถ่ายรูป

            เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีจะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยขณะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป
            โดยบุคคลนั้นจะต้องไม่ใช่พนักงานของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า


            ขั้นตอนที่ 8 – รอผลวีซ่า

            ระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า สามารถค้นหาได้ที่หน้า
            คำแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคำขอวีซ่า ของเว็บไซต์นี้ซึ่งท่านสามารถใช้เป็นแนวทางว่าการพิจารณาวีซ่าใช้เวลานานเท่าไรแต่ไม่สามารถใช้ยืนยันระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าของแต่ละบุคคล

            ท่านสามารถติดตามสถานะคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ที่หน้า
            ติดตามสถานะใบคำร้องขอวีซ่า ของ เว็บไซต์นี้
            หรือท่านสามารถใช้บริการแจ้งสถานะคำร้องขอวีซ่าผ่านบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS (มีค่าบริการ)

            โดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS ที่หน้า
            การบริการอื่นๆ

           • ขั้นตอนการสัมภาษณ์

            ในบางกรณี ผู้ยื่นคำขอวีซ่าอาจถูกเรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หากต้องสัมภาษณ์ ท่านจะได้รับแจ้งวันสัมภาษณ์ซึ่งจะเป็นวันที่เร็วที่สุดเท่าที่เรามี ซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่ท่านจะเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ อนึ่งท่านหรือผู้รับรองของท่านอาจถูกสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในกรณีนี้ท่านสามารถขอรับสำเนาคำให้สัมภาษณ์ของท่านได้โดยทำหนังสือถึงผู้จัดการแผนกวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพมหานคร (ที่อยู่ตามที่ปรากฏในหน้า"ติดต่อเรา" ของเว็บไซต์นี้)

            เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินคำร้องขอวีซ่าของท่านจากหลักฐานและเอกสารที่ท่านยื่นมาพร้อมกับใบคำร้องขอวีซ่า ดังนั้นท่านควรจะยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับใบคำร้องฯ

            เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีจะไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์ แต่ถ้าเด็กเดินทางคนเดียว
            เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ เช่น บิดา มารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
            เด็กอายุระหว่าง 10 ถึง 14 ปี อาจถูกสัมภาษณ์พร้อมกับผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ เด็กอายุมากกว่า 14 ปี
            อาจถูกสัมภาษณ์คนเดียวได้           • ขึ้นตอนที่ 9 – การรับผลพิจารณาคำขอวีซ่าของท่าน

            การติดตามผลทางออนไลน์และทางบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) จะช่วยให้ท่านทราบว่าท่านจะไปรับผลการพิจารณาคำขอวีซ่าและเอกสารของท่านได้เมื่อใด จากนั้นท่านสามารถไปรับผลการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านพร้อมเอกสารต้นฉบับต่างๆ คืนได้ที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า ในการรับผลการพิจารณาและเอกสารคืน ท่านจะต้องแสดงใบรับการยื่นขอวีซ่าต้นฉบับต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ท่านสามารถแต่งตั้งให้บุคคลอื่นรับเอกสารคืนแทนท่านได้ แต่บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจที่ท่านเป็นผู้ลงนามและเอกสารแสดงตนของบุคคลท่านนั้นด้วยและเพื่อความสะดวกสบาย ท่านสามารถเลือกที่จะใช้
            บริการส่งคืนเอกสาร ได้เช่นเดียวกัน

            หากท่านได้รับวีซ่า ท่านควรตรวจดูให้แน่ใจว่า

           • รายละเอียดส่วนตัวของท่านนั้นถูกต้อง
           • วีซ่านั้นระบุถึงวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการไปเยือนสหราชอาณาจักร และ
           • วีซ่านั้นมีอายุจนถึงวันที่ท่านจะเดินทาง (ท่านสามารถขอให้มีการเลื่อนอายุวีซ่าออกไปได้ไม่เกิน 3 เดือน หากท่านยังไม่มีแผนที่จะเดินทางในทันที)
           • หากท่านคิดว่าวีซ่าของท่านไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าทันที

           • กรณีขอวีซ่าเร่งด่วน


           • คำร้องขอให้มีการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าในกรณีเร่งด่วนจะได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

           • สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยหนักหรือถึงแก่กรรม (เช่น มารดา บิดา พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว สามี ภรรยา บุตรชายหรือบุตรสาวของผู้ยื่นคำขอวีซ่า)
           • การเข้ารับการรักษาพยาบาลซึ่งรวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องการเดินทางไปพร้อมกับท่านเพื่อให้การช่วยเหลือ (เช่นผู้ปกครองที่ดูแลเด็กที่เจ็บป่วย)

            การร้องขอให้มีการพิจารณาคำขอวีซ่าเร่งด่วนในกรณีอื่นๆจะไม่ได้รับการพิจารณาแต่อย่างใด

            ถ้าท่านต้องการให้มีการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านในกรณีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว ท่านต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอวีซ่าที่ระบุในหน้านี้ ท่านควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอสทราบว่าคำขอวีซ่าของท่านนั้นเป็นคำขอวีซ่าในกรณีดังกล่าว โดยท่านต้องแสดงหลักฐานสนับสนุนคำขอวีซ่าเร่งด่วนของท่าน วีเอฟเอสจะส่งข้อมูลนี้ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรที่สถานทูตอังกฤษ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคำขอวีซ่าของท่านในกรณีนี้

            โปรดทราบว่า :
            ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอวีซ่าเร่งด่วนนี้จะแตกต่างกันไปตามความต้องการ เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในวันเดียวกับวันที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า

           • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
           • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอย่างไร

            กรุงเทพและปริมณฑล

            ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินจากทุกธนาคาร ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาท สั่งจ่าย "British Embassy Bangkok" กรุณาเตรียมแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินให้พร้อม ณ วันที่ท่านประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า

            ต่างจังหวัด

            ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยตั๋วแลกเงินจากทุกธนาคาร ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาท สั่งจ่าย "British Embassy Bangkok" กรุณาเตรียมตั๋วแลกเงินให้พร้อม ณ วันที่ท่านประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า

            สิทธิการงดเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็ค

            ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถรับสิทธิในการงดเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็คจาก 25 สาขาที่ระบุของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น การงดเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็ค ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องนำสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกมาแสดง เพื่อยืนยันการขอรับสิทธิกับทางสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา           • แคชเชียร์เช็คจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 25 สาขาจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็ค           • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าสำหรับผู้ติดตาม: ผู้ติดตามต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าในอัตราเดียวกับผู้ยื่นคำร้องหลัก ผู้ติดตามทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ว่าจะถือหนังสือเดินทางร่วมกับผู้ปกครองหรือไม่


            ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2554 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 52 บาท ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

            ประเภทวีซ่า
            ค่าธรรมเนียม
            (ไทย บาท)
            ประเภทวีซ่า – Visit
            วีซ่าท่องเที่ยว (General Visitor)
            วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออก 1 ครั้ง หรือ หลายครั้งภายใน 6 เดือน
            3,952
            วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้หลายครั้ง ภายใน 2 ปี
            13,780
            วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้หลายครั้ง ภายใน 5 ปี
            25,272
            วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้หลายครั้ง ภายใน 10 ปี
            36,504
           •  

           •  
           • เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ มีดังนี้ :
             
             

            1. Completed VAF 1 (แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด, ปริ๊นท์ออกมา)

            2. รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายควรมีลักษณะดังนี้1. พื้นหลังควรเป็นสีขาว 2. รูปถ่ายต้องชัดเจนและมีความละเอียดของภาพสูง3. กระดาษของรูปถ่ายต้องเป็นกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้น4. รูปถ่ายต้องมีขนาด 45x35 มิลลิเมตร (กว้างxยาว ประมาณ 2นิ้ว)5. รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม (ไม่สวมแว่นตา,สวมหมวก, และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ)

            3. พาสปอร์ตตัวจริง เล่มปัจจุบันที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างหนึ่งหน้าสำหรับประทับวีซ่าได้ พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)+ สำเนาพาสปอร์ต หน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง (หน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่าย/การต่ออายุ/การประทับตรา(ถ้ามี)

            4. บัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประชาชน , และ ทะเบียนบ้านตัวจริง และ สำเนาทะเบียนบ้าน,

            5. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทตัวจริงและสำเนา ที่คุณทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ (ระบุระยะเวลาทำงาน) ,(Evidence of employment / leave letter from Thai Company)
             

            *ดูตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท

            *************************************************

            ตัวอย่าง

            ด้านบนสุดก็เป็น header ปกติครับ มี logo ของบริษัท ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ

            ส่วนตรงเนื้อหา

            Ref. No.: 001/2009


            February 6, 2009
            Certificate of Employment

            To Whom It May Concern,

            This is to certify that Mr. 9kimjor so-cool has been employed by My Company Co.,Ltd. since August 1, 2007 to present. He is now holding the position of a General Manager with a monthly salary of Baht 55,000.

            Mr.9kimjor so-cool is entitled to take the vacation for traveling to the United Kingdom during February 28, 2009 - March 8, 2009, and he will return to Thailand to continue his duty on March 9, 2009.

            I hereby certify that the above mentioned are true and correct.


            Sincerely yours,


            Mr.Big Boss
            Managing Director
            My Company Co., Ltd.

