ตัวอย่างงานวิจัยระดับชั้นอนุบาล

   ตัวอย่างงานวิจัยระดับชั้นอนุบาล
 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html
 
 
 
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การประยุกต์ใช้ท่ารำมวยโบราณที่มีต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รติกร อินานันท์


การพัฒนาการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไฉไลศรี เพชรใต้


การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเสรีตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริพรรณ สิทธิพูนอนุภาพ


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ ACACA / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ครองใจ ขวัญเกษม


การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิภา วรฉันท์


ผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารยา ระศร


ผลการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (Brain - based learning) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สารภี ชมภูคำ


ผลของกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดวงสมร ศรีใสคำ


การพัฒนาสื่อประสมตามรูปแบบมอนเทสซอรี่ที่ส่งเสริมทักษะการเขียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิไลวรรณ สาระขันธ์


การจัดการเรียนการสอนสาระสิ่งรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภมงคล สุวรรณพงษ์


การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการบริหารสมองกับการจัดกิจกรรมแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ลักคณา คำก้อน


การเปรียบเทียบความพร้อมทั้ง 4 ด้านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบโครงการและแบบจิกซอว์ / วิทยานิพนธ์ ของ กิ่งแก้ว ค่ายไธสง


การเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอลอร์ฟ และการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ / วิทยานิพนธ์ ของ ประรัชชญา สินทรัพย์


การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกับการจัดกิจกรรมแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุภาภรณ์ สงนวน


การเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานกับการจัดประสบการณ์ตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ เอรินทร์ แสวงสาย


การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การประยุกต์ใช้ท่ารำมวยโบราณที่มีต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รติกร อินานันท์


การพัฒนาการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไฉไลศรี เพชรใต้


การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิวพร นิลสุข


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาไทย และภาษามือไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นอนุบาล 2 / วิทยานิพนธ์ ของ กรรณิการ์ บุญประเสริฐ


การพัฒนาความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกความพร้อมด้านสติปัญญา / วิทยานิพนธ์ ของ ธิดารัตน์ จูมพลา


การพัฒนาความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ หน่วย ฤดูกาล / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ เพียพล


การพัฒนาความสามารถด้านการจับใจความของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ำ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกษรินทร์ ก้องเมือง


การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิสามาส ขันชัยภูมิ


การพัฒนาชุดการสอนหน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สถิตย์ ศรีถาวร


การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ / วิทยานิพนธ์ ของ ศุภวารี ศรีนวล


การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน / วิทยานิพนธ์ ของ วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์


การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือภาพประกอบการเล่าเรื่องหน่วยเที่ยวสวนสะออน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงลักษณ์ กันปัญญา


การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเสรีตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริพรรณ สิทธิพูนอนุภาพ


การพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้โปรแกรมบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพฑูรย์ อัครประชะ

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ ชญาภา สิงห์มหา


การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ สุกุมาลย์ ปัตตาลาโพธิ์


การพัฒนาแบบฝึกประกอบการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สัมฤทธิ์ หมู่มี


การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ประภา หลาบคำ


การพัฒนาแบบวัดความพร้อมในการเรียนชั้นอนุบาลศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ ของ ปราณี พันธ์หนองหว้า


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรรณิกา ทวีนันท์


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ฐิติพร มะเดื่อชุมพร


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้การละเล่นของเด็กไทย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ต้องใจ คล่องตา


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT หน่วยสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพิชญา ชมวิชา


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง ผักที่ฉันชอบ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นรินทร์เทพ กาลพัฒน์


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องผีเสื้อแสนสวย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุปราณี สุราอามาตย์


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแบบฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุชมณี เติมผล


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่นตามมุมตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาด้านการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพรวัลย์ ขนานแข็ง


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยใช้สื่อเคลื่อนไหวในกระด้ง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ นิธิปรีชา


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่อง แมลง ชั้นอนุบาลปีที่ 2/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จิราพร จุลละศร


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่องต้นไม้แสนสวยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) อำเภอปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทองล้วน ห่วงศรี


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่องผลไม้แสนอร่อย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุบลรัตน์ มูลแก้ว


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการชั้นอนุบาลปีที่ 2 สาระธรรมชาติรอบตัว หน่วยกลางวัน-กลางคืน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรรณา บุตรพรม


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้ภาพปริศนาคำทาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรพิมล ชินภา


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธิดา หงษ์ศรีหม่น


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การคมนาคม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ละอองทิพย์ คำมะสอน


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สนใจ ช่วยชู


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว หน่วย ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รำไพ แก่นภักดี


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณา เจ็ดกลาง


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มาลิณี พลสูงเนิน


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ด้วยเกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทนา วงศ์ทิพากร


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ ACACA / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ครองใจ ขวัญเกษม


การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยธรรมชาติรอบตัวเรื่องฝนชุ่มฉ่ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค TGT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุทัยทิพย์ ชาครนิธิพงศ์


การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิภา วรฉันท์


การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ จารุศักดิ์ รัตนรังสิกุล


การพัฒนาสมรรถภาพทางสติปัญญาด้านการคิดแบบอนุรักษ์ (Conservation) และการคิดแบบสัมพันธ์กลุ่ม (Classification) โดยใช้กิจกรรมภาพและกิจกรรมปฏิบัติในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 / วิทยานิพนธ์ ของ สุภาณี ซองศิริ


การพัฒนาสื่อประสมตามรูปแบบมอนเทสซอรี่ที่ส่งเสริมทักษะการเขียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิไลวรรณ สาระขันธ์


การพัฒนาสื่อประสมประกอบการสอนหน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนัญญา นนทะวงษ์


การส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดพหุปัญญา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รจนา จันทรัตน์


การส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวตามแนวการสอนแบบโครงการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาพร โฮมแพน


ความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ / วิทยานิพนธ์ ของ สุนันท์ สีพาย


เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อม และการสอนปกติ/ วิทยานิพนธ์ ของ หทัยรัตน์ พงศ์สุวรรณ


ผลการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบคำถามปลายเปิดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีรนุช แสนหาญ


ผลการจัดประสบการณ์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาที่มีต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วชิรญา ไวยเวทย์


ผลการจัดประสบการณ์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทิรา อันอามาตย์


ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาหน่วยสัตว์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กมลรัตน์ อินทะพุฒ


ผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารยา ระศร


ผลการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (Brain - based learning) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สารภี ชมภูคำ


ลการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียเรื่องธรรมชาติรอบตัวของนักเรียนระดับชึ้นอนุบาล 2 / วิทยานิพนธ์ ของ นิโรบล จันทะกล


ผลของกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดวงสมร ศรีใสคำ


ผลประยุกต์ใช้กิจกรรมตามแนวพหุปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรนัชชา ใยแก้ว
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full148/pornnatcha132931/titlepage.pdfตัวอย่างงานวิจัยระดับชั้นอนุบาล มหาวิทยาลัยศิลปากร
คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1. การเปรียบเทียบความพร้อมด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์ด้วยชุดเกมการศึกษากับการจัดประสบการณ์แบบปกติ
(A comparison of reading skills readiness of early child students taught by educational game package and conventional teaching manual)
เลขหมู่ LB1140.35.E36 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุทธิรัตน์ คุ่ยสวัสดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2547
2. การพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่นอนุสาวรีย์บ้านไร่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1
(The development of local curriculum on Ban-Rai Monument for early childhood)
เลขหมู่ LB1182 น44
ระดับ ปริญญาโท
นฤมล จูประเสริฐ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2552
3. การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ LB1028.5 ศ72
ระดับ ปริญญาโท
ศุภวรรณ ทับทิมจรูญ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
4. การศึกษารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แตกต่างกันเรื่องสัญญาณไฟจราจร สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
(A study of different computer assisted instruction style on traffic signals lesson for third year kindergaten at Josephupatham school)
เลขหมู่ LB1028.5 ด75
ระดับ ปริญญาโท
ดุษดี แจ่มทิม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
5. การศึกษาวิธีการชี้แนะและการเสริมแรงด้วยอาหารเพื่อลดพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งในชั้นเรียนของเด็กออทิสติก ชั้นอนุบาลศึกษา

เลขหมู่ LC4719.ท9 ม56
ระดับ ปริญญาโท
มหิศร แสงมณีรัตนชัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2548ตัวอย่างงานวิจัยระดับชั้นอนุบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะวิชาการโดยใช้กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาล = Provision of academic skill learning activities using rrts to stimulate interest of the Kindergartener with Mental Retardati / อำพัน พฤกษาไพบูลย์ / 2549 /Full Text
2 การจัดกิจกรรมศิลปะนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 = Provision of outdoor art activities to enhance creative thinking of the second year kindergartners / จันทร์ทิม คำผา / 2547 /Full Text
3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / จิราภรณ์ ปรีชาชน / 2544 /Full Text
4 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาไทยตามแนวการสอนแบบรับภาษาที่สองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ธนิยา อานะสุข / 2541 /Full Text
5 การใช้กิจกรรมเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / อินทิรา รุมาส / 2545 /Full Text
6 การใช้กิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล = Using drawing activities to enhance kindergarten Children's creativity / วลิญา ปรีชากุล / 2550 /Full Text
7 การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก / จินดา วสุอุดม / 2541 /Full Text
8 การใช้นิทานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 = Use of storytelling to develop discipline and responsibility characteristics of kindergarten 1 students / นิลุบล สินธุปัน / 2549 /Full Text
9 การใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนกิจกรรมในวงกลมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 / พูนศรี จันทร์สกุล / 2541 /Full Text
10 การฝึกฟังสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่= Auditory training for hearing impaired students at kindergarten level in Anusarnsunthorn School for the Deaf, Chiang Mai Province จิราภ / จิราภรณ์ ประทีปแก้ว / 2548 /Full Text
11 การพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม = Development of mathematics concepts of kindergarten 1 students through multimedia / ดวงเดือน คณานุศักดิ์ / 2553 /Full Text
12 การพัฒนาความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านล้านนาในกิจกรรมกลางแจ้ง = Development of kindergarteners' readiness through lanna folk games for outdoor activities / ศรีวัย พุทธโยธา / 2548 /Full Text
13 การพัฒนาความพร้อมด้านทักษะทางภาษาของนักเรียนชาวเขาชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้วิธีมุ่งประสบการณ์ / เกษธิดา บุญธรรม / 2542 /Full Text
14 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวิรุณเทพ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of mathematics skills through art activities for second year kindergartners of Viroonthep School, Fang District, Chia / ใจทิพย์ ทิวา / 2548 /Full Text
15 การพัฒนาแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / โสพิศ บัวปอน / 2546 /Full Text
16 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคมนาคมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 / ธัญญาพร กรรณกิจ / 2547 /Full Text
17 ความต้องการในการจัดการศึกาาระดับชั้นอนุบาลของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง = Parents' needs for educational management in kindergarten level of Arunothai School, Lampang Province / ดอกอ้อ คำบัวสัก / 2550 /Full Text
18 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับความพร้อมทางสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พรพิมล พิสุทธิ์พันธ์พงศ์ / พรพิมล พิสุทธิพันธ์พงศ์ / 2538 /Full Text
19 โปรแกรมช่วยสอนแบบชาญฉลาดวิชาวิทยาศาตร์และคณิตศาตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล = Intelligence computer-aided instruction in science and mathematics for kindergarteners / หทัยรัตน์ สุจิมา / 2548 /Full Text
20 ผลของการฟังเสียงดนตรีที่มีต่อระดับสติปัญญาและความสามารถทางด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล / วีรวรรณ สุกิน / 2543 /Full Text

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Developing a healthy eating policy for preschool children: Effects on diet and School policies in Phrae Province, Thailand = การพัฒนานโยบายการรับประทานเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย: ผลที่มีต่ออาหารและนโยบายของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ประเทศไทย Kanyarat / Kanyarat Wirotpong / 2007 /Full Text
2 การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทหลักเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Organizing active learning to enhance conceptual understanding in mathematics of preschool children / ประกายดาว ใจคำปัน / 2549 /Full Text
3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย / อภิญญา มนูญศิลป์ / 2542 /Full Text
4 การใช้การเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ เพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัย = Using storyline method instruction for intellectural development of preschool children / กาญจนา บุญนะ / 2549 /Full Text
5 การใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทยเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Using thai folk plays to develop mathematics concepts of Preschool Children / ทัดดาว ดวงเงา / 2549 /Full Text
6 การใช้กิจกรรมทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย = Using language activities to develop preschool children's creativity / เพ็ญศรี สุริยะป้อ / 2552 /Full Text
7 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย รัศนี เชื้อเจ็ดตน / รัศมี เชื้อเจ็ดตน / 2539 /Full Text
8 การใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย = Using experience enhancing activities to develop creativity of preschool children / ใจทิพย์ แก้วมงคล / 2548 /Full Text
9 การใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน = Using educational games to develop social behaviors of preschool children in Chiang Mai Christian School / มัลลิกา พวกพล / 2550 /Full Text
10 การใช้เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Using educational game to promote thinking skills of preschool children, Sripingmuang Municipal School, Chiang Mai Province / พิชญ์สินี โชติชะวงค์ / 2554 /Full Text
11 การใช้คาราโอเกะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กไทยใหญ่ระดับปฐมวัย = Using Karaoke to develop Thai speaking skill of Tai Yai preschool children / เสาร์วัน อินวงค์ / 2549 /Full Text
12 การใช้ชุดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กดาวน์ซินโดมระดับปฐมวัย = Using instruction package to develop Mathematical readiness of Preschool Down's Syndrome student / สุรัชดา สาจักร / 2549 /Full Text
13 การใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย = Using the picture books to develop listening and speaking lkills of early childhood children / พิชญาดา ธาตุอินทร์ / 2551 /Full Text
14 การใช้เสียงเพลงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย = Using musical sounds to enhance emotional quotients of perschool children ;Using musical sounds to enhance emotional quotients of perschool children / อารยา ผลธัญญา / 2550 /Full Text
15 การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Implementation of early childhood curriculum B.E.2546 in primary schools, Fang District, Chiang Mai Province / พัชรี ภีระคำ / 2548 /Full Text
16 การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย จังหวัดน่าน = Operation in accordance with educational quality standard of private preschool in Nan Province / สมร มูลคำ / 2548 /Full Text
17 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนกลุ่มวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ = Parents' decision for children to enrol in kindergarten level in Wat Gate school cluster, Chiang Mai Municipality / นารี จันทร์ภิรมย์ / 2551 /Full Text
18 การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยสำหรับครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย / มยุรี เจริญภักดี / 2544 /Full Text
19 การผลิตหุ่นจำลองต้นแบบ เพื่อฝึกทักษะการรับสัมผัสสำหรับเด็กพิการทางการมองเห็นระดับปฐมวัย = Production of prototype for tactile perception skills of visually impaired children in preschool level / เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ์ / 2548 /Full Text
20 การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ = Developing english learning of preschool children through movement and rhythmic activities / สิริพิณดา กันธะคำ / 2552 /Full Text
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี / สายสุดา ตาบัง / 2545 /Full Text
22 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของวิลเลียมส์ / ประสพพร มโนวงค์ / 2539 /Full Text
23 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย = Development of mathematics readiness of pre - school children through Thai Folk Plays / สมศรี เป็งใจ / 2547 /Full Text
24 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีการสอนแบบเล่น-เรียน-สรุป-ฝึกทักษะ = Development of preschool children's mathematic's readiness through play-learn-summarize-practice method / สายพิณ ใจยวน / 2549 /Full Text
25 การพัฒนาชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of a instructional package on reading readiness for Pre-Primary Students in Schools Affiliat / นวลศรี วุฒิกิจ / 2546 /Full Text
26 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = Development of experiences organization plans to prepare mathematics readiness for preschool children / จินตวี พรมฟอง / 2548 /Full Text
27 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัยสำหรับผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก / พันนรา ปัญญา / 2542 /Full Text
28 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' involvement in early childhood education management of schools at Chom Thong Municipality area, Chom Thong district, Chiang Mai / เทอดศักดิ์ จันเสวี / 2549 /Full Text
29 การรับรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครอบครัวในชนบท / จิรนันท์ ไข่แก้ว / 2545 /Full Text
30 การเล่านิทานเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย / รัตนาภา เกริกการัณย์ / 2547 /Full Text
31 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย / วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม / 2543 /Full Text
32 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้วยวิธีสอนแบบสตอรีไลน์ โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Enhancing kindergarten's creative thinking by using storyline method at Inthira Baan Dek Kindergarten, Mae Rim District, Chi / พิพร เชาวน์ประยูร / 2551 /Full Text
33 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน = Oral health promotion for pre-school children in parents at the Ban Paka Nursery, Mueang Nan District, Nan Province / กัลยา อินวาทย์ / 2552 /Full Text
34 การสร้างเกมสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย = Creating multimedia games for developing creative thinking of Kindergarteners / ปุณยรัตน์ ศิรินุพงศ์ / 2551 /Full Text
35 การสร้างชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนพยัญชนะไทยของเด็กชาวเขาปฐมวัย = Construction of instructional package for reading and writing Thai alphabet readiness of hilltribe preschool children / ณัฐณิชา บุญเพิ่มพูล / 2552 /Full Text
36 การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = Construction of activity packages to develop science process skills for preschool children / จุฑามาศ เรือนก๋า / 2553 /Full Text
37 การสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยชาวเขาโดยใช้สื่อประสม = Construction of experience learning plans for preparing language skill readiness of hilltribe preschool children through multi-media ศิริลักษ / ศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์ / 2553 /Full Text
38 การสร้างหนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = Construction of picture books for preparing mathematics readiness of preschoolers / กัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์ / 2554 /Full Text
39 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัวที่มีผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา มารดา / แรมจันทร์ แลสันกลาง / 2542 /Full Text
40 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / สุรภี วงค์ไพบูลย์ / 2542 /Full Text
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองโรงเรียนบ้านบวก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / ดวงเดือน มูลกลาง / 2546 /Full Text
42 ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' needs for preschool education provision in international schools, Chiang Mai Province / ทิพาพร ตันฆศิริ / 2551 /Full Text
43 ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ปวีณา ธูปทอง / 2546 /Full Text
44 ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Readiness for preschool education provision of Huaiyap Sub-district Administrative Organization, Ban Thi District, Lamphun Province / พัชรี ชุ่มสวัสดิ์ / 2551 /Full Text
45 ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับประสบการณ์การเล่นพื้นบ้านไทย / รัตนา มณีจันสุข / 2539 /Full Text
46 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับประสบการณ์จากการใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการเล่นตามมุมวิทยาศาสตร์อย่างมีแบบแผน / อัจฉราภรณ์ เชื้อกลาง / 2545 /Full Text
47 แนวทางการจัดการปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for managing factors conducive to Early Childhood Education Curriculum Administration of Schools Attached to L / ณัฐธยาน์ สนินัด / 2553 /Full Text
48 แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Guideliness for developing child care center attached to Kongkhak Sub-District Administration Organization, Mae Chaem District, Chiang Mai Province ธน / ธนพล ดอนชวนชม / 2552 /Full Text
49 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมยุรี จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีไพร ตาอินทร์ / 2541 /Full Text
50 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for improving early childhood education management at child care Center Mae Rim District, Chiang Mai Province / จรรยา ชินสี / 2552 /Full Text
51 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = Parents' roles in promoting reading of early childhood students, anuban Chiang mai school ;Parents' roles in promoting reading of early childhoo / เกศรินทร์ ชุ่มจิตต์ / 2551 /Full Text
52 บริบทการดำเนินชีวิตของครอบครัวที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย = The Context of family life styles assosiated with oral health care behavior in early childhood / ฉลองชัย สกลวสันต์ / 2547 /Full Text
53 ผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Results of using educational games to develop mathematics readiness of preschool children / พรทิพย์ กันทาสม / 2552 /Full Text
54 ผลการใช้ชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย = Effects of using mathematics readiness preparation instructional packages for pre-school children / ศุทธินี สุดยอด / 2548 /Full Text
55 ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแพะแม่แฝกใหม่ = Effects of teching program on knowledge and behaviors of Guardians in promoting preschool child development at the paemaefackmai / ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ / สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 2551 /Full Text
56 พฤติกรรมการใช้อำนาจของครูปฐมวัย = Power using behavior of preschool teachers / กอบแก้ว กามะ / 2551 /Full Text
57 พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Aggressive behavior of preschool children : the case study of Pang Mapha Kindergarten, Students Mae Hong Son Province / จินตนา นภาพร / 2548 /Full Text

วิธีค้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถค้นงานวิจัยทุกสาขาวิชา มากกว่า 5,000 เรื่อง1. เข้าเว็บไซต์
http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
2. เลือกสาขางานวิจัยที่ท่านต้องการค่ะ


3. คลิกที่ Search4. เลือกงานวิจัยที่ท่านต้องการ โดย คลิก
Full Text
5. ท่านจะสามารถเข้าดูงานวิจัยได้ทั้ง 5 บท และคัดลอกข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องการเอาไปใช้ได้ค่ะ...หมายเหตุ
ถ้างานวิจัยเปิดไม่ได้ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ค่ะ


วิธีการโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments