ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์ม

ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์ม
 
 
 ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มการทะเบียนราษฎร การทะเบียนครอบครัว คำแปลแบบฟอร์มอื่น ๆ
 
สูติบัตร

 

 

   Translation

Form Thor. Ror. 1, Part 1

CERTIFICATE OF BIRTH

1

0

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

Registration Office                                                                                                                                                                             Personal No.                                         

 

 

1.

The

New

Born

1.1 Name :                                                                Surname :

 

 

1.2  Sex :

                Male   Female

                      

1.3  Nationality :  

                            

 

1.4  Date of birth : Day / Month / Year

Time

 

                      hrs.

Corresponding to :

     Waxing Moon :

   Waning Moon :

Month :

Year :

 

1.5  Place of  birth :

 

House No., Village No., Lane, Alley, Road, Sub-district/Sub-area, District/Area, Province :

1.6 Being the child No. :

1.7  Person Performing Delivery :       Self delivery          Midwife            Other:……..…….

                                                           Nurse                  Obstetrician       Physician

1.8  Weight at birth :

                             gms.

1.9  Name added to House Registration No., Village No., Lane, Alley, Road, Sub-district/Sub-area, District/Area, Province :

 

1.10  Code number of house where name is added :

 

2.

Mother

 

 

2.1  Name :

Maiden Name :

2.2  Personal No.

2.3  Age :

                                              years.

2.4  Nationality

                                        Thai           Other:………………………………

2.5  Born in province :

Country :

2.6  Residence : House No., Village No., Alley, Road, Sub-district/Sub-area, District/Area, Province, Country :

 

3.

Father

 

 

 

3.1   Name :

 

Surname :

3.2  Personal No.

3.3  Age :

                                              years.

3.4  Nationality :

                                   Thai          Other:…………………………………

3.5  Born in province :

Country :

3.6  Residence :                                                           House No., Village No., Lane, Alley, Road, Sub-district/Sub-area, District/Area, Province, Country :

                                          Same as mother's              Different

4.

Person

Notifying

Birth

4.1 Name :

Surname :

4.2   Personal No.

4.3  Age :

            years.

4.4  Residence : House No., Village No., Lane, Alley, Road, Sub-district/Sub-area, District/Area, Province :

 

4.5  Relationship to the newborn              Head of Household              Father              Person performing delivery

                                                                Relative                               Mother            Officer                   Other :…………………………..

 

4.6  Document Certifying Birth :

                Yes             No

4.7  Document Acknowledging Birth :

                 Yes                No

4.8  Signature of notifying person :

 

                                                                                                                                                                                                  Certified correct translation                          

Signature of  Registrar Acknowledging Birth

                                                                                         (Signed)…………………………………………………………

                                                                                                                             Registrar…………………………………………….

                                                                                                                          Date : ……………………………………………….

 

 

Translation

 

 

 สามารถโหลดข้อมูลตามไฟล์ที่แนบมานี้

 

 

ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:42
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:42
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:42
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:42
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:42
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:43
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:43
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:43
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:43
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:43
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:43
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:43
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:44
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:44
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:44
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:44
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:44
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:44
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:44
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:44
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:44
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:45
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:45
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:42
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:42
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:42
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:42
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:43
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:43
Comments