วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (FULL TEXT)

 วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (FULL TEXT)
 
 
 
 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (FULL TEXT)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร งานวิจัย หนังสือหายาก (Thai Digital Collection : TDC) Full Textวิทยานิพนธ์ 24 มหาวิทยาลัยของรัฐFull Textวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรFull Text


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Full Text


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Central Library UTCC Thesis Online Full Text


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง DCMS Full Textสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม Knowledge Bank at Sripatum University Full Text


สำนักทรัพยกรการเรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU e-Thesis Database Full Text


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยFull Text


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)Member


Google ค้นเนื้อหาเต็มๆ จากหนังสือทั้งเก่าและใหม่Full Textสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารด้วย Book Google ชั้นสูง Full Text


informaworldFull TextInformation Research on Web -> IR-Web Full Text


ค้นหนังสืออ้างอิงต่างประเทศ

Book Google

สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารด้วย Book Google ทั่วไป
Book Google
สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารด้วย Book Google ชั้นสูง
https://www.google.co.th/search?tbs=bks%3A1&tbo=1&q=Marquardt&btnG=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
Oxford University Press had its origins in the information technology revolution of the late fifteenth century, which began with the invention of printing from movable type.http://ukcatalogue.oup.com/


Yale University Library


09h15.com - The Knowledge
http://www.09h15.com/informaworld
http://www.tandfonline.com/toc/wasw20/current

ค้นหนังสืออ้างอิงไทย
Thailand Library Integrated Syste (ThaiLIS) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา


วิทยานิพนธ์ 24 มหาวิทยาลัยของรัฐ


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Research)ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


โครงการนำร่องการจัดทำ E-book จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


E-learning Rajamangala University of Technology Lanna


ฐานข้อมูล CMU e-Theses


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Theses)


ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


สืบค้นหนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ์ ขทความวารสาร หอสมุดแห่งชาติ

ที่มา ::http://www.encyclopediathai.org/km2552/fulltext.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments