Suffix/Prefix

 Suffix /Prefix
Suffix

Suffix เป็นส่วนของคำที่เติม เพื่อให้รากศัพท์มีความหมายชัดเจนขึ้นเช่น"ful" แปลว่า เต็มไปด้วย เพราะฉนั้น careful จึงแปลว่า เต็มไปด้วยเช่น careful beautiful useful meaningful ดังนั้นคำที่ลงท้ายด้วย "_ful" บอกเราว่าเต็มไปด้วย เช่น คำที่ mesningful คือ คำที่มากด้วยความหมาย คำที่ลงท้ายด้วย suffix ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนชนิดของตัว (part of speech) เช่น คำนาม , คำคุณศัพท์ , คำกริยา และคำกริยาวิเศษณ์In every word above, the suffix "-ful" gives you the idea of "much of something." A meaningful word "has much meaning."

Suffixes ที่เติมแล้วเป็นคำนามที่หมายถึงคน สัตว์หรือ สิ่งของ

1. NOUN-FORMING SUFFIXES MEANING" a person or a thing"SUFFIX MEANING EXAMPLE an, -ean, -ian person or thing that is of or belongs to ประชาชนหรือ สิ่งของของประเทศนั้น ๆ; person skilled in or studying the subject ผู้ชำนาญในวิชาการ American historian

1.ant, -ent person or thing that does the action ผู้กระทำ servant

2.-ee person to whom the action is done ผู้รับการกระทำ trainee -

3.eer person concerned with ผู้เกี่ยวข้อง auctioneer -er, -or person or thing that does something ผู้กระทำ dancer, screw driver -

4.ess female เพศหญิง actress -

5.ist person who believes in the ideas, principles, or teaching ผู้เชื่อในความคิด หลักการ คำสอน ; person who is skilful in.. ผู้เชี่ยวชาญ nationalistBuddhistreceptionistguitarist

6.-ster person of a certain type คนกลุ่มเดียวกัน youngster -

7.y, -ie dear/ little person or thingผู้เป็นที่รัก สิ่งของเล็ก ๆ น่ารัก daddy, auntie

Suffixes ที่แสดง "คำนาม"

2. NOUN-FORMING SUFFIXESSUFFIX MEANING EXAMPLE -

1.acy , -cy state or quality of bankruptcy การล้มละลาย -

2.age activity courage ความกล้าหาญ

3.-al action arrival การมาถึง -

4.ance, -ence action, state or quality importance ความสำคัญ

5.-ary, -ery, -ry place where something is made, done or sold with library ห้องสมุด

6.-ate state electorate กลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง -

7.ation, -tion, -ion action, state, condition examination การสอบ cracy, ocracy government, society democracy ประชาธิปไตย

8.-dom state of being ภาวะ freedom เสรีภาพ

9.-ful amount จำนวน handful จำนวน1 กำมือ

10.-hood state or time of being ภาวะ เป็น priesthood สมณเพศ -

11.phobia fear ความกลัว hydrophobia โรคกลัวน้ำ

12.-ic, -ics arts and sciences ศิลป ศาสตร์ physics ฟิสิกส์

13.-ide chemical compound สารเคมี cyanide ไซยาไนด์

14.-ing action การกระทำ gliding การร่อน

15.-ism idea, principles or teachings หลักการ คำสอน Buddhism พุทธศาสนา

16.-ity state, condition, quality สภาพ คุณภาพ humidity ความร้อนชื้น

17.-let, -ette small kind of เล็ก ๆ booklet หนังสือเล่มเล็ก

18.-logy, -ology principles or teaching ศาสตร์ วิชา geology ธรณีวิทยา

19.-ment result of ผลของการกระทำ management การจัดการ

20.-ness state; condition ภาวะ goodness ความดี

21.-ship state or quality of ภาวะ คุณสมบัติ leadership ภาวะผู้นำ

Suffixes ที่แสดง "คำคุณศัพท์"

3. ADJECTIVE-FORMING SUFFIXES
SUFFIX MEANING EXAMPLE -able, -ible capa ble of; having; changeable -al, -ial of; concerning; related to mental -an, -ean, -ian of; belonging of American -ant, -ent causing pleasant -ate full of affectionate -ed having surprised -en made of wooden -er comparative bigger -ese belonging to; origin Japanese -ful full of; causing careful -ic, -ical connected with atomic -ing causing surprising -ish belonging to having thecharacter of Swedish, childish -ive, -ative, -itive having the quality of explosive -less without careless -like similar to childlike -ly like in
manner, nature orappearance; motherly -ous, -eous, -ious causing dangerous -some full of in all lonesome -y full of; like that of rainy, silky


Suffixes ที่แสดง "คำกริยาวิเศษณ์

4. ADVERB-FORMING SUFFIXESSUFFIX MEANING EXAMPLE -ly in a manner of (ในอากัปกริยาที่ระบุ) quickly -ward(s) in direction of ในทิศทาง forwards -wise in direction of ในทิศทาง c lockwise

suffixes ที่แสดง "คำกริยา

5. VERB-FORMING SUFFIXESSUFFIX MEANING EXAMPLE -ate act as; cause to become ทำให้ activate -ed simple pas5t tense; past participle looked -en to make something… ทำ whiten -ify cause; make something… ทำ magnify -ing present participle reading -ize (-ise) to make or put something in the stated condition ทำให้ centralizePrefixes
Prefix
แปลว่า “อุปสรรค” หมายถึงคำที่ใช้เติมเข้าข้างหน้าคำอื่นแล้วทำให้คำคำนั้นมีความหมายผิด
ไปจากเดิม เราเรียนคำเช่นนี้ว่า “Prefix” = อุปสรรค ในภาษาอังกฤษอุปสรรคที่ใช้กันมากและมักพบ
เห็นบ่อย ๆ มีอยู่ 10 ตัว คือ

1.–Un (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)เมื่อเติมแล้ว
ทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม เช่น
คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค un แล้ว คำแปล
suitable เหมาะสม unsuitable ไม่เหมาะสม
countable นับได้ uncountable นับไม่ได้


2.–Im (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) เมื่อเติมแล้ว
ทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม เช่น
คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค im แล้ว คำแปล
pure บริสุทธิ์ impure ไม่บริสุทธิ์
polite สุภาพ impolite ไม่สุภาพ


3.–In (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) เท่านั้น เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมาย
ตรงกันข้าม เช่น
คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค in แล้ว คำแปล
direct ตรง indirect ไม่ตรง
expensive แพง inexpensive ไม่แพง


4.–Re (อีก) ใช้สำหรับเติมหน้าคำกริยา (verb) หรือคำนามที่มาจากกริยาเท่านั้น เมื่อเติมแล้วทำให้คำ
นั้นมีความหมายว่า “ทำอีก” เช่น
คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค re แล้ว คำแปล
write เขียน rewrite เขียนใหม่
speak พูด respeak พูดอีก


5. –Dis (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้ากริยา (verb) หรือเติมหน้าคุณศัพท์ (Adjective) และเมื่อเติมแล้ว ทำให้
คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม
คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค dis แล้ว คำแปล
like ชอบ dislike ไม่ชอบ
agree เห็นด้วย disagree ไม่เห็นด้วย


6.–Mis (ผิด) ใช้สำหรับนำหน้าหรือเติมหน้าคำกริยา (verb) เท่านั้น เมื่อเติมแล้วทำให้กริยาตัวนั้น มี
ความหมายว่า “กระทำผิด” เช่น
คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค mis แล้ว คำแปล
write เขียน miswrite เขียนผิด
spell สะกดตัว misspell สะกดตัวผิด


7. –Pre (ก่อน) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม (Noun) หรือกริยา (verb) เมื่อเติมแล้วทำให้นามนั้นมีความ
หมายว่า “ก่อน , หรือทำก่อน” เช่น
คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค pre แล้ว คำแปล
history ประวัติศาสตร์ prehistory ก่อนประวัติศาสตร์
university มหาวิทยาลัย preuniversity ก่อนมหาวิทยาลัย


8. –Tri (สาม) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม และเมื่อเติม tri เข้าข้างหน้าแล้วทำให้คำนั้นมีความหมาย
ว่า “สาม” ขึ้นมาทันที เช่น
คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค tri แล้ว คำแปล
angle เหลี่ยม triangle รูปสามเหลี่ยม
cycle จักรยาน tricycle รถสามล้อ


9.–Bi (สอง) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม และเมื่อเติม bi เข้าข้างหน้าแล้วทำให้คำนั้นมีความหมาย
“สอง”ขึ้นมาทันที เช่น
คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค bi แล้ว คำแปล
cycle จักรยาน bicycle จักรยานสองล้อ
polar ขั้วโลก bipolar มีสองขั้วโลก
10. –En อุปสรรคตัวนี้ไม่มีคำแปลเป็นเอกเทศ เพียงแต่ว่าเมื่อนำไปเติมข้างหน้าคำนามหรือคำคุณศัพท
แล้วทำให้คำนั้นกลับเป็นกริยา (verb) ขึ้นมาทันที เช่น
คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค en แล้ว คำแปล
camp ค่ายพัก encamp ตั้งค่าย
 
********************************************************************************************************************************

SUFFIXES
   
A suffix is added to the end of a word to further clarify the meaning of the word or base. For example, "-ful" meaning "much of ' is the suffix in "careful", which means "much care or full of care." The following words end with "-ful,"

beautiful useful meaningful

ดังนั้นคำที่ลงท้ายด้วย "_ful" บอกเราว่าเต็มไปด้วย เช่น คำที่ mesningful คือ คำที่มากด้วยความหมาย คำที่ลงท้ายด้วย suffix ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนชนิดของตัว (part of speech) เช่น คำนาม , คำคุณศัพท์ , คำกริยา และคำกริยาวิเศษณ์
In every word above, the suffix "-ful" gives you the idea of "much
of something." A meaningful word "has much meaning."

Suffixes ที่เติมแล้วเป็นคำนามที่หมายถึงคน สัตว์หรือ สิ่งของ

1. NOUN-FORMING SUFFIXES MEANING" a person or a thing"

ความหมายภาษาไทย ให้ทำ pop up ทุกคำ

SUFFIX MEANING EXAMPLE
an, -ean, -ian person or thing that is of or belongs to ประชาชนหรือ สิ่งของของประเทศนั้น ๆ; person skilled in or studying the subject ผู้ชำนาญในวิชาการ American
historian
ant, -ent person or thing that does the action ผู้กระทำ servant
-ee person to whom the action is done ผู้รับการกระทำ trainee
-eer person concerned with ผู้เกี่ยวข้อง auctioneer
-er, -or person or thing that does something ผู้กระทำ dancer,
screw driver
-ess female เพศหญิง actress
-ist person who believes in the ideas, principles, or teaching ผู้เชื่อในความคิด หลักการ คำสอน ; person who is skilful in.. ผู้เชี่ยวชาญ

nationalist
Buddhist
receptionist
guitarist

-ster person of a certain type คนกลุ่มเดียวกัน youngster
-y, -ie dear/ little person or thing
ผู้เป็นที่รัก สิ่งของเล็ก ๆ น่ารัก
daddy, auntie


TASK 6

เติม suffix ลงท้ายคำเพื่อทำให้มีความหมายเป็น คนหรือสิ่งของ

Add a suffix to each word to make its meaning a person or a thing.

1. invent___ 2. program___ 3. audit____ 4. strange___ 5. labor____

6. invest___ 7. physic____ 8. cook___ 9. psycholog___ 10. dermatolog____

Key to TASK 6

TASK 7

เราเรียกประชาชนในประเทศเหล่านี้อย่างไร


What do you call people in these countries?

1. USA 6. Australia
2. Kenya 7. Canada
3. Cuba 8. Italy
4. Germany 9. Ghana
5. Honduras 10 Norway

11. China 16. England
12. Nepal 17. Finland
13. Portugal 18. Sweden
14. Taiwan 19. Turkey
15. Vietnam 20. Denmark

Key to TASK 7

Suffixes ที่แสดง "คำนาม"


2.. NOUN-FORMING SUFFIXES

SUFFIX MEANING EXAMPLE
-acy , -cy state or quality of bankruptcy การล้มละลาย
-age activity courage ความกล้าหาญ
-al action arrival การมาถึง
-ance, -ence action, state or quality importance ความสำคัญ
-ary, -ery, -ry place where something is made, done or sold with library ห้องสมุด
-ate state electorate กลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
-ation, -tion, -ion action, state, condition examination การสอบ
cracy, ocracy government, society democracy ประชาธิปไตย
-dom state of being ภาวะ freedom เสรีภาพ
-ful amount จำนวน handful จำนวน1 กำมือ
-hood state or time of being ภาวะ เป็น priesthood สมณเพศ
-phobia fear ความกลัว hydrophobia โรคกลัวน้ำ
-ic, -ics arts and sciences ศิลป ศาสตร์ physics ฟิสิกส์
-ide chemical compound สารเคมี cyanide ไซยาไนด์
-ing action การกระทำ gliding การร่อน
-ism idea, principles or teachings หลักการ คำสอน Buddhism พุทธศาสนา
-ity state, condition, quality
สภาพ คุณภาพ
humidity ความร้อนชื้น
-let, -ette small kind of เล็ก ๆ booklet หนังสือเล่มเล็ก
-logy, -ology principles or teaching ศาสตร์ วิชา geology ธรณีวิทยา
-ment result of ผลของการกระทำ management การจัดการ
-ness state; condition ภาวะ goodness ความดี
-ship state or quality of ภาวะ คุณสมบัติ leadership ภาวะผู้นำ


TASK 8

ขีดเส้นใต้ suffixes ที่แสดงคำนาม ให้ความหมายคำเหล่านี้ โดยสังเกตจาก suffixes แล้วตรวจความหมายที่ถูกต้องจากพจนานุกรม

Underline the noun suffixes and give the meaning of
each word by looking at its suffix. Use a dictionary
to check the correct meanings.

1. wisdom 2. surgery 3. movement
4. childhood 5. idealism 6. dictionary
7. cold-bloodedness 8. insecticide 9. friendship
10. terminology Key to TASK 8

3. Suffixes ที่แสดง "คำคุณศัพท์"

3. ADJECTIVE-FORMING SUFFIXES

SUFFIX MEANING EXAMPLE
-able, -ible capable of; having; changeable
-al, -ial of; concerning; related to mental
-an, -ean, -ian of; belonging of American
-ant, -ent causing pleasant
-ate full of affectionate
-ed having surprised
-en made of wooden
-er comparative bigger
-ese belonging to; origin Japanese
-ful full of; causing careful
-ic, -ical connected with atomic
-ing causing surprising
-ish belonging to having the
character of
Swedish, childish
-ive, -ative, -itive having the quality of explosive
-less without careless
-like similar to childlike
-ly like in manner, nature or
appearance;
motherly
-ous, -eous, -ious causing dangerous
-some full of in all lonesome
-y full of; like that of rainy, silky


TASK 9

วิเคราะห์ suffixes ที่พิมพ์ด้วยตัวเอน แล้วเลือกความหมายที่เหมาะสมจากตัวเลือก

Study the suffixes in the italicized words, and choose
the correct definitions from the alternatives or complete
the sentences correctly.

1. The mushroom is edible. We ________ eat it because it is not poisonous.
a. are unable to
b. must
c. can
d. have to

2. The Portuguese language is _________ in Portugal and Brazil.
a. spoken
b. refused
c. difficult
d. unnecessary

3. The urang-utang looks humanlike. It….....
a. likes a man.
b. looks like a human being.
c. loves men.
d. looks at hu1man beings.

