ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สุนันท์ โพธิบาย
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวันครู 2502 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งรัตน์ เชื้อไทย
 
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนน้อย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมานมิตร ดอกขจร
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับพลู อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคำยางพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิวัฒน์ ชูจิต
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เดชา จันทร์อาภาท
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนน้ำสวยวิทยา อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพรินทร์ โฉมพูดดี
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัตนาพร พลลาภ
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตับเต่า กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นาตยา โสชารี
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญประสพ กุลศรี
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวิทย์ พละวงศ์
 
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทวี วิชัยวงษ์
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมชาย พวงสมบัติ
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เชษฐา ค้าคล่อง
 
 
 
 
การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร / วิทยานิพนธ์ ของ ราชัน อาจวิชัย
 
 
 
 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ ของ อันธนา มงคลสินธุ์
 
 
 
การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอบ้านลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 / วีระ โอบอ้อม.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Adm/Veera_O.pdf
 
 
 
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา / ของ สังคม แก้วสว่าง.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Adm/Sungkom_K.pdf
 
 
การศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี / วิชัย เจริญศรี.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Adm/Wichai_C.pdf
 
 
คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี / ของ วิสรรณ พลเสน.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Adm/Wisun_P.pdf
 
 
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนโคกสลุงวิทยา จังหวัดลพบุรี / อภินันทนา แสนทวี. http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Adm/Apinunthana_S.pdf
 
 
 
การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004462
 
 
 
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003009
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments