รูปแบบการสอน & วิจัยในชั้นเรียน

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Life in the UK

นานาสาระน่ารู้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กองทุนนมและผ้าอ้อมลูก

Pla & Prin

Active Learning คืออะไร

 
 Active Learning คืออะไร
 
 
 
 
 
 
What is Active Learning?
 
 
Active learning
 
 
Active learning is an umbrella term that refers to several models of instruction that focus the responsibility of learning, on learners. Bonwell and Eison (1991) popularized this approach to instruction (Bonwell & Eison 1991). This "buzz word" of the 1980s became their 1990s report to the Association for the Study of Higher Education (ASHE). In this report they discuss a variety of methodologies for promoting "active learning." While there has been much enthusiasm for active learning, a variety of research studies since the 1990s, has since promoted and important principle: Guidance early, and then practice later is suggested for the best results.
 
 
Active learning exercises
 

Bonwell and Eison (1991) suggested learners work in pairs, discuss materials while role-playing, debate, engage in case study, take part in cooperative learning, or produce short written exercises, etc. The argument is when should active learning exercises be used during instruction. While it makes some sense to use these techniques as a "follow up" exercise or as application of known principles, it may not make sense to use them to introduce material. Proponents argue that these exercises may be used to create a context of material, but this context may be confusing to those with no prior knowledge. The degree of instructor guidance students need while being "active" may vary according to the task and its place in a teaching unit.

 
Examples of "active learning" activities include:
 
 • A class discussion may be held in person or in an online environment. Discussions can be conducted with any class size, although it is typically more effective in smaller group settings. This environment allows for instructor guidance of the learning experience. Discussion requires the learners to think critically on the subject matter and use logic to evaluate their and others' positions. As learners are expected to discuss material constructively and intelligently, a discussion is a good follow-up activity given the unit has been sufficiently covered already.
 • A think-pair-share activity is when learners take a minute to ponder the previous lesson, later to discuss it with one or more of their peers, finally to share it with the class as part of a formal discussion. It is during this formal discussion that the instructor should clarify misconceptions. However students need a background in the subject matter to converse in a meaningful way. Therefore a "think-pair-share" exercise is useful in situations where learners can identify and relate what they already know to others. So preparation is key. Prepare learners with sound instruction before expecting them to discuss it on their own.
 • A learning cell is an effective way for a pair of students to study and learn together. The learning cell was developed by Marcel Goldschmid of the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (Goldschmid, 1971). A learning cell is a process of learning where two students alternate asking and answering questions on commonly read materials. To prepare for the assignment, the students will read the assignment and write down questions that they have about the reading. At the next class meeting, the teacher will randomly put the students in pairs. The process begins by designating one student from each group to begin by asking one of their questions to the other. Once the two students discuss the question. The other student will ask a question and they will alternate accordingly. During this time, the teacher is going around the class from group to group giving feedback and answering questions. This system is also referred to as a student dyad.
 • A short written exercise that is often used is the "one minute paper." This is a good way to review materials and provide feedback. However a "one minute paper" does not take one minute and for students to concisely summarize it is suggested that they have at least 10 minutes to work on this exercise.
 • A collaborative learning groupis a successful way to learn different material for different classes. It is where you assign students in groups of 3-6 people and they are given an assignment or task to work on together. This assignment could be either to answer a question to present to the entire class or a project. Make sure that the students in the group choose a leader and a note-taker to keep them on track with the process. This is a good example of active learning because it causes the students to review the work that is being required at an earlier time to participate. (McKinney, Kathleen. (2010). Active Learning. Normal, IL. Center for Teaching, Learning & Technology.)
 • A student debateis an active way for students to learn because they allow students the chance to take a position and gather information to support their view and explain it to others. These debates not only give the student a chance to participate in a fun activity but it also lets them gain some experience with giving a verbal presentation. (McKinney, Kathleen. (2010). Active Learning. Normal, IL. Center for Teaching, Learning & Technology.)
 • A reaction to a videois also an example of active learning because most students love to watch movies. The video helps the student to understand what they are learning at the time in an alternative presentation mode. Make sure that the video relates to the topic that they are studying at the moment. Try to include a few questions before you start the video so they will pay more attention and notice where to focus at during the video. After the video is complete divide the students either into groups or pairs so that they may discuss what they learned and write a review or reaction to the movie. (McKinney, Kathleen. (2010). Active Learning. Normal, IL. Center for Teaching, Learning & Technology.)
 • A class gameis also considered an energetic way to learn because it not only helps the students to review the course material before a big exam but it helps them to enjoy learning about a topic. Different games such as jeopardy and crossword puzzles always seem to get the students minds going. (McKinney, Kathleen. (2010). Active Learning. Normal, IL. Center for Teaching, Learning & Technology.)

 

Active learning method: Learning by teaching (LdL)

 
Main article: Learning by teaching
 

An efficient instructional strategy that mixes guidance with active learning is "Learning by teaching" (Martin1985, Martin/Oebel 2007). This strategy allows students to teach the new content to each other. Of course they must be accurately guided by instructors. This methodology was introduced during the early 1980s, especially in Germany, and is now well-established in all levels of the German educational system. "Learning by teaching" is integration of behaviorism and cognitivism and offers a coherent framework for theory and practice.

 

Active learning and Policy

 

Policy may be satisfied by demonstrating the instructional effectiveness of instruction. Educational rubrics are a good way to evaluate "active learning" based instruction. These instructional tools can be used to describe the various different qualities of any activity. In addition, if given to the student, they can provide additional guidance (here is an example rubric).

In the past few years outcome-based education policy has begun to limit instructors to only using those techniques that have been shown to be effective. In the United States for instance, the No Child Left Behind Act requires those developing instruction to show evidence of its "effectiveness."

 

 Research supporting active learning

 

One study has shown evidence to support active learning. Bonwell and Eison (1991) state that active learning strategies are comparable to lectures for achieving content mastery, but superior to lectures for developing thinking and writing skills.See also

 

 • Activity theory
 • Cephalonian method
 • Learning-by-doing
 • Educational psychology
 • Educational technology
 • Experiential learning
 • Experiential education
 • Notes

   

  ^Renkl, A., Atkinson, R. K., Maier, U. H., & Staley, R. (2002). From example study to problem solving: Smooth transitions help learning. Journal of Experimental Education, 70 (4), 293–315.

   

  ^McKeachie, W.J., Svinicki,M. (2006). Teaching Tips: Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers. Belmont, CA. Wadsworth.

   

  ^ Jean-Pol Martin: Zum Aufbau didaktischer Teilkompetenzen beim Schüler. Fremdsprachenunterricht auf der lerntheoretischen Basis des Informationsverarbeitungsansatzes. Dissertation. Tübingen: Narr. 1985; Jean-Pol Martin, Guido Oebel (2007): Lernen durch Lehren: Paradigmenwechsel in der Didaktik?, In: Deutschunterricht in Japan, 12, 2007, 4–21 (Zeitschrift des Japanischen Lehrerverbandes, ISBN 1342-6575)

   

  ^ http://advan.physiology.org/cgi/content/short/30/4/159

   

  ^ Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ERIC Digest, Bonwell & Eison, 1991.

  active learning means active engagement and understrshijoup.

   

  References

   

   

  ^Renkl, A., Atkinson, R. K., Maier, U. H., & Staley, R. (2002). From example study to problem solving: Smooth transitions help learning. Journal of Experimental Education, 70 (4), 293–315.

   

  ^McKeachie, W.J., Svinicki,M. (2006). Teaching Tips: Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers. Belmont, CA. Wadsworth.

   

  ^ Jean-Pol Martin: Zum Aufbau didaktischer Teilkompetenzen beim Schüler. Fremdsprachenunterricht auf der lerntheoretischen Basis des Informationsverarbeitungsansatzes. Dissertation. Tübingen: Narr. 1985; Jean-Pol Martin, Guido Oebel (2007): Lernen durch Lehren: Paradigmenwechsel in der Didaktik?, In: Deutschunterricht in Japan, 12, 2007, 4–21 (Zeitschrift des Japanischen Lehrerverbandes, ISBN 1342-6575)

   

  ^ http://advan.physiology.org/cgi/content/short/30/4/159

   

  ^ Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ERIC Digest, Bonwell & Eison, 1991.

   

  • Bonwell, C.; Eison, J. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom AEHE-ERIC Higher Education Report No. 1. Washington, D.C.: Jossey-Bass. ISBN 1-87838-00-87.

   

   

  Further references

   

   

   External links

   

   
   
   
   
   
   
   

  วิดีโอ YouTube

   

  วิดีโอ YouTube

   

  วิดีโอ YouTube

   

  วิดีโอ YouTube

   
   
   

  วิดีโอ YouTube

   
   

   

    Active Learning คือกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่า ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป(Bonwell, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์, และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน(Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้(receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้
  (co-creators)( Fedler and Brent, 1996)

  ลักษณะของ Active Learning

  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) ได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ดังนี้

  1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การแก้ปัญหาและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
  2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสใหผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
  3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
  5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
  6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
  8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด
  9. ผู้สอนจะเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
  10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

  บทบาทของครู กับ Active Learning

  ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้

  1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
  2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้
  4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
  5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย
  6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม
  7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของที่ผู้เรียน

  รูปแบบของ Active Learning

  การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล, การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก, และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ McKinney (2008) ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี ได้แก่

  1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share)
  2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดกลุ่มๆ ละ 3-6 คน
  3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา
  4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนนำเกมเข้าบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน, การสอน, การมอบหมายงาน, และหรือขั้นการประเมินผล
  5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม
  6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม
  7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว
  8. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกำหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้, วางแผนการเรียน, เรียนรู้ตามแผน, สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน, และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจเรียกว่าการสอนแบบโครงงาน(project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(problem-based learning)
  9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด
  10. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน
  11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นๆ
  12. การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนำเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทำเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วนำเสนอผลงานต่อผู้เรียนอื่นๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

   

   

   
   บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Active Learning
   
   
   
   
  Active Learning เรียนเชิงรุก-ปลุกเด็กสนุกเรียน
   
  ผศ.ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร
  คิดจะปลุกเด็กไทยให้ตื่น ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายการเรียน ครู-พ่อแม่ ควรเปิดใจกว้าง ใจเย็น คิดและหาสื่อการสอนที่สนุก มอบอิสระทางความคิด มีกิจกรรมสุดหรรษาให้เด็กทำไปพร้อมๆ กับเพื่อน

  เป็นหลักคิดการเรียนรู้แบบ "Active Learning" หรือการเรียนรู้เชิงรุก แนวทางที่จะช่วยเด็กอนุบาล ให้สนุกกับการเรียน เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งทางกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ผ่านการลงมือกระทำ

  "ผศ.ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร" คณะกรรมการร่างหลักสูตรโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และผู้จัดทำหนังสือเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ต้นกำเนิดการเรียนรู้นี้ เกิดจาก จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) โดยเชื่อว่าเด็กเรียนรู้ผ่านการกระทำ ซึ่งการกระทำนั้นจะก่อให้เกิดประสบการณ์ นำมาซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล

  ขณะที่เพียเจท์ ผู้คิดค้นทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา เชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และปฏิสัมพันธ์นี้จะทำให้เกิดพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะพัฒนาไปตามวัยต่าง ๆ เป็นลำดับขั้นตอน โดยเด็กมีความอยากรู้อยากเห็น และจะได้รับข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง 5

  สำหรับ Active Learning ในไทย ได้พัฒนาการมาจากระบบการสอนแบบ Active Teaching ซึ่งในอดีตเน้นครูเป็นศูนย์กลาง จากนั้นพัฒนามาเป็น Active Participation เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว ผู้เรียนรู้เป็นผู้จัดกระทำต่อสิ่งเร้า (สิ่งที่เรียนรู้) ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และควรเป็นการตื่นตัวอย่างรอบด้าน ทั้งทางกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์

  "ปัญหาที่ทำให้การเรียนการสอนไม่ได้ผล เพราะมุ่งหวังให้เด็กอนุบาล อ่านออกเขียนได้มากเกินไป แต่แท้ที่จริงแล้ว ในช่วง 0-5 ปี เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านสมองสูงสุด ถ้าจัดสภาวะแวดล้อมที่ดีให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง หาคำตอบเองเป็น จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดที่ดี ส่วนเรื่องอ่านเขียนได้ ใช่ว่าไม่สำคัญ แต่อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เมื่อเด็กพร้อมจะสามารถเรียนทันกันได้หมด

  อีกปัญหาหนึ่งคือ ครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบครูมาโดยตรง โดยเฉพาะครูอนุบาล ทำให้การสอน และการเข้าถึงเด็กยังไม่เต็มที่ โดยเฉพาะจิตวิทยาการสอนเด็ก บางครั้งยังขาดความอดทน และใช้คำพูดกับเด็กไม่เหมาะสม ทำร้ายความรู้สึกของเด็กโดยไม่รู้ตัว เด็กจึงไม่อยากเรียน และเรียนอย่างไม่มีความสุข" ผศ.ดร.ธัญสุตากล่าว

  ขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

   

  คุณครูใจดี ใช้สื่อสนุก ปลุกเด็กเรียน

  การเรียนรู้แบบ Active Learning คุณครูคือคนสำคัญ ที่นอกจากจะต้องใจดี ใจเย็น และใจกว้างแล้ว การจัดเตรียมกิจกรรมและเปิดประสบการณ์ที่เอื้อให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว ก็สำคัญไม่แพ้กัน ทางที่ดีครูควรวางแผนการสอน และวางแผนการใช้สื่อกับเด็ก โดยลงมือทำกับตัวเองก่อน จนกระทั่งได้ผล แล้วค่อยนำมาใช้กับเด็ก โดยเริ่มต้นให้อิสระทางความคิดและจินตนาการ เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกกับเกมต่างๆ ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแนวคิดและเสริมสร้างแนวทางการแก้ปัญหา และหากเด็กแก้ปัญหาไม่ได้ ครูผู้สอนควรเข้าไปช่วยแนะนำทันที แต่ไม่ใช่บอกทั้งหมด

  "การสังเกตเด็กเพื่อดูความสามารถของเด็กแต่ละคน จะทำให้เกิดการส่งเสริมเด็กได้ตรงกับความสามารถ เช่น เด็กที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ก็ส่งเสริมเพื่อให้เขาพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่ โดยให้เด็กลงมือกระทำ เช่น สอนเรื่องการจัดประเภท อาจจะมีกระดุมหลายๆ สีมาวางให้เด็กได้ช่วยกันสังเกต และแบ่งขนาด สีที่เหมือน และไม่เหมือน ซึ่งเด็กจะเปรียบเทียบ และสนุก จากนั้นให้ตั้งคำถามสอดแทรกกิจกรรมนั้นๆ โดยให้เด็กทุกคนสันนิษฐานคำตอบ ถึงค่อยมาเฉลยว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไร ซึ่งครูมาพิสูจน์ร่วมกันกับเด็ก" ผศ.ดร.ธัญสุตากล่าว

   

  ELEMENTS OF ACTIVE LEARNING
  Lisa Keys Mathews
  Department of Geography
  University of North Alabama

  ". . . students, no matter what their age, need opportunities to engage in activities - with teachers, fellow students, and materials - that help them create their own mental structures and test them, thus making better sense of the world around them." (Meyers and Jones, 1993, p. 20-21)

  Meyers and Jones (1993) contend that there are four basic elements that are the building blocks of active learning strategies. Another way to look at the four elements is as methods of teaching using active learning techniques. These four elements are:

  I have added this section to the web pages because all four of these items require "different cognitive activities that allow students to clarify, question, consolidate, and appropriate new knowledge." (Meyers and Jones, 1993). The book Promoting Active Learning (Meyers and Jones, 1993) is the only source that addresses these "building blocks" so this section is limited in sources and basically what I do is summarize their work. However, I have addressed ways that I implement these four elements in my GIS classes. These four items are skills that we all need to improve upon and we will serve our students well, by addressing and understanding them.

   

  STUDENT-CENTERED TEACHING AND LEARNING

  In the traditional approach to college teaching, most class time is spent with the professor lecturing and the students watching and listening. The students work individually on assignments, and cooperation is discouraged.

  Student-centered teaching methods shift the focus of activity from the teacher to the learners. These methods include active learning, in which students solve problems, answer questions, formulate questions of their own, discuss, explain, debate, or brainstorm during class; cooperative learning, in which students work in teams on problems and projects under conditions that assure both positive interdependence and individual accountability; and inductive teaching and learning, in which students are first presented with challenges (questions or problems) and learn the course material in the context of addressing the challenges. Inductive methods include inquiry-based learning, case-based instruction, problem-based learning, project-based learning, discovery learning, and just-in-time teaching. Student-centered methods have repeatedly been shown to be superior to the traditional teacher-centered approach to instruction, a conclusion that applies whether the assessed outcome is short-term mastery, long-term retention, or depth of understanding of course material, acquisition of critical thinking or creative problem-solving skills, formation of positive attitudes toward the subject being taught, or level of confidence in knowledge or skills.

  Richard Felder has written or co-authored a number of papers about the use of active, cooperative, and inductive instructional methods in college science and engineering courses, some reporting on his own classroom research studies and some summarizing the literature. The references are listed below; those shown as hot links may be viewed and downloaded from this site. You may also view excerpts from an interview with Dr. Felder and see a list of good Web sites related to student-centered methods.

  Publications on Active Learning

  1. R.M. Felder and R. Brent,
  1. "Active Learning: An Introduction." ASQ Higher Education Brief, 2(4), August 2009. A short paper that defines active learning, gives examples of activities and formats, and answers frequently-asked questions about the method.

  2. R.M. Felder and R. Brent, "Learning by Doing." Chem. Engr. Education, 37(4), 282­-283 (Fall 2003). A column on the philosophy and strategies of active learning.

  3. R.M. Felder and R. Brent, "FAQs-2." Chem. Engr. Education, 33(4), 276-277 (Fall 1999). Responses to the questions "Can I use active learning exercises in my classes and still cover the syllabus?" and "Do active learning methods work in large classes?"

  4. R.M. Felder, "Any Questions?" Chem. Engr. Education, 28(3), 174-175 (Summer 1994). Different types of questions that can be effectively asked in class.

  5. R.M. Felder, "How About a Quick One?" Chem. Engr. Education, 26(1), 18-19 (Winter 1992). Formats for small-group in-class exercises and the one-minute paper.

  6. R.M. Felder, "It Goes Without Saying." Chem. Engr. Education, 25(3), 132-133 (Summer 1991). An illustrative engineering lesson utilizing active learning.

  7. L.G. Bullard and R.M. Felder, "A Student-Centered Approach to Teaching Material and Energy Balances. Part 2. Course Delivery and Assessment." Chem. Engr. Education, 41(3), 167-176 (2007). Description of an implementation of the stoichiometry course that made extensive use of active and cooperative methods.

  8. R.M. Felder, "Stoichiometry without Tears." Chem. Engr. Education, 24(4), 188 (1990). Tips on teaching the introductory chemical engineering course (material and energy balances), with an extended illustrative active learning exercise.

  9. M. Prince, "Does Active Learning Work? A Review of the Research." J. Engr. Education, 93(3), 223-231 (2004). A paper by Michael Prince reviewing the research evidence for the effectiveness of active learning.

  Publications on Cooperative Learning

  General principles and strategies

  1. R.M. Felder and R. Brent,

  1. "Cooperative Learning." Chapter 4 of P.A. Mabrouk, ed., Active Learning: Models from the Analytical Sciences, ACS Symposium Series 970. Washington, DC: American Chemical Society, 2007. A general overview of definitions and methods of cooperative learning and a review of CL applications in chemistry.

  2. R.M. Felder and R. Brent, Cooperative Learning in Technical Courses: Procedures, Pitfalls, and Payoffs. ERIC Document Reproduction Service, ED 377038 (1994). An introduction to the cooperative learning model of Johnson, Johnson, and Smith (references cited in the monograph), cooperative learning activities in science and engineering courses, and ways to overcome problems that may arise when this instructional approach is used.

  3. R.M. Felder and R. Brent, "Effective Strategies for Cooperative Learning." J. Cooperation & Collaboration in College Teaching, 10(2), 69-75 (2001). Tips on forming teams, dealing with dysfunctional teams, grading team assignments, and using cooperative learning in a distance learning environment.

  4. L.G. Bullard and R.M. Felder, "A Student-Centered Approach to Teaching Material and Energy Balances. Part 2. Course Delivery and Assessment." Chem. Engr. Education, 41(3), 167-176 (2007). Description of an implementation of the stoichiometry course that made extensive use of active and cooperative methods.

  5. R.M. Felder and R. Brent, "Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria." J. Engr. Education, 92(1), 7–25 (2003). Review of program assessment terminology (program educational objectives, program outcomes, course learning objectives, etc.), followed by suggestions for formulating learning objectives, designing instruction, and selecting assessment methods that address Outcomes a-k of the system used to accredit all American engineering programs. Includes an appendix that outlines how cooperative learning can be used to address all 11 of those outcomes.

  6. R.M. Felder and R. Brent, "FAQs-3. Groupwork in Distance Learning." Chem. Engr. Education, 35(2), 102-103 (Spring 2001).

  7. L. Cardellini and R.M. Felder, "L’Apprendimento Cooperativo: Un Metodo per Migliorare la Preparazione e l’Acquisizione di Abilità Cognitive negli Studenti," La Chimica nella Scuola, 21(1), 18-25 (1999). Methods and benefits of cooperative learning. (In Italian, with an English abstract).

  8. R.M. Felder, "Active, Inductive, Cooperative Learning: An Instructional Model for Chemistry?" J. Chem. Ed., 73(9), 832-836 (1996).

  Understanding and improving team dynamics

  1. B. Oakley, R.M. Felder, R. Brent, and I. Elhajj, "Turning Student Groups into Effective Teams." J. Student Centered Learning, 2(1), 9–34 (2004). Techniques for avoiding dysfunctional teams, dealing with them when they arise, and helping students acquire the skills they will need to form high-performance teams.

  2. B. Oakley, D.M. Hanna, Z. Kuzmyn, and R.M. Felder, "Best Practices Involving Teamwork in the Classroom: Results from a Survey of 6435 Engineering Student Respondents." IEEE Transactions on Education, 50(3), 266–272 (2007). How instructors form and guide teams and implement cooperative learning can have a dramatic effect on students' satisfaction with the team experience and their sense of the extent to which the course learning objectives were met.

  3. C.R. Haller, V.J. Gallagher, T.L. Weldon, and R.M. Felder, "Dynamics of Peer Education in Cooperative Learning Workgroups." J. Engr. Education, 89(3), 285-293 (2000). Conversation analysis of work sessions of student groups is used to identify patterns of teaching-learning interactions and interactional problems.

  Accounting for individual effort in teamwork

  1. D.B. Kaufman, R.M. Felder, and H. Fuller, "Accounting for Individual Effort in Cooperative Learning Teams." J. Engr. Education, 89(2), 133-140 (2000). Experimental study of the use of a peer rating system in an introductory engineering course. The study examines the incidence of students receiving low ratings from all their teammates, inflated and deflated self-ratings, identical ratings given by all teammates to one another, and possible gender and racial bias in the ratings.

  A longitudinal study of cooperative learning

  1. R.M. Felder, "A Longitudinal Study of Engineering Student Performance and Retention. IV. Instructional Methods and Student Responses to Them." J. Engr. Education, 84(4), 361–367 (1995). A detailed outline of an instructional approach that incorporates active and cooperative learning and a variety of other methods designed to address a broad spectrum of learning styles.

  2. R.M. Felder, G.N. Felder, and E.J. Dietz, "A Longitudinal Study of Engineering Student Performance and Retention. V. Comparisons with Traditionally-Taught Students." J. Engr. Education, 87(4), 469-480 (1998). Performance and attitude differences between students taught with the active/cooperative learning model described in the previous reference and students taught with a traditional instructor-centered model.

  3. R.M. Felder, "Cooperative Learning in a Sequence of Engineering Courses: A Success Story." Cooperative Learning and College Teaching Newsletter, 5(2), 10-13 (1995). A synopsis of the preceding two references.

  Forms for cooperative learning. A set of forms that can be modified and used to form teams, establish course policies regarding teams, and help teams set expectations and assess their individual and team performance. Also included are checklists for implementing cooperative learning in lecture classes, project courses, and laboratories, and a list of CL-related publications and Web sites.

  Publications on Inductive Teaching and Learning

  1. M.J. Prince and R.M. Felder,
  1. "Inductive Teaching and Learning Methods: Definitions, Comparisons, and Research Bases." J. Engr. Education, 95(2), 123-138 (2006). Descriptions of several common inductive methods, including inquiry learning, problem-based and project-based learning, discovery learning, case-based teaching, and just-in-time teaching, and a survey of their applications in engineering education and the research base that confirms their effectiveness.

  2. M.J. Prince and R.M. Felder, "The Many Faces of Inductive Teaching and Learning." J. College Science Teaching, 36(5), 14-20 (2007). Pros, cons, and comparisons of several different inductive teaching methods (inquiry-based learning, discovery learning, problem- and project-based learning, case-based teaching, and just-in-time teaching). The paper describes illustrative applications of these methods in the sciences and offers guidance on their implementation.

  Publications on Minimizing and Eliminating Student Resistance to Student-Centered Instruction

  1. R.M. Felder and R. Brent,
  1. "Navigating The Bumpy Road to Student-Centered Instruction." College Teaching, 44(2), 43-47 (1996). The origins and patterns of student resistance to active and cooperative learning, and suggested ways to deal with the resistance.

  2. R.M. Felder, "Sermons for Grumpy Campers." Chem. Engr. Education, 41(3), 183-184 (Summer 2007). Short speeches to persuade students that active and cooperative learning are not violations of their civil rights, but instructional methods likely to improve their learning and grades and prepare them for their future careers.

  3. R.M. Felder, "Hang in There: Dealing with Student Resistance to Learner-Centered Teaching." Chem. Engr. Education, 45(2), 131-132 (Spring 2011). If you tried active or cooperative or problem-based learning and got pushback and lower ratings from the students and feel discouraged, here are some things to think about.

  Active learning videos and CD

  Dr. Felder has made two active learning videos that he uses in the teaching workshops he gives with Rebecca Brent. One is a 12-minute video in which he explains what active learning is and why it works and shows several illustrative clips of its use in a 125-student engineering class. The second is a 35-minute video in which he and Dr. Brent narrate and show clips of an extensive active learning exercise in a 100-student engineering class, plus several post-class interview clips in which students in the class talk about what the experience of active and cooperative learning was like from their perspective.
  To get a CD with both videos, please send $10 or 10 euro to cover burning and mailing costs to Education Designs, Inc., 101 Lochside Drive, Cary, NC 27518, USA. The videos use Real Player, which can be downloaded free from www.real.com.

  Student-centered teaching and learning web sites

  1. Ted Panitz's home page. A vast collection of resources on cooperative and problem-based learning including an e-book, articles, faculty surveys, examples, and links to many other sites, compiled by Ted Panitz of Cape Cod Community College.
  2. Active/Cooperative Learning: Best Practices in Engineering Education. A collection of resources compiled by the Foundation Coalition, including excerpts from videotaped interviews with some of the leading practitioners of CL in engineering education on different aspects of planning and implementation.
  3. Guide to Active and Cooperative Learning. Handouts, some videos, and links to a number of other sites related to these two instructional strategies. This resource is part of the "Guide to Online Schools" (colleges and universities) web site.
  4. National Center for Case Study Teaching in Science. A large collection of resources for case-based instruction housed at the University of Buffalo.
  5. Engineering Case Studies. A collection of case studies in engineering archived at the Center for Case Studies in Engineering at Carleton University.
  6. IASCE. The web site of the International Association for the Study of Cooperation in Education. A collection of resources including a newsletter, list of related organizations and links, and a search engine.
  7. Deliberations on Problem-Based Learning. Links to sites related to problem-based learning.
  8. NISE. The web site of the National Institute for Science Education at the University of Wisconsin. Resources on collaborative learning (including Cooper and Robinson's outstanding annotated bibliography on cooperative learning), learning through technology, and assessment of learning.
  9. Just-in-Time Teaching Web site . Techniques and resources for JiTT.
  10. Problem-Based Learning Clearinghouse. Problems that have been used as the basis of PBL activities in different disciplines and articles about PBL. Resources for inquiry-based learning in chemistry can also be found at ChemConnections and The ChemCollective.
  11. Process-Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL). Information about and resources for a team-based approach to inquiry learning that has been applied principally in chemistry curricula.
  12. STEM Meta-Analysis. A meta-analysis of the effects on group work on student performance and attitudes in science, technology, engineering, and mathematics compiled by Leonard Springer, Mary Elizabeth Stanne, and Samuel Donovan. Some of the most powerful existing evidence of the effectiveness of cooperative learning.
  13. The University of Minnesota Cooperative Learning Center. Information and references on different aspects of cooperative learning, including "Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis," which summarizes the results of a large number of CL research studies. The site is maintained by David and Roger Johnson of the University of Minnesota.

   

  ตัวอย่างงานวิจัย

   

   

   

  ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
  http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html

   

   

   

   

   

  การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทหลักเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Organizing active learning to enhance conceptual understanding in mathematics of preschool children / ประกายดาว ใจคำปัน

   

  หน้าปกใน

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/epg0449pj_tpg.pdf

   

   

  บทคัดย่อ

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/epg0449pj_abs.pdf

   

  สารบัญ

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/epg0449pj_con.pdf

   

  บทที่ 1

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/epg0449pj_ch1.pdf

   

  บทที่ 2

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/epg0449pj_ch2.pdf

   

  บทที่ 3

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/epg0449pj_ch3.pdf

   

  บทที่ 4

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/epg0449pj_ch4.pdf

   

  บทที่ 5

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/epg0449pj_ch5.pdf

   

  บรรณานุกรม

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/epg0449pj_bib.pdf

   

  ภาคผนวก

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/epg0449pj_app.pdf

   

   

   

  การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กชายและเด็กหญิงอนุบาลนานาชาติ ที่ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติ = Comparative study of International Kindergarten Boys' and Girls' development through active learning program ลัดดา อาฮหมัด / ลัดดา อาฮหมัด - มาฮิดิ

   

  หน้าปกใน

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2547/ci1047la_tpg.pdf

   

  บทคัดย่อ

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2547/ci1047la_abs.pdf

   

  สารบัญ

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2547/ci1047la_con.pdf

   

  บทที่ 1

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2547/ci1047la_ch1.pdf

   

  บทที่ 2

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2547/ci1047la_ch2.pdf

   

  บทที่ 3

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2547/ci1047la_ch3.pdf

   

  บทที่ 4

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2547/ci1047la_ch4.pdf

   

  บทที่ 5

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2547/ci1047la_ch5.pdf

   

  บรรณานุกรม

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2547/ci1047la_bib.pdf

   

  ภาคผนวก

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2547/ci1047la_app.pdf

   

   

   

  Think Pair Share

   

  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง "เซต" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบคู่คิดอภิปราย / วิภาวดี วงศ์เลิศ.

  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Wipawadee_W.pdf

   

   

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรม คิด - จับคู่ - เล่าสู่กันฟัง / เชวงศักดิ์ ซ้อนบุญ.

   

  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Math/Chawengsak_Z.pdf

   

   

   

   ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับ STAD

  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full153/somsawat133428/titlepage.pdf
  ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคSTAD และเทคนิค TGT เรื่อง เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ช่างไม้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีเพศต่างกัน
  ผลการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง การวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การจัดการเรียนรู้แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  การจัดการเรียนรู้แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องสำนวน สุภาษิตและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ์ตูนประกอบกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD
  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
  การพัฒนาการใช้คำสมาส และคำสนธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มแบบ STAD
  การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานพื้นบ้าน
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบSTAD เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำในมาตราแม่ ก กากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ช่วงชั้นที่ 2โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD

  การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ

  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนในแม่ ก กาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADโดยใช้แบบฝึกทักษะ ด้านการอ่านและการเขียนคำยากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค STAD
  การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
  การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง การอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
  ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบSTAD เรื่อง การเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD ประกอบการใช้นิทานเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเงิน และสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีเหตุผลและความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ระหว่างการใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MATการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และการจัดกิจกรรมแบบปกติ
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ม.2
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ม.3
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค TGT และเทคนิค STAD
  การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT)และการเรียนแบบปกติ
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD กับเทคนิค TAI
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STADเรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง พลังงานแสงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD คณิตศาสตร์ ม.3
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน ป.2
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เวลา
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เศษส่วน ป.4
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง บทประยุกต์
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เซต
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ม.6
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น ป.5
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การคูณการหารเศษส่วน ป.5
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การคูณการหารเศษส่วน ป.5
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เรขาคณิตสามมิติ
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรตัว
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง ทฤษฏีพีทาโกรัส ม.2
  การเปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจำนวน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ
  การเปรียบเทียบความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนทศนิยม และการคิดวิเคราะห์ ระหว่างวิธีเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STADสอดแทรกเมตาคอกนิชั่น วิธีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิธีเรียนตามคู่มือครู สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับการสอนแบบปกติ
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้แบบ STADและการเรียนรู้ตามปกติ
  การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการบวกการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
  ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และแบบปกติ
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ ระหว่างการสอนแบบร่วมมือ (STAD)การสอนแบบ 4 MAT และการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full160/chariya134146/titlepage.pdf
  ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ประกอบการใช้เทคนิค STAD
  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
  http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full149/tassanee133072/titlepage.pdf
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องสถิติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (STAD)กับที่เรียนจากการสอนแบบปกติ
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   

   

  ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบ TGT
   
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดเรียนรู้แบบโครงงานและการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGTกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องการป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง เวลากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

   

   

   

  ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับ TAI
   
  การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรรัก พันโกฏิ
  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพดี ไชยปัญญา
  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ)โดยใช้เทคนิค TAI ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ คำปุน บุตรแสน
  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องการบวกและการลบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศินีนาฏ จันทร
  การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แสวง วรหสังค์
  การจัดการเรียนรู้แบบ TAI เรื่องเซตระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศศิธร พรหมภักดี
  การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วย CIPPA กับ CIPPA ที่จัดกลุ่มแบบ TAI ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / วิทยานิพนธ์ ของ สุพินญา คำขจร
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิวและแรงจูงใจในการเรียน ระหว่างวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI กับวิธีการเรียนรู้แบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นันทนาภรณ์ ภูมิพยัคฆ์
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) และการเรียนรู้ตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ รัชนี งอกศิริ
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My Self and Family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนร่วมมือแบบทีม (TAI) / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยะภรณ์ ชัยสงค์
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม TAI กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT / วิทยานิพนธ์ ของ ปาณิตา อาจวงษ์
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับเทคนิค TAI / วิทยานิพนธ์ ของ ภาณี ระรื่นรมย์
  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เรื่องประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมจิตร เดชครอบ
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประยูร กรุงรัมย์
  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กับวิธีสอนแบบปกติที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลำดับและอนุกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิทูร หาดขุนทด
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (TAI) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรุณา ยินดี
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการคูณโดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดาวรรณ ขาวปั้น
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่องเลขยกกำลังวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชดาภรณ์ เครือน้ำคำ
  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ หยาดนภา ยัพราษฎร์
  ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิภาวดี วงศ์อามาตย์
  ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องวงรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการร่วมมือกันเรียนรู้เป็นกลุ่ม (TAI) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปาริชาติ ทิพม่อม
  ผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ TAI / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภาคินี ปราณี
  การสอนแบบ TAI
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิวและแรงจูงใจในการเรียน ระหว่างวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI กับวิธีการเรียนรู้แบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My Self and Family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนร่วมมือแบบทีม (TAI)
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAIกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน CAI และ TAI
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI สาระดนตรี
  ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบ Learning Together
   
  การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) และการเรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ บรรดล ภูบานเช้า
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธามาศ ฤทธิ์ไธสง
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สังข์ทอง
  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค Learning Together
  (LT)
  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Learning Together
  โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบ CIRC

   

   เลือกชื่อวิทยานิพนธ์ท่านต้องการดู  แล้วคลิกอ่านได้ที่ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ

   

  ชื่อวิทยานิพนธ์
  ชื่อผู้แต่ง
  สาขาวิชา/ภาควิชา
  ปีการศึกษา
  1. กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองประสานระบบการวางผังเมืองกับการออกแบบ สถาปัตยกรรมเพื่อกระบวนการออกแบบครบวงจร
  (The dynamic urban designing process approach to co-ordinating system in physical planning and architectural design to encircle the process)
  เลขหมู่ สถ.2/03 2529-002
  ระดับ ปริญญาโท
  พัฒน์จิต ศรีรัตน์ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
  2529
  2. การเกิด-ดับ
  (Circle of existences)
  เลขหมู่ จปภ.2/01 2532-001
  ระดับ ปริญญาโท
  พยัด ชื่นเย็น สาขาวิชาจิตรกรรม
  2532
  3. การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร
  (A comparison of English analytical reading ability of seventh grade students taught by cooperative integrated reading and composition technique and communicative reading approach)
  เลขหมู่ LB1050.2 ว65
  ระดับ ปริญญาโท
  วาสนา สวนสีดา สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
  2548
  4. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่สอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ
  (A comparison of reading and writing abillties of the undergraduate students taught by CIRC technique and the conventional approach)
  เลขหมู่ PL4177 ส83
  ระดับ ปริญญาโท
  แสนประเสริฐ ปานเนียม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  2552
  5. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC และจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps
  (A comparison of learning achievement in English reading comprehension and writing of tenth grade students taught by cooperative integrated reading and composition technique and three Ps method)
  เลขหมู่ PE1066 ภ65
  ระดับ ปริญญาโท
  ภาวดี จิตตามัย สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
  2548
  6. การพัฒนาต้นแบบระบบยืม-คืนอัตโนมัติ โดยใช้ RFID : กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  (Prototype development of automatic circulation system using RFID : a case study of Central Library South-East Asia University)
  เลขหมู่ TK6553 ว26
  ระดับ ปริญญาโท
  วชิราพร ฤทธิ์ฉ่ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2552
  7. การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงร้อยแก้วโดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึกการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  (The development of essey writing skill by using co-orperative taeching circ along with language exercise for students in mathayomsuksa 1)
  เลขหมู่ LB1032 ณ64
  ระดับ ปริญญาโท
  ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  2553
  8. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาชีววิทยาเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 4 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
  (The development of computer assisted instruction for biology on circulatory system for fourth level students, Phanomthuanpittayakom School)
  เลขหมู่ LB1028.5 ม69
  ระดับ ปริญญาโท
  มาโนช คงนะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  2550
  9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสะกดคำยากของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC
  (The development of learning outcomes in reading comprehension and difficult words spelling writing of fourth grade students taught by CIRC technique)
  เลขหมู่ LB1032 ภ65
  ระดับ ปริญญาโท
  ภาวนา ดาวเรือง สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
  2549
  10. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC
  (The development of learning outcomes on English reading and writing communication of the ninth grade students using the circ technique)
  เลขหมู่ LB1632 ธ63
  ระดับ ปริญญาโท
  ธิดา ทิพย์

   

   

   

   

   คลิกอ่านได้ที่ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

   

  Comments