วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ประภัสรา

วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ประภัสรา
 
 
 
 
 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสม์ เพื่อเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS INSTRUCTIONACTIVITIES BY USING

CONSTRUCTIVISM THEORY ENHANCING THE PROBLEM–SOLVING SKILL

OF MATTAYOMSUKSA III STUDENTS 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĉ
ประภัสรา โคตะขุน,
26 Aug 2010, 12:09
Comments