4. His manner was childish. He acted as if he…
a. were a child.
b. liked children.
c. thought of children.
d. would be a man
5. The insect is harmless; it ….
a. can do no harm
b. has a lot of harm
c. is very dangerous
d. can hurt human beings

6. The old lady is suffering from an incurable disease.
The disease…
a. is strange
b. might be cured
c. can be cured
d. cannot be cured

7. She runs an exclusive beauty shop that has exclusive rights
to certain cosmetics.
a. for certain people
b. run by an exclusive person
c. selling expensive products
d. for anyone who goes there

8. The lives of workaholics are usually stressful.
a. busy
b. tense and worried
c. addicted and lonely
d. important and compulsive

9. The Siamese cat has fine silky fur.
a. thin
b. grayish
c. thick but light
d. soft and shiny

10. The troublesome child worried about his mother all night long.
a. sleepless
b. having some trouble
c. causing much trouble
d. having difficulty

Key to TASK 9

4. Suffixes ที่แสดง "คำกริยาวิเศษณ์"

4. ADVERB-FORMING SUFFIXES

SUFFIX MEANING EXAMPLE
-ly in a manner of (ในอากัปกริยาที่ระบุ) quickly
-ward(s) in direction of ในทิศทาง forwards
-wise in direction of ในทิศทาง c lockwise


suffixes ที่แสดง "คำกริยา"


5. VERB-FORMING SUFFIXES

SUFFIX MEANING EXAMPLE
-ate act as; cause to become ทำให้ activate
-ed simple past tense; past participle looked
-en to make something… ทำ whiten
-ify cause; make something… ทำ magnify
-ing present participle reading
-ize (-ise) to make or put something in the stated condition ทำให้ centralize


TASK 10

ศึกษา Suffixes ที่แสดง "คำกริยา" แล้วเติมประโยคให้สมบูรณ์ที่ใช้ความหมายนั้น

Study the verb suffixes, and complete with their meanings.

1. You sharpen a pencil because you want to _________ it _________.
2. The salt has been specially purified. It must be __________ __________
because they use it in medicine.

3. He bought an old house, and spent a lot of money modernizing it.
He put in electricity, had bathrooms rebuilt, etc., in order to __________
it suitable for ____________ uses.

4. The streets were decorated with lights during the celebration of
the King's birthday. The millions of lights _______ the whole
country bright and beautiful.

5. "The citizens elected him Prime Minister. He has been elected
since May." The first "elected" is the ______________ form
of "elect," and the second one is the __________ _________.

Key to TASK 10

ฝึกวิเคราะห์คำต่อไปนี้ ว่าประกอบด้วย root , prefix หรือ suffix อะไรบ้าง ขีดเส้นใต้ prefix และ suffix ในคำ แล้วเขียนความหมายของ prefix และบอกชนิดของคำ (partot speech) ของคำนั้นโดยดูจาก suffix

TASK 11

Here are words for you to practice figuring out their
meanings by the roots, prefixes and suffixes. Underline
the prefix and suffix in each word. Write the meaning
of the prefix, and tell what part of speech it is.

1. expensive 2. indifferent 3. automobile 4. nonalcoholic
5. antechamber 6. transfer 7. confirm 8. probable

9. decentralize 10. compound 11. subepidermis 12. malfunction Key to TASK 11


TASK 12

ศึกษา รากศัพท์ต่อไปนี้แล้วให้ความหมายของคำที่กำหนดให้

Study the following roots and then give the meanings to the given words.

bio = life gastro = stomach
cyto = cell cardio = heart
derm = skin geo = earth
pharmac = medicine psycho = mind
physio = nature

1. biology = the study of _______________ things.
2. dermatology = the __________ of __________, especially
of its diseases.
3. cardiology = the ____________ of ______________
4. cytology = the ___________ of ____________
5 pharmacology = the study of ___________ and drugs
6. gastrologist = a specialist in diseases of the ____________
7. cardiogenic = originating in the ___________

Comments