ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์


 
 
 
 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html


 
 
 


การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ทศนิยม และการคิดวิเคราะห์ระหว่างวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สอดแทรกเมตาคอกนิชั่นวิธีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิธีเรียนตามคู่มือครู สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ภาวิณี คำชารี


การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิตยา ฉิมวงศ์


การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เซตตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริ แคนสา


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนลำดับและอนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ / วิทยานิพนธ์ ของ ปราโมทย์ โพธิไสย


ผลการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา ในห้องเรียนของนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / วิทยานิพนธ์ ของ ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์


ผลการเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมตารางทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับการเรียนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ อรอุมา ธรรมวันนา


ผลการจัดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิธาน ฉันทิยานนท์


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องเรียนรู้สื่อสารผ่านเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปจิมาพร สุริยพงศ์พรรณ


ผลการเรียนรู้และการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปหัตถกรรม ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องเครื่องจักรสานพื้นบ้านอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ บุญชู ศรีเวียงยา


ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต์และการจัดประสบการณ์ตามปกติ (Problem solving ability on early childhood towards constructivist theory and conventional experiences provision) ระดับ ปริญญาโท


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสครัคติวิสต์ (A study of household chores learning achievement of fifth grade students taught by constructivist theory approach) ระดับ ปริญญาโท


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ / วรพจน์ จิราพงษ์.


กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอดทางกายภาพตรรกศาสตร์และสังคมของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ดัานสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ / ปฤษณา สุริยะวงค์.


กระบวนการส่งเสริมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ / พรใจ สารยศ.


กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบหัวเรื่องตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ / สุนันทา ศิริวัฒนานนท์.


การศึกษาการจัดสภาพการณ์เสริมความคิดเชิงคุณธรรมสังคมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย / สมจิตต์ สุวรรณ


การศึกษาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ / พิศเพลิน ภิรมย์ไกรภักดิ์.


การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและการเห็นคุณค่า ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ กับการสอนด้วยสัญญาการเรียน / ชื่นทิพย์ อารีสมาน.


ผลการเรียนรู้จากห้องเรียนเสมือนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ / อุมาวิชนีย์ อาจพรม.


การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI / วิทยานิพนธ์ ของ ธรรมภรณ์ ปักกาเร


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ อัญชลี มาลา


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนลำดับและอนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ / วิทยานิพนธ์ ของ ปราโมทย์ โพธิไสย

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
(The development of an instructional model based on constructivist theory to enhance learning abilities of nursing students)
เลขหมู่ LB1028.38 จ64
ระดับ ปริญญาเอก
จิราภรณ์ พิมใจใส สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2553
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม
(The development of instructional model based on constructivist theory to enhange knowledge construction abilities of industrial vocational students)
เลขหมู่ LB1028.38 ม33
ระดับ ปริญญาเอก
มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2552
3. การศึกษาแนวทางการออกแบบห้องเรียนเสมือนจริงตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์
(A study of virtual classroom design in accordance with the constructivist approach)
เลขหมู่ มศ.2/01 2549-005
ระดับ ปริญญาโท
สิริพร อภิวงศ์งาม สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
2549
4. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต์และการจัดประสบการณ์ตามปกติ
(Problem solving ability on early childhood towards constructivist theory and conventional experiences provision)
เลขหมู่ LB1139.35.P76 บ72
ระดับ ปริญญาโท
บุญสุพร เพ็งทา สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2544
5. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องกราฟิกประเภทบิตแมพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
(The effect of the computer multimedia instruction based on constructivist theory on bitmap graphic for bachelor's degree students of educational technology, Silpakorn University)
เลขหมู่ LB1028.55 ม63
ระดับ ปริญญาโท
มัณฑนา ศรีเทพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสครัคติวิสต์
(A study of household chores learning achievement of fifth grade students taught by constructivist theory approach)
เลขหมู่ LB1628 ล67
ระดับ ปริญญาโท
ละเอียด มาดี สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2546

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การจัดกิจกรรมตามแนวคิดการสร้างความรู้นิยมเพื่อส่งเสริมทักษะและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Organizing constructivist activities to enhance reading skill and habit Mathayom Suksa 2 students / วุฒิพงษ์ คำเนตร / 2552 /Full Text
2 การใช้วิธีการสอนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้นิยมเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียน = Implementation of constructivist instruction to enhance learners' English reading comprehension and self-esteem / อรทัย ชัยญา / 2548 /Full Text
3 การใช้วิธีสอนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้นิยมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และทัศนคติของนักศึกษาปริญญาตรี = Implementation of constructivist instruction to promote English Speaking ability and attitudes of undergraduate students อัปษร ธร / อัปษร ธรรมสโรช / 2548 /Full Text
4 การบูรณาการแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้และการเรียนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Integration of constructivist approach and cooperative learning to promote English creative / เบญจภรณ์ ศรีจันทร์กาศ / 2550 /Full Text

หมายเหตุ ถ้าท่านต้องการวิจัยเรื่องใด ให้คลิกที่ Full Text

ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ค่ะ ดังรูปข้างล่างนี้


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments