แนวข้อสอบผู้บริหาร

แนวข้อสอบผู้บริหารภาค ข  ชุดที่1
 
1. คณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลปัจจุบัน มีจำนวนกี่คน
รวมนายกรัฐมนตรี
ก. 27
ข. 35
ค. 36
ง. 40
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับการโปรดเกล้า ล่าสุด คือใคร
ก. นายวิฑูรย์ นามบุตร
ข. นายอิสสระ สมชัย
ค. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
ง. นายสนั่น ขจรประศาสตร์
3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก. 500
ข. 480
ค. 450
ง. 550
4. ประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข. นายชัย ชิดชอบ
ค. นายเทพไท เสนพงศ์
ง. นายไพจิตร ศรีวรขาน
5. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาอยู่ในนโยบายด้านใด
ก. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
ข. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ค. นโยบายเศรษฐกิจ
ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. ข้อใดไม่ใช่นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2551
ก. เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวาง
ค. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ง. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วม
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 ใช้ในช่วงใด
ก. ปี 2552-2557
ข. ปี 2550 – 2554
ค. ปี 2551-2555
ง. ปี 2552-2555
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 เน้นการพัฒนาด้านใด
ก. สังคม เศรษฐกิจ
ข. เทคโนโลยีการสื่อสาร
ค. คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ง. การเมือง
9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบของคุณลักษณะอะไรบ้าง
ก. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม
ข. ความพอดี ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม
ค. ทางสายกลาง ความมีเหตุผล ความเพียร บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม
ง. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไข ความอดทน และความซื่อสัตย์
10. รำมะนา เป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวจังหวัดชัยนาท นิยมเล่นกันในอำเภอใดมากที่สุด
ก. สรรพยา
ข. สรรคบุรี
ค. เนินขาม
ง. หนองมะโมง
11. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามบทบัญญัติ
ใน รัฐธรรมนูญฯ ปี 2540 มาตราใด
ก. 29
ข. 40
ค. 50
ง. 81
12 พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น
ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย
13. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ก. 19 ส.ค. 42
ข. 20 ส.ค. 42
ค. 1 ต.ค. 42
ง. 1 พ.ย. 42
14. ข้อใดต่างจากพวก
ก. ครู
ข. คณาจารย์
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ผู้บริหารการศึกษา
15. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้แก่
ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
16. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
17. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้
เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ก. ด้านวิชาการ
ข. งบประมาณ
ค. หลักสูตรการสอน
ง. การบริหารทั่วไป
18. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษา
ระดับใด
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาอุดมศึกษา
ค. การศึกษานอกโรงเรียน
ง. ทุกระดับ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในได้แก่
ก. สถานศึกษาเท่านั้น
ข. สถานศึกษาและเขตพื้นที่
ค. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ง. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
20 .หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่สอดคล้องตาม
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ข. ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ
ค. ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง. ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ

21. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ง. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม
22. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาในระบบ
23. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการจัดการศึกษาในระบบ
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาปฐมวัยศึกษา
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค
24.แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด
ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด
25.ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สภาการศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
26.การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คำนึงถึง
เรื่องใดเป็นหลัก
ก. ปริมาณสถานศึกษา และความเหมาะสม
ด้านอื่น
ข. จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น
ค. ปริมาณสถานศึกษา และจำนวนประชากร
ง. ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น
27. ใครเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ก. หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
ข. เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา
ค. หน่วยงานอิสระ และสถานศึกษา
ง. องค์กรมหาชน และสถานศึกษา
28. การให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ใช้สำหรับ
ข้อใด
ก. ผู้บริหารการศึกษา ระดับเหนือเขตพื้นที่
การศึกษา
ข. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
29. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมดกี่มาตรฐาน
ก. 27
ข. 14
ค. 18
ง. 12
30. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ของ สมศ.ทำการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ โดยประเมินกี่มาตรฐาน
ก. 27
ข. 14
ค. 18
ง. 12
31.อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด
ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ข. พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545
ค. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา
ธิการ 2546
ง. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
32. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น
3 ส่วนคือข้อใด
ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา
ข. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ง. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
33. ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ก. สำนักงานรัฐมนตรี
ข. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการรัฐมนตรี
ค. รองเลขาธิการรัฐมนตรี
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
35. ข้อใด คือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผล
ระดับนโยบาย
ข. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผล
นโยบายตามภารกิจ
ค. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมิน
ผลการบริหารและการดำเนินงาน
ง. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมิน
ผลตามมติคณะรัฐมนตรี
36. ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาโดยคำแนะนำ
ของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คำยินยอมของสภาการศึกษา
ง. คณะรัฐมนตรี
37. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ดำเนินการตามข้อใด
ก. กฎกระทรวง ข. ประกาศกระทรวง
ค. ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนด
ง. ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด
38. บุคคลที่ทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา คือข้อใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่ต่ำกว่าปริญญา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
39. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอำนาจในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบให้กับบุคคลใด
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับสถานศึกษา
ง. ข้อ ก และ ข
40. บุคคลใดไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบ
อำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. เลขาธิการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้
คณะกรรมการสถานศึกษา
41. การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ทำโดยวิธีการใด
ก. ทำเป็นคำสั่ง ข. ทำเป็นหนังสือ
ค. ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ง. ถูกทุกข้อ
42. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ดำเนินการตามข้อใด
ก. การรักษาราชการแทน ข. การปฏิบัติหน้าที่แทน
ค. การปฏิบัติราชการแทน ง. การรักษาการในตำแหน่ง
43. การมอบอำนาจให้บุคคลใดที่บุคคลนั้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นต่อไปได้
ก. การมอบอำนาจให้เลขาธิการ
ข. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ง. การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
44. ข้อใด คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. เป็นการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการของ ศธ.ให้ชัดเจน
ข. ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่ทับซ้อนของ
ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เพื่อจัดระบบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการให้มีเอกภาพ
ง. การกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และการ
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน
45. ข้อใด ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. ครู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา
ง. ผู้สนับสนุนการศึกษา
46. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
ก. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารบุคคล
ข. กำหนดนโยบายวางแผน กำหนดเกณฑ์อัตรากำลัง
ค. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ ครม.เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าครองชีพสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ง. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
47. ใครเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้ที่ ก.ค.ศ.แต่งตั้ง
ข. ผู้ที่เป็นตัวแทน ก.ค.ศ.
ค. ผู้ที่ได้รับการเลือกจากอนุกรรมการ
ง. กรรมการโดยตำแหน่งคนใดคนหนึ่ง
48. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในมาตราใดของ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก. มาตรา 29
ข. มาตรา 30
ค. มาตรา 31
ง. มาตรา 32
49. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มี 3 ประเภท หมายถึงข้อใด
ก. ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
ข. ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหาร และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ค. ตำแหน่งผู้สอน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ง. ตำแหน่งผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
50. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ก. ครูผู้ช่วย
ข. อธิการบดี
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ศึกษานิเทศก์
51. ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาใดต่อไปนี้เป็นตำแหน่งไม่ใช่วิทยฐานะ
ก. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ข. รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
52. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีใดให้บรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ก. บรรจุตามมาตรา 36 ข. บรรจุตามมาตรา 45
ค. บรรจุตามมาตรา 50 ง. บรรจุตามาตรา 51
53. ใครเป็นผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ก. เลขาธิการ ข. เลขาธิการฯโดยเห็นชอบ ก.ค.ศ..
ค. เลขาธิการฯโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.และรมต.ศธ.
นำทูลเกล้าฯ
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดย
ความเห็นชอบ ก.ค.ศ.
54. ใครมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ ก.ก.
สถานศึกษา
59. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูเมื่อได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลากี่ปี
ก. 1 ปี
ข. อย่างน้อย 1 ปี
ค. 2 ปี
ง. อย่างน้อย 2 ปี
60. ข้อใด คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ก. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. ไม่มีขั้นตอนการปฎิบัติงานเกินความจำเป็น
ง. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
61. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ส่วนราชการจะต้องดำเนินการตามภารกิจ
โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ข. ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นและบริการให้ประชาชนพึงพอใจ
ค. การดำเนินการที่กระทบต่อประชาชนส่วน
ราชการต้องจัดทำประชาพิจารณ์
ง. ถูกทุกข้อ
62. ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัดดำเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นภารกิจของส่วนราชการตามข้อใด
ก. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
ง. การบริหารราชการเพื่อลดขั้นตอนในการบริหาร
63. มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ
และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. คุรุสภา
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการ สก.สค.
ง. สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค.
64. พิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
65. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจัดอยู่ในมาตรฐาน
วิชาชีพข้อใด
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
66. ผู้ที่มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุ
กี่ปีเป็นอย่างน้อย
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. 20 ปี
ค. 20 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่จำกัดอายุ
67. ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ประเภทเดียว
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
68. หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว
ต้องพ้นกำหนดกี่ปี นับแต่วันเพิกถอนจึงจะมีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
ก. ไม่ได้กำหนด
ข. 1 ปีเป็นอย่างน้อย
ค. 3 ปีเป็นอย่างน้อย
ง. 5 ปี
69. เด็กหมายความว่าบุคคลที่มีอายุตามข้อใด
ก. ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
ข. ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ง. บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ70. เด็กที่บิดามารดา ผู้ปกครองไม่เลี้ยงดูหรือไม่
สามารถเลี้ยงดูได้ หมายถึงข้อใด
ก. เด็กเร่ร่อน
ข. เด็กกำพร้า
ค. เด็กที่อยู่ในสภาพลำบาก
ง. เด็กพิการ
71.สถานรับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวคือข้อใด
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก
ข. สถานแรกรับ
ค. สถานสงเคราะห์
ง. สถานพินิจ
72. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
73. เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห์ มีกี่ประเภท
ก. 4 ประเภท ข. 6 ประเภท
ค. 8 ประเภท ง. 10 ประเภท
74. ข้อใดต่อไปนี้ คือเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ
ก. เด็กด้อยโอกาส
ข. เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ค. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
75.โทษสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กระทำความผิด
สถานใดหนักที่สุด
ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. ทำทัณฑ์บน
ค. ตัดคะแนนความประพฤติ
ง. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

76. วิธีการลงโทษให้ดำเนินการตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนดและให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. ทำทัณฑ์บน
ค. ตัดคะแนนความประพฤติ
ง. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
77. ข้อใดต่อไปนี้ถือว่านักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข. เล่นการพนันหรือจัดให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย
ค. ลักทรัพย์ การกรรโชกทรัพย์ ข่มขู่หรือบังคับขืนใจหรือรีดไถบุคคลอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
78. ผู้มีหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
ก. เจ้าหน้าที่สงเคราะห์เด็ก
ข. เจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
ง. ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
79. ศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอยู่ในกลุ่มงานใด
ก. กลุ่มอำนวยการ
ข. กลุ่มนโยบายและแผน
ค. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ง. กลุ่มบริหารงานบุคคล
80. ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา
ก. 08.00น.-16.00 น.
ข. 08.30น. - 16.00 น.
ค. 08.00น. - 16.30น.
ง. 08.30น.- 16.30 น.
81. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับวันปิดภาคเรียน
ก. เป็นวันพักผ่อนของนักเรียน
ข. อาจเป็นวันพักผ่อนของครูก็ได้
ค. มีราชการจำเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติ
ราชการปกติ
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
82. ข้อใดถือว่าเป็นวันทำงานปกติของสถานศึกษา
ก. วันที่มีการสอนชดเชยหรือสอนทดแทน
ข. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ค. วันปิดภาคเรียนแต่มีราชการจำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ
83. ข้อใดคือเวลาชักธงชาติขึ้นและชักลง
ก. ชักขึ้นเวลาเข้าเรียนและชักลงเวลา 18.00 น.
ข. ชักขึ้นเวลา 08.00 น.และชักลงเวลา 18.00 น.
ค. เวลาอื่นตามความเหมาะสมที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ
84. วันเปิดเรียนแต่มีฝนตกหนักจะชักธงขึ้นเวลาใด
ก. เวลาเข้าเรียน
ข. เวลา 08.00 น.
ค. เวลาอื่นตามความเหมาะสม
ง. ไม่ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาก็ได้
85. การลดธงครึ่งเสาต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ชักขึ้นในระดับความสูง2/3ของความสูงเสาธง
ข. ชักขึ้นในระดับความสูง1/2ของความสูงเสาธง
ค. ชักขึ้นถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความสูง1/3ของเสาธง
ง. ชักธงถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความสูง2/3ของเสาธง
86. โอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ
ณ สถานที่ราชการตามปกติ มีกี่กรณี
ก. 10 กรณี
ข. 12 กรณี
ค. 13 กรณี
ง. 14 กรณี
87. การตั้งชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป
ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. โรงเรียน
ข. วิทยาลัย
ค. ศูนย์
ง. ถูกทุกข้อ
88. ผู้บริจาคสิ่งใดให้กับสถานศึกษาจึงต้องขอบคุณ
หรืออนุโมทนาและออกประกาศนียบัตรให้
ก. เงิน
ข. ทรัพย์สิน
ค. แรงงาน
ง. ถูกทุกข้อ
89. การบริจาคสิ่งใดให้สถานศึกษาที่ต้องคำนวณตาม
ราคาค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กำหนดไว้
ก. เงิน ข. ทรัพย์สิน
ค. แรงงาน ง. ข้อ ข และ ค ถูก
90. ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สินตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปจะต้อง
ประกาศอนุโมทนาลงในราชกิจานุเบกษา
ก. 5 แสนบาทขึ้นไป
ข. 1 ล้านบาทขึ้นไป
ค. 3 ล้านบาทขึ้นไป
ง. 5 ล้านบาทขึ้นไป
91. ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สินเพื่อสร้าง อาคารหรือสถาน
ที่ให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพท. ตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป หากประสงค์ที่จะขอพระบรมฉายาลักษณ์ไปประดิษฐาน ณ สถานที่นั้น ก็ให้สามารถทำได้
ก. 1 ล้านบาทขึ้นไป
ข. 3 ล้านบาทขึ้นไป
ค. 5 ล้านบาทขึ้นไป
ง. 10 ล้านบาทขึ้นไป
92. จากข้อ 17 เป็นหน้าที่ของใครที่ต้องนำความกราบ
บังคมทูลฝ่าละอองธุลีพระบาทขอรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี
93. ในกรณีวันเดือนปีเกิดของนักเรียนผิดพลาดไม่ตรง
กับความเป็นจริงเพราะเจ้าหน้าที่ทะเบียนของสถานศึกษาเขียนผิด หรือเขียนตกใครจะเป็นผู้แก้ไขให้
ถูกต้อง
ก. เจ้าหน้าที่ทะเบียน
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย
94. การแก้ไขตามข้อ 93ดำเนินการตามข้อใด
ถึงจะถูกต้อง
ก. แก้ไข แต่งเติมให้ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดงโดยประณีต
ข. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกสีน้ำเงินโดยประณีตแล้วเขียนเติมใหม่ด้วยหมึกสีแดง
ค. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกสีน้ำเงินโดยประณีตแล้วเขียนเติมใหม่ด้วยหมึกสีแดง ลงนามย่อผู้แก้ วันเดือนปีกำกับทุกแห่ง
ง. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียนเติมใหม่ด้วยหมึกสีแดง ลงนามย่อผู้แก้ วันเดือนปีกำกับทุกแห่ง


95. หลักฐานการขอแก้ไขวันเดือนปีนักเรียนข้อใด
สำคัญที่สุด
ก. สูติบัตร
ข. สำเนาทะเบียนบ้าน
ค. ทะเบียนคนต่างด้าว
ง. บัตรประจำตัวประชาชน
96. กรณีที่ผู้จบการศึกษาได้รับใบสุทธิไปแล้ว
เกิดสูญหายใช้การไม่ได้ มาขอรับใบสุทธิใหม่
สถานศึกษาสามารถที่จะออกหลักฐานการศึกษาใดให้
ก. ใบสุทธิฉบับใหม่
ข. สำเนาใบสุทธิ
ค. ใบรับรองความรู้
ง. หนังสือรับรองความรู้
97. ระเบียบกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบสุทธิหรือ
หนังสือรับรองความรู้ตามข้อใด
ก. ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ข. ฉบับละไม่เกิน 10 บาท
ค. ฉบับละไม่เกิน 20 บาท
ง. ฉบับละไม่เกิน 100 บาท
98. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน
ก. 9 คน
ข. 12 คน
ค. 15 คน
ง. 23 คน
99.ใครเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ก. หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ
ง. ผู้ที่ประธานมอบหมาย
100.โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้แก่ลูกจ้างในโรงงาน ต้องยื่นคำขอต่อใคร
ก. นายอำเภอท้องที่
ข. องค์การบริหารส่วนตำบล
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
แนวข้อสอบ ผู้บริหาร ภาค ข ปี 2553

แนวข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
1. คณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลปัจจุบัน มีจำนวนกี่คน รวมนายกรัฐมนตรี
ก. 27
ข. 35
ค. 36
ง. 40
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก. 500
ข. 480
ค. 450
ง. 550
3. ประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข. นายชัย ชิดชอบ
ค. นายเทพไท เสนพงศ์
ง. นายไพจิตร ศรีวรขาน
4. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาอยู่ในนโยบายด้านใด
ก. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
ข. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ค. นโยบายเศรษฐกิจ
ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 ใช้ในช่วงใด
ก. ปี 2552-2557
ข. ปี 2550 – 2554
ค. ปี 2551-2555
ง. ปี 2552-2555
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เน้นการพัฒนาด้านใด
ก. สังคม เศรษฐกิจ
ข. เทคโนโลยีการสื่อสาร
ค. คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ง. การเมือง
7. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบของคุณลักษณะอะไรบ้าง
ก. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม
ข. ความพอดี ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม
ค. ทางสายกลาง ความมีเหตุผล ความเพียร บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม
ง. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไข ความอดทน และความซื่อสัตย์
8. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญฯ ปี 2540 มาตราใด
ก. 29
ข. 40
ค. 50
ง. 81
9. พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น
ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย
10. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ก. 19 ส.ค. 42
ข. 20 ส.ค. 42
ค. 1 ต.ค. 42
ง. 1 พ.ย. 42
11. ข้อใดต่างจากพวก
ก. ครู
ข. คณาจารย์
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ผู้บริหารการศึกษา
12. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้แก่
ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
13. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
14. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ก. ด้านวิชาการ
ข. งบประมาณ
ค. หลักสูตรการสอน
ง. การบริหารทั่วไป
15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใด
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาอุดมศึกษา
ค. การศึกษานอกโรงเรียน
ง. ทุกระดับ
16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในได้แก่
ก. สถานศึกษาเท่านั้น
ข. สถานศึกษาและเขตพื้นที่
ค. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
17 .หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่สอดคล้องตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ข. ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ
ค. ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง. ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ
18. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ง. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
19. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาในระบบ
20. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการจัดการศึกษาในระบบ
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาปฐมวัยศึกษา
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค
 
ข้อสอบผู้บริหาร ภาค ก ปี 2552 100 ข้อ

1. การพัฒนาเข้มของครูบรรจุใหม่ใช้เวลากี่ปี ตอบ 2 ปี
2. นักเรียนยากจน หมายถึง ตอบ ผู้ปกครองมีรายได้ปีละ ไม่เกิน 40,000 บาท
3. ใบประกอบวิชาชีพมีอายุ ตอบ 5 ปี
4. การประเมินภายนอกจาก สมศ. ภายในเวลา ตอบ 5 ปี
5. อ.ก.ค.ศ. มีวาระ ตอบ 4 ปี
6. การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการครั้งละ ตอบ 4 ปี
7. การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ที่หมดวาระต้องเลือกตั้ง ภายในเวลา ตอบ 60 วัน
8. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจ จะได้รับเงินวิทยฐานะ ตอบ 60 วัน
9. Web. สพฐ. ตอบ www.obec.go.th
10. GMFIF ตอบ Government Fical Management Information Sytem
11. คณะกรรมการชุดใดสำคัญที่สุดในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตอบ ภาคี 4 ฝ่าย
12. โครงการคืนครูให้นักเรียน สนองนโยบายใดของรัฐบาล ตอบ ต้นกล้าอาชีพ จากข้อความ ภายในโรงเรียนการเรียนแย่ ภายนอกชุมชนไม่ร่วมมือ
13. ตอบ หมาจนตรอก
14. ตอบ ถอยเพื่อตั้งหลัก
15. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบ หลักการ
16. การศึกษาระดับใดไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตอบ อนุบาล
17. การศึกษาภาคบังคับ คือ ตอบ ระดับประถม / ม.ต้น
18. การวัดผลในหลักสูตร 2551 ระดับใดที่วัดผลรายปี ตอบ ประถม
19. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใด ตอบ แนะแนว
20. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการเรียนในระดับอนุบาล ตอบ ประหยัด / คุมค่า
21. ค่า Internet ตอบ งบดำเนินการ
22. ความหมายของวิสัยทัศน์ ตอบ มองอนาคต
23. วินัยเชิงบวก ตอบ 3. ให้ความรักความอบอุ่น
24. ถ้ามีนักเรียนเป็นหวัด 2009 ตอบ 1. ปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด ยับยั้งเชื้อโรค
25. โรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากโรคหวัด 2009 เป็นหนังสือประเภทใด ตอบ หนังสือสั่งการ
26. การสอน / ให้ความรู้เรื่องหวัด 2009 แก่นักเรียนให้ประโยชน์ใดต่อนักเรียน ตอบ การดูแลสุขภาพ
27. ข้อใดถูกต้อง ตอบ ผอ.ลดขั้น ตัดเงินเดือน 5 % 1 เดือน
28. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุครู ตอบ ผอ.โรงเรียน
29. ใครคือผู้นิเทศในโรงเรียน ตอบ หัวหน้ากลุ่มสาระ
30. ข้อใดไม่ใช้ 3D ตอบ Demonecy Decency Drug Free (ข้อที่ไม่ใช่สามตัวนี้คือคำตอบ) Decenlization
31. ห้องสมุด 3 ดี ที่ไม่ใช่ ตอบ บริการดี
32. การเลือกหัวหน้างานบุคลากร ตอบ มีมนุษย์สัมพันธ์
33. การเลือกฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตอบ รู้ภาระงาน / มีมนุษย์สัมพันธ์
34. การบริการถ้าผู้รับบริการไม่ดีต้อง ตอบ ปรับปรุง
35. ข้าเจ้าตายไป ความรู้ไปดับขงเบ้ง ตอบ KM
36. ??????????????? ? ตอบ Bench Marking
37. โรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ่ ตอบ โรงเรียนคู่พัฒนา
38. การวัดผล 2551 ต่างกับ 2544 ในเรื่อง ตอบ การวัดผลระดับเขตพื้นที่
39. ครูบรรจุใหม่ในการทำงาน ผอ. ควรทำอย่างไร ตอบ นิเทศ / ติดตามผล
40. ข้อที่ไม่ใช่สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตร 51 ตอบ การพัฒนาตนเอง
41. เอกสารใดของหลักสูตร 51 ที่กระทรวงบังคับ ตอบ ปพ. 1- 3
42. โครงการ.......เห็นชอบจากใคร ตอบ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43. กรณีครูลาคลอดบุตร 90 วัน ลาป่วย......... วัน ลากิจ............วัน ตอบ พิจาณา 0 .5 ขั้น
44. การปรับกรณีส่งหนังสือไม่ทันตามเวลา (ปรับพัสดุ) ตอบ 1. ปรับรวม 8 วัน
45. การปรับกรณีก่อสร้าง ตอบ 3 วัน
46. ข้อใดเป็นการเลือกหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตอบ ตรงตามหลักสูตร
47. กิจกรรมใดกระทำหลังสุด ในหลักสูตร ตอบ หน่วยการเรียนรู้
48. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุม ตอบ อนุบาล / ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย/ปวช.
49. ข้อใดไม่มีกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบ สถานพัฒนาเด็กเล็ก
50. เมื่อได้รับงบประมาณ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรทำอย่างไร ตอบ วางแผนการใช้จ่ายเงิน
51. ข้อใดเป็นรายได้สถานศึกษา ตอบ ขายรูปแบบรายการ
52. ครูได้รับความไม่เป็นธรรม (วินัยไม่ร้ายแรง) ตอบ ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ก.ศ.
53. กรณีชู้สาว ตอบ ก. สืบสวนข้อเท็จจริง
54. ครูลาศึกษาต่อในประเทศใครอนุญาต ตอบ ผอ. โรงเรียน
55. ผอ.และรองไปราชการ ตอบ สพท.แต่งตั้งครูรักษาราชการแทน
56. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใครได้รับการพิจารณาก่อน ตอบ วิทยฐานะ
57. โรงเรียนขนาดเล็กใช้วิธีการสอน ตอบ คละชั้น
58. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องทำสิ่งใดก่อน ตอบ รู้จักเด็กเป็นรายกรณี
59. Education hub ตอบ ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในเอเชีย
60. ผลงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ที่เห็นเด่นชัด ตอบ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
61. การจัดหลักสูตรการเรียนให้เด็กพิการต้องดู ตอบ 1. ความพิการ
62. หลักสูตร 2551 ใช้ครบทุกชั้นในปี ตอบ 2555
63. ผู้นำในยุคการปฏิรูป ตอบ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
64. ข้อใดเป็นหลักการในการบริการธรรมมาภิบาล ตอบ การมีส่วนร่วม
65. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ ( โรงอาหาร ห้องสมุด สวนสาธารณะ )
 66. การทำงานโดย Team work ตอบ ยึดองค์กรเป็นหลัก
67. การทำอย่างไรที่ทำให้ที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน
68. ID. plane ตอบ แผนพัฒนาครูรายบุคคล
69. โรงเรียนแห่งหนึ่งครูมาสาย เด็กมาสาย ผู้บริหารควรทำอย่างไร ตอบ หามาตรการร่วมกัน
70. ค่าพาหนะ ตอบ ผอ. 4 บาท ครู 4 บาท
71. หลักธรรมของการให้บริการ ตอบ สังคหวัตถุ 4
72. ธรรมในการทำงานเป็นทีม ตอบ อิทธิบาท 4
73. SBM ตอบ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์
74. เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนควรทำอะไร ตอบ รายงานประจำปี
 75. การพิจารณาความดีความชอบดูจาก ตอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
76. การดูแลนักเรียน ตอบ 4. ครูที่ปรึกษา ............................ ส่งต่อ
77 งบลงทุนคือ.. ตอบ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
78. การสื่อสารกับผู้บริหารโดยตรง ตอบ ปัญญาหาคลี่คลายจากใหญ่ไปเล็ก จากเล็ก....
79. ข้อใดจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในการอบรม ตอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบบรม
80. เด็กพิเศษต้องคำนึงถึงอะไร ตอบ หลักสูตร
81. หลักสูตร 2551 ใช้ครบในปีใด ตอบ 2555
82. รายงานประจำปีรายงานใคร ตอบ โรงเรียน เขต สาธารณชน
83. E-filing ตอบ
84. E - Training ตอบ พัฒนาครูเยียวยาวิชาการ
85. จัดซื้อจัดจ้าง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอบ 2 ล้านขึ้นไป
86. หนังสือถึงพระภิกษุ ตอบ นมัสการ
87. ออกจากราชการ ดดยไม่ได้ยับยั้ง ไม่ได้อนุญาต มีหนังสือแจ้ง ตอบ 7 วัน
88. การวิจัยเป็นส่วนหนึงของ... ตอบ กระบวนการเรียนรู้
89. ไม่ใช่คุณลักษณะประสงค์ของหลักสูตร 51 ตอบ ความเป็นสากล
90. ระดับการศึกษาหลักสูตร 51 ตอบ ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย
91 เหรียญจักรพรรดิมาลา ตอบ 25 ปี
92. เกี่ยวข้องกับโรงเรียนน้อยที่สุด ตอบ นโยบายจังหวัด
93. ประเทศไทยใช้รูปแบบงบประมาณ... ตอบ แบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์
94. ข้อใดที่ไม่ใช่ปฏิรูปรอบสอง ตอบ หลักสูตรใหม่
95. การสร้างวินัยเชิงบวก ตอบ ให้ความรักความอบอุ่น....
96. จดทะเบียนสิ่งก่อสร้าง ตอบ 2 ก.ย. 52
97. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ
98. ผอ.ด่าครู ตอบ ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
99. โครงการปฏิรูปพัฒนาใคร ตอบ พัฒนาครูทุกคน
100. รายงานผลการพัฒนานักเรียนที่.... ตอบ เป็นงานวิจัย
ถ้าได้ 70 ข้อ เตีรยมสอบ ภาค ข http://www.phtscc.com

รวมข้อสอบผู้บริหารภาค ก. ปี 2552 (โดยรองฯวุฒิ.....สิงห์สุรินทร์)
1. เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จแล้ว วันที่ 3 สิงหาคม จะต้องทำเรื่องเสนอขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่เท่าใด
ก. 17 กันยายน ข.2 กันยายน ค. 2 ตุลาคม ง.15 พฤศจิกายน
ข้อนี้เฉลย 2 กันยายนครับ (ตามระเบียบภายใน 30 วัน)
2. นักเรียนเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผอ.ประกาศปิดโรงเรียกน การประกาศเกี่ยวข้องกับหนังสือประเภทใด
ก. สั่งการ ข. ประชาสัมพันธ์ ค. หนังสือรับรอง ง. ภายนอก
ข้อนี้เฉลย ประชาสัมพันธ์ ครับชัวร์ แต่ข้าน้อยผิด หน้ามืดไปนิดนึง
3. ค่า อินเทอร์เนต อยู่ในเงินงบประมาณหมวดใด
ก. งบบุคลากร ข. งบดำเนินการ ค. งบลงทุน ง. งบอื่น ๆ
ข้อนี้เฉลย งบดำเนินการครับพี่น้อง ข้าน้อยผิดอีก จะจำจนตาย
4. ผอ.มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ในวงเงินเท่าไร
ก. ไม่เกิน 50 ล้าน ข. ไม่เกิน 25 ล้าน ค. ไม่เกิน 20 ล้าน ง. ไม่เกิน 15 ล้าน
ข้อนี้ตอบ 15 ล้าน ครับ พ่อแม่พี่น้อง
5. GFMIS ย่อมาจากอะไรหนอ ขอบอกกล่าว
ก. Government Fiscal Management Information System
ข. Government Fiscal Management Innovation System
ค. Government Financial Management Information System
ง. Government Financial Management Innovation System
ข้อนี้ผมตอบ ข้อ ก.
6. นักเรียนยากจน คือผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกินกว่าเท่าใดต่อปี
ก. 60,000 บาท ข. 50,000 บาท ค.40,000 บาท ง. 30,000 บาท
ข้อนี้ผมตอบ ข้อ ค.
7. ข้อใดถือว่าเป็นเงินรายได้สถานศึกษา
จำตัวเลือกไม่ได้ครับ ผมตอบ ค่าขายแบบ ประมาณนี้แหล่ะ
8. เว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ อะไร
ข้อนี้น่าจะตอบได้ทุกท่านนะครับ www.obec.go.th
9. หลักธรรมสำหรับการบริการที่ดี น่าจะตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. พรหมวิหารสี่ ข. อิทธิบาทสี่ ค. สังคหวัตถุสี่ ง. ฆราวาสธรรมสี่
ข้อนี้ผมตอบ ก. พรหมวิหารสี่ (ท่านว่าอย่างไรบ้าง)
10. หลักธรรมสำหรับการทำงานเป็นทีม น่าจะตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. พรหมวิหารสี่ ข. อิทธิบาทสี่ ค. สังคหวัตถุสี่ ง. ฆราวาสธรรมสี่
ข้อนี้ผมตอบ ค. สังคหวัตถุสี่ (ท่านว่าอย่างไรบ้าง)
11. โรงเรียนขาดแคลนครู ประกอบกับชุมชนข้างมีความขัดแย้งกันในทางการเมือง ลักษณะแบบนี้เข้ากับข้อใดมากที่สุด
ก. วัวแม่ลูกอ่อน ข. ดาวรุ่ง ค. เครื่องหมายคำถามQuetion ง. หมาจนตรอก
ผมตอบ ง. หมาจนตรอก (ข้างในจุดอ่อน ข้างนอกอุปสรรค)
12. จากสถานการณ์ในข้อ 11 ถ้าท่านเป็นผอ. ท่านจะใช้กลยุทธ์ใด
ก. พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ข. ชะลอ และรอดูท่าที ค. ถอยหลัง ตั้งหลัก ง. พัฒนา ข้อนี้ผมตอบ ค. ถอยหลัง ตั้งหลัก (กลยุทธ์ ตัดทอน ...ท่านอื่นว่าอย่างไรบ้าง)
13. “ขงเบ้งเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ หลังจากท่านเสียชวิต ก็ไม่มีคนสืบทอด” จากข้อความนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. KM ข.RBM ค. MBO ง. OD
ผมตอบ ก. KM (ตัวเลือกผมอาจจะจำผิดพลาดขออภัย)
14. การควบคุมภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดมากที่สุด
ก. พอประมาณ ข. มีเหตุมีผล ค. พอเพียง ง. ภูมิคุ้มกัน
ผมตอบ ง. ภูมิคุ้มกัน
15. การทำงานเป็นทีมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ข้อใด
ก. นิติธรรม ข. คุณธรรม ค. มีส่วนร่วม ง. โปร่งใส
ผมตอบ ค. มีส่วนร่วม
16. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หลักจากวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจแล้ว ขั้นตอนต่อไปทำอย่างไร
ก. กำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ ข. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
ค. เก็บรวมรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ง. วิเคราะห์ข้อมูล
ผมผิดอีกแล้ว ข้อที่ถูกควรจะเป็น ก. กำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ
17. ข้อใดเป็นสมรรถนะหลักของผู้บริหาร
ก. การสื่อสารและจูงใจ ข. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ค. การมีวิสัยทัศน์ ง. การบริการที่ดี
ผมตอบ ง. การบริการที่ดี
18. ข้อใด ไม่ เข้าพวก
ก. Management By Objective ข. Financial Management
ค. Resalt Base Management ง. Area Base Management
ผมตอบ ง. Area Base Management (ท่านอื่นเห็นเป็นประการใด)
19. “รายงานผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง” ถือว่าเป็นอะไร
ก. งานวิจัย ข. บทความวิชาการ ค. ประเมินโครงการ ง. .....
ผมตอบ ก. งานวิจัย


20. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ก. โครงสร้าง ข. บุคลากร ค. เทคโนโลยี ง...........
ผมตอบ ค. เทคโนโลยี (ผมอาจจะจำโจทย์ผิด คลับคล้ายคลับคลา)
21. ให้คำแนะนำ เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผล หลากหลาย จนเพื่อร่ามงานสามารถแก้ปัญหาได้เป็น บางครั้ง ถ้าท่านเป็นผู้ประเมินจะให้คะแนนเท่าใด
ก. 4 ข. 3 ค. 2 ง. 1
ผมตอบ ค. 2
22. ผอ. คนใดพัฒนาตนเองได้ดีที่สุด
ก.ผอ.จันทร์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
ข. ผอ.อังคาร เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ร้อยละ 70 ของกิจกรรมที่จัดในหน่วยงาน
ค. ผอ.พุธ มีการรวบรวม ประมวลความรู้จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง
ง. ผอ.พฤหัส มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรมสัมมนาไม่น้อยกว่า 20 ชม/ปี และมีการจัดทำเอกสารนำเสนอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 2 รายการ/ปี
ผมตอบ ง. ผอ.พฤหัส
23. กรอบเนื้อหาของการพัฒนาตนเอง คือข้อใด
(จำตัวเลือกไม่ได้ แต่ผมตอบ ศึกษาค้นคว้า รวมรวมประมวลความรู้ และแลกเปลี่ยน)
24. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำ ข. รองผอ. ต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ
ค. ครูชำนาญการอาจเป็นผู้นำในบางเรื่อง ง...........................
ผมตอบ ค. ครูชำนาญการ
25. การปรับปรุงระบบบริการควรเริ่มต้นที่สิ่งใดก่อน
(จำตัวเลือกไม่ได้ แต่ผมตอบ ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ)
26. ข้อใดไม่เกี่ยวกับ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
ก. คุณภาพงานถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ข. คิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำนวัตกรรมทางเลือกใหม่มาใช้
ค. ปรับปรุงระบบบริการ ง. มุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
ผมตอบ ค. ปรับปรุงระบบบริการ
27. การบริการในโรงเรียนควรคำนึงถึงเรื่องใดน้อยที่สุด
ก. ความถูกต้อง ข. ความรวดเร็ว ค. ความปลอดภัย ง. ความทันสมัย
ผมตอบ ค. ความปลอดภัย
28. การบริการในข้อใดที่คน เข้าถึง ได้มากที่สุด
(ผมตอบ ตั้งจุดบริการให้มองเห็นง่าย จัดทำคู่มือ ขั้นตอน คำแนะนำในการปฏิบัติ)


28. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
ก. ผอ. มอบหมายงานให้รองผอ. ข. ประชุมคณะกรรมการทำงาน......
ค. จัดทำเครือข่ายผู้ปกครอง...... ง...................................
ผมตอบ ก. ผอ.มอบหมายงานให้รองผอ.
29. ข้อใดสำคัญที่สุดของการบริการที่ดี
(ผมตอบ ความพึงพอใจ ท่านใดจำตัวเลือกได้ช่วยเสริมหน่อย)
30. ผอ.ไปประชุมสัมมนาเสร็จ หลังจากกลับมาควรทำสิ่งใด
ก. เขียนรายงานเบิกค่าเดินทาง ข. เขียนบันทึกรายงาน ผอ. เขต
ค. เรียกประชุมครู ชี้แจงเรื่องที่ไปสัมมนามา ง. นำข้อมูลลงเผยแพร่ในเว็บสถานศึกษา
ผมตอบ ค. เรียกประชุมครู
31. ครูมาโรงเรียนสาย นักเรียนก็มาสาย ผอ. ควรทำอย่างไร
ก. ขีดเส้นแดง ข. ประชุมครูเพื่อวางแนวปฏิบัติ
ค. ลงโทษครู ง..........................................ง
(ผมตอบ ข. ประชุมครู)
32. ลาป่วย 10 วัน ลากิจ 12 วัน ลาคลอด 90 วัน ถ้าท่านเป็น ผอ. ท่านจะเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่
ก. ไม่เลื่อนเพราะลาเกินจำนวนวัน ข. ไม่เลื่อนเพราะลาบ่อยครั้ง
ค. เลื่อนครึ่งขั้น ง. เลื่อนหนึ่งขั้น
ผมตอบ ค. เลื่อนครึ่งขั้น
33. ผอ. และ รองผอ. ไปต่างประเทศ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแต่งตั้งรักษาราชการแทน
ก. ผอ.ร.ร.แต่งตั้งครูคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ข. ผอ.เขต แต่งตั้งครูคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ค. ผอ.เขต แต่งตั้งรอง ผอ.เขต คนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ง. ผอ.เขต แต่งตั้ง ผอ.ร.ร.ใกล้เคียงรักษาราชการแทน
ผมตอบ ข. ผอ.เขต แต่งตั้งครูคนใดคนหนึ่ง
34. ภาคี 4 ฝ่าย มีอะไรบ้าง
(ผมตอบ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน (ของแท้ควรเป็นผู้แทนกรรมการนักเรียนจึงจะใช่ แต่ตัวเลือกข้ออื่นไม่ถูกแน่นอน....ฟันธง)
35. ผอ. และครู ต่างก็ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นราชการ จะเบิกค่าชดเชยได้กิโลเมตรละเท่าใด
ผมตอบ ผอ. 4 บาท ครู 4 บาท สรุป 4 สองที ........แฮะๆ
36. ข้อความที่ว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด อยู่ในส่วนใด
ก. จุดมุ่งหมาย ข. หลักการ ค. คุณลักษณะพึงประสงค์ ง. สมรรถนะ
ผมตอบ ข. หลักการ


37. ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร 44 กับหลักสูตร 51 คือข้อใด
ก. จุดมุ่งหมาย ข. หลักการ ค. คุณลักษณะพึงประสงค์ ง. ตัวชี้วัด
ผมตอบ ง. ตัวชี้วัด (หลักสูตร 51 มีตัวชี้วัดชั้นปี และตัวชี้วัดช่วงชั้น....คงจะถูกมั้ง)
38. ข้อใดไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 51
ก. มีวินัย ข. อยู่อย่างพอเพียง ค. มีความเป็นสากล ง. รักความเป็นไทย
ผมตอบ ค. มีความเป็นสากล .....รองวุฒิ...สิงห์สุรินทร์...ฟันธงขาดสบั้น
39. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร 51
ก. คิด สื่อสาร ข. แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ค. รู้จักพัฒนาตนเอง ง. ใช้เทคโนโลยี
ผมตอบ ค. รู้จักพัฒนาตนเอง ....ท่านอื่นก็คงเช่นกัน
40. ปีการศึกษาใดที่ทุกโรงเรียนจะต้องใช้หลักสูตร 51 ทั่วประเทศ
ก. 52 ข. 53 ค. 54 ง. 55
ผมตอบ ง. 55.................ไม่ต้องคิดมาก สบายอุรา ....555
41. ใครมีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตร 51
ก. รมต. ข. เลขาสพฐ. ค. เลขา ก.พ. ง. เลาขา ก.พ.ร.
ตัวเลือกอาจคาดเคลื่อน แต่ผมตอบ ข. เลขาสพฐ. สิงห์สุรินทร์...ฟันดี...ฟันธง
42. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 44 กับ หลักสูตร 51 ข้อใดที่แตกต่างกัน
ก. รักความเป็นไทย ข. อยู่อย่างพอเพียง
ค. มีจิตสาธารณะ ง. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ผมตอบ ค. มีจิตสาธารณะ .........คาดว่าน่าจะแม่น
43. ห้องเรียนคุณภาพข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ไอซีที ข. ครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง ค. การวิจัยในชั้นเรียน ง..............................
ผมตอบ ข. ครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง..................ผิดมั้ง
44. ID PLAN คือ อะไร
ผมตอบ แผนพัฒนาครูรายบุคคล.....ตัวเลือกอื่นจำไม่ได้ครับพี่น้อง
45. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนควรจัดทำรายงานเสนอต่อใคร
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สาธารณชน
ง. คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเขต เขตพื้นที่ สาธารณชน
ผมตอบ ค. (ตัวเลือกอาจจำได้ไม่หมดครับพี่น้อง)
46. โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก (อยู่ทางขวามือออกมาจาก โคราช – โชคชัย) จะจัดทำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากข้อใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา ข. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ค. คณะกรรมการศิษ่ย์เก่า ง...............................................
ผมตอบ ก. คณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวเลือกอื่นผมจำไม่ได้ไม่รู้ว่าใส่ถูกไหม)
47. ครูผู้ช่วยต้องประเมินความพร้อมเป็นเวลานานเท่าใด
ผมตอบ 2 ปี (หลายๆ ท่านบอกว่าถูกจนฟ้ง........กาถูกจนกระเด็น.....แฮะๆ)
48. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุกี่ปี
ตอบ 5 ปี (ทุกท่านถูกจนกระเด็นอีกแล้วครับ....ท่าน)
49. ชั้นใดที่ต้องเรียนเป็นรายปี ตามหลักสูตร 51
ก. ปฐมวัย ข. ประถมศึกษา ค. มัธยมต้น ง. มัธยมปลาย
ตอบ ข. ประถมศึกษา (สิงห์สุรินทร์ ฟันธง)
50. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามหลักสูตร 51
ก. ปฐมวัย 2 ปี ต่อ 50 ชม. ข. ประถมศึกศึกษา 6 ปี ต่อ 60 ชม.
ค. มัธยมต้น 3 ปี ต่อ 45 ปี ง. มัธยมปลาย 3 ปี ต่อ 60 ชม.
ตอบ ก. ปฐมวัย.....................
51. การวัดและประเมินผลระดับใด แตกต่างกันระหว่าง หลักสูตร 44 และ 51
ก. ระดับชั้นเรียน ข. ระดับสถานศึกษา ค. ระดับเขตพื้นที่ ง. ระดับชาติ
ตอบ ค. ระดับเขต....................ทุกท่านคงเหมือนกัน
52. การอบรม 5 วัน อบรม 3 เดือน และอบรม 120 ชั่วโมง ผู้อบรมจะได้อะไรตามลำดับ
ก. ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรอง ข. วุฒิบัตร หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร
ผมตอบ ข. วุฒิบัตร หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร (ข้อนี้ไม่ทราบจริง......ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำ.....และตัวเลือกจำถูกหรือเปล่า)
52. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จากชั้นไหนถึงชั้นไหน
ก. อนุบาล มัธยมต้น มัธยมปลาย ข. อนุบาล ม.ต้น ม.ปลาย ปวช.
ค. ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ง. ...................................ง
ผมตอบ ก..........(ข้าน้อยผิดไปแล้ว สมควรตาย 300 ครั้ง แต่ครั้งนี้ขอไว้ก่อน)
53. การกระทำใด ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก. การอบรมหลักสูตร 51 ข. อบรมก่อนเลื่อนวิทยาฐานะ
ค. อบรมการจัดการเรียนการสอน ง.....................................
ผมตอบ ข. อบรมก่อนเลื่อน...............................................
54. ข้อใดไม่ใช่งานบริการของโรงเรียน
ก. บริการการเรียนการสอน ข. บริการแนะแนว
ค. บริการอนามัย ง. บริการทุนการศึกษา
ผมตอบ ง. บริการทุน.....................คนอื่นท่านว่าไง
55. การยื่นคำร้องขอย้าย ต้องยื่นในช่วงไหน
ก. 1-15 ก.พ. และ 1-15 ส.ค. ข. 1-15 ก.พ. และ 1-15 ต.ค.
ค. 1-15 ก.พ. และ 1-15 เม.ย. ง. 1-15 เม.ย. และ 1-15 ต.ค.
ผมตอบ ก. .............................โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก
56. เอกสารใดที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เหมือนกัน
ตอบ ปพ.1-3.......................โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดจริงๆ
57. สถานศึกษาใด ที่ไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ก. สถานศึกษาปฐมวัย ข. สถานศึกษาพิเศษ
ค. อาชีวศึกษา ง. สถานศึกษาที่จัดโดยสถาบันพระพุทธศาสนา
58. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ก. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ข. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ค. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ............ ง.......................................
ผมตอบ ข. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้.......................ใช่ไหมครับเจ้านาย
59. ผอ.ว่า ครูน้อยว่า “เพราะคุณเป็นแบบนี้แหล่ะ จึงได้แค่นี้ ไม่ยอมพัฒนาตนเอง ไม่ได้ดีกับเขาหรอก” ผอ.ทำผิดจรรยาบรรณข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ง. จรรยาบรรณต่อสังคม
60. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก. 3 ปี ข. 4 ปี ค. 5 ปี ง. 6 ปี
ตอบ ข. 4 ปี .............ทุกท่านกาถูกจนกระดอน
61. ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่างลงต้องเลือกตั้งภายในกี่วัน
ก. 30 วัน ข. 60 วัน ค. 90 วัน ง. 120 วัน
ตอบ ข. 60 วัน .............................แล้วท่านล่ะ
62. ผอ.สั่งลงโทษได้ตามข้อใด
ตอบ ตัดเงินเดือน 5 % ไม่เกิน 1 เดือน...................เยี่ยมจริงๆ ท่านผอ.ทั้งหลาย
63. ครูถูกลงโทษทางวินัย แล้วไม่พอใจ ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วันนับแต่ทราบคำสั่ง
ตอบ 30 วัน ครับพี่น้อง.............ผมไม่เคยหรอกแต่ตามจริงข้อนี้แหล่ะ
64. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ และฝึกอบรม
ก. ผอ.ทำสัญญา ในกรณีลาศึกษาต่อในภาคปกติในประเทศ
ข. ครูสามารถใช้เวลาราชการออกนอกสถานศึกษาได้ 3 ชั่วโมง
ค. ครูที่จะลาศึกษาต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ง. .................................................
ข้าน้อยตอบ ค. อายุราชการ 12 เดือน .................แล้วคุณล่ะกรุณาช่วยแนะนำ
65. เหรียญจักรพรรดิมาลา มอบแก่ครูที่มีอายุราชการมาแล้วกี่ปี จึงจะขอได้
ก. 15 ปี ข. 20 ปี ค. 25 ปี ง. 30 ปี
ผมตอบ ค. 25 ปี ...................อายุราชการยังไม่ถึงครับ...รอไปก่อน (เหรียญจักรพรรดิมาลาไม่ใช่เครื่องราชย์นะครับ)
66. นาง ก. มาพบ ผอ. แล้วกล่าวหาว่า สามีตัวเองที่เป็นครู เป็นชู้กับ ครูในโรงเรียนด้วยกัน ท่านเป็นผอ.จะทำอย่างไร
ก. สืบสวนทางลับ ข. เรียกมาตักเตือนทั้งคู่
ค. สั่งลงโทษ ง. ดำเนินการทางวินัย
ผมตอบ ข. เรียกมาตักเตือน...............อาจจะจำตัวเลือกคาดเคลื่อนขออภัย
67. ครู ก. มาพบ ผอ. (ไม่รู้ว่าผอ.คนเดียวกันกับข้อข้างบนหรือเปล่า) แล้วบอกว่า มีครู ข. โรงเรียนเดียวกัน ปลอดแปลงลายมือชื่อเพื่อไปกู้เงิน ท่านจะทำอย่างไร
ก. ตั้งกรรมการสืบสวน ข. ตั้งกรรมการสอบสวน
ค. ลงโทษทางวินัย ง. แนะนำให้ดำเนินการทางกฎหมาย
ผมตอบอะไรหนอ......น่าจะเป็น ก. ตั้งกรรมการสืบสวน................ท่านช่วยแนะนำหน่อยครับ
68. ข้าราชการที่ออกจากราชการเพราะผลตามกฎหมาย และมิได้ยับยั้งการลาออก ผู้มีอำนาจการลาออกจะต้องแจ้งให้เจ้าตัวทราบภายในกี่วัน (โจทย์ประมาณนี้ครับ)
ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 45 วัน
ผมผิดเต็มๆ........เพราะไปดูเฉลยแล้วตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการออกจากราชการ 7 วัน ครับ
69. ผอ.ประกาศหยุดเรียน เพราะโรงเรียนมีไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ เกี่ยวข้องกับหนังสือชนิดใด
ก. สั่งการ ข. ประชาสัมพันธ์ ค. ภายใน ง. ภายนอก
ข้อนี้ผิดจนกระเด้ง................ต้อง ข. ประชาสัมพันธ์
70. นักเรียนติดไข้หวัด และมีนักเรียนบางส่วนกำลังนอนดูอาการที่โรงพยาบาล ท่านจะทำอย่างไร
ก. ปิดโรงเรียนทำความสะอาดสกัดการแพร่เชื้อ ข. รอดูอาการนักเรียนต่อไป
ค. สอนตามปกติ ง................................
ผมตอบ ก. ปิดโรงเรียน.......................ท่านอื่นช่วยแนะนำ
71. ผอ. ควรมอบรองผอ. คนที่มีคุณลักษณะแบบใดในการดูแลบริหารฝ่ายบุคคล
ก. มีความคล่องตัว ข. มีมนุษยสัมพันธ์
ค. เที่ยงตรง กล้าได้กล้าเสีย ง. .............................
ผมตอบ ข. มีมนุษยสัมพันธ์.................ตัวเลือกจำได้แต่ที่ตัวเองเลือกครับ............
72. ท่านผอ.ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่มีฐานะยากจน เสร็จธุระแล้ว ก่อนกลับผู้ปกครองเอาผลไม้ในสวนมาฝาก 1 ชะลอม ท่านจะทำอย่างไร
ก. ไม่รับเพราะมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ ข. ไม่รับเพราะผู้ปกครองยากจน
ค. รับ เพราะเป็นน้ำใจ จากผู้ปกครอง ง. รับ และเอาเงินให้กับผู้ปกครองด้วย
ผมตอบ ง. รับและเอาเงินให้.....................ช่วยแนะนำข้าน้อยหน่อยครับท่าน
73. ท่านผอ. จะดำเนินการเกี่ยวกับงานแนะแนวอย่างไร
ก. วางแผนดำเนินกิจกรรมงานแนะแนว ข. ประสานกับวิทยากรข้างนอกมาให้การแนะแนว
ค. .........................................งงง
ผมตอบ ก. วางแผน.................ตัวเลือกอื่นลืมแล้วครับเจ้านาย
74. งานแนะแนวที่สำคัญที่สุด คือ ข้อใด
ก. ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ข. ให้ผู้เรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้
ค. .............................................งงง
ผมตอบ ก. พัฒนาตนเอง ................ข้ออื่นไม่น่าจะใช่.....ท่านละว่าไง
75. ผอ. จะเลื่อนขั้นเงินเดือนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. งานพิเศษที่ครูรับผิดชอบ ข. งานในหน้าที่ครู
ค. ผลที่เกิดจากการพัฒนาผู้เรียน ง...........................
ผมตอบ ค. ผู้เรียน.....................ท่านอืนช่วยแนะนำ
76. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล วัดสมรรถด้านใดของท่านมากที่สุด
ก. มุ่งผลสัมทธิ์ ข. บริการที่ดี ค. พัฒนาตนเอง ง. ทำงานเป็นทีม
ผมตอบ ข. บริการที่ดี..................ออกมาจากห้องสอบแล้วยังสงสัย ข้อ ก. เพราะเป็นสมรรถนะหลักสมรรถนะแรก ..........ท่านอื่นช่วยแนะนำข้าน้อยด้วย
77. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ก. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ข. กิจกรรมแนะแนว
ค. กิจกรรมวิชาการ ง. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
ผมตอบ ข .แนะแนว..................รองวุฒิ...ฟันธง.......แฮะๆ
78. ข้อใด ไม่ใช่ นโยบาย 3D
ก. Democracy ข. Decency ค. Decentianlization ง. Drug Free
ผมตอบ ค. แปลว่าการกระจายอำนาจ .....ผมคงเขียนถูกมั้ง
79. ข้อใด ไม่ใช่นโยบาย 3D เกี่ยวข้องห้องสมุด
ก. บรรยากาศดี ข. บรรณารักษ์(หน้าตา)ดี ค. บริการดี ง. สื่ออุปกรณ์ดี
ผมตอบ. ค. บริการดี......................เพราะคงไม่ใช่ ข. แน่นอน...........แฮะๆ
80. ข้อใด ไม่ใช่เป้าหมายตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
ก. หลักสูตรใหม่ ข. ครูยุคใหม่ ค. คุณภาพคนไทยใหม่ ง. การบริหารจัดการใหม่
ข้อนี้ข้าน้อยสมควรตายผิดไปแล้ว.................มันต้องตอบ ก. หลักสูตรใหม่...ครับเจ้านาย
81. Education Hub คือข้อใด
ก. สร้างโรงเรียนในตำบลเป็นนานาชาติ
ข. สร้างโรงเรียนในอำเภอเป็นนานาชาติ
ค. สร้างโรงเรียนในจังหวัดเป็นนานาชาติ
ง. ไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในอาเซียน
ตอบ ง. อาเซียน............ถูกต้องที่สุด ตัวเลือกอื่นมันไม่เร้าใจ ผู้บริหารเท่าที่ควร....ฮุๆ
82. ข้อใดคือนโยบายตาม SP2
ก. ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
ข. ครูที่สอนมานานกว่า 30 ปีต้องได้รับการพัฒนา
ค. ครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิต้องได้รับการพัฒนา
ง. ครูที่สอนไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ต้องได้รับการพัฒนา
ผมตอบ ง. ...........มันยาวดี......หรือท่านไม่ชอบ....
83. งานวิชาการประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การทำหลักสูตร การนิเทศ ข้อใดคือข้อด้อยของงานวิชาการมากที่สุด
ก. การจัดการเรียนการสอน ข. การวัดและประเมินผล
ค. การทำหลักสูตร ง. การนิเทศ
ผมตอบ ง. การนิเทศ............................ท่านผอ.ว่าอย่างไรครับ
84. ใครมีหน้าที่ในการนิเทศภายใน
ก. คณะกรรมการติดตามประเมินผลจากเขต ข.
ศึกษานิเทศก์
ค. ............................. ง. หัวหน้ากลุ่มสาระ
ผมตอบ . หัวหน้ากลุ่มสาระ.................ตอบตามประสาคนรู้น้อย......คอยท่านชี้แนะ
85. นักเรียนมีปัญหาท่านจะใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ข. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผมตอบ ข. ระบบดูแลช่วยเหลือ.................ถามลักษณะแบบนี้ 2-3 ข้อผมกระโดดใส่คำตอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหมดเลย ........................แล้วท่านล่ะ
86. การยกย่องชมเชย ให้ขวัญและกำลังใจ ท่านเป็น ผอ.ข้อใดไม่เหมาะ
ก. แต่งตั้งครูดีเด่นให้รักษาการแทนรอง ผอ. ข. พิมพ์ประวัติลงในวารสารโรงเรียน
ค. ยกย่องในที่ประชุมครู ง. มอบรางวัลครูดีในดวงใจหน้าเสาธง
ผมตอบ ง. มอบหน้าเสาธง................ข้อนี้ไม่น่าเหมาะน่าจะใช้กับนักเรียน
87. การคัดเลือกหนังสือเรียนข้อใดที่เหมาะสม มากที่สุด (ขีดเส้นใต้มากที่สุด)
ก. ตรงตามเนื้อหาสาระ มาตรฐานของหลักสูตร
ข. เนื้อหาทันสมัย และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
ค. ให้ครูผู้สอนมีส่วนในการเลือก
ง. ถูกทุกข้อ
ผมตอบ ก. ตรงตามหลักสูตร..........ไม่รู้ว่าคิดมากไปหรือเปล่า..........หรือ ง. ก็ไม่ทราบ
88. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ทำให้มีปัญหากับการเรียนการสอน ข้อใดที่ควรมีการยืดหยุ่น
ก. หลักสูตร ข. เนื้อหา ค. การวัดประเมินผล ง. กระบวนการเรียนการสอน
ผมตอบ ค. วัดและประเมิน.........ออกจากห้องแล้วน่าจะ ง. .........ผู้รู้ช่วยหน่อย
89. มีนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนท่าน สิ่งที่ท่านจะต้องคำนึงเป็นอันดับแรก คือ ข้อใด
ก. หลักสูตร ข. เนื้อหา ค. การวัดประเมินผล ง. ห้องเรียนพิเศษ
ผมตอบ ง. ห้องเรียนพิเศษ.....................ขอความกรุณาช่วยตอบเป็นวิทยาทาน


90. ข้อใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ก. ขาดราชการเกิน 15 วันโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุอันควร
ข. ลงชื่อมาทำงานแทนเพื่อนร่วมงาน
ค. ละทิ้งหน้าที่ทางราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ผมตอบ ก. เกิน 15 วัน....................ท่านช่วยวิเคราะห์ให้ข้าน้อยฟังหน่อย
91. ใครมีอำนาจบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูในสถานศึกษา
ก. ผอ. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ข. ผอ.เขต (ไม่มีต่อท้าย)
ค. เลขา สพฐ.(ไม่มีต่อท้าย) ง. ถูกทุกข้อ
ข้อนี้ผมคิดนาน.........สุดท้ายก็เลยเดาใจกรรมการตอบ ง. ถูกทุกข้อ .....ถ้าตีความตามตัวหนังสือที่ให้ คงเป็น ก. แต่ก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีเพราะโจทย์ไม่ได้ระบุว่าครูผู้ช่วย หรืออะไร......ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับเจ้านาย
92. สถานศึกษาใดที่จะประสบผลสำเร็จมากที่สุด
ก. ผอ.เป็นผู้นำทางวิชาการ ข. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานที่ชัดเจน
ค. ทุกคนศรัทธาในตัวผู้นำ ง. ทุกคนเข้าใจงาน รู้วัตถุประสงค์ และมีเป้าหมายร่วมกัน
93. สัญญาส่งมอบงานสิ้นสุดวันเสาร์ที่ 20 ส่งมอบงานครั้งแรกจันทร์ที่ 17 แต่ของยังไม่ครบ ส่งมอบครั้งที่ 2 พุธที่ 24 ของยังไม่ครบอีก ส่งมอบครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 28 จะปรับอย่างไร
ก. ปรับครั้งเดียว 8 วัน ข. ปรับครั้งที่ 2 จำนวน 3 วัน ปรับครั้งที่ 3 จำนวน 5 วัน
ค. ปรับครั้งที่ 2 จำนวน 4 วัน ปรับครั้งที่ 3 จำนวน 7 วัน
ง. ปรับครั้งที่ 2 จำนวน 5 วัน ปรับครั้งที่ 3 จำนวน 8 วัน
ข้อนี้ผมผิดชัวร์....................โจทย์ของแท้......แต่ตัวเลือกผมอาจสับสนบ้าง
94. ข้อใด ไม่ ถูกต้อง (เน้นไม่ถูกต้อง)
ก. ตกลงราคา 50,000 บาท ข. สอบราคา 75,000 บาท
ค. วิธีพิเศษ 90,000 บาท ง. ประกวดราคา 1,500,000 บาท
ข้อนี้ผมตอบ ข. 75,000 …….ดูตามตัวเลือก ข-ง ผิดทุกข้อ ......แต่สำคัญตรงที่โจทย์
95. ผอ.ควรหลีกเลี่ยงข้อใดมากที่สุด
ก. ครูทะเลาะกันในโรงเรียน เรียกมาตักเตือน ข. ครูทะเลาะกันนอกโรงเรียน เรียกมาตักเตือน
ค. ครูทะเลาะกับชาวบ้าน เรียกมาตักเตือน ง. ครูทะเลาะกับผู้ปกครองนักเรียน เรียกมาตักเตือน
ผมตอบ ค.ทะเลาะกับชาวบ้าน......................เรื่องของเขาเราก็อยู่เฉยซะบ้าง.....
96. ขั้นตอนแรกของการดำเนินการใช้งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 ปีอย่างมีคุณภาพคือ ข้อใด
ก. ทำโครงการเสนอขอใช้งบ ข. จัดสรรงบตามกิจกรรมต่าง ๆ
ค. เสนอคณะกรรมการพิจารณา ง. เสนอภาคี 4 ฝ่ายให้ความเห็นชอบ
ผมตอบ ก. ทำโครงการเสนอ....................ท่านล่ะครับ ช่วยชี้แนะผู้น้อย
97. การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
ก. นโยบายรัฐบาล ข. นโยบาย รมต. ค. นโยบาย สพท. ง. นโยบายจังหวัด
ข้อนี้ทุกท่านก็คงกระโดดใส่......ข้อ ง. ทุกท่าน.........................
98. โรงเรียนท่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบ นักเรียนก็ไม่มาก ท่านจะบริหารจัดการอย่างไรในการเรียนการสอน
ก. พี่สอนน้อง ข. เรียนแบบคละชั้น ค. เชิญวิทยากรมาสอน ง..........................
ผมตอบ ก.พี่สอนน้อง..............ท่านอื่นมีความเห็นประการใด (ข้อนี้เป็นข้อสอบเดิมปี 50 ปีนี้ผมตอบไม่เหมือนเดิม)
99. ปัจจุบันประเทศไทยใช้งบประมาณแบบใด
ก. แบบแสดงรายการ ข. แบบมุ่งเน้นผลงาน
ค.............................. ง. แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาตร์
ผมตอบ ง. ตามยุทธศาสตร์..................ชอบอันยาว ๆ อีกแล้วครับท่านเจ้านาย
100. ผอ.ควรมีทักษะในด้านใดมากที่สุดในการทำงานเป็นทีม
ก. มนุษยสัมพันธ์ ข. ทักษะเชิงเทคนิค ค. ความคิดรวมยอด ง..........................
ผมตอบ ก. มนุษย์สัมพันธ์....................ท่านล่ะช่วยแนะนำหน่อยครับท่านผู้รู้ทั้งหลาย
101. ถ้าท่านไม่อยู่โรงเรียนท่านควรแต่งตั้งใครรักษาราชการแทนเหมาะที่สุด
ก. ครูที่ไว้ใจได้ มีอาวุโสพอสมควร ข. ครูที่รับผิดชอบ มีอาวุโสพอสมควร
ค. ครูที่มีอายุมากที่สุด ง. ครูที่มีวิทยฐานะสูงสุด
ผมตอบ ง. วิทยฐานะ......................ท่านทั้งหลายว่าไงครับ
102. สัญญาจ้างพนักงานราชการกำหนดกี่ปี
ข้อนี้กรรมการอ่อยเหยื่อ ตอบ.........4 ปีครับ แต่ถ้าประเมินต้องทุกปี
103. ถ้าท่านต้องการอยากให้ครูนำผลการวิจัย นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ท่านควรทำอย่างไร
ก. หางานวิจัยมาให้ครูได้ศึกษา ข. พัฒนาครูให้มีความรู้ และทำการวิจัยได้
ค. ให้ครูศึกษาจากเอกสาร ง. ......................
ผมตอบ ข. พัฒนาครู............แต่เขาไม่บอกนะว่าจะพัฒนาอย่างไร.....โอ๊ยๆ......คิดไม่ออก
104. E-filing คืออะไร
ข้อนี้เรียกน้ำย่อยอีกแล้ว ...........ตอบการรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
105. E-tianning คืออะไร
เรียกน้ำย่อยอีกข้อ........ตอบการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
106. ข้อใดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด
เรียกน้ำลายครับข้อนี้..........ตอบ E-learnning...........ส่วนตัวลวง ก็พวกอีโน่นอีนี่...อีต่างๆ
107. บุคคลใดเหมาะสมกับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมากที่สุด (ข้อสอบเดิมปี 50 ออกเหมือนไม่ผิดเพี้ยนแม้กระทั่งตัวอักษรสักตัว)
ก. บุคลิกภาพดี พูดจาเรียบร้อย ข. บุคลิกภาพดี มีความรู้ทางวิชาการ
ค. มีมนุษยสัมพันธ์ รู้ภาระงานโรงเรียน ง. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผมตอบ ค. มนุษยสัมพันธ์ .....ปี 50 ผมก็เอานี่.....ไม่ทราบถูกหรือเปล่า ช่วยแนะนำด้วย
108. ในยุคโลกาภิวัตน์ผลกระทบต่อการบริหารในองค์กรมีมาก หากท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นผอ. ท่านจะปฏิบัติตามข้อใดถึงจะเกิดประสิทธิกับองค์กรมากที่สุด
ผมจำตัวเลือกไม่ค่อยได้....จำได้แต่ที่ตัวเองตอบ คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
109. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ มีวงเงินตั้งแต่เท่าใด
ล่อให้เราดีใจอีกแล้วครับท่าน..........ตอบ เกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป
110. ข้อใดต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก. ค่าที่พัก ข. ค่าอาหาร ค. ค่าวัสดุตามโครงการ ง. ค่าพาหนะ
ผมตอบ ค. ค่าวัสดุ
111. ข้อใดเป็นการบริการของครู
ก. แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ข. ตรวจแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน
ค. เตรียมการเรียนการสอน ง. .........................................งง
ผมตอบ ก. แจ้งผลการเรียน..................ทุกท่านก็คงเหมือนกัน
112. “พระปรีชาสามารถ ชาญฉลาดล้ำเลิศ หัตถกรรม ศิลปะงานช่าง” จะบูรณาการเข้ากลุ่มสาระใดได้บ้าง
ก. ภาษาไทย ข. การงาน ค. ศิลปะ ง. ทุกกลุ่มสาระ
ผมตอบ ง. ทุกกลุ่มสาระ.................ท่านผู้รู้ว่าอย่างไร
113. จะเขียนหนังสือถึงพระสงฆ์ควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. นมัสการ ข. นมัสการพระคุณเจ้า ค. กราบนมัสการ ง. กราบนมัสการพระคุณเจ้า
ผมตอบ ก. นมัสการ.....................ท่านผู้รู้ว่าอย่างไรบ้างหนอ
114. การนิเทศแบบใดดีที่สุด
ก. ศึกษาจากเอกสาร ข. นิเทศออนไลน์ ค. คลินิกครู ง....................
ผมตอบ ค. คลินิกครู................ช่วยแนะนำหน่อยครับท่านเจ้านาย
115. ถ้าปฏิบัติตามหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ตลอด องค์กรท่านจะเป็นอย่างไร
ก. องค์กรการเรียนรู้ ข. องค์ต้นแบบ ค. องค์กรชั้นนำ ง..............
ผมตอบ ค. องค์กรชั้นนำ...................ผู้รู้ช่วยแนะนำผมด้วย
116. ครูธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน อยู่ในโครงการใด
ก. ต้นกล้าอาชีพ ข. ยกระดับคุณภาพครู ค.ยกมาตรฐานครู ง. โครงการครูช่วยครู
ข้อนี้ผมผิดเต็มๆ................ต้องตอบ ต้นกล้าอาชีพครับพี่น้อง...........จั๋งซี่มันต้องถอน...
117. การพิจารณาเด็กคนพิการ ควรคำนึงถึงข้อใดบ้าง
จำตัวเลือกไม่ค่อยได้ครับ .....แต่ผมตอบ...........ความพิการ และด้อยโอกาส
118. ผอ.จะระดมทุนอย่างไรจึงจะดีท 
 
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก มาฝากกัน

1.อ.ค.ก.ศ.มีวาระคราวละกี่ปี…………..4 ปี
2.อ.ก.ค.ศ.เลือกตั้ง ภายใน………60 วัน ข้อ1 และ 2 ตาม มาตรา 13 พ.ร.บ.ครู47
3.สม ศ.ประเมิน………….ทุก 5 ปี
4.ใบประกอบวิชาชีพครู………5 ปี
5.ครู ผู้ช่วยประเมินพัฒนา……….2 ปี
6.ผอ.โรงเรียนลงโทษครู………5% ไม่เกิน 1 เดือน
7.ข้อใดไม่ใช่ห้องสมุด 3 ดี………….บริการ ดี
8.ข้อ ใดไม่ใช่โรงเรียน 3 D………..Demtalion
9.ส่งย้ายครูผู้สอน……..2 ครั้ง ก.พ. ส.ค.
10. ข้อใดเป็นสมรรถนะหลัก……..การ บริการที่ดี
11.ความ พึงพอใจอยู่ในสมรรถนะใด…….การ บริการที่ดี
12.เงินรายได้สถานศึกษา ผ.อ.โรงเรียน………15 ล้าน
13.เงินรายได้สถานศึกษา………….ขาย แบบ
14.ป.พ.อะไรกระทรวงกำหนด….ป.พ. 1- 3
15.ลาบวชได้เงิน วิทยฐานะ……….60 วัน
16.GFMIF….. Government Fiscal Management Information System
17. I D PLAN….พัฒนาครูรายบุคคล
18.ไข้หวัดสั่ง ปิดโรงเรียนเป็นหนังสืออะไร….สั่งการ
19.เวป ส.พ.ฐ. ….
www.obec.go.th
20.เบิกน้ำมันค่ารถยนต์………4 บาท 4 บาท
21. หนังสือภายใน……….บันทึกข้อความ
22. Hub……….ศูนย์กลางการศึกษาอา เซียน
23.ครู ค.ศ. 2 ร้องทุกข์ใคร………อ.ก.ค.ศ.
24.ร้องทุกข์ภายในกี่วัน………..30 วัน
25.การเลื่อนขั้นพิจารณาด้านใด……เกี่ยว กับนักเรียน
26.E-oction วงเงิน………….2 ล้าน
27.สัญญาจ้างพนักงานราชการ………….4 ปี
28.ผู้ปกครองยากจน……………40,000/ปี
29.การวัดผลหลักสูตร 51 ต่าง 44……………ระดับ เขต
30.วันลา 10+12 คลอด 90 วัน………ขึ้น ขั้น 0.5
31.ข้อใดคืองบลงทุน………….ครูภัณฑ์และ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
32.เน้นผู้เรียนป็นสำคัญคืออะไรของหลักสูตร 51………..หลักการ
33.การอบรมตามกฎหมาย……………อบรมเลื่อน วิทยฐานะ
34.นโยบายใดโรงเรียนไม่ค่อยเกี่ยวข้อง………….นโยบาย จังหวัด
35.ไปอรรมศึกษาดูงานขออนุญาตใคร…………..เล ขาสพฐ.
36.ใคร แก้ไขหลักสูตรแกน…………..เลขา สพฐ.
37.ลาบวชได้เงิน วิทยฐานะ……………60 วัน
38.เรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุม………..อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
39.ผลงานนโยบายของ รัฐบาลที่สำเร็จมาก …………..เรียนฟรี 15 ปี
40.ข้อใดผิดวินัยร้าย แรง…………..ละทิ้ง หน้าที่ เกิน15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร
41.การ ศึกษาภาคบังคับ…………..ประถม มัธยมต้น
42.ข้อใดผิดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน…….ปฐมวัย 60 ช.ม.
43.ช่วยแก้ปัญหาเป็นที่พึ่งเกือบทุก เรื่อง………ระดับ 4 ดีมาก
44.ธรรมะการบริการที่ดี………….สังค หวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานันทตัตตา
45.ธรรมะทีมงานที่ ดี………….สังคหวัตถุ 4
46. ทีมงานที่ประสบความสำเร็จ………..ศรัทธาผู้นำ
47.ผ.อ.ตำหนิว่ากล่าว ครูน้อย………….จรรยาบรรณ วิชาชีพ
48.โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิ บาล…………..การมีส่วนร่วม
49.เรียนฟรี 15 ปี ตรงกับสมรรถนะใด……………การบริการที่ดี
50.โรงเรียนมีข่าว เรื่องอนาจาร…………..รายงานหน่วยเหนือ
51.ปัจจุบันประเทศไทยใช้งบ ประมาณ………มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
52.พระปรีชาสามารถ…ใช้กับ วิชาใด…………..บูรณาการทุกวิชา
53.โครงการคืนครูให้นักเรียนเกิด จาก……………พัฒนาครู
54.ตัวชี้วัดโครงการคืนครู…………. จำนวน ครูที่มีจำนวนชั่วโมงสอนเต็มเวลา
55.การวิจัยเพื่อ อะไร………….เป็น กระบวนการเรียนรู้
56.การนำครูมาบริหารงานบุคคล คำนึงถึง………..มนุษยสัมพันธ์
57.เหตุครูผู้ช่วยไม่ได้รับเงิน เดือน……………ปฏิบัติงานไม่ครบ 4 เดือน
58.ครูไม่พอสอนอย่าง ไร…………….คละ ชั้น
59.ผ.อ.ควรหลีกเลี่ยง……………ครู ทะเลาะรื่องส่วนตัว
60.SBM……………ตอบ (ง.) ข้อยาว 5 ข้อ….สุดท้ายช่วยตนเองได้
61.แหล่งเรียนรู้ตาม พ.ร.บ…………..ห้อง สมุด
62.ผอและรองไม่อยู่ …………….ผ.อ.เขต แต่งตั้งครูในโรงเรียนรักษาราชการแทน
63.Swot โรงเรียนหนึ่ง…………..หมาจน ตรอก
64. โรงเรียนมีอุปสรรค……………ถอยตั้ง หลัก
65.ข้อใดไม่ใช่วิเคราะห์ ภายนอก………..โครง สร้างภายในโรงเรียน
66.ก่อสร้างอาคารเสร็จขอขึ้น ทะเบียน………2 ก.ย. (นับได้ 30 วันพอดี)
67.ข้อใดบริการที่ ดี…………..ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อน้ำ
68.หลักการปฐมวัยที่ไม่ ใช่………..ตอบ ง. คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องเลย
69.ยุคโลกาภิวัตน์ที่ เกิดการเปลี่ยนแปลง…………..ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
70.การขัดแย้ง เกิดประโยชน์ย่างไร…………..เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

http://www.phtscc.com/

เฉลยข้อสอบผู้บริหาร ภาค ก ปี 2552 100 ข้อ

1. การพัฒนาเข้มของครูบรรจุใหม่ใช้เวลากี่ ปี          ตอบ 2 ปี

2. นักเรียนยากจน หมายถึง      ตอบ ผู้ปกครองมีรายได้ปีละ ไม่เกิน 40,000 บาท

3. ใบประกอบวิชาชีพมีอายุ      ตอบ 5 ปี

4. การประเมินภายนอกจาก สม ศ. ภายในเวลา     ตอบ 5 ปี

5. อ.ก.ค.ศ.    มีวาระ     ตอบ 4    ปี

6. การทำสัญญาจ้างพนักงาน ราชการครั้งละ    ตอบ 4 ปี

7. การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ที่หมด วาระต้องเลือกตั้ง ภายในเวลา    ตอบ 60   วัน

8. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธี ฮัจ จะได้รับเงินวิทยฐานะ   ตอบ 60   วัน

9. Web. สพฐ.    ตอบ www.obec.go.th

10. GMFIF     ตอบ Government Fical Management   Information   Sytem

11. คณะกรรมการชุดใดสำคัญที่ สุดในนโยบายเรียนฟรี 15   ปี    ตอบ ภาคี 4   ฝ่าย

12. โครงการคืนครูให้นักเรียน สนองนโยบายใดของรัฐบาล      ตอบ ต้นกล้าอาชีพ

จากข้อความ ภาย ในโรงเรียนการเรียนแย่ ภายนอกชุมชนไม่ร่วมมือ

13. ตอบ หมาจนตรอก

14. ตอบ ถอยเพื่อตั้งหลัก

15. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบ หลักการ

16. การศึกษาระดับใดไม่มี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ตอบ อนุบาล

17. การศึกษาภาคบังคับ คือ   ตอบ ระดับประถม / ม.ต้น

18. การวัดผลในหลัก สูตร 2551 ระดับ ใดที่วัดผลรายปี   ตอบ ประถม

19. นโยบายเรียนฟรี 15   ปี   ไม่ม ีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใด ตอบ แนะแนว

20. ข้อใดไม่ใช่หลักของการ จัดการเรียนในระดับอนุบาล   ตอบ ประหยัด / คุมค่า

21. ค่า Internet     ตอบ งบดำเนินการ

22. ความหมายของวิสัย ทัศน์         ตอบ มองอนาคต

23. วินัยเชิงบวก           ตอบ 3. ให้ ความรักความอบอุ่น

24. ถ้ามีนักเรียนเป็น หวัด 2009 ตอบ 1. ปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด ยับยั้งเชื้อโรค

25. โรงเรียนสั่งปิดโรงเรียน เนื่องจากโรคหวัด 2009 เป็นหนังสือประเภทใด ตอบ หนังสือสั่ง การ

26. การสอน / ให้ความรู้เรื่องหวัด 2009   แก่นักเรียนให้ประโยชน์ใดต่อนักเรียน  ตอบ การ ดูแลสุขภาพ

27. ข้อ ใดถูกต้อง ตอบ ผอ.ลดขั้น ตัดเงินเดือน 5 %   1 เดือน

28. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ครู     ตอบ ผอ.โรงเรียน

29. ใครคือผู้นิเทศใน โรงเรียน      ตอบ หัวหน้ากลุ่มสาระ

30. ข้อใดไม่ใช้ 3D    ตอบ Demonecy    Decency    Drug Free (ข้อที่ไม่ใช่สามตัวนี้คือคำตอบ) Decenlization

31. ห้องสมุด 3 ดี ที่ไม่ใช่   ตอบ บริการดี

32. การเลือกหัวหน้างาน บุคลากร     ตอบ มีมนุษย์สัมพันธ์

33. การเลือกฝ่ายประชา สัมพันธ์         ตอบ รู้ภาระงาน   /   มีมนุษย์สัมพันธ์

34. การบริการถ้าผู้รับบริการ ไม่ดีต้อง    ตอบ ปรับปรุง

35. ข้าเจ้าตายไป ความรู้ไปดับ ขงเบ้ง    ตอบ KM

36.   ………………………………………      ?    ตอบ Bench Marking

37. โรงเรียนเล็กกับโรงเรียน ใหญ่         ตอบ โรงเรียนคู่พัฒนา

38. การวัดผล  2551 ต่างกับ 2544   ในเรื่อง            ตอบ การวัดผลระดับเขตพื้นที่

39. ครูบรรจุใหม่ในการทำงาน ผอ. ควรทำอย่างไร    ตอบ นิเทศ / ติดตามผล

40. ข้อที่ไม่ใช่สมรรถนะผู้ เรียนหลักสูตร 51   ตอบ การพัฒนาตนเอง

41. เอกสารใดของหลัก สูตร 51 ที่กระทรวงบังคับ         ตอบ ปพ. 1- 3

42. โครงการ…….เห็นชอบจาก ใคร  ตอบ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

43. กรณีครูลาคลอด บุตร 90 วัน   ลาป่วย……… วัน   ลากิจ…………วัน   ตอบ พิ จาณา 0 .5 ขั้น

44. การปรับกรณีส่งหนังสือไม่ ทันตามเวลา   (ปรับพัสดุ)   ตอบ 1. ปรับรวม   8 วัน

45. การปรับกรณีก่อ สร้าง             ตอบ 3     วัน

46. ข้อใดเป็นการเลือกหนังสือ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    ตอบ ตรงตามหลักสูตร

47. กิจกรรมใดกระทำหลังสุด ใน หลักสูตร    ตอบ หน่วยการเรียนรู้

48. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี   ครอบคลุม   ตอบ อนุบาล / ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย/ปวช.

49. ข้อใดไม่มีกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน             ตอบ สถานพัฒนาเด็กเล็ก

50. เมื่อได้รับงบประมาณ ใน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรทำอย่างไร   ตอบ วางแผนการใช้จ่ายเงิน

51. ข้อใดเป็นรายได้สถาน ศึกษา     ตอบ ขายรูปแบบรายการ

52. ครูได้รับความไม่เป็น ธรรม (วินัยไม่ร้ายแรง)    ตอบ ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ก.ศ.

53. กรณีชู้สาว           ตอบ ก. สืบ สวนข้อเท็จจริง

54. ครูลาศึกษาต่อในประเทศใคร อนุญาต             ตอบ ผอ. โรงเรียน

55. ผอ.และรองไปราชการ      ตอบ สพท.แต่ง ตั้งครูรักษาราชการแทน

56. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทนใครได้รับการพิจารณาก่อน      ตอบ วิทยฐานะ

57. โรงเรียนขนาดเล็กใช้วิธี การสอน        ตอบ คละชั้น

58. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนต้องทำสิ่งใดก่อน   ตอบ รู้จักเด็กเป็นรายกรณี

59. Education hub ตอบ ไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในเอเชีย

60. ผลงานของรัฐบาลใน รอบ 6 เดือน ที่เห็นเด่นชัด   ตอบ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

61. การจัดหลักสูตรการเรียนให้ เด็กพิการต้องดู    ตอบ 1. ความพิการ

62. หลักสูตร   2551   ใช้ครบทุกชั้นในปี    ตอบ 2555

63. ผู้นำในยุคการ ปฏิรูป            ตอบ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

64. ข้อใดเป็นหลักการในการ บริการธรรมมาภิบาล            ตอบ การมีส่วนร่วม

65. ข้อใดเป็นแหล่งเรียน รู้           ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ  ( โรงอาหาร ห้องสมุด สวนสาธารณะ )

66. การทำงานโดย Team work    ตอบ ยึดองค์กรเป็นหลัก

67. การทำอย่างไรที่ทำให้ที่ทำ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  ตอบ ชุมชนเข้า มามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน

68. ID. plane    ตอบ แผน พัฒนาครูรายบุคคล

69. โรงเรียนแห่งหนึ่งครูมา สาย เด็กมาสาย ผู้บริหารควรทำอย่างไร    ตอบ หา มาตรการร่วมกัน

70. ค่าพาหนะ   ตอบ ผอ. 4 บาท ครู  4 บาท

71. หลักธรรมของการให้ บริการ     ตอบ สังคหวัตถุ   4

72. ธรรมในการทำงานเป็น ทีม          ตอบ อิทธิบาท   4

73. SBM      ตอบ การ บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์

74. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนควรทำอะไร          ตอบ รายงานประจำปี

75. การพิจารณาความดีความชอบดู จาก          ตอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

76. การดูแลนัก เรียน              ตอบ 4.   ครูที่ปรึกษา   ……………………….   ส่งต่อ

77  งบลงทุนคือ.. ตอบ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78. การสื่อสารกับผู้บริหารโดยตรง ตอบ ปัญญาหาคลี่คลายจากใหญ่ไปเล็ก จากเล็ก….

79. ข้อใดจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในการอบรม  ตอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบบรม

80. เด็กพิเศษต้องคำนึงถึงอะไร  ตอบ หลักสูตร

81. หลักสูตร 2551 ใช้ครบในปีใด ตอบ 2555

82. รายงานประจำปีรายงานใคร  ตอบ โรงเรียน  เขต  สาธารณชน

83. E-filing  ตอบ

84. E – Training  ตอบ พัฒนาครูเยียวยาวิชาการ

85. จัดซื้อจัดจ้าง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอบ 2  ล้านขึ้นไป

86.  หนังสือถึงพระภิกษุ   ตอบ นมัสการ

87. ออกจากราชการ ดดยไม่ได้ยับยั้ง ไม่ได้อนุญาต  มีหนังสือแจ้ง ตอบ 7  วัน

88. การวิจัยเป็นส่วนหนึงของ…   ตอบ กระบวนการเรียนรู้

89. ไม่ใช่คุณลักษณะประสงค์ของหลักสูตร 51  ตอบ ความเป็นสากล

90. ระดับการศึกษาหลักสูตร 51 ตอบ ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย

91  เหรียญจักรพรรดิมาลา  ตอบ 25 ปี

92. เกี่ยวข้องกับโรงเรียนน้อยที่สุด  ตอบ นโยบายจังหวัด93. ประเทศไทยใช้รูปแบบงบประมาณ… ตอบ แบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์

94. ข้อใดที่ไม่ใช่ปฏิรูปรอบสอง  ตอบ หลักสูตรใหม่

95.  การสร้างวินัยเชิงบวก  ตอบ ให้ความรักความอบอุ่น….

96.  จดทะเบียนสิ่งก่อสร้าง  ตอบ 2  ก.ย. 52

97.  ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ

98.  ผอ.ด่าครู  ตอบ ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

99.  โครงการปฏิรูปพัฒนาใคร  ตอบ พัฒนาครูทุกคน

100. รายงานผลการพัฒนานักเรียนที่…. ตอบ เป็นงานวิจัย

 

 

ติวสอบฟรี ข้อสอบออนไลน์ฟรี ทั้งครู ผู้บริหาร บุคลากร

 
 
 
 
 
 
 

 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ċ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:39
Ċ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:40
Ċ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:40
Ċ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:40
Ċ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:41
Ċ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:41
Ċ
ประภัสรา โคตะขุน,
27 Oct 2010, 02:39
Comments