            *************************************************

             

            6. ใบลา ตัวจริงและสำเนา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (เหตุผลการลาในครั้งนี้ ,ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปที่ประเทศไหน)

            7. เอกสารตั๋วเครื่องบิน ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ตัวอย่างใบจองตั๋วเครื่องบิน)

            - เอกสารที่พัก ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก)

            *เอกสารตั๋วเครื่องบิน และ ที่พักที่จองไว้ ว่าพักที่ไหน เเละจองวันไหน คุณสามารถทำจองกับบริษัททัวร์ไว้ก่อนได้ เเต่ยังไม่ได้ซื้อหรือชำระเงินให้แก่บริษัททัวร์ก็ได้ เนื่องจากต้องรอผลอนุมัติวีซ่าผ่านก่อน เอกสารเหล่านี้ใช้เพื่อประกอบเอกสาร และแสดงว่าเราไป-กลับโดยสายการบินอะไร กลับประเทศวันไหน เราจะไปพักที่นี่ ให้ทางสถานทูตได้รับทราบ เเละกรอกข้อมูลในใบสมัครวีซ่าให้ตรงกัน*

            8. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ /สเตทเม้นท์ (สำหรับท่านที่ออกค่าใช้จ่ายเองในการท่องเที่ยวอังกฤษ/สหราชอาณาจักร) ตัวจริงและสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน โดยอัพเดทการเงินของเดือนปัจจุบันด้วย ควรใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้

            - หากคุณเดินทางเป็นครอบครัว แล้วใช้บัญชีเดียวที่เป็นบัญชีหลักบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า คุณต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครัวด้วย

            หมายเหตุ *สถานทูตไม่รับ บัญชีกระแสรายวัน *

            - กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับท่านหรือผู้เดินทางทั้งหมด (For business visit): ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ (Letter of invitation from company you will visit in the UK) โดยระบุรายชื่อของท่านและผู้เดินทางทั้งหมด และชี้แจงเหตุผลที่ท่านได้รับเชิญที่จะต้องเดินทางไปทำงาน, อบรม, หรือ การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย เพื่อเป็นหลักฐานและแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ และการกลับมาทำงานของท่านที่ประเทศไทย และ ใบจดทะเบียนธุรกิจของบริษัท (Company registration)

            9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa fee) เช่น วีซ่าวีซ่าท่องเที่ยว เข้าออก 1 ครั้ง,2 ครั้ง หรือ หลายครั้งภายใน 6 เดือน / 3,952บาท

            10. เอกสารที่เป็นประโยชน์สนับสนุนต่อการพิจารณาในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษของคุณ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน/บ้าน (ชื่อเราเป็นเจ้าของ, ถ้ามี)
             
             
             
             
            ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ
             
             
            ถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากนี้ เพื่อนๆสามารถดูได้จากเวปไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ของศูนย์ วีเอฟเอส(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านวีซ่าอังกฤษและศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรในประเทศไทยค่ะ

            http://www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx


            และการยื่นคำร้องขอวีซ่า http://www.vfs-uk-th.com/thai/applying.aspx


            สถานที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
            :
            - ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร

            ศูนย์ วีเอฟเอส (ประเทศไทย) อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 2 ,183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


            - เวลาทำการ
            ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

             
            เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า: 8:3015:00

            เวลารับหนังสือเดินทางคืน: 15:00 16:30

             
            หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการสอบถามเรื่องวีซ่า:

            โทร.02-800-8050

            จะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าระหว่างเวลา 8:30-16:30 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด).

             
            ********************************
             
             
             
              วีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าอังกฤษ ( สหราชอาณาจักร )

            English visa

            ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ
            บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
            ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ 183 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
            เบอร์โทร : 0-2800-8050
            เวลายื่น : 8.30 น. - 15.00 น.
            เวลารับ : 15.00 น. - 16.30 น.

             
             
            • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า และต้องเป็นหน้าที่ว่างทั้งด้านหน้า และด้านหลังพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
            • รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังของภาพต้องเป็นสีขาว ไม่ใช่รูปขาวดำ) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
            • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
            • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้น จะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
            • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
            • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการ เงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครัวด้วย
            • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
            • กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษาด้วยกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา / มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
             
            • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด


            Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าอังกฤษ

             

             

             


            » ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอังกฤษ

            • สถานฑูตอังกฤษ ได้อนุญาติให้ บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ให้บริการด้านวีซ่า เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น : 8.30 น. - 15.00 น. เวลารับ : 15.00 น. - 16.30 น.
            • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 5 วันทำการ หรือมากกว่า
            • สถานทูตไม่รับ บัญชีกระแสรายวัน ในทุกกรณี
            • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศอังกฤษเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
            • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ โปรดแต่งกายสุภาพ
            • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
            • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

                          

             

             


             


            Comments