นิทานภาษาอังกฤษ

 
 
นิทานภาพเคลื่อนไหว (อังกฤษ) คลิกดูนะจ๊ะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Goldilocks and the three bears
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
 
World's Greatest Fairy Tales: Jack and The Beanstalk
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
 
 
 
Little Red Riding Hood: Favourite Fairy Tales
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
Snow White
 
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
Cinderella
 
 
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swan Lake
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
 
The Nutcracker
 
 
 
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 

วิดีโอ YouTube

 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
 
 
 
 A Wolf and A Lamb


1-1.gifA wolf carried off a lamb. The lamb said, " I know you are going to eat me, but before you eat me I would like to hear you play the flute. I have heard that you can play the flute better than anyone else, even the shepherd himself."

The wolf was so pleased at this that he took out his flute and began to play.

When he had done, the lamb insisted him to play once more and the wolf played again.

1-2.gifThe shepherd and the dogs heard the sound, and they came running up and fell on the wolf and the lamb was able to get back to the flock.


ขอขอบคุณ:
http://www.kidsgen.com


 

Cinderella

2-1.gifOnce upon a time... there lived an unhappy young girl. Unhappy she was, for her mother was dead, her father had married another woman, a widow with two daughters, and her stepmother didn't like her one little bit. All the nice things, kind thoughts and loving touches were for her own daughters. And not just the kind thoughts and love, but also dresses, shoes, shawls, delicious food, comfy beds, as well as every home comfort. All this was laid on for her daughters. But, for the poor unhappy girl, there was nothing at all. No dresses, only her stepsisters' hand-me-downs. No lovely dishes, nothing but scraps. No nice rests and comfort. For she had to work hard all day, and only when evening came was she allowed to sit for a while
by the fire, near the cinders. That is how she got her nickname, for everybody called her Cinderella. Cinderella used to spend long hours all alone talking to the cat. The cat said,

Miaow, which really meant, Cheer up! You have something neither of your stepsisters have and that is beauty.

2-2.gifIt was quite true. Cindaralla, even dressed in rags with a dusty gray face from the cinders, was a lovely girl. While her stepsisters, no matter how splendid and elegant their clothes, were still clumsy, lumpy and ugly and always would be.2-3.gifOne day, beautiful new dresses arrived at the house. A ball was to be held at Court and the stepsisters were getting ready to go to it. Cinderella, didn't even dare ask, "What about me?" for she knew very well what the answer to that would be:

"You? My dear girl, you're staying at home to wash the dishes, scrub the floors and turn down the beds for your stepsisters. They will come home tired and very sleepy." Cinderella sighed at the cat.
"Oh dear, I'm so unhappy!" and the cat murmured "Miaow".

Suddenly something amazing happened. In the kitchen, where Cinderella was sitting all by herself, there was a burst of light and a fairy appeared.

"Don't be alarmed, Cinderella," said the fairy. "The wind blew me your sighs. I know you would love to go to the ball. And so you shall!"

"How can I, dressed in rags?" Cinderella replied. "The servants will turn me away!" The fairy smiled. With a flick of her magic wand... Cinderella found herself wearing the most beautiful dress, the loveliest ever seen in the realm.

"Now that we have settled the matter of the dress," said the fairy, "we'll need to get you a coach. A real lady would never go to a ball on foot!"

"Quick! Get me a pumpkin!" she ordered.

"Oh of course," said Cinderella, rushing away. Then the fairy turned to the cat.

"You, bring me seven mice!"

"Seven mice!" said the cat. "I didn't know fairies ate mice too!"

"They're not for eating, silly! Do as you are told!... and, remember they must be alive!"

Cinderella soon returned with a fine pumpkin and the cat with seven mice he had caught in the cellar.

"Good!" exclaimed the fairy. With a flick of her magic wand... wonder of wonders! The pumpkin turned into a sparkling coach and the mice became six white horses, while the seventh mouse turned into a coachman, in a smart uniform and carrying a whip. Cinderella could hardly believe her eyes.

"I shall present you at Court. You will soon see that the Prince, in whose honor the ball is being held, will be enchanted by your loveliness. But remember! You must leave the ball at midnight and come home. For that is when the spell ends. Your coach will turn back into a pumpkin, the horses will become mice again and the coachman will turn back into a mouse... and you will be dressed again in rags and wearing clogs instead of these dainty little slippers! Do you understand?" Cinderella smiled and said,

"Yes, I understand!"
When Cinderella entered the ballroom at the palace, a hush fell. Everyone stopped in mid-sentence to admire her elegance, her beauty and grace.

2-4.gif"Who can that be?" people asked each other. The two stepsisters also wondered who the newcomer was, for never in a month of Sundays, would they ever have guessed that the beautiful girl was really poor Cinderella who talked to the cat!

When the prince set eyes on Cinderella, he was struck by her beauty. Walking over to her, he bowed deeply and asked her to dance. And to the great disappointment of all the young ladies, he danced with Cinderella all evening.


"Who are you, fair maiden?" the Prince kept asking her. But Cinderella only replied:

"What does it matter who I am! You will never see me again anyway."

"Oh, but I shall, I'm quite certain!" he replied.

Cinderella had a wonderful time at the ball... But, all of a sudden, she heard the sound of a clock: the first stroke of midnight! She remembered what the fairy had said, and without a word of goodbye she slipped from the Prince's arms and ran down the steps. As she ran she lost one of her slippers, but not for a moment did she dream of stopping to pick it up! If the last stroke of midnight were to sound... oh... what a disaster that would be! Out she fled and vanished into the night.

The Prince, who was now madly in love with her, picked up her slipper and said to his ministers,

"Go and search everywhere for the girl whose foot this slipper fits. I will never be content until I find her!" So the ministers tried the slipper on the foot of all the girls... and on Cinderella's foot as well... Surprise! The slipper fitted perfectly.

"That awful untidy girl simply cannot have been at the ball," snapped the stepmother. "Tell the Prince he ought to marry one of my two daughters! Can't you see how ugly Cinderella is! Can't you see?"

Suddenly she broke off, for the fairy had appeared.

"That's enough!" she exclaimed, raising her magic wand. In a flash, Cinderella appeared in a splendid dress, shining with youth and beauty. Her stepmother and stepsisters gaped at her in amazement, and the ministers said,

"Come with us, fair maiden! The Prince awaits to present you with his engagement ring!" So Cinderella joyfully went with them, and lived happily ever after with her Prince. And as for the cat, he just said "Miaow"!


ขอขอบคุณ:
http://www.kidsgen.com

 

Gold-tree and Silver-tree

tale_en003_clip_image001.gifOnce upon a time there was a king who had a wife, whose name was Silver tree, and a daughter, whose name was Gold tree. On a certain day of the days, Gold-tree and Silver-tree went to a glen, where there was a well, and in it there was a trout.

Said Silver-tree, "Troutie, bonny little fellow, am not I the most beautiful queen in the world?"

"Oh! indeed you are not."

"Who then?"

"Why, Gold-tree, your daughter."

Silver-tree went home, blind with rage. She lay down on the bed, and vowed she would never be well until she could get the heart and the liver of Gold-tree, her daughter, to eat.

At nightfall the king came home, and it was told him that Silver- tree, his wife, was very ill. He went where she was, and asked her what was wrong with her.

"Oh! only a thing--which you may heal if you like."

"Oh! indeed there is nothing at all which I could do for you that I would not do."

"If I get the heart and the liver of Gold-tree, my daughter, to eat, I shall be well."

tale_en003_clip_image003.gif
Now it happened about this time that the son of a great king had come from abroad to ask Gold-tree for marrying. The king now agreed to this, and they went abroad.

The king then went and sent his lads to the hunting-hill for a he- goat, and he gave its heart and its liver to his wife to eat; and she rose well and healthy.
A year after this Silver-tree went to the glen, where there was the well in which there was the trout.

"Troutie, bonny little fellow," said she, "am not I the most beautiful queen in the world?"

"Oh! indeed you are not."

"Who then?"

"Why, Gold-tree, your daughter."

"Oh! well, it is long since she was living. It is a year since I ate her heart and liver."

"Oh! indeed she is not dead. She is married to a great prince abroad."

Silver-tree went home, and begged the king to put the long-ship in order, and said, "I am going to see my dear Gold-tree, for it is so long since I saw her." The long-ship was put in order, and they went away.

It was Silver-tree herself that was at the helm, and she steered the ship so well that they were not long at all before they arrived.

The prince was out hunting on the hills. Gold-tree knew the long- ship of her father coming.

"Oh!" said she to the servants, "my mother is coming, and she will kill me."

"She shall not kill you at all; we will lock you in a room where she cannot get near you."

tale_en003_clip_image004.gifThis is how it was done; and when Silver-tree came ashore, she began to cry out:

"Come to meet your own mother, when she comes to see you," Gold tree said that she could not, that she was locked in the room, and that she could not get out of it.

"Will you not put out," said Silver tree, "your little finger through the key-hole, so that your own mother may give a kiss to it?"

She put out her little finger, and Silver-tree went and put a poisoned stab in it, and Gold-tree fell dead.

When the prince came home, and found Gold-tree dead, he was in great sorrow, and when he saw how beautiful she was, he did not bury her at all, but he locked her in a room where nobody would get near her.

In the course of time he married again, and the whole house was under the hand of this wife but one room, and he himself always kept the key of that room. On a certain day of the days he forgot to take the key with him, and the second wife got into the room. What did she see there but the most beautiful woman that she ever saw.

She began to turn and try to wake her, and she noticed the poisoned stab in her finger. She took the stab out, and Gold-tree rose alive, as beautiful as she was ever.

At the fall of night the prince came home from the hunting-hill, looking very downcast.

"What gift," said his wife, "would you give me that I could make you laugh?"

"Oh! indeed, nothing could make me laugh, except Gold-tree were to come alive again."

"Well, you'll find her alive down there in the room."

When the prince saw Gold-tree alive he made great rejoicings, and he began to kiss her, and kiss her, and kiss her. Said the second wife, "Since she is the first one you had it is better for you to stick to her, and I will go away."

"Oh! indeed you shall not go away, but I shall have both of you."

At the end of the year, Silver-tree went to the glen, where there was the well, in which there was the trout.

"Troutie, bonny little fellow," said she, "am not I the most beautiful queen in the world?"

"Oh! indeed you are not."

"Who then?"

"Why, Gold-tree, your daughter."


tale_en003_clip_image006.gif "Oh! well, she is not alive. It is a year since I put the poisoned stab into her finger."

"Oh! indeed she is not dead at all, at all."

Silver-tree, went home, and begged the king to put the long-ship in order, for that she was going to see her dear Gold tree, as it was so long since she saw her. The long-ship was put in order, and they went away. It was Silver-tree herself that was at the helm, and she steered the ship so well that they were not long at all before they arrived.


The prince was out hunting on the hills. Gold-tree knew her father's ship coming.

"Oh!" said she, "my mother is coming, and she will kill me."

"Not at all," said the second wife; "we will go down to meet her."

Silver-tree came ashore. "Come down, Gold tree, love," said she, "for your own mother has come to you with a precious drink."

"It is a custom in this country," said the second wife, "that the person who offers a drink takes a draught out of it first."

Silver-tree put her mouth to it, and the second wife went and struck it so that some of it went down her throat, and she fell dead. They had only to carry her home a dead corpse and bury her.

The prince and his two wives were long alive after this, pleased and peaceful.

I left them there.ขอขอบคุณ: http://www.kidsgen.com

 
 
Princess and the Pea

Once upon a time there lived a prince who wanted to marry a princess; but she would have to be a 'real' princess. He traveled far and wide to find one but nowhere could he get what he wanted. There were many princesses, but it was hard to decide how far 'real' they were. So he returned home sadly.

One evening a terrible storm rose along with thunder and lightning, and rain poured down heavily. Suddenly a knock was heard at the castle gate. On opening it was found that a princess was standing at the door. But, good gracious! what a sight the whether had done to her.

tale_en004_clip_image001.gifThe water ran down from her hair and clothes; and she was in a very bad condition and "yet
she said that she was a real princess"?!, thought the queen.

We'll soon find that out," thought the old queen. But she said nothing. She went into the bed-room, took all the bedding off the bedstead, and laid a pea on the bottom; then she took twenty mattresses and laid them on the pea, and then twenty eider-down beds on top of the mattresses.

On this the princess had to lie all night. In the morning she was asked how she had slept.
"Oh, very badly!" said she. "I hardly closed my eyes all night. God only knows what was in the bed… I was lying on something hard. It was horrible!"

Now they knew that she was a 'real' princess because she had felt the pea right through the twenty mattresses and the twenty eider-down beds.

Nobody but a real princess could be as sensitive as that.

So the prince took her for his wife, for now he knew that he had a 'real' princess; and the pea was put in the museum, where it may still be seen, provided no one has stolen it!


ขอขอบคุณ:
http://www.kidsgen.com
 
 
 
 Sleeping Beauty


tale_en005_clip_image002.jpgA long time ago there were a king and queen who were unhappy because they were childless. But it happened that once when the queen was bathing, a frog crept out of the water on to the land, and said to her, "Your wish shall be fulfilled, before a year has gone by, you shall have a daughter."

What the frog had said came true, and the queen had a little girl who was so pretty that the king could not contain himself for joy, and ordered a great feast. He invited not only his kindred, friends and acquaintances, but also the wise women, in order that they might be kind and well disposed towards the child. There were thirteen of them in his kingdom, but, as he had only twelve golden plates for them to eat out of, one of them had to be left at home.

A long time ago there were a king and queen who were unhappy because they were childless. But it happened that once when the queen was bathing, a frog crept out of the water on to the land, and said to her, " Your wish shall be fulfilled, before a year has gone by, you shall have a daughter."

What the frog had said came true, and the queen had a little girl who was so pretty that the king could not contain himself for joy, and ordered a great feast. He invited not only his kindred, friends and acquaintances, but also the wise women, in order that they might be kind and well disposed towards the child. There were thirteen of them in his kingdom, but, as he had only twelve golden plates for them to eat out of, one of them had to be left at home.

The feast was held with all manner of splendor and when it came to an end the wise women bestowed their magic gifts upon the baby - one gave virtue, another beauty, a third riches, and so on with everything in the world that one can wish for.

When eleven of them had made their promises, suddenly the thirteenth came in. She wished to avenge herself for not having been invited, and without greeting, or even looking at anyone, she cried with a loud voice, "The king's daughter shall in her fifteenth year prick herself with a spindle, and fall down dead." And, without saying a word more, she turned round and left the room.

They were all shocked, but the twelfth, whose good wish still remained unspoken, came forward, and as she could not undo the evil sentence, but only soften it, she said, it shall not be death, but a deep sleep of a hundred years, into which the princess shall fall.

The king, who would fain keep his dear child from the misfortune, gave orders that every spindle in the whole kingdom should be burnt. Meanwhile the gifts of the wise women were plenteously fulfilled on the young girl, for she was so beautiful, modest, good-natured, and wise, that everyone who saw her was bound to love her.

It happened that on the very day when she was fifteen years old, the king and queen were not at home, and the maiden was left in the palace quite alone. So she went round into all sorts of places, looked into rooms and bed-chambers just as she liked, and at last came to an old tower. She climbed up the narrow winding staircase, and reached a little door. A rusty key was in the lock, and when she turned it the door sprang open, and there in a little room sat an old woman with a spindle, busily spinning her flax.

"Good day, old mother," said the king's daughter, "what are you doing there?"

"I am spinning," said the old woman, and nodded her head.

"What sort of thing is that, that rattles round so merrily," said the girl, and she took the spindle and wanted to spin too. But scarcely had she touched the spindle when the magic decree was fulfilled, and she pricked her finger with it.


And, in the very moment when she felt the prick, she fell down upon the bed that stood there, and lay in a deep sleep. And this sleep extended over the whole palace, the king and queen who had just come home, and had entered the great hall, began to go to sleep, and the whole of the court with them. The horses, too, went to sleep in the stable, the dogs in the yard, the pigeons upon the roof, the flies on the wall, even the fire that was flaming on the hearth became quiet and slept, the roast meat left off frizzling, and the cook, who was just going to pull the hair of the scullery boy, because he had forgotten something, let him go, and went to sleep. And the wind fell, and on the trees before the castle not a leaf moved again.

But round about the castle there began to grow a hedge of thorns, which every year became higher, and at last grew close up round the castle and all over it, so that there was nothing of it to be seen, not even the flag upon the roof. But the story of the beautiful sleeping Briar Rose, for so the princess was named, went about the country, so that from time to time kings' sons came and tried to get through the thorny hedge into the castle. But they found it impossible, for the thorns held fast together, as if they had hands, and the youths were caught in them, could not get loose again, and died a miserable death.After long, long years a king's son came again to that country, and heard an old man talking about the thorn hedge, and that a castle was said to stand behind it in which a wonderfully beautiful princess, named Briar Rose,had been asleep for a hundred years, and that the king and queen and the whole court were asleep likewise. He had heard, too, from his grandfather, that many kings, sons had already come, and had tried to get through the thorny hedge, but they had remained sticking fast in it, and had died a pitiful death.

Then the youth said, "I am not afraid, I will go and see the beautiful Briar Rose." The good old man might dissuade him as he would, he did not listen to his words.

But by this time the hundred years had just passed, and the day had come when Briar Rose was to awake again. When the king's son came near to the thorn hedge, it was nothing but large and beautiful flowers, which parted from each other of their own accord, and let him pass unhurt, then they closed again behind him like a hedge. In the castle yard he saw the horses and the spotted hounds lying asleep, on the roof sat the pigeons with their heads under their wings. And when he entered the house, the flies were asleep upon the wall, the cook in the kitchen was still holding out his hand to seize the boy, and the maid was sitting by the black hen which she was going to pluck.

He went on farther, and in the great hall he saw the whole of the court lying asleep, and up by the throne lay the king and queen. Then he went on still farther, and all was so quiet that a breath could be heard, and at last he came to the tower, and opened the door into the little room where Briar Rose was sleeping.

There she lay, so beautiful that he could not turn his eyes away, and he stooped down and gave her a kiss. But as soon as he kissed her, Briar Rose opened her eyes and awoke, and looked at him quite sweetly.

Then they went down together, and the king awoke, and the queen, and the whole court, and looked at each other in great astonishment. And the horses in the courtyard stood up and shook themselves, the hounds jumped up and wagged their tails, the pigeons upon the roof pulled out their heads from under their wings, looked round, and flew into the open country, the flies on the wall crept again, the fire in the kitchen burned up and flickered and cooked the meat, the joint began to turn and sizzle again, and the cook gave the boy such a box on the ear that he screamed, and the maid finished plucking the fowl.

And then the marriage of the king's son with Briar Rose was celebrated with all splendor, and they lived contented to the end of their days.ขอขอบคุณ:
http://www.kidsgen.com
 
 
 
Snow White and the Seven Darfs

6-1.gif

Once upon a time in a great castle, a Prince's daughter grew up happy and contented, in spite of a jealous stepmother. She was very pretty, with blue eyes and long black hair. Her skin was delicate and fair, and so she was called Snow White.

Though her stepmother was a wicked woman, she too was very beautiful, and a magic mirror told her this every day, whenever she asked it. "Mirror, mirror on the wall, who is the loveliest lady in the land?" The reply was always; "You are, your Majesty," until the dreadful day when she heard it say, "Snow White is the loveliest in the land." The stepmother was furious and, wild with jealousy, began plotting to get rid of her. Calling one of her servants, she bribed him with a rich reward to take Snow White into the forest, far away from the castle. Then, unseen, he was to put her to death. The greedy servant, attracted to the reward, agreed to do this deed, and he led the sweet little girl away. However, when they came to the fatal spot, the man's courage betrayed him and, leaving Snow White sitting beside a tree, he mumbled an excuse and ran off. Snow White was thus left all alone in the forest.

Night came, but the servant did not return. Snow White, alone in the dark forest, began to cry bitterly. She thought she could feel terrible eyes spying on her, and she heard strange sounds and rustlings that made her heart thump. At last, overcome by tiredness, she fell asleep curled under a tree.

Snow White slept fitfully, wakening from time to time with a start and staring into the darkness round her. Several times, she thought she felt something, or somebody touch her as she slept.

At last, dawn woke the forest to the song of the birds, and Snow White too, awoke. A whole world was stirring to life and the little girl was glad to see how silly her fears had been. However, the thick trees were like a wall round her, and as she tried to find out where she was, she came upon a path. She walked along it, till she came to a clearing. There stood a strange cottage, with a tiny door, tiny windows and a tiny chimney pot. Everything about the cottage was much tinier than it ought to be. Snow White pushed the door open.

"l wonder who lives here?" she said to herself, peeping round the kitchen. "What tiny plates! And spoons! There must be

seven of them, the table's laid for seven people." Upstairs was a bedroom with seven neat little beds. Going back to the kitchen, Snow White had an idea.

"I'll make them something to eat. When they come home, they'll be glad to find a meal ready." Towards dusk, seven tiny men marched homewards singing. But when they opened the door, to their surprise they found a bowl of hot steaming soup on the table. Upstairs was Snow White, fast asleep on one of the beds. The chief dwarf prodded her gently.

"Who are you?" he asked. Snow White told them her sad story, and tears sprang to the dwarfs' eyes. Then one of them said, as he noisily blew his nose:

"Stay here with us!"

"Hooray! Hooray!" they cheered, dancing joyfully round the little girl. The dwarfs said to Snow White:

"You can live here and tend to the house while we're down the mine. Don't worry about your stepmother leaving you in the forest. We love you and we'll take care of you!" Snow White gratefully accepted their hospitality, and next morning the dwarfs set off for work. But they warned Snow White not to open the door to strangers.

Meanwhile, the servant had returned to the castle, with the heart of a roe deer. He gave it to the cruel stepmother, telling her it belonged to Snow White, so that he could claim the reward. Highly pleased, the stepmother turned again to the magic mirror. But her hopes were dashed, for the mirror replied: "The loveliest in the land is still Snow White, who lives in the seven dwarfs' cottage, down in the forest." The stepmother was beside herself with rage.

"She must die! She must die!" she screamed. Disguising herself as an old peasant woman, she put a poisoned apple with the others in her basket. Then, taking the quickest way into the forest, she crossed the swamp at the edge of the trees. She reached the bank unseen, just as Snow White stood waving goodbye to the seven dwarfs on their way to the mine.

Snow White was in the kitchen when she heard the sound at the door: KNOCK! KNOCK!

"Who's there?" she called suspiciously, remembering the dwarfs advice.

"I'm an old peasant woman selling apples," came the reply.

"I don't need any apples, thank you," she replied.

"But they are beautiful apples and ever so juicy!" said the velvety voice from outside the door.

"I'm not supposed to open the door to anyone," said the little girl, who was reluctant to disobey her friends.

"And quite right too! Good girl! If you promised not to open up to strangers, then of course you can't buy. You are a good girl indeed!" Then the old woman went on.

"And as a reward for being good, I'm going to make you a gift of one of my apples!" Without a further thought, Snow White opened the door just a tiny crack, to take the apple.

"There! Now isn't that a nice apple?" Snow White bit into the fruit, and as she did, fell to the ground in a faint: the effect of the terrible poison left her lifeless instantly.

Now chuckling evilly, the wicked stepmother hurried off. But as she ran back across the swamp, she tripped and fell into the quicksand. No one heard her cries for help, and she disappeared without a trace.

Meanwhile, the dwarfs came out of the mine to find the sky had grown dark and stormy. Loud thunder echoed through the valleys and streaks of lightning ripped the sky. Worried about Snow White they ran as quickly as they could down the mountain to the cottage.

There they found Snow White, lying still and lifeless, the poisoned apple by her side. They did their best to bring her alive, but it was of no use.

They wept and wept for a long time. Then they laid her on a bed of rose petals, carried her into the forest and put her in a crystal coffin.

Each day they laid a flower there.

Then one evening, they discovered a strange young man admiring Snow White's lovely face through the glass. After listening to the story, the Prince (for he was a prince!) made a suggestion.

"If you allow me to take her to the Castle, I'll call in famous doctors to waken her from this peculiar sleep. She's so lovely I'd love to kiss her!" He did, and as though by magic, the Prince's kiss broke the spell. To everyone's astonishment, Snow White opened her eyes. She had amazingly come back to life! Now in love, the Prince asked Snow White to marry him, and the dwarfs reluctantly had to bid good bye to Snow White.

From that day on, Snow White lived happily in a great castle. But from time to time, she was drawn back to visit the little cottage down in the forest, to her dwarf friends.


ขอขอบคุณ: http://www.kidsgen.com

 

The Ant and the Grasshopper


tale_en007_clip_image001.gif
On one fine summer's day in a field a Grasshopper was hopping about in a musical mood. An ant passed by bearing along with great toil an ear of corn he was taking to the nest.

The grasshopper invited the ant to sit for a chat with him. But the ant refused saying that "I’m storing up food for winter". " Why don’t you do the same?" asked the ant to the grasshopper.

tale_en007_clip_image002.gif" Pooh! Why bother about winter? " said the Grasshopper; we have got enough food at present." But the Ant went on its way and continued its toil.
Finally, when winter came, the Grasshopper found itself dying of hunger, while it saw the ants distributing corn and grain from their storage.

Then the Grasshopper understood that…

It is best to prepare for the days of necessity.


ขอขอบคุณ:
http://www.kidsgen.com

 

 

The Hungry Mouse

tale_en008_clip_image001.gif
A mouse was having a very bad time. She could find no food at all. She looked here and there, but there was no food, and she grew very thin.
At last the mouse found a basket, full of corn. There was a small hole in the basket, and she crept in. She could just get through the hole.
Then she began to eat the corn. Being very hungry, she ate a great deal, and went on eating and eating. She had grown very fat before she felt that she had had enough.
When the mouse tried to climb out of the basket, she could not. She was too fat to pass through the hole.
" How shall I climb out?" said the mouse. "oh, how shall I climb out?"
Just then a rat came along, and he heard the mouse. "Mouse," said the rat, "if you want to climb out of the basket, you must wait till you have grown as thin as you were when you went in.ขอขอบคุณ:
http://www.kidsgen.com

 

The Sweet Porridge

tale_en009_clip_image001.jpgThere was a poor but good little girl who lived with her mother. They had nothing to eat. One day, the child went into the forest, and there an aged woman met her who was aware of her sorrow.
Sweet Porridge
She gifted her with a little pot, which when she said, "cook, little pot, cook", would cook good, sweet porridge, and when she said, "stop, little pot", it ceased to cook. The girl took the pot home to her mother, and soon they were freed from their poverty and hunger, and ate sweet porridge as often as they chose. Once on a time when the girl had gone out, her mother said, cook, little pot, cook. And it did cook and she ate till she was satisfied, and then she wanted the pot to stop cooking, but did not know the word. So it went on cooking and the porridge rose over the edge, and still it cooked on until the kitchen and whole house were full, and then the next house, and then the whole street, just as if it wanted to satisfy the hunger of the whole world, and there was the greatest distress, but no one knew how to stop it.

At last when only one single house remained, the child came home and just said, stop, little pot, and it stopped and gave up cooking, and whosoever wished to return to the town had to eat his way back!

ขอขอบคุณ:
http://www.kidsgen.com

 

The Two Goats


Over a river there was a very narrow bridge. One day a goat was crossing this bridge. Just at the middle of the bridge he met another goat. There was no room for them to pass.

tale_en011_clip_image001.gif"Go back," said one goat to the other, " there is no room for both of us ".

" Why should I go back ? ", said the other goat. " Why should not you go back? "

" You must go back ", said the first goat, "because I am stronger than you."

" You are not stronger than I ", said the second goat.

" We will see about that ", said the first goat, and he put down his horns to fight.

" Stop! ", said the second goat. " If we fight, we shall both fall into the river and be drowned. Instead I have a plan- I shall lie down, and you may walk over me."

Then the wise goat lay down on the bridge, and the other goat walked lightly over him. So they passed each other, and went on their ways.ขอขอบคุณ: http://www.kidsgen.com

 

 

The Ugly Duckling

Once upon a time down on an old farm, lived a duck family, and Mother Duck had been sitting on a clutch of new eggs. One nice morning, the eggs hatched and out popped six chirpy ducklings. But one egg was bigger than the rest, and it didn't hatch. Mother Duck couldn't recall laying that seventh egg. How did it get there? TOCK! TOCK! The little prisoner was pecking inside his shell.

tale_en011_clip_image001.jpg" Did I count the eggs wrongly? " Mother Duck wondered. But before she had time to think about it, the last egg finally hatched. A strange looking duckling with gray feathers that should have been yellow gazed at a worried mother. The ducklings grew quickly, but Mother Duck had a secret worry.
The Ugly Duckling "I can't understand how this ugly duckling can be one of mine!" she said to herself, shaking her head as she looked at her last born. Well, the gray duckling certainly wasn't pretty, and since he ate far more than his brothers, he was outgrowing them. As the days went by, the poor ugly duckling became more and more unhappy. His brothers didn't want to play with him, he was so
clumsy, and all the farmyard folks simply laughed at him. He felt sad and lonely, while Mother Duck did her best to console him.

"Poor little ugly duckling!" she would say. "Why are you so different from the others?" And the ugly duckling felt worse than ever. He secretly wept at night. He felt nobody wanted him.

"Nobody loves me, they all tease me! Why am I different from my brothers?"

Then one day, at sunrise, he ran away from the farmyard. He stopped at a pond and began to question all the other birds. "Do you know of any ducklings with gray feathers like mine?" But everyone shook their heads in scorn.

"We don't know anyone as ugly as you." The ugly duckling did not lose heart, however, and kept on making inquiries. He went to another pond, where a pair of large geese gave him the same answer to his question. What's more, they warned him: "Don't stay here! Go away! It's dangerous. There are men with guns around here!" The duckling was sorry he had ever left the farmyard.

Then one day, his travels took him near an old countrywoman's cottage. Thinking he was a stray goose, she caught him.

"I'll put this in a hutch. I hope it's a female and lays plenty of eggs!" said the old woman, whose eyesight was poor. But the ugly duckling laid not a single egg. The hen kept frightening him.

"Just wait! If you don't lay eggs, the old woman will wring your neck and pop you into the pot!" And the cat chipped in: "Hee! Hee! I hope the woman cooks you, then I can gnaw at your bones!" The poor ugly duckling was so scared that he lost his appetite, though the old woman kept stuffing him with food and grumbling: "If you won't lay eggs, at least hurry up and get plump!"

"Oh, dear me!" moaned the now terrified duckling. "I'll die of fright first! And I did so hope someone would love me!"

Then one night, finding the hutch door ajar, he escaped. Once again he was all alone. He fled as far away as he could, and at dawn, he found himself in a thick bed of reeds. "If nobody wants me, I'll hid here forever." There was plenty a food, and the duckling began to feel a little happier, though he was lonely. One day at sunrise, he saw a flight of beautiful birds wing overhead. White, with long slender necks, yellow beaks and large wings, they were migrating south.

"If only I could look like them, just for a day!" said the duckling, admiringly. Winter came and the water in the reed bed froze. The poor duckling left home to seek food in the snow. He dropped exhausted to the ground, but a farmer found him and put him in his big jacket pocket.

"I'll take him home to my children. They'll look after him. Poor thing, he's frozen!" The duckling was showered with kindly care at the farmer's house. In this way, the ugly duckling was able to survive the bitterly cold winter.

However, by springtime, he had grown so big that the farmer decided: "I'll set him free by the pond!" That was when the duckling saw himself mirrored in the water.

"Goodness! How I've changed! I hardly recognize myself!" The flight of swans winged north again and glided on to the pond. When the duckling saw them, he realized he was one of their kind, and soon made friends.

"We're swans like you!" they said, warmly. "Where have you been hiding?"

"It's a long story," replied the young swan, still astounded. Now, he swam majestically with his fellow swans. One day, he heard children on the river bank exclaim: "Look at that young swan! He's the finest of them all!"

And he almost burst with happiness.ขอขอบคุณ: http://www.kidsgen.com

 

The Dog and The Shadow

นิทานเรื่อง สุนัขกับเงา

Once upon a time a dog met a piece of meat unexpectedly. He gripped the meat in this mouth and went straight home to eat. On his way home while he was crossing a bridge over a brook, he saw his own shadow reflected in the water beneath. He misunderstood that it was another dog with another piece of meat double his own in size. With cupidity he wanted that meat also, so barked at the dog in the water threateningly to get his larger piece. But as he opened his mouth, the piece of meat fell out and dropped into the water. He lost both of meat in the water and his own.

“If you grasp at the shadow you will lose the substance”

นิทานเรื่อง สุนัขกับเงา

นิทานเรื่อง The dog and The Shadow (สุนัขกับเงา)
Once upon a time a dog met a piece of meat unexpectedly.
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สุนัขตัวหนึ่งพบเนื้อชิ้นหนึ่งโดยมิคาดฝัน

He gripped the meat in this mouth and went straight home to eat.
มันคาบเนื้อชิ้นนั้นไว้ในปากและตรงรี่กลับบ้าน

On his way home while he was crossing a bridge over a brook, he saw his own shadow reflected in the water beneath.
ระหว่างทางกลับบ้าน ขณะที่มันกำลังข้ามสะพานเหนือลำธารสายเล็ก ๆ สายหนึ่ง มันก็เห็นเงาของมันเองสะท้อนอยู่ในน้ำเบื้องล่าง

He misunderstood that it was another dog with another piece of meat double his own in size.
มันเข้าใจผิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งที่มีเนื้ออีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าของมันที่อยู่ในปาก

With cupidity he wanted that meat also, so barked at the dog in the water threateningly to get his larger piece.
ด้วยความโลภ มันอยากได้เนื้อชิ้นนั้นเช่นกัน ดังนั้นมันจึงเห่าสุนัขที่อยู่ในน้ำอย่างเกรี้ยวกราด เพื่อที่จะได้เนื้อชิ้นที่ใหญ่กว่า

But as he opened his mouth, the piece of meat fell out and dropped into the water.
แต่ขณะที่มันอ้าปาก เนื้อก็ร่วงหล่นไปในน้ำ

He lost both of meat in the water and his own.
มันสูญเสียเนื้อทั้งสองชิ้นทั้งที่อยู่ในน้ำและของมันเอง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“If you grasp at the shadow you will lose the substance”
“ถ้าท่านไขว่คว้าเงาอย่างลุ่มหลง ท่านก็จะสูญเสียสาระสำคัญไป”

คำศัพท์น่ารู้ (vocabularies)
unexpectedly (adv.) = อย่างไม่คาดหวัง brook (n.) = ลำธาร, ห้วย
reflect (v.) = สะท้อนกลับ beneath (adv.) = อยู่ข้างล่าง
misunderstood (v.) = เข้าใจผิด cupidity (n.) = ความโลภ
threaten (v.) = คุกคาม, ข่มขู่ bark (v.) = เห่า

The Frogs Desiring a King

นิทานเรื่อง กบเลือกนาย

At a beautiful lake the frogs were living peacefully for a long long time, but one day some of them thought that they should have a King to overrule them all. Thus they made up their mind to sent ambassadors to Jupiter asking for the King.

Jupiter laughed at their request and cast down a huge Log into the lake. The frogs were frighten at the splash, and all rushed to the depth of the lake. But after they saw that the huge Log did not move, they swam to the top of the water again. They climbed upon the Log and dance on it carelessly.

After some time they began to recognize that the King Log was too inert, thus they sent ambassadors to Jupiter again to send over them another ruler. Then he sent an eel to rule them. As the frogs found out the eel did not suit them, they sent the ambassadors the third time to Jupiter to give them another King. This made him very angry, so he sent a big stork who eat the frogs day by day until there were none left. Then the frogs knew when too late.

“There is no ruler is better than cruel ruler.”

นิทานเรื่อง The Frogs Desiring a King (กบเลือกนาย)

นิทานเรื่อง กบเลือกนาย

At a beautiful lake the frogs were living peacefully for a long long time, but one day some of them thought that they should have a King to overrule them all.
ณ ทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่ง กบฝูงหนึ่งดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขมาเป็นเวลานานแสนนาน แต่แล้ววันหนึ่ง พวกมันบางตัวก็คิดว่าน่าจะมีกษัตริย์ปกครอง

Thus they made up their mind to sent ambassadors to Jupiter asking for the King.
ดังนั้นพวกมันจึงตัดสินใจส่งคณะทูตไปพบเทพจูปิเตอร์เพื่อขอกษัตริย์จากพระองค์

Jupiter laughed at their request and cast down a huge Log into the lake.
เทพจูปิเตอร์หัวเราะเยาะในคำขอร้องของพวกมัน แล้วก็โยนไม้ท่อนหนึ่งลงไปในทะเลสาบ

The frogs were frighten at the splash, and all rushed to the depth of the lake.
น้ำกระเด็นทำให้บรรดากบตกใจกลัว และต่างก็ดำดิ่งสู่ก้นทะเลสาบ

But after they saw that the huge Log did not move, they swam to the top of the water again.
แต่หลังจากที่พวกมันเห็นว่าซุงใหญ่ไม่เคลื่อนไหว พวกมันจึงว่ายกลับขึ้นมาเหนือน้ำอีกครั้ง

They climbed upon the Log and dance on it carelessly.
พวกมันปีนขึ้นไปบนท่อนซุงและเต้นรำอย่างไม่สนใจใยดี

After some time they began to recognize that the King Log was too inert, thus they sent ambassadors to Jupiter again to send over them another ruler.
หลังจากชั่วระยะเวลาหนึ่ง พวกมันก็เริ่มสำนึกว่าราชาขอนไม้นั้นไร้ชีวิตเกินไป ดังนั้นพวกมันจึงส่งคณะทูตไปพบเทพจูปิเตอร์อีกครั้งเพื่อจัดส่งผู้ปกครองคนใหม่มาให้แก่พวกมัน

Then he sent an eel to rule them.
จากนั้นพระองค์ก็ส่งปลาไหลลงมาปกครอง

As the frogs found out the eel did not suit them, they sent the ambassadors the third time to Jupiter to give them another King.
เมื่อพบว่าปลาไหลไม่เหมาะสมกับพวกมันอีก จึงส่งคณะทูตไปพบเทพจูปิเตอร์อีกเป็นครั้งที่สาม

This made him very angry, so he sent a big stork who eat the frogs day by day until there were none left. Then the frogs knew when too late.
ครั้งนี้ทำให้พระองค์ทรงพิโรธมาก พระองค์จึงส่งนกกระสาตัวใหญ่ลงมา เจ้านกกระสากินพวกกบวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งไม่เหลือรอดสักตัว กว่่าพวกกบจะรู้สึกตัวก็สายเสียแล้ว

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“There is no ruler is better than cruel ruler.”
“ไม่มีผู้ปกครองเสียเลยยังดีกว่ามีผู้ปกครองที่ทารุณโหดร้าย”

คำศัพท์น่ารู้ (vocabularies)
lake (n.) = ทะเลสาบ overrule (adj.) = ปกครอง
ambassador (n.) = นักการทูต laugh (v.) = หัวเราะ
huge (adj.) = ใหญ่โต recognize (v.) = สำนึก, ยอมรับ
eel (n.) = ปลาไหล stork (n.) = นกกระสา

 

 The Goose with The Golden Egg
Once upon a time a farmer going to the nest of his goose found there an egg all yellow and glittering. When he took it up it was as hearvy as lead. He took it home and soon found that it was an egg of pure gold. Every morning the same thing occurred, and he soon became rich by selling his eggs. As he grew rich he grew ; and thinking to get at once all the gold the goose give, he killed it and opened it only to find-nothing.


"Greed never gave anyone richness."
นิทานนานาชาติเรื่อง ห่านกับไข่ทองคำ
นิทานเรื่อง The Goose with The Golden Egg (ห่านกับไข่ทองคำ)
Once upon a time a farmer going to the nest of his goose found there an egg all yellow and glittering.
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ชาวนาคนหนึ่งได้ไปยังรังห่านของเขา แล้วพบไข่ฟองหนึ่งเป็นสีเหลืองส่องแสงแวววาว

When he took it up it was as heavy as lead.
เมื่อเขาหยิบมันขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันหนักพอๆ กับตะกั่ว

He took it home and soon found that it was an egg of pure gold.
เขานำมันกลับบ้านและทันใดก็พบว่ามันเป็นไข่ทองคำบริสุทธิ์

Every morning the same thing occurred, and he soon became rich by selling his eggs.
ทุกเช้าเหตุกาลเดียวกันก็เกิดขึ้น และในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นคนมั่งมีจากการขายไข่ทองคำ

As he grew rich he grew ; and thinking to get at once all the gold the goose give, he killed it and opened it only to find-nothing.
เมื่อเขายิ่งร่ำรวยขึ้นเขาก็ยิ่งโลภมากขึ้น และคิดหาทางที่จะได้ขายไข่ทั้งหมดที่ห่านสามารถให้ได้ในคราวเดียว เขาจึงฆ่ามัน ผ่าทองมัน แล้วเขาก็พบแต่ความว่างเปล่า

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
"Greed never gave anyone richness."
"ความโลภไม่เคยให้ความมั่งมีแก่ใคร"

คำศัพท์น่ารู้ (Vocabularies)
goose (n.) = ห่าน glitter (v.) = ส่องแสงสุกใส
heavy (adj.) = หนัก lead (n.) = ตะกั่ว
pure (adj.) = บริสุทธิ์ gold (n.) = ทองคำ
occur (v.) = เกิดขึ้น rich (adj.) = รวย
kill (v.) = ฆ่า greed (n.) = ความโลภ

The Hare and The Tortoise
นิทานอีสปเรื่อง กระต่ายป่ากับเต่า
One day in a big forest, a hare ridiculed a tortoise that he had the short legs and slow pace. When the tortoise heard that ridiculous words, he laughed and replied “I will beat you in a race, though you can run as fast as the wind.” The Hare believed in his speed and thought that it was simple impossible, so he assented to the proposal. They agreed that the fox should choose the course and fix the destination.
นิทานอีสปเรื่อง กระต่ายป่ากับเต่า
On the day appointed for the race the hare and the tortoise started together at the course which the fox chose. The tortoise never stopped for a moment. He went on with a slow but steady pace straight to the destination. The hare ran faster than the tortoise, but when he nearly reached the end of the course he lay down carelessly by the wayside and fell fast asleep. At last the hare awaked up and ran as fast as he could. When he reached the goal he saw the tortoise was comfortably dozing after his effort. The tortoise had been the winner already.

“Slow but steady can win the race”
นิทานอีสปเรื่อง กระต่ายป่ากับเต่า
เรื่อง The Hare and The Tortoise (กระต่ายป่ากับเต่า)
One day in a big forest, a hare ridiculed a tortoise that he had the short legs and slow pace.
วันหนึ่ง ณ ป่าใหญ่ กระต่ายป่าตัวหนึ่งเยาะเย้้ยถากถางเต่าว่าขาสั้นและเดินเชื่องช้า

When the tortoise heard that ridiculous words, he laughed and replied “I will beat you in a race, though you can run as fast as the wind.”
เมื่อเต่าได้ยินคำพูดเยาะเย้ยถากถางของกระต่ายมันก็หัวเราะและตอบกลับไปว่า “ข้าจะเอาชนะเจ้าในการวิ่งให้ได้ แม้ว่าเจ้าจะวิ่งเร็วพอ ๆ กับลมก็ตาม”

The Hare believed in his speed and thought that it was simple impossible, so he assented to the proposal.
กระต่ายป่าเชื่อมั่นในความเร็วของตัวเอง และคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นมันจึงยอมรับข้อเสนอนั้น

They agreed that the fox should choose the course and fix the destination.
พวกมันต่างตกลงกันว่าสุนัขจิ้งจอกควรจะเป็นผู้เลือกเส้นทางและกำหนดจุดมุ่งหมาย

On the day appointed for the race the hare and the tortoise started together at the course which the fox chose.
เมื่อถึงวันนัดหมายสำหรับการวิ่งแข่ง กระต่างป่าและเต่าก็เริ่มต้นพร้อมกันบนเส้นทางที่สุนัขจิ้งจอกเลือกไว้

The tortoise never stopped for a moment.
เต่าไม่เคยหยุดแม้ชั่วขณะเดียว

He went on with a slow but steady pace straight to the destination.
มันเดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอตรงไปยังจุดหมาย

The hare ran faster than the tortoise, but when he nearly reached the end of the course he lay down carelessly by the wayside and fell fast asleep.
กระต่ายป่าวิ่งเร็วกว่าเต่า แต่เมื่อใกล้ถึงปลายทาง มันกลับนอนลงที่ข้างทางอย่างประมาทเลินเล่อและผล็อยหลับไปอย่างรวดเร็ว

At last the hare awaked up and ran as fast as he could.
ในที่สุดกระต่ายก็ตื่นขึ้นและวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

When he reached the goal he saw the tortoise was comfortably dozing after his effort.
เมื่อมันมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเต่ากำลังม่อยหลับอย่างสบายหลังจากความมานะพยายามของมัน

The tortoise had been the winner already.
เต่าได้กลายเป็นผู้ชนะไปเรียบร้อย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“Slow but steady can win the race”
“แม้จะช้าแต่ถ้ามีความสม่ำเสมอก็สามารถชนะการแข่งขันได้”

คำศัพท์น่ารู้ (Vocabularies)
hare (n.) = กระต่ายป่า tortoise (n.) = เต่า
ridiculous (adj.) = น่าขัน appoint (v.) = นัดหมาย
destination (n.) = จุดหมาย awake (v.) = ตื่น
goal (n.) = เป้าหมาย comfort (adj.) = สะดวกสบาย
steady(adj.) =มั่นคงมสม่ำเสมอ effort(n.) = ความพยายาม
 
 
 
 
 The Wind and The Sun

นิทานเรื่อง ลมกับดวงอาทิตย์
One day the wind and the sun were disputing which was the stronger. Suddenly they saw a traveler coming down the road, and the sun said: “I see a way to decide our dispute. Whichever of us can cause that traveler to take off his cloak shall be regarded as the stronger. You begin.”
นิทานเรื่อง ลมกับดวงอาทิตย์
So the sun got behind a cloud. And the wind began to blow as hard as it could upon the traveler. But the harder he blew the more closely did the traveler wrap his cloak round him, till at last the wind had to give in despair.
นิทานเรื่อง ลมกับดวงอาทิตย์
Then the sun came out and shone in all his glory upon the traveler, who soon found it too hot to walk with his cloak on.

“ Kindness affects more than severity.”
นิทานเรื่อง ลมกับดวงอาทิตย์
นิทานเรื่อง The Wind and The Sun (ลมกับดวงอาทิตย์)
One day the wind and the sun were disputing which was the stronger.
วันหนึ่งลมกับดวงอาทิตย์โต้เถียงกันว่าใครมีกำลังมากกว่ากัน

Suddenly they saw a traveler coming down the road, and the sun said:
ทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นคนเดินทางคนหนึ่งกำลังเดินมาตามถนน แล้วดวงอาทิตย์ก็พูดขึ้นว่า

“I see a way to decide our dispute. Whichever of us can cause that traveler to take off his cloak shall be regarded as the stronger. You begin.”
“ข้าพบวิธีีที่จะตัดสินการโต้เถียงของเราแล้ว ไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้คนเดินทางผู้นั้นถอดเสื้อคลุมได้ จะถูกนับว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงกว่า ท่านเริ่มก่อนน่ะ”

So the sun got behind a cloud. And the wind began to blow as hard as it could upon the traveler.
ดังนั้นดวงอาิทิตย์จึงหลบไปอยู่หลังก้อนเมฆ แล้วลมก็เริ่มพัดคนเดินทางแรงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

But the harder he blew the more closely did the traveler wrap his cloak round him, till at last the wind had to give in despair.
แต่ิยิ่งลมพัดแรงเท่าไรคนเิดินทางก็ยิ่งคลุมร่างกายมิดชิดมากขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งในที่สุดลมก็หมดหวัง

Then the sun came out and shone in all his glory upon the traveler, who soon found it too hot to walk with his cloak on.
จากนั้นดวงอาทิตย์ก็ออกมาและส่องแสงสว่างเต็มกำลังไปยังคนเดินทางผู้นั้น ไม่นานเขาก็เริ่มรู้สึกร้อนเกินกว่าจะเดินต่อไปพร้อมกับถอดเสื้อคลุมออกด้วย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“ Kindness affects more than severity.”
“ความอ่อนโยนได้ผลกว่าความรุนแรง”

คำศัพท์น่ารู้ (vocabularies)
dispute (v.) = โต้เถียง suddenly (adv.) = อย่างทันทีทันใด
cloak (n.) = เสื้อคลุม behind (adj.) = ข้างหลัง
despair (v., n.) = สิ้นหวัง kindness (n.) = ความเอื้ออารี
wrap (v.) = ห่อ severity (n.) = ความรุนแรง


Androcles
นิทานเรื่อง แอนโดรเคิลส์
Once upon a time Androcles, a slave,escaped from his master to the forest. As he was walking around there he found a Lion lying down and moaning. He turned to flee but he saw the Lion did not pursue him, so he turned back and went straight to him. The Lion put out his bloody and swelled paw, so Androcles found a big thorn had got into it which was the cause of all the pain. He decided to pull out the thorn. Then the Lion was able to stand up again because the pain had gone. He licked the hand of Androcles to think him for his kindness. Afterwards the Lion took Androcles to his cave and brought him food every day.
One day both Androcles and the Lion were captured. Androcles was judged to be the food of the Lion. The Emperor also came to see the punishment. At the middle of the arena Androcles stood alone. Then the Lion was let loose from his cage. He ran straight to his food but as soon as he came near ho could remember that the poor victim was Androcles,his beloved friend. He licked his friend's hand and fawned upon him like a dog.
นิทานเรื่อง แอนโดรเคิลส์
The Emperor was surprised at this situation, so he called Androcles to him, Androcles told the Emperor the whole story. Afterthat he was freed and apologized, and the gratful Lion let looseto his forest.

“Gratitude is the sign of noble souls”
นิทานเรื่อง แอนโดรเคิลส์
นิทานเรื่อง Androcles (แอนโดรเคิลส์)
Once upon a time Androcles, a slave,escaped from his master to the forest.
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ทาสคนหนึ่งนามว่าแอนโดรเคิลส์ได้หลบหนีเจ้านายเข้าไปในป่า

As he was walking around there he found a Lion lying down and moaning.
เมื่อเขาเดินไปรอบๆ เขาก็พบสิงโตนอนร้องครวญครางอยู่

He turned to flee but he saw the Lion did not pursue him, so he turned back and went straight to him.
เขาหันหลังกลับไปเพื่อหนีแต่ เมื่อเห็นสิงโตไม่ได้ไล่ตาม เขาจึงกลับมาและตรงไปยังสิงโต

The Lion put out his bloody and swelled paw, so Androcles found a big thorn had got into it which was the cause of all the pain.
สิงโตกางอุ้งเท้าที่เต็มไปด้วยเลือดและบวมเป่งออก แอนโดรเคิลส์ก็พบว่ามีหนามอันใหญ่ตำอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดทั้งมวล

He decided to pull out the thorn.
เขาตัดสินใจดึงหนามออก

Then the Lion was able to stand up again because the pain had gone.
จากนั้นสิงโตก็สามารถลุกยืนได้อีกครั้ง และความเจ็บปวดก็หายไป

He licked the hand of Androcles to think him for his kindness.
มันเลียมือของแอนโดรเคิลส์เพื่อขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจ

Afterwards the Lion took Androcles to his cave and brought him food every day.
จากนั้นสิงโตก็ได้พาแอนโดรเคิลส์ไปที่ถ้ำของมันและหาอาหารมาให้เขาทุกวัน

One day both Androcles and the Lion were captured.
วันหนึ่งแอนโดรเคิลส์และสิงโตถูกจับตัวได้

Androcles was judged to be the food of the Lion.
แอนโดรเคิลส์ถูกตัดสินให้เป็นอาหารของสิงโต

The Emperor also came to see the punishment.
จักรพรรดิทรงเดินทางมาทอดพระเนตรการลงโทษด้วย

At the middle of the arena Androcles stood alone.
ที่กลางสังเวียนแอนโดรเคิลส์ยืนอยู่แต่เพียงผู้เดียว

Then the Lion was let loose from his cage.
แล้วสิงโตก็ถูกปล่อยออกมาจากกรง

He ran straight to his food but as soon as he came near ho could remember that the poor victim was Androcles,his beloved friend.
มันวิ่งตรงไปยังอาหารของมัน แต่ทันทีที่เข้าไปใกล้ๆ มันก็จำได้ว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายก็คือแอนโดรเคิลส์เพื่อนรัก

He licked his friend's hand and fawned upon him like a dog.
มันเลียมือของเพื่อนและประจบประแจงราวกับสุนัขอันแสนเชื่อง

The Emperor was surprised at this situation, so he called Androcles to him, Androcles told the Emperor the whole story.
จักรพรรดิประหลาดใจกับเหตุการณ์นี้มาก พระองค์จึงเรียกแอนโดรเคิลส์มาเข้าเฝ้า แอนโดรเคิลส์เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระองค์ฟัง

Afterthat he was freed and apologized, and the gratful Lion let looseto his forest.
จากนั้นเขาก็ถูกปล่อยให้เป็นอิสระ และได้รับการขอโทษ ส่วนสิงโตยอดกตัญญูก็ถูกปล่อยกลับเข้าป่าตามเดิม

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“Gratitude is the sign of noble souls”
“ความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์ของคนดี”

คำศัพท์น่ารู้ (vocabularies)
slave (n.) = ทาส escaped (v.) = หลบหนี
moaning (v.) = ร้องครวญคราง flee (v.) = หนี
pursue(v.) = ไล่ตาม swelled (v.) = บ่วมเป่ง
thorn (n.) = หนาม licked (v.) = เลีย
captured (v.) = จับได้ judged (v.) = ตัดสิน พิพากษา
emperor (n.) = จักรพรรดิ punishment (n.) = การลงโทษ
arena (n.) = สังเวียน victim (n.) = เหยื่อ ผู้เคราะห์ร้าย
fawned (v.) = เลียแข้งเลียขา กระดิกหาง
apologized (v.) = ขอโทษ
grateful (adj.) = กตัญญู
situation (n.) = สถานการณ์ เหตุการณ์

 

 
 
 
นิทานอีสปแปลไทยเทียบอังกฤษ(บรรทัดต่อบรรทัด)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments