แผนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

แผนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

 
 
Download แผนการสอน
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษา

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ภาษาไทย เล่ม 1wodpdfwodpdf-wodpdfwodpdf-
ภาษาไทย เล่ม 2wodpdfwodpdf-wodpdfwodpdf-
คณิตศาสตร์ เล่ม 1wodpdfwodpdfwodpdfwodpdfwodpdf-
คณิตศาสตร์ เล่ม 2wodpdfwodpdfwodpdfwodpdf--
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1wodpdfwodpdfwodpdf---
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2wodpdfwodpdfwodpdf---
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ม.4 - 6
---wodpdf
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ม.4 - 6
---wodpdf
สารและสมบัติของสาร
ม.4 - 6
---wodpdf
แรงและการเคลื่อนที่ , พลังงาน
ม.4 - 6
---wodpdf
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ม.4 - 6
---wodpdf
พระพุทธศาสนาwodpdfwodpdfwodpdf---
พระพุทธศาสนา 1
ม.4 - 6
---wodpdf
พระพุทธศาสนา 2
ม.4 - 6
---wodpdf
พระพุทธศาสนา 3
ม 4 - 6
---wodpdf
หน้าที่พลเมืองฯwodpdfwodpdfwodpdf---
หน้าที่พลเมืองฯ
ม 4 - 6 เล่ม 1
---wodpdf
หน้าที่พลเมืองฯ
ม.4 - 6 เล่ม 2
---wodpdf
เศรษฐศาสตร์wodpdfwodpdfwodpdf---
เศรษฐศาสตร์ ม 4 - 6---wodpdf
ประวัติศาสตร์wodpdfwodpdfwodpdf---
ประวัติศาสตร์
ม. 4 - 6 เล่ม 1
---wodpdf
ประวัติศาสตร์
ม.4 - 6 เล่ม 2
---wodpdf
ภูมิศาสตร์wodpdfwodpdfwodpdf---
ภูมิศาสตร์ ม.4 - 6---wodpdf
กฎหมายน่ารู้ ม.1 - 3wodpdf---
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ม.4 - 6
---wodpdf
สุขศึกษาwodpdfwodpdfwodpdf---
สุขศึกษา 1
ม.4 - 6
---wodpdf
สุขศึกษา 2
ม.4 - 6
---wodpdf
สุขศึกษา 3
ม.4 - 6
---wodpdf
ลูกเสือ - เนตรนารี
ม.1 - 3
wodpdf---
ยุวกาชาด
ม.1 - 3
wodpdf---
ทัศนศิลป์wodpdfwodpdfwodpdfwodpdfwodpdfwodpdf
ดนตรี - นาฏศิลป์wodpdfwodpdfwodpdfwodpdfwodpdfwodpdf
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เล่ม 1wodpdfwodpdf----
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เล่ม 2wodpdfwodpdf----
เทคโนโลยีสารสนเทศwodpdfwodpdfwodpdfwodpdfwodpdf-
การดำรงชีวิตและครอบครัว
ม.4 - 6
---wodpdf
การอาชีพ
ม.4 - 6
---wodpdf
การออกแบบและเทคโนโลยี
ม.4 - 6
---wodpdf
Postcardwodpdfwodpdfwodpdf---
World Club---wodpdfwodpdfwodpdf
Skywodpdfwodpdf----
Success---wodpdfwod-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments