ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
 

 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html

 
 
 
 
 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ = Use of good govermance principle in management of administration committee, Lanna Polytechnical College, Chiang Mai ยุทธนา ชุดทองม้วน / พระยุทธนา ชุดทองม้วน / 2550
 
 
 
 
 
 
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 = Using good governance in administration of Sri Chomtong Community School, Chiang Mai Educational Service Area 6 / ปรีดา พรหมดี / 2553
 
 
 
 
 
การนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ / นพพล สุรนัคครินทร์ / 2547
 
 
 
 
 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล อำเภอเมืองลำพูน / ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์ / 2547
 
 
 
 
การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of good governance of Chiang Mai University / นรากร พลหาญ / 2552
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรม เรื่อง สี่แผ่นดิน = Analysis of good governance in Si Phaen Din literature / วทัญญู ขลิบเงิน / 2550
 
 
 
 
การศึกษาเปรียบเทียบการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์ = Comparative studies of the implementation of good governance in Tambon adinistrative organization, Nakhon Sawan Province / คุณากร กรสิงห์ / 2550
 
 
 
 
 
บทบาทการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ = Roles on Good Governance Service of Private Auditors in Cooperative Audit Asscssment in the Northern Region / รพีพรรณ เยาว์ธานี / 2552
 
 
 
 
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of sub-district administrative organization and the establishment of a sound manageme / นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ / 2548
 
 
 
 
 
ภูมิหลังและจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมด้านหลักธรรมาภิบาล = Administrators' background and psychological construct related to the acceptance of good governance innovation / มสิตา มะอักษร / 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เจนยุทธ์ อุ่นเจริญทวีสิน
 
 
 
 
 
 
สภาพการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรรถยา นรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
สภาพการบริหารงานของคณะเทศมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรชัย นาทองไชย
 
 
 
 
 
 
การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิจิตราภรณ์ ไชยโคตร
 
 
 
 
 
การพัฒนากระบวนการบริหารงานสาธารณสุขตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้โครงการหบักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ ของ รำพัน แสงมาลัย
 
 
 
 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดาภรณ์ คำมุกชิก
 
 
 
 
การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรทัย ใจแก้ว
 
 
 
 
 
 
การศึกษาปัญหาการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดรุณี คำมีคร
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภูมินทร์ แฝงจันดา
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิโรจน์ สาขา
 
 
 
 
 
 
ทัศนคติของผู้นำชุมชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บพิตร ศรีจำนง
 
 
 
 
 
 
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุนันทา ภูผิวแก้ว
 
 
 
 
 
 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภิรมย์ จานนอก
 
 
 
 
 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จตุพร ผ่องสุข
 
 
 
 
 
 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีรพงษ์ กันทรสมบูรณ์
 
 
 
 
 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในเทศบาลตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ราตรี ชิณหงส์
 
 
 
 
 
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุคนธรส ศรีชัยเชิด
 
 
 
 
 
 
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ 10 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วชิราภรณ์ สุวรรณชัยรบ
 
 
 
 
 
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญจันทร์ วงษ์ทอง
 
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครภายใต้ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล / ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 พ97
ระดับ ปริญญาโท
ไพศาล ตั้งสมบูรณ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
2. การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(The practice of good governance in private higher education institutes)
เลขหมู่ LB2328.5 ศ46
ระดับ ปริญญาเอก
ศรีพัชรา สิทธิกำจร แก้วพิจิตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส725
ระดับ ปริญญาโท
สุจิตรา มีจำรัส สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(The relationship between good governance of administrator and satisfaction of educational persons of Kanchanaburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2831.585.ท9 พ25
ระดับ ปริญญาโท
พงศ์พันธ์ วันดีเรืองไพศาล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments