ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การศึกษารายกรณี

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การศึกษารายกรณี


 

 
 
 
 


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 การศึกษารายกรณีของนักเรียนเกี่ยวกับมารยาทในชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทิวไผ่งาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร / สงวนศรี แคนสา.
 
 
การพัฒนาคู่มือการศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณีสำหรับครูที่ปรึกษา (The development of case study handbook) ระดับ ปริญญาโท
 
 
การศึกษาความต้องการและการให้บริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : การศึกษาเฉพาะรายกรณีเปรียบเทียบโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอที่มีอัตราการเรียนต่อสูงและต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีและสระบุรี / อดิศักดิ์ จินดานุกูล.
 
 
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหนีเรียน : การศึกษารายกรณีและแนวทางในการช่วยเหลือ / หทัยกาญจน์ ผุดวัฒน์.
 
 
การศึกษารายกรณี นักเรียนที่มีพฤติกรรมหนีเรียน / ชีวัน เขียววิจิตร.
 
 
 การศึกษารายกรณีของเด็กที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / วีรติ พงษ์ทิพย์พัฒน์.
 
 
การศึกษารายกรณีของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ / พรรณชลิตา นิสยันต์.
 
 
การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร / ธิดาภรณ์ เกษสุวรรณ.
 
 
การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีปัญหาทางวินัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร / ศิริรัตน์ เหล่าวัฒนพงศ์.
 
 
 การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร / ภาคยา โกกิลกนิษฐ.
 
 
การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร/ วาสนา มุทธเสน.
 
 
การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีพฤติกรรมรังแกเพื่อน โรงเรียนวัดราชสิทธิราม สังกัดกรุงเทพมหานคร / บงกช โควินท์.
 
 
 การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเพศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร / ณภัทร ทรัพย์อำนวยโชค.
 
 
 การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาการปรับตัว โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี / ธัชวรรณ พิมพ์งาม.
 
 
 
การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีพฤติกรรมลักขโมย / สุขพล สุขสายชล.
 
 
การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีทักษะการอ่านภาษาไทยน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร / อุทัย วาดีเจริญ.
 
 

การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก โรงเรียนราชบพิธ สังกัดกรุงเทพมหานคร / วรรณฤดี รุกขวัฒนกุล.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Wanrudee_R.pdf

 

การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีปัญหาการปรับตัวในครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี / ดวงกมล วงษ์ศรีหัส.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Deoungkamol_W.pdf

 

การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเรียนไม่เหมาะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง / พัทยา คงยุทธิ์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Pattaya_K.pdf

 

การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมสูดดมสารระเหย / อังสนา เปศะนันทน์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Angsana_P.pdf

 

การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนโรงเรียนนาหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร / รุ่งทิพย์ ยอดประดู่.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Rungthip_Y.pdf

 

 การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน / ของ ปนัดดา กรีมละ.

 http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Panadda_K.pdf

 

 การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาการปรับตัวกับเพื่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / ธันย์ชนก ศิริสุขชัยวุฒิ.

 http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Thanchanok_S.pdf

 

 การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในเขตกรุงเทพมหานคร / สุนีย์ ธีรวิรุฬห์.

 http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Sunee_T.pdf

 

 การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนมิสกวัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร / จุฑาทิพย์ บุตรจู.
 
 
 การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร / กรวิกา สุวรรณกูล.
 
 
การศึกษาสาเหตุและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแนวโน้มออกกลางคัน : การศึกษารายกรณี / พรสิท สุขทอง.
 
 
พฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์ของวัยรุ่น : การศึกษารายกรณี / วิไลพรรณ มีบุญธรรม.
 

 
การศึกษารายกรณีนักเรียนปัญหาความรับผิดชอบด้านการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิชาติ สุวรรณรงค์
 
 
 
 การศึกษารายกรณีและการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ซ้ำชั้นโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธงชัย พลพวก
 
 
 
การศึกษาบุคคลรายกรณีเพื่อพัฒนาอัตลัตกษณ์แห่งความสำเร็จ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธัญลักษณ์ ธีรภัทรางกูร
 
 
 
 
 การบำบัดด้วยหนังสือ : การศึกษาเด็กเป็นรายกรณีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 / สาวิกา กาญจนะ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments