ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
 
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 

 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
 
 

 
 
 
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ มงคล
 
 
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนภูมิกราฟิก / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤติกา ศรียงค์
 
 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์
 
 
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ B-SLIM model โรงเรียนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิชัย ศรีมหันต์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญรักษ์ ชนูนันท์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบการใช้สื่อการสอนวีซีดีเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญศรี อินทร์อุดม
 
 
ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารยา คำก้อน
 
 
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกลวิธี DR-TA / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุดร วิชัยวงษ์
 
 
ผลของการใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลักษณาพร คชโคตร
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณาภรณ์ สกุลซ้ง
 
 
การใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดท้าย สัตนันท์
 
 
การใช้สื่อของจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อำนวยพร ภูกุดแก้ว
 
 
การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิภา อิโน
 
 
การประเมินผลหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวตรี ศรีหาวงศ์
 
 
การเปรียบเทียบการอ่านออกเสียงคล่องและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างเทคนิคการใช้เทปช่วยและเทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อน / วิทยานิพนธ์ ของ โสม รักเกียรติวินัย
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My Self and Family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนร่วมมือแบบทีม (TAI) / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยะภรณ์ ชัยสงค์
 
 
การฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อังคณา จันทะแสง
 
 
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิวพร นิลสุข
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บงกช สุทธิประภา
 
 
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บวรจิต พลขันธ์
 
 
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อวีซีดี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเพ็ง อินลา
 
 
การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชิดชนก มรรคผล
 
 
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรรณี บุญเพิ่ม
 
 
การพัฒนาทักษะการอ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือพิมพ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุดารัตน์ น่วมจิตร์
 
 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิศิษฐ์ วรรณคำ
 
 
การพัฒนาบุคลากรครูภาษาอังกฤษโรงเรียนมุกดาหารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มณเฑียร ถ่อเงิน
 
 
การพัฒนาบุคลากรครูภาษาอังกฤษโรงเรียนมุกดาหารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุษารัชฏ์ วิสากล
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภาภรณ์ แก้วพิกุล
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัชราภรณ์ ฐานะ
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนโดยการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อ้อยทิพย์ สุรภักดิ์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันเพ็ญ ไขลายหงษ์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปทีที่ 6 โดยใช้สื่อ วี ซี ดี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนพนธ์ โพธิ์อ่อน
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสือนิทานชาดกฉบับภาษาอังกฤษ / การศึกษาคันคว้าอิสระ ของ อุทัยวรรณ สุระทิพย์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทังทวิสเตอร์ คำคล้องจองและโคลง เพื่อฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลดาวรรณ สุทธิสินธุ์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือประกอบภาพเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤติยา ศิริพันธ์
 
 
การพัฒนาสื่อประสมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุชนารถ ภูมาศ
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจและแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้การอ่านตามแนวการสอนมหภาษาและการจัดการเรียนรู้การอ่านตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร / วิทยานิพนธ์ ของ กันทิมา จันทร์สองสี
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 โดยใช้สื่อวิดีทัศน์เพลงประกอบ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันวิไล เรืองแสน
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อ ดี วี ดี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐชนา ระวิวงศ์
 
 
ผลการใช้บอร์ดเกมที่มีต่อการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมจิต จันจุฬา
 
 
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิพากษ์วิจารณ์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ประวิชญา ถาวร
 
 
ผลการเรียนเรื่อง Food and Health ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ / วิทยานิพนธ์ ของ เชวงศักดิ์ เสนาวงษ์
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อิษมาส์ ทองอนันต์
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผสมผสานแนวคิดสไตล์การเรียนรู้ โดยใช้อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารยา พิณนอก
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามสไตล์การเรียนรู้ของแมคคาร์ธี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชนาภา ไพศาล
 
 
การใช้กลวิธีอภิปัญญาในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชมภูนุช เกตุแก้ว
 
 
การใช้อนุทินโต้ตอบเพื่อสะท้อนผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันชัย บัวกอง
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ศิวาพร บุญประจักษ์
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนบนเว็บกับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ วิภาพร ศรีสุลัย
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยวิธีอุปนัยและวิธีนิรนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ฐิตินันท์ กล้ารบ
 
 
การเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจา การเสริมแรงทางสังคม และการชี้แนะด้วยวาจาควบคู่กับการเสริมแรงทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลัดดาวัลย์ วรพันธุ์
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมและการเรียนรู้ตามแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ กรรณิการ์ โพธิ์ทอง
 
 
การฝึกใช้ยุทธศาสตร์ทางอ้อมด้านอภิปัญญาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกรัง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเพชร ไชยนา
 
 
 
 
 
 
คณิตศาสตร์

 
 
 
 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษณา บุตรพรม
 
 
การจัดการเรียนรู้แบบ TAI เรื่องเซตระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศศิธร พรหมภักดี
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ขนิษฐา วรรณพงษ์
 
 
การใช้เทคนิคการควบคุมตนเอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรฉวี ดาโรจน์
 
 
การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งทิวา สิงหัดชัย
 
 
การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โมเดลตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดด้วยวิธีวิเคราะห์แบบ PAQ และแบบ PAL / วิทยานิพนธ์ ของ สุปรียา สมัครวงศ์
 
 
การเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการแบ่งกลุ่ม ตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียน (STAD) และกิจกรรมตามคู่มือครูของ สสวท. [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พรชัย จันทไทย
 
 
การเปรียบเทียบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนปกติ [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พิจิตร พรหมจารีย์
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การคิด วิเคราะห์ และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันกับการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พรพิรุณ บุตรดา
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชันกับการสอนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ เบญจวรรณ มาตรา
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสไตล์การเรียน ความถนัดทางการเรียนและภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ละเอียด อาจทวีกุล
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ทศนิยม และการคิดวิเคราะห์ระหว่างวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สอดแทรกเมตาคอกนิชั่นวิธีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิธีเรียนตามคู่มือครู สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ภาวิณี คำชารี
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอเนกนัยแบบความสัมพันธ์ และผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ พัชนีย์ ไชยทองยศ
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ LT การเรียนรู้แบบ KWL และการเรียนรู้แบบ SSCS / วิทยานิพนธ์ ของ นันทวัน คำสียา
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิตยา ฉิมวงศ์
 
 
การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับการจัดการเรียนการสอนตามปกติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ สุริยาภรณ์ ชัฏพลชัย
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนประกอบโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) / วิทยานิพนธ์ ของ กรรณิกา ผาสุข
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการสอนตามคู่มือของ สสวท. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาว ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภิสรา โททอง
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม (TAI) และวิธีการเรียนตามคู่มือของ สสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิเชษฐ์ วันทา
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง สมการและการแก้สมการโดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม (TAI) และวิธีการเรียนตามปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรวยรัตน์ ขวัญรัมย์
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ / วิทยานิพนธ์ ของ แก้วใจ พุทธิวงษ์
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องความเท่ากันทุกประการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยะพรรณ สกุลซ้ง
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ศศิธร เทียมหงษ์
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องจำนวนนับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ / วิทยานิพนธ์ ของ จิราภรณ์ นามมะ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคิดรวบยอดและการจัดกิจกรรมตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ภัทรา มูลน้อย
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตสามมิติปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD กับการสอนปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฏฐนันทน์ สีหะวงษ์
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึดษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ อุษา ยิ่งนารัมย์
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเส้นขนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) แบบจิ๊กซอว์ (JIGSAW) และแบบ สสวท. / วิทยานิพนธ์ ของ มณีแสง เทศทิม
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่องการบวกและการลบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนบนเว็บที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ จักรพัฒน์ ภูมิพันธ์
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา / วิทยานิพนธ์ ของ เกศฎาพร สุดชา
การเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาเรื่องการหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนตามแนวการสร้างสรรค์ความรู้กับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ หนูพิน เทพเรียน
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยวิธีใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนกับการเรียนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ กำไลทอง วงศ์เจริญ
 
 
การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนด้วยวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่ม ตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนและการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ชนิดา นนท์นภา
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) กับการเรียนรู้ตามคู่มือ สสวท. เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ สุกัญญา อนรรฆพันธ์
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และความวิตกกังวลต่อการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้แบบทดสอบย่อยต่างกันในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พงศ์สุวรรณ ตับกลาง
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบการเรียนรู้กับวิธีสอนของ สสวท. / ปริญญานิพนธ์ ของ สุนทร หนูอินทร์
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องสถิติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (STAD) กับที่เรียนจากการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พเยา สุระเสียง
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเศษส่วนและทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พันทิพา บุญสรรค์
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิภารัตน์ ตอสกุล
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิวและแรงจูงใจในการเรียน ระหว่างวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI กับวิธีการเรียนรู้แบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นันทนาภรณ์ ภูมิพยัคฆ์
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุดมรัตน์ ปุยภูงา
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้แบบ STAD และการเรียนรู้ตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ปรีดา พระโรจน์
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนที่มีการจัดกลุ่มนักเรียนและเรียงลำดับเนื้อหาสาระต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ คุณากร จำปาหอม
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการเรียนรู้ตามรูปแบบ สสวท / วิทยานิพนธ์ ของ เรนนิคม ศรีพันธ์ชาติ
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สาวิตรี น้อยโนนทอง
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความพึงพอใจต่อวิธีสอนและความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวคอนตรัคติวิสซึมกับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ มัณฑนา แพทย์ผล
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยวิธีสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ลัดดา สีนางกุ
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องสมการและการแปรผันชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่เรียนแบบร่วมมือ (LT) กับที่เรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พิสมัย วีรยาพร
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนและความคงทนในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วย Courseware Geometer's Sketchpad : CGS กับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ บุณยาพร ชมภู
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรู้แบบปกติเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม / วิทยานิพนธ์ ของ เบญจมาศ เทพบุตรดี
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ TGT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติเรื่องสถิติ / วิทยานิพนธ์ ของ นงลักษณ์ ศรีบัวบาน
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติเรื่องความน่าจะเป็น / วิทยานิพนธ์ ของ สิริกุล อินพานิช
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระบบจำนวนเต็มระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / วิทยานิพนธ์ ของ อุเทน คำสิงห์นอก
 
 
 
 
 
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริวัฒนา ไชยฮั่ง
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจในการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องธุรกิจในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ กนกพรรณ ภูกองพลอย
 
 
การพัฒนาชุดสื่อประสมเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนงค์ โพธิ์แสง
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภสินี ศรีโพนดวน
 
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการซื้อขายสินค้าด้วยระบบ ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันทนา บุตรศรี
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมัย ภูชาบุตร
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการตำข้าวด้วยครกมองด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ Co-op Co-op ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พยอม รุ่งสุวรรณ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่องงานประดิษฐ์จากใบตาลสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อมรา บุญนำพา
 
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สากล รัตนพันธุ์
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงานเรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แช่ม ศิริมาลา
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แหลมทอง ศิริมาลา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การเขียนภาพสามมิติ (Pictorial) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบชี้แนะ (Direct Instruction) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรชัย บุญอ่อน
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการนวดแผนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วนัสนันท์ ประสันแพงศรี
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชนีย์ อุตมะ
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่อง การเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์สามสายเลือด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สาคร สะเดา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุนา ดวงวงษา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ลายผ้าไหมแพรวาด้วยภูมิปํญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกศราพร สุวงทา
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัชรินทร์ บัวพรหม
 
 
ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการเขียนแบบภาพ 3 มิติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไกรเวทย์ อินธิสาร
 
 
การใช้บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills เรื่องข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ปาลิตา บัวสีดำ
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบทักษะกระบวนการปฏิบัติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุวพรรณ พรหมรับ
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรื่องเทคนิคการสร้างเว็บเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนบนเว็บแบบการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองกับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พรพจน์ แสวงดี
 
 
การพัฒนาบทเรีนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ (Web Quest) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์วิชาเกษตรกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปิยะวัฒน์ ถนอมในเมือง
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ของโรเบิร์ต กาเย่ เรื่องการเขียนเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภัทรพงศ์ คู่กระสังข์
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เชาวลิต สาตร์นอก
 
 
การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องการขยายพันธุ์พืชรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพยงค์ กลั่นประเสริฐ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องผลิตภัณฑ์จากรังไหมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรจิต สุดจริง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการเลี้ยงกบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประมวล ศรีมา
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ จิราพร ผลสว่าง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติทางช่าง เรื่อง การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วีระศักดิ์ แก้วทอง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานประดิษฐ์จากเกล็ดปลาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรวรรณ ลครรำ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องโปรแกรมเสนอผลงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพัตรา ภูนาคพันธุ์
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์เก่ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จำเริญ ภูสอดศรี
 
 
 
การพัฒนาหลักสูตรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ขันหมากเบงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมแบบทักษะกระบวนการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธิดารัตน์ นวลมณี
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการทำไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญร่วม ตาลจินดา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุกรี รุ่งโรจน์
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บำเพ็ญ ทิพย์พิชัย
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิญญา ประวัตรวโรดม
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเขียนแบบรูปไอโซเมตริก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โกศล พิพัฒนโยธะพงศ์
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องลูกชุบชาววัง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธีรา คันศร
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องงานประดิษฐ์ด้วยการถักโครเชท์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรรวี ผิวเผือก
 
 
ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัจฉราวดี ศรีรัตน์
 
 
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงเยาว์ ปีกกลาง
 
 
 
ผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภัสสร วันโพนทอง
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการทำขนมไทยจากวัตถุดิบในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพา ชาวพงษ์
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) / วิทยานิพนธ์ ของ พิทักษ์ สวนดี
 
 
 
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานโลหะแผ่นด้วยวิธีการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การทำที่ตักขยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกียรติศักดิ์ ชื่นเมือง
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่องการสร้างเว็บเพจเบื้องต้นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภัทรา ชูสาย
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานธุรกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐภัสสร ฤทธิ์มนตรี
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ของชำร่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิฆัมพร ศรีวัฒนพงศ์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง บายศรีปากชาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ หลักเพ็ชร์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชนะ ครึบกระโทก
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบโครงงานเรื่องการออกแบบลายมัดหมี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประทิน ยุทธเสรี
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประกอบอาหารจากหวาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเรือง จันทานี
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนาภรณ์ พาขุนทด
 
 
การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์วัสดุเป็นของประดับตกแต่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัมพร อานุภาพแสนยากร
 
 
 
การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ดวงจันทร์ ประเสริฐอาษา
 
 
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องการตัดเย็บเสื้อพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ รำเพย จังอินทร์
 
 
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ / วิทยานิพนธ์ ของ จรรยา กีรตินิตยา
 
 
 
การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติและจิตพิสัยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องงานบ้าน งานช่างและงานประดิษฐ์ / วิทยานิพนธ์ ของ นงค์นิตย์ มโนรัตน์
 
 
การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยานิพนธ์ ของ ไพลินรัตน์ ทองสุ
 
 
 
การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรชัย สิงห์เผ่น
 
 
 
ชุดสื่อการพัฒนา e-book เรื่องการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จังหวัดศรีสะเกษ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุปราณี แขมคำ
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการสาระเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริกนก สุวรรณธาดา
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรีย์พร บุญสินชัย
 
 
 
 
 
ศิลปะ
 
 
 
การประดิษฐ์ท่ารำประกอบการเรียนรู้ชุดฟ้อนผู้ไทยหมอเหยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระของ จิราภรณ์ ศรีสร้างคอม
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์การช่วยสอนสำหรับช่วงชั้นที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ มณฑล สรรพิบูลย์
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการเขียนภาพสาระทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รวีวัฒน์ รังคะราช
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องทัศนศิลป์ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มานะ ปุณตุง
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องเครื่องดนตรีสากลสาระดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัชรายุทธ ลุนเสนา
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องดนตรีโปงลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวรรณ ภูทองขาว
 
 
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิยะดา ลาสอน
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมสวาท โพธิ์กฎ
 
 
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและเรียนตามคู่มือครูเรื่ององค์ประกอบทัศนศิลป์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ ทรงยศ ไสยนิตย์
 
 
 
ผลการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการวาดภาพเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิบูลย์ จรูญพันธุ์
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นฐานงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจ
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่องเครื่องดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ารำวงมาตรฐานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กนกวรรณ จันสด
 
 
 
การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีวิชาศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี) ศ 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สวัสดิ์ คะรุรัมย์
 
 
 
การพัฒนาเพลงและท่ารำเซิ้งคำขวัญเมืองอุดรธานี สาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดใจ รัตนมงคล
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการปั้นรูป รายวิชาประติมากรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพียงพร จินดามาตย์
 
 
 
ผลการเรียนรู้เรื่องทัศนธาตุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ วิสุทธิ์ ลาคำสาย
 
 
 
ศิลปะปูนปั้นเมืองเพชรบุรีกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม / วิทยานิพนธ์ ของ พระมหาสมนึก จันทร์ทอง
 
 
การประดิษฐ์ท่ารำชุดเซิ้งเกลือสินเธาว์ประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัลยาณี ศรีสมบัติ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาศิลปะ เรื่องความรู้พื้นฐานด้านทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน / วิทยานิพนธ์ ของ จุฑาธิป ศรีนาคา
 
 
การพัฒนาการฟ้อนชุดตักสิลาบารมีสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงสาขาเอกนาฏศิลป์พื้นบ้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพาวดี อ้วนพรมมา
 
 
การพัฒนาการฟ้อนสักการะพระธาตุนาดูนกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงเอกนาฎยศิลป์พื้นบ้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรรณี อ้วนพรมมา
 
 
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการสื่อสารของเด็กออทิสติก โดยใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด / วิทยานิพนธ์ ของ พันธีตรา สามารถ
 
 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ ชญาภา สิงห์มหา
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องศิลปะไทย สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ว่าที่ร.ต.อนุภาพ ศรีวงค์แก้ว
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาศิลปศึกษาเรื่องศิลปะท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุทธนา ซื่อตรง
 
 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้กิจกรรมตามแนวพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องนาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ ปุณญนุช ไชยมูล
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ)โดยใช้เทคนิค TAI ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ คำปุน บุตรแสน
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการละเล่นเด็กไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทนา สัสดี
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องศิลปะพื้นบ้านของไทยกลุ่มสาระศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวรัตน์ พราหมณ์แต่ง
 
 
 
การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน ของวิทยาลัยนาฏศิลป / วิทยานิพนธ์ ของ ศุภวรรณ อุบลเลิศ
 
 
ความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ / วิทยานิพนธ์ ของ สุนันท์ สีพาย
 
 
 
ประติมากรรมร่วมสมัยกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย : สวนสาธารณะ / อดุลย์ บุญฉ่ำ
 
 
 
ผลการเรียนบนเครือข่ายและการฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่องขลุ่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรชาติ ชัยปัญญา
 
 
 
ผลการเรียนรู้วาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณรัตน์ คำชารี
 
 
 
การเปรียบเทียบผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียน เรื่องพื้นฐานงานศิลป์ ที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีความถนัดทางศิลปะต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ จุฑามาส เปรื่องธรรมกุล
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานงานศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แก้ว สมดา
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์เรื่องเทคนิคสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมัย ศิวิรัตน์
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องความงามของนาฏศิลป์และวิจารณ์นาฏศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พจนีย์ บุญทรง
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวพันธ์ ธรรมศรี
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องฟ้อนเผิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นวรัตน์ พลสาร
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรำเต้ยหนุ่มสาวชาวนาด้วยสื่อวีดีทัศน์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รำไพ บุญเลิศ
 
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยการสอนตามแนวคิดของโคดาย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรวิชย์ จันทร์เพ็ง
 
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องสาระดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชาติชาย เนื่องโนราช
 
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเรื่อง การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิตยา แก้วชื่นชัย
 
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติโดยใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวเรื่องการเขียนลายไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุชาติ พิพัฒน์
 
 
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาศิลปะ ศ 42103 สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย :การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / วิทยานิพนธ์ ของ ธีระยุทธ วิเศษสังข์
 
 
 
ผลการเรียนบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องนาฎยศัพท์ สาระนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นัฐพงษ์ จำปาชุม
 
 
 
การประดิษฐ์ท่ารำประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ชุด ฟ้อนมาลัยศรีมหาชนะชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวลักษณ์ สาริขา
 
 
 
การประดิษฐ์ท่ารำประกอบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ฟ้อนบัวสวรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รังษิยา งามวงศ์
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง องค์ประกอบทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์และการเรียนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิสาชล กองปัญญา
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องทัศนศิลป์กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฏฐา เชิงสะอาด
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการเขียนภาพ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัยสิทธิ์ มังคะวัฒน์
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ารำวงมาตรฐานแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญคุ้ม สกุลฮูฮา
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องระบำนาฏยศิลาขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรนุช ชาติพันจัน
 
 
 
 
 
วิทยาศาสตร์
 
 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้พหุปัญญากับการสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ :งาน พลังงานและโมเมนตัม และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิด(Metacognitive Moves) ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน
 
 
 
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT)และการเรียนแบบปกติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้พหุปัญญาและเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
 
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้พหุปัญญากับการสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ :การสะท้อนของแสง การหักเหของแสงและการเห็น และการคิดวิพากษ์วิจารณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน
 
 
 
การเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิด (Matacognitive Moves) ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยา : การย่อยอาหาร การหมุนเวียนเลือดและก๊าซและการกำจัดของเสียและการคิดวิพากษ์วิจารณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แบบกระตือรือร้นกับแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
 
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบรูณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
 
 
 
การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบสมองครบส่วน (สคส.) การสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ (7E) กับการสอนปกติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กับแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด - เบส และเจตคติต่อการเรียนเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น การเรียนรู้แบบ KWL และการเรียนรู้แบบปกติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 
 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Jigsaw) เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยอยุธยากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้กรณีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STADกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของเงิน และสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STADกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ท้องถิ่นของเรา(จังหวัดนครราชสีมา) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้กิจกรรมหมวกหกใบ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแบบคิดแก้ปัญหาและวิธีสอนแบบปกติ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และโดยใช้สถานการณ์จำลอง
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนบนเว็บที่เน้นการคิดวิเคราะห์กับการสอนปกติ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนบนเว็บแบบจำลองสถานการณ์กับการสอนปกติ
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีเหตุผลและความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ระหว่างการใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MATการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STADและการจัดกิจกรรมแบบปกติ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาท้องถิ่นของเรา 4MAT ม.1
 
 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่ประชาชนไทยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา กับการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full121/natthawan11928/titlepage.pdf
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบหมวกหกใบเรื่อง หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องระบอบการปกครอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่องสมัยธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบจิ๊กซอว์ เรื่อง ประเพณีบุญเบิกฟ้ามหาสารคามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมโอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระพระพุทธศาสนา เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนาธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง จังหวัดขอนแก่นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิกซอว์
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง จังหวัดอุดรธานีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องวิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่อง มรรยาทชาวพุทธที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพระเจ้าสิบชาติชาดก ด้วยหนังสือนิทานชาดกประกอบรูปภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ Co-op Co-op เรื่อง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา กลุ่มสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full105/suthamma10150/titlepage.pdf
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยโครงงาน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TGTเรื่องกฎหมายน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พลเมืองดีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MATเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสามัคคีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
 
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบเบญจขันธ์ เรื่อง ความกตัญญูกตเวที กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ เรื่องวันสำคัญของไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/vatcharee12538/titlepage.pdf
 
 
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พุทธประวัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือ Co-op Co-op
 
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพลเมืองดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการสอนแบบบูรณาการสอดแทรก
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการเรียนแบบอริยสัจ 4
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full138/naphachari131815/titlepage.pdf
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทวีปเอเชีย และโอเชียเนียกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบซิปปา
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อประกอบการสอนเรื่อง กาฬสินธุ์ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง จังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมกิจการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สาระเศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สถานการณ์จริงและบทบาทสมมุติ
 
 
 
 
 
ภาษาไทย
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริวรรณ อธิราช
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องชนิดของคำชันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศศิธร เวียงวะลัย
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกต์โดยใช้นิ้วมือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัสรินทร์ เสนารถรัฐพงศ์
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องนอกเมืองในกรุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิษณุ ญาตินิยม
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุริยา เพ็งลี
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันทา สุขโสม
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สวัสดิ์ สุขโสม
 
 
 
การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรลำดับเวลาของเจมส์ แมคเคอร์แนน (James McKernan) เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการวิจัย / ประวิต เอราวรรณ์, สนิดาภรณ์ ทิพเจริญ
 
 
 
การใช้กลวิธีการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดคล่องแคล่วของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ฐิติรัตน์ สมศิริ
 
 
 
การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบที่ดำเนินการทดสอบบนเว็บเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องความรู้พื้นฐานทางภาษาและการพัฒนาทักษะทางภาษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ สุนันท์ พลอาษา
 
 
 
การเปรียบเทียบการอ่านจับใจความภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ / วิทยานิพนธ์ ของ ณัฐสุภางค์ ยิ่งสง่า
 
 
 
การเปรียบเทียบความคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบเกมกับการเรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ชุลีจิต ปะติเพนัง
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช้แบบฝึกทักษะกับกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ เครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ KWL และวิธีการเรียนรู้แบบ SYNECTICS / วิทยานิพนธ์ ของ จักรเพชร สุริยะกมล
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ รุจิรา สระคำ
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (CLE) กับรูปแบบการสอนแบบพาโนรามา (PANORAMA) / วิทยานิพนธ์ ของ หทัยทิพย์ ชมภูพื้น
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ความรับผิดชอบและพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบนาฏการกับการสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นริศรา ไชยกันยา
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2 กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ศรีนารถ สิทธิขวา
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะประสมด้วยภาพกับแผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ ประกายแก้ว มุกดาดี
 
 
 
การเปรียบเทียบทักษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนบนเว็บกับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ มงคล หนองขุ่นสาร
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนตามคู่มือครูเรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ วีรยา สิงห์อาจ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) / วิทยานิพนธ์ ของ สำราญ บุญธรรม
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยบทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกทักษะ / วิทยานิพนธ์ ของ เกศสุรีพร แสนบุญ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องรักเมืองไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบปกติที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT / วิทยานิพนธ์ ของ ขันทอง สีพิกา
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการแต่งบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบอุปนัยกับแบบนิรนัย / วิทยานิพนธ์ ของ อมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์ศร
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบเว็บเควสท์กับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยธิดา รอบรู้
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการใช้คำถามกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ ปวรา วงศ์ปัญญา
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการอ่านเชิงวิเคราะห์ในการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งระวี ศรีสองเมือง
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอ / วิทยานิพนธ์ ของ ประคองแก้ว ภูวงษ์
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาที) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา / วิทยานิพนธ์ ของ ประทินทิพย์ พรไชยยา
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดรวบยอดและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการอ่านวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / วิทยานิพนธ์ ของ วีระ สุดสังข์
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เรื่องประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมจิตร เดชครอบ
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนผังความคิดและแบบฝึกทักษะเรื่องการประสมคำในแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มยุรี วรรณสุข
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาภาษาไทยเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนกุมภกรรณทดน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัศมี อุกประโคน
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องกระจงน้อยจากป่าใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ นงลักษณ์ เชียรหอม
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ์ตูนประกอบกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิรมล สมตัว
 
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัตติกร ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบร่วมมือกันเรื่องการพูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ สมชาย วงศ์เพชรศรี
 
 
 
การพัฒนาการใช้คำสมาสและคำสนธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ หัสชัย เปาะวัน
 
 
 
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชฎารักษ์ บูรณ์เจริญ
 
 
 
การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องคำราชาศัพท์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชนี สีดา
 
 
 
การพัฒนาการอ่านจับใจความบทร้อยกรองภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการกลุ่มที่ใช้แผนผังความคิด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กมลเนตร คำไสย์
 
 
 
การพัฒนาการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิศมัย แก้วทาสี
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปนัฏดา บุญเสนาะ
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องเที่ยวงานดอกลำดวนบานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทร์โฉม สุนทร
 
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กาญจนา ไชยชาติ
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานพื้นบ้าน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วานิช ยืนชีวิต
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ช่วงชั้นที่ 2 โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศฏาพร ทุยเวียง
 
 
 
การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ / การศึกาษาค้นคว้าอิสระ ของ วุฒิไกร ภูนาโท
 
 
 
การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นภาภรณ์ จรูญพันธุ์
 
 
 
การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดใจ พงษ์เพียจันทร์
 
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สะอาด ภิญโญศรี
 
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการจับใจความของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ำ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกษรินทร์ ก้องเมือง
 
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัฒนา สุมาลี
 
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรทิภา มากมูลดี
 
 
 
 
 
 
สุขศึกษาและพลศึกษา


 
 


การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชากิจกรรมเข้าจังหวะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระหว่างโปรแกรมบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์ทางกิจกรรมเข้าจังหวะและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ กนกวรรณ ภิญโญศรีhttp://khoon.msu.ac.th/full161/kanokwan134277/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องการป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด / วิทยานิพนธ์ ของ ณรงค์ ท่วมไธสงhttp://khoon.msu.ac.th/full152/narong133299/titlepage.pdf
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรินทร์ สีบุดดีhttp://khoon.msu.ac.th/full151/charin133249/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องวอลเลย์บอลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิชามณศ์ สุภาhttp://khoon.msu.ac.th/full153/pichamon133443/titlepage.pdf
ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพัลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จารุวรรณ ทิพยชาติhttp://khoon.msu.ac.th/full160/jaruwan134182/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องสมรรถภาพทางกายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิธิกิติ์ จันสามารถhttp://khoon.msu.ac.th/full152/sithikit133295/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเรื่องกีฬาวอลเล่ย์บอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมศักดิ์ สัมปัญนังhttp://khoon.msu.ac.th/full152/somsak133321/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาต่อสาธารณสุขชุมชนด้วยการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุทธิพงษ์ กองศิริhttp://khoon.msu.ac.th/full151/sutthipong133208/titlepage.pdf
ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องโรคและการป้องกันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดวงพร แก่นพะเนาว์http://khoon.msu.ac.th/full159/duangporn134105/titlepage.pdf
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องวัยรุ่น อารมณ์ และความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปราโมทย์ ทำนองhttp://khoon.msu.ac.th/full148/pramote132914/titlepage.pdf
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องสุขภาพที่ดีกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อิทธิพล พรหมศรีhttp://khoon.msu.ac.th/full139/ittipol131904/titlepage.pdf
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องระบบกระดูกและข้อต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นครไทย ขอนยางhttp://khoon.msu.ac.th/full146/nakonthai132747/titlepage.pdf
การพัฒนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Jigsaw เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วลัยพร ก้อนจันทร์หอมhttp://khoon.msu.ac.th/full146/walaiporn132713/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพชรา พิมพ์ศรีhttp://khoon.msu.ac.th/full148/petchara132873/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อดิศักดิ์ ภูสนิทhttp://khoon.msu.ac.th/full131/adisak131114/titlepage.pdf
ผลการเรียนรู้เรื่องชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน / วิทยานิพนธ์ ของ ชวนพิศ จิตธรรมมาhttp://khoon.msu.ac.th/full148/chuanpit132926/titlepage.pdf

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระบบมัลติมีเดีย เรื่องโรคเอดส์ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัจฉรา คูณเรืองhttp://khoon.msu.ac.th/full122/atchara12016/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นกีฬาบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษดากร ยี่สารพัฒน์http://khoon.msu.ac.th/full126/kiksadakron12445/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนพงศธร ดวงพระเกษhttp://khoon.msu.ac.th/full121/tanapongsatorn11969/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนียา กองภาhttp://khoon.msu.ac.th/full122/tassaneeya12008/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะโดยใช้กลอนลำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนภัทร ตวงวิไลhttp://khoon.msu.ac.th/full133/thanaphat131250/titlepage.pdf

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเรื่องอาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปภัสสร ศิริสวัสดิ์http://khoon.msu.ac.th/full120/papatsorn11859/titlepage.pdf

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นริศรา สีหาราชhttp://khoon.msu.ac.th/full127/naritsara12502/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่มีอัตมโนทัศน์ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ชุลีกร จันทร์เทพย์http://khoon.msu.ac.th/full112/chuleekorn10983/titlepage.pdf

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่องยาเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรทิพย์ วันดีhttp://khoon.msu.ac.th/full112/porntip10990/titlepage.pdf

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกรียงไกร รัตนศรีหาhttp://khoon.msu.ac.th/full102/kringkrai9795/titlepage.pdf

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดุสิทธิ์ ศรีปากดีhttp://khoon.msu.ac.th/full108/dusit10576/titlepage.pdf

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นพดล อนุพันธ์http://khoon.msu.ac.th/full111/noppadol10904/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรื่องเพศศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงเยาว์ ธรรมวงศาhttp://khoon.msu.ac.th/full111/nongyao10902/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่องชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วีระ วิไลแก้วhttp://khoon.msu.ac.th/full108/weera10525/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้ทักษะชีวิต เรื่องค่านิยมทางเพศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รินรดา ใสกระจ่างhttp://khoon.msu.ac.th/full110/rinrada10817/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัยวิทย์ ต่อติดhttp://khoon.msu.ac.th/full113/chaiwit11081/titlepage.pdf

ผลการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารีย์วรรณ์ สายะวารานนท์http://khoon.msu.ac.th/full111/areewan10876/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องโรคติดต่อและการป้องกันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนเป็นกลุ่มด้วยเทคนิค STAD / วิทยานิพนธ์ ของ ประดิษฐ์ มาลาแสงhttp://khoon.msu.ac.th/full95/pradit8767/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับเรียนแบบสถานการณ์จำลอง / วิทยานิพนธ์ ของ ประสพชัย วัฒนสินธุ์http://khoon.msu.ac.th/full77/prasopchai7416/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ มะลิวัลย์ ชูสกุลhttp://khoon.msu.ac.th/full90/maliwan7931/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัลลภา จิตถวิลhttp://khoon.msu.ac.th/full81/wanlapha8108/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัชรินทร์ แสนรุ่งเมืองhttp://khoon.msu.ac.th/full91/watcharin7748/titlepage.pdf


การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องโรคติดต่อในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มะลิวัลย์ ชาวอุบลhttp://khoon.msu.ac.th/full88/maliwan9244/titlepage.pdf


 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างงานวิจัยโดยใช้แบบฝึกทักษะ
 
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช้แบบฝึกทักษะกับกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ เครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว
 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะประสมด้วยภาพกับแผนผังความคิด
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยบทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกทักษะ / วิทยานิพนธ์ ของ เกศสุรีพร แสนบุญ
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคำสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ อุษา ขันแข็ง
 
 
การพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิรักษ์ จงวงศ์
 
 
การพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิวัฒน์ เมฆจรัสกุล
 
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะ การคิดคำนวณเรื่อง ทฤษฏีของปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นันท์นลิน แหล่งสนาม
 
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการ คิดคำนวณ เรื่อง จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพปภา ศิริธีรพันธ์
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่องพหุนามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นวลอนงค์ แช่มพุทรา
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องสมการ และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ละออง เลี้ยงจอหอ
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนผังความคิดและแบบฝึกทักษะเรื่องการประสมคำในแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มยุรี วรรณสุข
 
 
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชฎารักษ์ บูรณ์เจริญ
 
 
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุลี กลิ่นสุวรรณ
 
 
 
การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิดและแบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมควร น้อยเสนา
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปนัฏดา บุญเสนาะ
 
 
การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดใจ พงษ์เพียจันทร์
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรทิภา มากมูลดี
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนในแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โสภิต พันธ์วิริยะกุล
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมแจกลูกสะกดคำโดยใช้แผนผังความคิดและแบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นพวรรณ ธีระชลาลัย
 
 
การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุจิรัตน์ สระหอม
 
 
การพัฒนาทักษะการแจกลูกสะกดคำภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มี่ปัญหาในการเรียนรู้ที่เรียนรวมกับ นักเรียนปกติโดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดาราวรรณ แข่งขัน
 
 
การพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณภา นิลผาย
 
 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง เจ้าตูบผู้มีความสุขสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุติกาญจน์ เทศยรัตน์
 
 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยใช้หนังสือและแบบฝึกทักษะเรื่องแย้เพื่อนรัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มนู เฮงขวัญ
 
 
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ถนอมเกียรติ ศรีชัยเชิด
 
 
 
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปาริชาติ นุริศักดิ์
 
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญรุ่ง จันทวงษ์วาณิชย์
 
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบนิเวศ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นฤมล สังข์พุทธินันทน์
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พนัดดา สุหญ้านาง
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กลุ่มสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แก้วอุดร เชื้อหาญ
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกษกาญจน์ มาเวียง
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุจรี เทียมลม
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญประภา ศรีทอนสุทธิ์
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เจริญ วรนาถนฤมล
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเรื่อง พลังงานกับชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ น้ำฝน แสงลา
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมบูรณ์ พรมท้าว
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาระคนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นภาพร พรมแดง
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนประโยคจากภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ นัชรี บูรณะ
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [electronic resource] / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อิทธิพล เหล็กกล้า
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ ยิ่ง ประโกสันตัง
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริพร สุทธิยา
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการสะกดคำยากวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิพาพร วงษ์ศิลา
 
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรรยา มีสิมมา
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรองกาญจน์ ประจำเมือง
 
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เปตา กิ่งชัยวงค์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมศรี นิยมสุข
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จารุวรรณ เขียวอ่อน
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จริยา เจือจันทร์
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธรรมนูญ มีเสนา
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรูญ สุทธิยานุช
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการแต่งกลอนแปดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวภา ชาวสามทอง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ คำตา นัดกล้า
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหาร วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาพร จุลศิริวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างงานวิจัยระดับชั้นอนุบาล
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนสาระสิ่งรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภมงคล สุวรรณพงษ์
 
 
การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการบริหารสมองกับการจัดกิจกรรมแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ลักคณา คำก้อน
 
 
 
การเปรียบเทียบความพร้อมทั้ง 4 ด้านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบโครงการและแบบจิกซอว์ / วิทยานิพนธ์ ของ กิ่งแก้ว ค่ายไธสง
 
 
การเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอลอร์ฟ และการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ / วิทยานิพนธ์ ของ ประรัชชญา สินทรัพย์
 
 
การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกับการจัดกิจกรรมแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุภาภรณ์ สงนวน
 
 
การเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานกับการจัดประสบการณ์ตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ เอรินทร์ แสวงสาย
 
 
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การประยุกต์ใช้ท่ารำมวยโบราณที่มีต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รติกร อินานันท์
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไฉไลศรี เพชรใต้
 
 
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิวพร นิลสุข
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาไทย และภาษามือไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นอนุบาล 2 / วิทยานิพนธ์ ของ กรรณิการ์ บุญประเสริฐ
 
 
การพัฒนาความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกความพร้อมด้านสติปัญญา / วิทยานิพนธ์ ของ ธิดารัตน์ จูมพลา
 
 
การพัฒนาความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ หน่วย ฤดูกาล / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ เพียพล
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการจับใจความของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ำ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกษรินทร์ ก้องเมือง
 
 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิสามาส ขันชัยภูมิ
 
 
การพัฒนาชุดการสอนหน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สถิตย์ ศรีถาวร
 
 
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ / วิทยานิพนธ์ ของ ศุภวารี ศรีนวล
 
 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน / วิทยานิพนธ์ ของ วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์
 
 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือภาพประกอบการเล่าเรื่องหน่วยเที่ยวสวนสะออน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงลักษณ์ กันปัญญา
 
 
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเสรีตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริพรรณ สิทธิพูนอนุภาพ
 
 
การพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้โปรแกรมบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพฑูรย์ อัครประชะ
 
 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ ชญาภา สิงห์มหา
 
 
การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ สุกุมาลย์ ปัตตาลาโพธิ์
 
 
การพัฒนาแบบฝึกประกอบการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สัมฤทธิ์ หมู่มี
 
 
การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ประภา หลาบคำ
 
 
การพัฒนาแบบวัดความพร้อมในการเรียนชั้นอนุบาลศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ ของ ปราณี พันธ์หนองหว้า
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรรณิกา ทวีนันท์
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ฐิติพร มะเดื่อชุมพร
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้การละเล่นของเด็กไทย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ต้องใจ คล่องตา
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT หน่วยสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพิชญา ชมวิชา
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง ผักที่ฉันชอบ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นรินทร์เทพ กาลพัฒน์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องผีเสื้อแสนสวย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุปราณี สุราอามาตย์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแบบฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุชมณี เติมผล
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่นตามมุมตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาด้านการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพรวัลย์ ขนานแข็ง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยใช้สื่อเคลื่อนไหวในกระด้ง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ นิธิปรีชา
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่อง แมลง ชั้นอนุบาลปีที่ 2/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จิราพร จุลละศร
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่องต้นไม้แสนสวยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) อำเภอปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทองล้วน ห่วงศรี
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่องผลไม้แสนอร่อย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุบลรัตน์ มูลแก้ว
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการชั้นอนุบาลปีที่ 2 สาระธรรมชาติรอบตัว หน่วยกลางวัน-กลางคืน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรรณา บุตรพรม
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้ภาพปริศนาคำทาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรพิมล ชินภา
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธิดา หงษ์ศรีหม่น
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การคมนาคม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ละอองทิพย์ คำมะสอน
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สนใจ ช่วยชู
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว หน่วย ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รำไพ แก่นภักดี
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณา เจ็ดกลาง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มาลิณี พลสูงเนิน
 
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ด้วยเกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทนา วงศ์ทิพากร
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E


 

 

 

 

การเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้พหุปัญญากับการสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ :งาน พลังงานและโมเมนตัม และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน

 
 
 

การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน

การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิด(Metacognitive Moves) ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน

 
 
 

การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน

 
 
 

การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน

 
 
 

การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน

 
 
 

การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้พหุปัญญาและเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
 
 

การเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิด (Matacognitive Moves) ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยา : การย่อยอาหาร การหมุนเวียนเลือดและก๊าซและการกำจัดของเสียและการคิดวิพากษ์วิจารณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบรูณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
 
 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบสมองครบส่วน (สคส.) การสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ (7E) กับการสอนปกติ

 
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กับแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
 
 
 

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด - เบส และเจตคติต่อการเรียนเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น การเรียนรู้แบบ KWL และการเรียนรู้แบบปกติ


 

 

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบสมองครบส่วน (สคส.) การสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ (7E) กับการสอนปกติhttp://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full137/anong131757/titlepage.pdf

 
 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง การคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นกับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ

 
 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบรูณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

 
 
 

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้าน่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

 


การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7Eกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันกับสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
 
 

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของพืชชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 
 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง พืชรอบตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 
 
 

ผลการจัดการเรียนรู้เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การขยายพันธุ์พืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full159/fhungladda134107/titlepage.pdf

 
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้พหุปัญญากับการสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ :การสะท้อนของแสง การหักเหของแสงและการเห็น และการคิดวิพากษ์วิจารณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน
 
 
 
 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบวัฎจักรแห่งการเรียนรู้ 4 MAT

 
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ ทรงภพ เตชะตานนท์
 
 
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) / วิทยานิพนธ์ ของ สำราญ บุญธรรม
 
 
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องรักเมืองไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบปกติที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT / วิทยานิพนธ์ ของ ขันทอง สีพิกา
 
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิภารัตน์ ตอสกุล
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดอย่างมีเหตุผลและความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องชุมชนของเราระหว่างการใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และการจัดกิจกรรมแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ คมสันติ์ โฉมยงค์
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระบบจำนวนเต็มระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / วิทยานิพนธ์ ของ อุเทน คำสิงห์นอก
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาท้องถิ่นของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยบทเรียนการ์ตูนกับแบบ 4 MAT / วิทยานิพนธ์ ของ ธิดารัตน์ ชูชี
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพันธุกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและเจตคติ ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น / วิทยานิพนธ์ ของ อาฬวี ภิญโญดม
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เวกเตอร์ ระหว่างการสอนแบบร่วมมือ (STAD) การสอนแบบ 4MAT และการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ชัชวาลย์ รัตนสวนจิก
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบ CIPPA / วิทยานิพนธ์ ของ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับการจัดการเรียนการสอนตามปกติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ สุริยาภรณ์ ชัฏพลชัย
http://khoon.msu.ac.th/full51/suriyaporn4391/titlepage.pdf
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม TAI กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT / วิทยานิพนธ์ ของ ปาณิตา อาจวงษ์
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเล้น ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบ 4MAT และการสอนแบบปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิวาพร เศรษฐโสภณ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องแรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ รพีพรรณ เพียรเสมอ
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่องยาเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรทิพย์ วันดี
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) เรื่องประชากรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วาสนา บุญชู
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรินทร์ สีบุดดี
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรัสศรี ทองมี
 
 
 
การพัฒนาการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิศมัย แก้วทาสี
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องความน่าจะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นฐพร วิชัยเลิศ
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนันทิยา โพธิขำ
 
 
 
การพัฒนาความรู้ความคิดของเด็กปฐมวัยโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวณี พงษ์จันทรโอ
http://khoon.msu.ac.th/full100/suwanee9541/titlepage.pdf
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมพิศ หวังทรัพย์ทวี
 
 
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุษาวดี พรหมดีราช
 
 
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมบูรณ์ ภูสนิท
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการและการแก้สมการ โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวลักษณ์ สุทธิไชยา
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง นิทานเวตาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิไลวรรณ ฉายจรุง
 
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐฐากร ปัตถา
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริภาพ ใหม่คามิ
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรศิริ นิลฉวี
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มาลี พวนกิ่ง
 
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทรัพย์ของโลกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เรืองศักดิ์ หงษ์ทะนี

 
 
 
4 MAT โดย นางสาวสุณิวสา เกียวกุล

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องระบอบการปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
 
 
 
ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
 
 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบงานบุคลากรในสังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full148/tanyapat133011/titlepage.pdf

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่กา..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full68/umporn5836/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full160/pattanarin134236/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full134/jakkrawut131322/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคล โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล อำเภอเม..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full106/nittaya10196/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/thanapol10678/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาส..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/penprapa11148/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาhttp://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full138/thanyachat131642/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคล โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full142/sangchan132260/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนบ้านหินดาดอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full132/udom131222/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาการดำเนินงานวิชาการด้านการนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full125/tenthai12355/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/wichian11773/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านท่างาม อำ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full106/keirt10268/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเมืองแฝกพิทยา..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full110/chad10802/titlepage.pdf

 

 

 

 

 

การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full117/pradit11535/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ อำเ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full110/ruangrit10818/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full122/sarawut12014/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full124/rodsapong12219/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/pongprai10692/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านง้างอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full125/panicha12363/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอโน..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full112/suttichat10965/titlepage.pdf

 

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโนนฝาย อำเภอจั..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/anon10735/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full115/sathit11301/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย อ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/wichain10650/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/suripol11195/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full118/sommas11576/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม อำเภ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/sirinya11183/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวร..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full111/worranan10948/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูในการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ อ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full110/ratchaneeboon10816/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูโรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์) อำเภอพ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full112/rawit11041/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาครูโรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาด้านการวิจัยในชั้นเรียน

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full117/yongyut11550/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full107/somboon10520/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full124/adisak12288/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3 จังหวัดหนองคาย

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full126/kua12461/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full122/somchai12013/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนคอนเรียบ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/saipet10654/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/witaya11837/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 สาขาห้วยค้อ - คำเม็ก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/kruewan11775/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full126/korakod12450/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเชียงเคร..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/thongsai11207/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนดอนยานาง..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full111/noppadol10905/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล 1..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full110/phuwadol10813/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนาอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full128/supod12652/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลางเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/chaveevun12534/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนโนนปอแดงวิทยาอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/boontong12580/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบัณฑิตศึ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full105/suchittra10163/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านกุดก..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full108/tawin10582/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแก้ว..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full111/pongthorn10843/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านค้อเ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full107/nakornpet10475/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านคำสม..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/wasana12561/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านใจดี..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full113/pratuan11131/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านช่อง..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full112/samit10995/titlepage.pdf

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/orawan11824/titlepage.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
 
 
 
 
 " ความขยันทำให้ทำงานสำเร็จ  "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ċ
ประภัสรา โคตะขุน,
24 Sep 2010, 09:46
Ċ
ประภัสรา โคตะขุน,
24 Sep 2010, 09:35
Ċ
ประภัสรา โคตะขุน,
24 Sep 2010, 09:25
Comments