แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

           แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ

 
Australian Council for Educational Research http://www.acer.edu.au/library

 

 
 
HighWire Press is the largest archive of free full-text science on Earth http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
 
 
 
Electronic Text Center, University of Virginia. Collections, Services, Features, User Projects, Publications http://www2.lib.virginia.edu/e-texts/index.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACS Publications http://pubs.acs.org/
 
 
 
 
 
 
BMJ journals http://www.bmj.com/
 
 
 
Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org/
 
 
 
Free medical journals Pathology, laboratory medicine http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Pathology.htm
 
 
 
 
American Journal of Pathology http://ajp.amjpathol.org/
 
 
 
 
Journal of Clinical Pathology - BMJ Journals http://jcp.bmj.com/
 
 
 
The American Society for Clinical Pathology http://ajcp.ascpjournals.org/content/current
 
 
 
Journal of Oral and Maxillofacial Pathology http://www.jomfp.in/
 
 
 
 
 
 
The Australian Electronic Journal of Nursing Education (AEJNE). http://www.scu.edu.au/schools/nhcp/aejne/
 
 
 
Evidence-Based Nursing http://ebn.bmj.com/
 
 
 
 
 
 
Journal of Internet Medical Research http://www.jmir.org/index
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Towards a Global Nursing Knowledge Network http://www.gnkn.org/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINAHL Plus with Full Text http://search.ebscohost.com/
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย (Theses & Research Database)

TDC หรือ Thai Digital Collection : เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไทย
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (BSRU e-Theses) : ให้บริการรายชื่อวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส์ (TKC e-Theses) : จัดทำขึ้นโดยศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อ จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้บริการและเผยแพร่ในการนำไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Theses) : ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR : Chulalongkorn University Institutional Repository) : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลสาระสังเขปในเบื้องต้น
Mahidol e-Thesis : วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 รายการ จำแนกตามคณะและสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดนตรี, สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์
ฐานข้อมูล CMU e-Theses มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2524-2549
ฐานข้อมูล CMU e-Research มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของคณาจารย์และ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยบูรพา : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของคณาจารย์และ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยบูรพา
ฐานข้อมูล e-Theses มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูล e-Theses มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฐานข้อมูล e-Theses มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานข้อมูล e-Theses มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ (BBA, MBA, DBA) และสาขาอื่นๆของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ฐานข้อมูล e-Theses มหาวิทยาลัยศรีปทุม : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
Australasian Digital Theses Program : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยภายในประเทศออสเตรเลีย
The UK Statute Law Database : ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของสหราชอาณาจักร
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร : สืบค้นบทคัดย่อผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตร
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (STKS) : โดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย : รวมงานวิจัยจำนวนประมาณ 80,000 ชื่อเรื่อง ของ 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : รวมงานวิจัยระดับชาติหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) : ห้องสมุดงานวิจัย ในศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางตามมติคณะรัฐมนตรีในการรวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลงานวิจัย ของประเทศ
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ : รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน
 
 
 
แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์
 
 
บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ pdf โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Commission On Higher Education) http://ebook.thailis.or.th/
 
 
ห้องสมุดงานวิจัย ในศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) http://www.riclib.nrct.go.th/
 
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) http://www.nstda.or.th/
 
 
ห้องสมุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://elibrary.trf.or.th/
 
 
มูลนิธิโครงการหลวง http://www.rpf.or.th/home/
 
 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) http://www.gistda.or.th/
 
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) http://www.tistr.or.th/tistr/indexn.php?pages=home
 
 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ http://www.aidsthaidata.org/home.php
 
 
ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.soc.cmu.ac.th/wsc/
 
 
ASEAN Institute for Health Development http://www.aihd.mahidol.ac.th/th.html
 
 
Chulabhorn Research Institute http://www.cri.or.th/en/index.php
 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา http://www.moe.go.th/wijai/link2.html
 
 
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttp://www.plurality.net/
 
 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงแห่งประเทศไทย http://www.violence.au.edu/
 
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://www.trf.or.th/keydefault.asp
 
 
สถาบันวิจัยพลังงาน ระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย http://www.teenet.chula.ac.th/
 
 
 
 
Faculty of Nursing, Mahidol University http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/nsr2t.html
 
 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย http://www.chulalongkornhospital.go.th/

 

งานวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี http://researchers.in.th/blog/bcnr/1876

 

Computational Chemistry Unit Cell http://atc.atccu.chula.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://intanin.lib.ku.ac.th/

 

IR-Web http://ebook.thailis.or.th/

 

แหล่งเรียนรู้ยุคปฏิรูปการศึกษา http://www.thaiwisdom.org/p_learn/article_l/article_l.htm

 

แนะนำเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา http://www.nps.ac.th/boss/index.html

 

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร http://medplant.mahidol.ac.th/index.asp

 

สำนักหอสมุดแห่งชาติ http://www.nlt.go.th/th_index.htm

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://library.utcc.ac.th/onlinethesis/

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://dclib.swu.ac.th/main.nsp?view=DCMS

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.library.msu.ac.th/interface/signon/

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยบูรพา http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.arit.dusit.ac.th/bdusit/

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ศูนย์วิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://omega.car.chula.ac.th/web/

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/e_resource/digital_library_project/thesis/

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://lib09.kku.ac.th/abst/index.php

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์นิด้า http://libsearch.nida.ac.th

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี http://dit.dru.ac.th/home/005/thesisfulltext2551.htm

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย รามคำแหง http://dcms.lib.ru.ac.th/main.nsp?view=DCMS

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Thailis http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

 

 
 • http://www.riclib.nrct.go.th/

 • http://www.vijai.org/

 • http://www.trf.or.th/default.asp

 • http://www.ocsc.go.th/project/project_report.asp

 • http://riclib.nrct.go.th/jnrct/index.html

 • http://gotoknow.org/blog/ceotalk

 • http://www.info.tdri.or.th/

 • http://mis.pkru.ac.th/~graduate/thesis/thesis_complete.html

 • http://www.thailis.uni.net.th/

 • http://www.educationresearch.co.nr/

 • http://www.thaiedresearch.org/

 • http://www.thaiwebhunter.com/research.html

 • http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php

 • http://www.ku.ac.th/research1/

 • http://www.lib.su.ac.th/main.asp

 • http://www.nrct.go.th

 • http://www.thaiedresearch.org/result/index.php

 • http://info.arc.dusit.ac.th/newiknowledge/ThesisEducationShelf.nsp?usertag=p1

 • http://lib.swu.ac.th/data.php

 • http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php


 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Comments