ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริวรรณ อธิราช
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องชนิดของคำชันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศศิธร เวียงวะลัย
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกต์โดยใช้นิ้วมือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัสรินทร์ เสนารถรัฐพงศ์
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องนอกเมืองในกรุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิษณุ ญาตินิยม
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุริยา เพ็งลี
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันทา สุขโสม
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สวัสดิ์ สุขโสม
 
 
 
การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรลำดับเวลาของเจมส์ แมคเคอร์แนน (James McKernan) เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการวิจัย / ประวิต เอราวรรณ์, สนิดาภรณ์ ทิพเจริญ
 
 
 
การใช้กลวิธีการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดคล่องแคล่วของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ฐิติรัตน์ สมศิริ
 
 
 
การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบที่ดำเนินการทดสอบบนเว็บเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องความรู้พื้นฐานทางภาษาและการพัฒนาทักษะทางภาษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ สุนันท์ พลอาษา
 
 
 
การเปรียบเทียบการอ่านจับใจความภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ / วิทยานิพนธ์ ของ ณัฐสุภางค์ ยิ่งสง่า
 
 
 
การเปรียบเทียบความคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบเกมกับการเรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ชุลีจิต ปะติเพนัง
 
 
 
 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช้แบบฝึกทักษะกับกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ เครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ KWL และวิธีการเรียนรู้แบบ SYNECTICS / วิทยานิพนธ์ ของ จักรเพชร สุริยะกมล
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ รุจิรา สระคำ
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (CLE) กับรูปแบบการสอนแบบพาโนรามา (PANORAMA) / วิทยานิพนธ์ ของ หทัยทิพย์ ชมภูพื้น
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ความรับผิดชอบและพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบนาฏการกับการสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นริศรา ไชยกันยา
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2 กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ศรีนารถ สิทธิขวา
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะประสมด้วยภาพกับแผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ ประกายแก้ว มุกดาดี
 
 
 
การเปรียบเทียบทักษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนบนเว็บกับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ มงคล หนองขุ่นสาร
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนตามคู่มือครูเรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ วีรยา สิงห์อาจ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) / วิทยานิพนธ์ ของ สำราญ บุญธรรม
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยบทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกทักษะ / วิทยานิพนธ์ ของ เกศสุรีพร แสนบุญ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องรักเมืองไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบปกติที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT / วิทยานิพนธ์ ของ ขันทอง สีพิกา
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการแต่งบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบอุปนัยกับแบบนิรนัย / วิทยานิพนธ์ ของ อมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์ศร
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบเว็บเควสท์กับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยธิดา รอบรู้
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการใช้คำถามกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ ปวรา วงศ์ปัญญา
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการอ่านเชิงวิเคราะห์ในการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งระวี ศรีสองเมือง
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอ / วิทยานิพนธ์ ของ ประคองแก้ว ภูวงษ์
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาที) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา / วิทยานิพนธ์ ของ ประทินทิพย์ พรไชยยา
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดรวบยอดและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการอ่านวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / วิทยานิพนธ์ ของ วีระ สุดสังข์
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เรื่องประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมจิตร เดชครอบ
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนผังความคิดและแบบฝึกทักษะเรื่องการประสมคำในแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มยุรี วรรณสุข
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาภาษาไทยเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนกุมภกรรณทดน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัศมี อุกประโคน
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องกระจงน้อยจากป่าใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ นงลักษณ์ เชียรหอม
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ์ตูนประกอบกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิรมล สมตัว
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัตติกร ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบร่วมมือกันเรื่องการพูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ สมชาย วงศ์เพชรศรี
 
การพัฒนาการใช้คำสมาสและคำสนธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ หัสชัย เปาะวัน
 
 
 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชฎารักษ์ บูรณ์เจริญ
 
 
 
การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องคำราชาศัพท์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชนี สีดา
 
 
 
การพัฒนาการอ่านจับใจความบทร้อยกรองภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการกลุ่มที่ใช้แผนผังความคิด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กมลเนตร คำไสย์
 
 
 
การพัฒนาการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิศมัย แก้วทาสี
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปนัฏดา บุญเสนาะ
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องเที่ยวงานดอกลำดวนบานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทร์โฉม สุนทร
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กาญจนา ไชยชาติ
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานพื้นบ้าน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วานิช ยืนชีวิต
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ช่วงชั้นที่ 2 โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศฏาพร ทุยเวียง
 
 
 
การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ / การศึกาษาค้นคว้าอิสระ ของ วุฒิไกร ภูนาโท
 
 
 
การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นภาภรณ์ จรูญพันธุ์
 
 
 
การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดใจ พงษ์เพียจันทร์
 
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สะอาด ภิญโญศรี
 
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการจับใจความของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ำ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกษรินทร์ ก้องเมือง
 
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัฒนา สุมาลี
 
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรทิภา มากมูลดี
 
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนในแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โสภิต พันธ์วิริยะกุล
 
 
 
การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุมิตรา บุตรศรีเมือง
 
 
 
การพัฒนาชุดสื่อประสมที่ส่งเสริมการอ่านสะกดคำเรื่องโรงเรียนต้นไม้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณา ทองเหล้า
 
 
 
การพัฒนาใช้สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) เรื่อง นิทานแสนสนุกและสามสถาบันหลักนครา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ ทองคำ บรรณะศรี
 
 
 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน / วิทยานิพนธ์ ของ วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์
 
 
 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือภาพประกอบการเล่าเรื่องหน่วยเที่ยวสวนสะออน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงลักษณ์ กันปัญญา
 
 
 
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพศาล พระจันทร์ลา
 
 
 
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ถนอมเกียรติ ศรีชัยเชิด
 
 
 
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปาริชาติ นุริศักดิ์
 
 
 
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนาลัย เธียรวรรณ
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัมพร อรรคแสง
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วริศรา มนูขจร
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิชญดา ส่งเสริม
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญญิสา พรมมิราช
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการสะกดคำตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิไลวรรณ รักสนิท
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้นเรื่องสารสนเทศและการจัดเก็บ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลำพึง บัวจันอัฐ
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยีตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructionism) ที่มีผลต่อการคิดสร้างสรรค์เรื่องหยาดฝนชโลมใจและวัยใส วัยสร้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ สฤษดิ์ บรรณะศรี
 
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญญานันท์ ไผ่ฤทธิ์
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรรัตน์ ชาญเจริญ
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องฟ้าใสใจกระจก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารีรัตน์ วงศ์ตาพระ
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง นิทานเวตาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิไลวรรณ ฉายจรุง
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องคำควบกล้ำ ร ล ว โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบแบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปิลันธนา โต๊ะสิงห์http://khoon.msu.ac.th/full166/pilunthana134813/titlepage.pdf
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องคำควบกล้ำ ร ล ว โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบแบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปิลันธนา โต๊ะสิงห์http://khoon.msu.ac.th/full166/pilunthana134813/titlepage.pdf
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พันทิพา วะเกิดเป้งhttp://khoon.msu.ac.th/full175/pantiporn135718/titlepage.pdf
 
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สังวาลย์ เมืองมนตรีhttp://khoon.msu.ac.th/full168/sungwan135052/titlepage.pdf
 
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำที่มีตัว ร ล ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัลยาณี บุญประสิทธิ์http://khoon.msu.ac.th/full128/kanlayanee12643/titlepage.pdf
 
 
 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชูจิต วรเชษฐ์http://khoon.msu.ac.th/full81/choojit8137/titlepage.pdf
 
 
 
การแก้ไขข้อบกพร่องในการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว ของนักเรียนที่มีภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่น / กาญจนา http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Kanchana_S.pdf
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว ของนักเรียนที่พูดภาษาถิ่นไทยลาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอบโดยใช้แบบฝึกเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างมีระบบกับกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทั่วไปในโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก / พรรณธิภา อ่อนแสง.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Pantipa_A.pdf
 
 
 
 
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำที่มี ร ล ว ควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้เกมและการฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมในคู่มือครู / สุวิมล ตันปิติ.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Suvimon_T.pdf
 
 
 
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเขียนสะกดคำควบกล้ำ ร ล ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักการเรียนเพื่อรู้แจ้ง / ปทุม หนูมา. http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Pathum_H.pdf
 
 
 
 
ผลของการใช้เทคนิคแม่แบบที่มีต่อการอ่านออกเสียงควบกล้ำ ร ล ว ของนักเีรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร / จรัสศรี มากสวัสดิ์.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Jarassri_M.pdf
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการแต่งบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบอุปนัยกับแบบนิรนัย / วิทยานิพนธ์ ของ อมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์ศร http://khoon.msu.ac.th/full150/amornrat133152/titlepage.pdf
 
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิรกาณฑ์ สุริยะสกุลวงษ์http://khoon.msu.ac.th/full168/sirakan135049/titlepage.pdf
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกลอนสุภาพ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เล็กฤทัย รักษาเมือง http://khoon.msu.ac.th/full167/lekrutai134911/titlepage.pdf
 
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการแต่งกลอนสุภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นันทนา ไชยแสง http://khoon.msu.ac.th/full169/nantana135150/titlepage.pdf
 
 
 
 
 
การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาภรณ์ กัณหาเรียงhttp://khoon.msu.ac.th/full149/supaporn133058/titlepage.pdf
 
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการแต่งกลอนแปดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวภา ชาวสามทองhttp://khoon.msu.ac.th/full150/yaowapa133153/titlepage.pdf
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการแต่งกลอนสุภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เอมอร พันธุวรhttp://khoon.msu.ac.th/full134/am-on131353/titlepage.pdf
 
 
 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการเขียนกลอนสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เตือนใจ จินดาฤทธิ์http://khoon.msu.ac.th/full80/toenjai8086/titlepage.pdf
 
 
 
 
 
 
 การศึกษาลายมือเขียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2541 / วิทยานิพนธ์ ของ นวลจันทร์ เขตอนันต์
 
 
 
 
การวิเคราะห์การเขียนลายมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / พัธนา ฉายศรีศิริ.
 
 
 
 
การศึกษาคุณลักษณะของเนื้อความสำหรับฝึกคัดลายมือที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านลายมือ และความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ศิริวรรณ เสนา.
 
 
 
 
การศึกษาแบบฝึกหัดคัดลายมือที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านลายมือของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) / นฤมล พัชรปิยะกุล.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments