ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง               
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=7379&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เคยเรียนและไม่เคยเรียนใน รายวิชาเลือกเสรีที่เกี่ยวกับ การทำโครงงาน วิทยาศาสตร์               
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=2451&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ = Development of science process skills of Prathom Suksa 6 students through project activity
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=25772&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การวิเคราะห์การจัดทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของท้องถิ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=4067&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การวิเคราะห์หลายตัวแปรสำหรับคะแนนความสามารถของครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=7727&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ข้อคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=516&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
เจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการสนับสนุนของผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมทำและไม่ร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=1658&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=ผลการใช้แบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการทำโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=6237&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=ผลการใช้แบบฝึกเพื่อส่งเสริมการคิดหัวข้อและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=5095&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=ผลการใช้แบบฝึกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=9154&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=ผลของการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effects of using practice packages on promoting upper secondary school students' ability in conducting science projects developed from local wisdom of Mae Hong Son Province
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=14528&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยเสริมการใช้แบบฝึกคิดหัวข้อและวางแผนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์               
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=9485&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา               
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=4006&word=โครงงานวิทยาศาสตร์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยชุดกิจกรรมฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ / กมล เฟื่องฟุ้ง.  คลิกที่    เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1376003N9746S.10737&menu=search&aspect=advanced&npp=10&ipp=20&profile=swu&ri=&term=%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5+%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87&index=.GW&aspect=advanced&term=&index=.TW&term=&index=.AW&term=&index=.SW&term=&index=.SE&source=10.1.117.3@%21hzndb&limit=&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&sort=&x=15&y=6


 


การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนไฮเปอร์เท็กซ์ และบทเรียนสื่อประสมในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ / มาลินี ศิริจารี.  คลิกที่  เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1376003N9746S.10737&menu=search&aspect=advanced&npp=10&ipp=20&profile=swu&ri=1&source=10.1.117.3@%21hzndb&index=.GW&term=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&aspect=advanced&x=15&y=14
การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการคิดทำโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / เพชรรัตดา เทพพิทักษ์. คลิกที่   เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1376003N9746S.10737&menu=search&aspect=advanced&npp=10&ipp=20&profile=swu&ri=2&source=10.1.117.3@%21hzndb&index=.GW&term=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&aspect=advanced&x=17&y=11

การพัฒนาแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ธนภณ ธรรมรักษ์.
คลิกที่    เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1376003N9746S.10737&menu=search&aspect=advanced&npp=10&ipp=20&profile=swu&ri=3&source=10.1.117.3@%21hzndb&index=.GW&term=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%93+%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&aspect=advanced&x=16&y=10

การศึกษาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์กับแนวการสอนของ สสวท. / ชุติมา วัฒนะคีรี.   คลิกที่     เอกสารฉบับเต็ม     
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1376003N9746S.10737&menu=search&aspect=advanced&npp=10&ipp=20&profile=swu&ri=5&source=10.1.117.3@%21hzndb&index=.GW&term=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97.+%2F+%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5&aspect=advanced&x=18&y=9

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / กิติภูมิ เลิศกิตติกุลโยธิน.  
คลิกที่   เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1376003N9746S.10737&menu=search&aspect=advanced&npp=10&ipp=20&profile=swu&ri=6&source=10.1.117.3@%21hzndb&index=.GW&term=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4+%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99&aspect=advanced&x=5&y=11การศึกษาเจตคติต่อทรัพยากรน้ำโดยใช้การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยาการน้ำ / นาตยา ช่วยชูเชิด.    คลิกที่   เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1376003N9746S.10737&menu=search&aspect=advanced&npp=10&ipp=20&profile=swu&ri=7&source=10.1.117.3@%21hzndb&index=.GW&term=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2+%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94&aspect=advanced&x=10&y=16

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / พนิดา เอี่ยมนูญ.   คลิกที่   เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1376003N9746S.10737&menu=search&aspect=advanced&npp=10&ipp=20&profile=swu&ri=8&source=10.1.117.3@%21hzndb&index=.GW&term=+%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D&aspect=advanced&x=8&y=8 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณที่มา  ::   http://library.cmu.ac.th/    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments