รูปแบบการสอน & วิจัยในชั้นเรียน

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Life in the UK

นานาสาระน่ารู้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Pla & Prin

กองทุนนมและผ้าอ้อมลูก

Tense

                                     Tense

 

A tense is a grammatical category that locates a situation in time, to indicate when the situation takes place. Some typical tenses are present, past, and future.
Tense can make finer distinctions than simple past-present-future; past tenses for example can cover general past, immediate past, or distant past, with the only difference between them being the distance on the timeline between the temporal reference points. Such distinctions are not precise: an event may be described in the remote past because it feels remote to the speaker, not because a set number of days have passed since it happened; it may also be remote because it is being contrasted with another, more recent, past event. This is similar to other forms of deixis such as this and that.
In absolute tense, as in English, tense indicates when the time of assertion, time of completion, or time of evaluation occurs relative to the utterance itself (time of utterance). In relative tense, on the other hand, tense is relative to some given event.
The number of tenses in a language may be disputed, because the term tense is often used to represent any combination of tense proper, aspect, and mood. In many texts the term "tense" may erroneously indicate qualities of uncertainty, frequency, completion, duration, possibility, or whether information derives from experience or hearsay (evidentiality). Tense differs from aspect, which encodes how a situation or action occurs in time rather than when. In many languages, there are grammatical forms which express several of these meanings (see tense–aspect–mood).
In languages which have tenses, they are normally usually indicated by a verb or modal verb. Some languages only have grammatical expression of time through aspect; others have neither tense nor aspect. Some East Asian isolating languages such as Chinese express time with temporal adverbs, but these are not required, and the verbs are not inflected for tense. In Slavic languages such as Russian a verb may be inflected for both tense and aspect together.

The Tenses

Things can happen now, in the future or in the past. The tenses show the time of an action or state of being as shown by a verb. The verb ending is changed (conjugated) to show what time it is referring to.
Time can be split into three periods The Present (what you are doing), The Past (what you did) and The Future (what you are going to do, or hope / plan to do ).
The tenses we use to show what time we are talking about are split into the Simple, Continuous and Perfect tenses.
In English we use two tenses to talk about the present and six tenses to talk about the past. There are several ways to talk about the future some of which use the present tenses, these are:

Simple Tenses

The simple tenses are used to show permanent characteristics of people and events or what happens regularly, habitually or in a single completed action.

Continuous Tenses

The continuous tenses are used when talking about a particular point in time.

Perfect Tenses

Sometimes you need to give just a little bit more information about an action or state...and that is where the perfect tenses come in.
The perfect tenses are used when an action or situation in the present is linked to a moment in the past. It is often used to show things that have happened up to now but aren't finished yet or to emphasize that something happened but is not true anymore. When they end determines which of them you use.
Perfect tenses are never used when we say when something happened i.e. yesterday, last year etc. but can be used when discussing the duration of something i.e. often, for, always, since etc..

The Future Tenses

Discussing the future in English can seem complicated.The present simple, present continuous, present perfect simple and the present perfect continuous can all be used and often it is possible to use more than one structure, but have the same meaning.
Table of English Tenses
tense Affirmative/Negative/Question Use Signal Words
Simple Present A: He speaks.
N: He does not speak.
Q: Does he speak?
 • action in the present taking place once, never or several times
 • facts
 • actions taking place one after another
 • action set by a timetable or schedule
always, every …, never, normally, often, seldom, sometimes, usually
if sentences type I (If I talk, …)
Present Progressive A: He is speaking.
N: He is not speaking.
Q: Is he speaking?
 • action taking place in the moment of speaking
 • action taking place only for a limited period of time
 • action arranged for the future
at the moment, just, just now, Listen!, Look!, now, right now
Simple Past A: He spoke.
N: He did not speak.
Q: Did he speak?
 • action in the past taking place once, never or several times
 • actions taking place one after another
 • action taking place in the middle of another action
yesterday, 2 minutes ago, in 1990, the other day, last Friday
if sentence type II (If I talked, …)
Past Progressive A: He was speaking.
N: He was not speaking.
Q: Was he speaking?
 • action going on at a certain time in the past
 • actions taking place at the same time
 • action in the past that is interrupted by another action
when, while, as long as
Present Perfect Simple A: He has spoken.
N: He has not spoken.
Q: Has he spoken?
 • putting emphasis on the result
 • action that is still going on
 • action that stopped recently
 • finished action that has an influence on the present
 • action that has taken place once, never or several times before the moment of speaking
already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now
Present Perfect Progressive A: He has been speaking.
N: He has not been speaking.
Q: Has he been speaking?
 • putting emphasis on the course or duration (not the result)
 • action that recently stopped or is still going on
 • finished action that influenced the present
all day, for 4 years, since 1993, how long?, the whole week
Past Perfect Simple A: He had spoken.
N: He had not spoken.
Q: Had he spoken?
 • action taking place before a certain time in the past
 • sometimes interchangeable with past perfect progressive
 • putting emphasis only on the fact (not the duration)
already, just, never, not yet, once, until that day
if sentence type III (If I had talked, …)
Past Perfect Progressive A: He had been speaking.
N: He had not been speaking.
Q: Had he been speaking?
 • action taking place before a certain time in the past
 • sometimes interchangeable with past perfect simple
 • putting emphasis on the duration or course of an action
for, since, the whole day, all day
Future I Simple A: He will speak.
N: He will not speak.
Q: Will he speak?
 • action in the future that cannot be influenced
 • spontaneous decision
 • assumption with regard to the future
in a year, next …, tomorrow
If-Satz Typ I (If you ask her, she will help you.)
assumption: I think, probably, perhaps
Future I Simple (going to) A: He is going to speak.
N: He is not going to speak.
Q: Is he going to speak?
 • decision made for the future
 • conclusion with regard to the future
in one year, next week, tomorrow
Future I Progressive A: He will be speaking.
N: He will not be speaking.
Q: Will he be speaking?
 • action that is going on at a certain time in the future
 • action that is sure to happen in the near future
in one year, next week, tomorrow
Future II Simple A: He will have spoken.
N: He will not have spoken.
Q: Will he have spoken?
 • action that will be finished at a certain time in the future
by Monday, in a week
Future II Progressive A: He will have been speaking.
N: He will not have been speaking.
Q: Will he have been speaking?
 • action taking place before a certain time in the future
 • putting emphasis on the course of an action
for …, the last couple of hours, all day long
Conditional I Simple A: He would speak.
N: He would not speak.
Q: Would he speak?
 • action that might take place
if sentences type II
(If I were you, I would go home.)
Conditional I Progressive A: He would be speaking.
N: He would not be speaking.
Q: Would he be speaking?
 • action that might take place
 • putting emphasis on the course / duration of the action
Conditional II Simple A: He would have spoken.
N: He would not have spoken.
Q: Would he have spoken?
 • action that might have taken place in the past
if sentences type III
(If I had seen that, I would have helped.)
Conditional II Progressive A: He would have been speaking.
N: He would not have been speaking.
Q: Would he have been speaking?
 • action that might have taken place in the past
 • puts emphasis on the course / duration of the action
Tense คือ รูปของคำกริยาที่บอกเวลาของการกระทำ ในภาษาอังกฤษการกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันจะใช้รูปของคำกริยาที่แตกต่างกัน เช่น
1. I am playing football now. ( ฉันกำลังเล่นฟุตบอล )
2. I played football yesterday. ( ฉันเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้ )
ในประโยคที่ 1 รูปของคำกริยาคือ am playing บอกให้รู้ว่าการเล่นฟุตบอลกำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดประโยคนี้ออกมา
ในประโยคที่ 2 รูปของคำกริยาคือ played บอกให้รู้ว่าการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ชนิดของ Tense

Tense แบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ คือ
1. Present Tense ใช้กับการกระทำที่เป็นปัจจุบัน
2. Past Tense ใช้กับการกระทำที่เป็นอดีต
3. Future Tense ใช้กับการกระทำที่เป็นอนาคต
แต่ละ Tense ใหญ่แบ่งออกเป็น 4 Tense ย่อย จึงมีทั้งหมด 12 Tense ดังนี้
โครงสร้างของ Tense

ทั้ง 12 Tense ย่อยมีโครงสร้างของประโยคดังนี้
Present Tense
1. Present Simple Tense S + V.1
2. Present Progressive Tense S + is ,am , are + V.1 เติม ing
3. Present Perfect Tense S + have , has + V.3
4. Present Perfect Progressive Tense S + have , has + been + V.1 เติม ing
Past Tense
1. Past Simple Tense S + V.2
2. Past Progressive Tense S + was , were + V.1 เติม ing
3. Past Perfect Tense S + had + V.3
4. Past Perfect Progressive Tense S + had + been + V.1 เติม ing
Future Tense
1. Future Simple Tense S + will , shall +V.1
2. Future Progressive Tense S + will, shall + be + V.1 เติม ing
3. Future Perfect Tense S + will , shall + have , has + V.3
4. Future Perfect Progressive Tense S +will , shall + have + been + V.1 เติม ing

Present Simple Tense
เมื่อต้องการแต่งประโยคใน Present Simple Tense ให้มีความหมายเชิงคำถาม ทำได้ด้วยการนำ do หรือ does มาวางไว้หน้าประโยค และตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างของประโยคดังนี้
โครงสร้าง: Do / Does + Subject + Verb 1? (Do / Does + ประธาน + กริยาช่องที่ 1)
ตัวอย่าง:
1. Does he walk to school? (เขาเดินไปโรงเรียนใช่หรือไม่)
-Yes, he does. (ใช่ เขาเดินไปโรงเรียน) /
No, he doesn’t. ( ไม่ใช่ เขาไม่ได้เดินไปโรงเรียน )
เมื่อต้องการแต่งประโยคใน Present Simple Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธ ทำได้ด้วยการใช้ Verb to do มาช่วย มีหลักการใช้ดังนี้
do ใช้กับประธานพหูพจน์ และ I กับ you
does ใช้กับประธานเอกพจน์ ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Subject + do / does + not + Verb 1
(ประธาน + do / does + not + กริยาช่องที่ 1)
ตัวอย่าง:
1. I do not (don’t) go to school by car. (ฉันไม่ไปโรงเรียนโดยรถยนต์)
2. He does not (doesn’t) walk to school. (เขาไม่เดินไปโรงเรียน)

หลักการใช้ Present Simple Tense


1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นความจริงตลอดไปหรือเป็นความจริงตามธรรมชาติ เช่น
1. The sun rises in the east.( พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก )
2. Fire is hot. (ไฟร้อน)

วิดีโอ YouTube


Present Progressive Tense
ประโยค Present Progressive Tense เชิงบอกเล่า
โครงสร้าง: Subject + is, am, are + Verb 1 ing.
(ประธาน + is, am, are + กริยาช่อง 1 เติม ing.)
ตัวอย่าง:
1. Somchai is sleeping. (สมชายกำลังนอนหลับ)
2. I am playing football. (ฉัน กำลังเล่น ฟุตบอล)
ประโยค Present Progressive Tense เชิงคำถามและการตอบ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Present Progressive Tense ให้มีความหมาย เชิงคำถามให้นำ Verb to be มาวางไว้หน้าประโยค และตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Is, Am, Are + Subject + Verb 1 ing. ? (Is, Am, Are +ประธาน + V.1 เติม ing?) ตัวอย่าง:
1. Is Somchai sleeping? (สมชายกำลังนอนหลับใช่หรือไม่)
-Yes, he is. (ใช่ เขากำลังนอนหลับ) / No, he isn’t. (ไม่เขาไม่ได้กำลังนอนหลับ)
หลักการใช้ Present Progressive Tense
1. ใช้กับการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เช่น
1.1 I am studying English. (ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษ)
1.2 Somchai is sleeping. (สมชายกำลังนอนหลับ)
1.3 They are watching TV. (พวกเขากำลังดูโทรทัศน์)

วิดีโอ YouTube


Present Perfect Tense
ประโยค Present Perfect Tense เชิงบอกเล่า
( ประธาน + have , has + กริยาช่อง 3 )

ตัวอย่าง :
1. I have studied English for 5 years.( ฉันเรียนภาษาอังกฤษมา 5 ปีแล้ว )

2. He has lived in Bangkok since 1990.( เขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 )
ประโยค Present Perfect Tense เชิงปฏิเสธ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Present Perfect Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้เติม not หลัง Verb to have ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
( ประธาน + have , has + not + กริยาช่อง 3 )
ตัวอย่าง :
1. I have not studied English for 5 years.( ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาไม่ถึง 5 ปี )
2. He has not lived in Bangkok since 1990.( เขาไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 )

ประโยค Present Perfect Tense เชิงคำถามและการตอบ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Present Perfect Tense ให้มีความหมาย เชิงคำถามให้นำ Verb to have มาวางไว้หน้าประโยค
และตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
(Have, Has + ประธาน + กริยาช่อง 3 ? )

ตัวอย่าง :
1.Have you studied English for 5 years ?( คุณเรียนภาษาอังกฤษมา 5 ปีแล้วใช่หรือไม่ )

-Yes, I have. ( ใช่ ฉันเรียนภาษาอังกฤษมา 5 ปีแล้ว )

-No, I haven’t. ( ไม่ ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาไม่ถึง 5 ปี )
2. Has he lived in Bangkok since 1990 ?( เขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ใช่หรือไม่ )
-Yes, he has. (ใช่ เขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 )
-No, he hasn’t. ( ไม่ เขาไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 )
หลักการใช้ Present Perfect Tense
1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต และเหตุการณ์นั้นยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น
Somchai has studied English for 5 years. ( สมชายเรียนภาษาอังกฤษมา 5 ปีแล้ว ขณะนี้ก็ยังเรียนอยู่ )
I have worked in this company since 1990. ( ฉันทำงานในบริษัทนี้ตั้งแต่ปี 1990 ขณะนี้ก็ยังทำอยู่ )
2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เคยหรือไม่เคยทำในอดีต ซึ่งมิได้บ่งบอกเวลาที่แน่นอนเอาไว้ และมักจะมีคำวิเศษณ์ คือ ever, never, once, twice
มาใช้ร่วมเสมอ เช่น
- I have never seen him before. ( ฉันไม่เคยเห็นเข้ามาก่อน )
- Have you ever been abroad ?( คุณเคยไปต่างประเทศหรือเปล่า )
- She has been to Bangkok twice. ( หล่อนเคยไปกรุงเทพฯ 2 ครั้ง )

วิดีโอ YouTube


Present Perfect Progressive Tense
ประโยค Present Perfect Progressive Tense เชิงบอกเล่า
โครงสร้าง: Subject + have, has + been + V.1 ing
(ประธาน + have, has + been + V.1 เติม ing)
ตัวอย่าง:
1. He has been speaking for 3 hours. (เขาพูดมา 3 ชั่วโมงแล้ว)
ประโยค Present Perfect Progressive Tense เชิงคำถามและการตอบ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Present Perfect Progressive Tense ให้มีความหมาย เชิงคำถามให้นำ Verb to have มาวางไว้หน้าประโยค และตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Have, has + Subject +been + Verb 1 ing?
(Have, Has + ประธาน + been + กริยาช่อง 1 เติม ing?)
ตัวอย่าง:
1. Has he been speaking for 3 hours? (เขาพูดมาตลอด 3 ชั่วโมงใช่หรือไม่)
-Yes, he has. (ใช่ เขาพูดมาตลอด 3 ชั่วโมง) /
No, he hasn’t. (ไม่ เขาพูดมาไม่ถึง 3 ชั่วโมง)
ประโยค Present Perfect Progressive Tense เชิงปฏิเสธ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Present Perfect Progressive Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้เติม not หลัง Verb to have ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Subject + have, has + not + been + Verb 1 ing
(ประธาน+have, has + not + been+ กริยาช่อง 1 เติม ing)
ตัวอย่าง:
1. He has not been speaking for 3 hours. (เขาพูดมาไม่ถึง 3 ชั่วโมง)
หลักการใช้ Present Perfect Progressive Tense
1. ใช้กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินต่อไปอีกในอนาคต (Present Perfect Progressive Tense ใช้เหมือน Present Perfect Tense ต่างกันแต่เพียงว่า Present Perfect Progressive Tense เน้นความต่อเนื่องไปถึงอนาคต)

Past Simple Tense
หลักการใช้ Past Simple Tense
ใช้เมื่อการกระทำ และสถานภาพ นั้นเกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงแล้วในอดีต
I went to Bangkok yesterday.
I played football 2 years ago.

ประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามมีกริยาช่วยที่ใช้คือ
และกริยาแท้ต้องกลับมาเป็นกริยาช่องที่ 1

I did not go to Bangkok yesterday.
Did you go To Bangkok yesterday?

คำแสดง
Past Simple Tense
มีดังนี้ ago, last week, last month, last year, yesterday , last night
a long time , the day before yesterday

หมายเหตุ กริยาที่เปลี่ยนจากช่องที่
1 เป็นช่องที่ 2โดยการเติม "ed"เราเรียกว่ากริยาปกติ(regular verbs)
ส่วนกริยาอปกติ(Irregular Verbs) คือกริยาที่มีการเปลี่ยนรูป
หลักการเติม-ed ที่กริยา
1.เติมedในกริยาช่องที่ 1
open-opened
check-checked
2.ถ้ากริยาช่องที่1ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วให้เติมเพียง d
like-liked
love-loved
3.ถ้ากริยาช่องที่ 1ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน yเป็น iแล้วเติมed
try-tried
carry-carried
4.ถ้ากริยาช่องที่ 1ลงท้ายด้วยy แต่หน้า yเป็นสระ ให้เติม ed ได้ทันที
play-played
stay-stayed
5. ถ้ากริยาช่องที่ 1มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว ลงท้ายด้วย
พยัญชนะตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะอีก 1ตัวก่อนเติมed
fit-fitted
beg-begged
6. ถ้ากริยาช่องที่ 1 มี 2 พยางค์ ถ้าเสียงหนักที่พยางค์หลังที่มีสระและ
พยัญชนะตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะอีก 1 ตัว ก่อนเติมed
admit-admitted
prefer-preferred
ถ้าเสียงหนักที่พยางค์หน้าเติม ed ได้เลย
limit-limited
offer-offered


Past Progressive Tense
ประโยค Past Progressive Tense เชิงบอกเล่า
โครงสร้าง: Subject + was, were + V.1 ing (ประธาน + was, were + กริยาช่องที่ 1 เติม ing)
ตัวอย่าง:
1. I was playing football at 4 pm. yesterday.
(ฉันกำลังเล่นฟุตบอลตอน 4 โมงเย็นเมื่อวานนี้)
2. She was watching TV at 6 pm. yesterday.
(หล่อนกำลังดูโทรทัศน์ตอน 6 โมงเย็นเมื่อวานนี้)
ประโยค Past Progressive Tense เชิงคำถามและการตอบ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Past Progressive Tense ให้มีความหมาย เชิงคำถามให้นำ Verb to be มาวางไว้หน้าประโยคและตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Was, were + Subject + Verb 1 ing?
(Was, Were + ประธาน + กริยาช่อง 1 เติม ing?)
ตัวอย่าง:
1. Was she watching TV at 6 pm. yesterday?
(หล่อนกำลังดูโทรทัศน์ตอน 6 โมงเย็นวานนี้ใช่หรือไม่)
- Yes, she was. (ใช่หล่อนกำลังดูโทรทัศน์) /No, she wasn’t (ไม่หล่อนไม่ได้กำลังดูโทรทัศน์)
ประโยค Past Progressive Tense เชิงปฏิเสธ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Past Progressive Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้นำ not
มาเติมหลัง Verb to be ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Subject + was, were + not + Verb1 ing.
(ประธาน + was, were + not + กริยาช่องที่ 1 เติม ing)
ตัวอย่าง:
1. I was not (wasn’t) playing football at 4 pm. yesterday.
(ฉันกำลังเล่นฟุตบอลตอน 4 โมงเย็นวานนี้)
2. She was not watching TV at 6 pm. yesterday.
(หล่อนกำลังดูโทรทัศน์ตอน 6 โมงเย็นเมื่อวานนี้)
หลักการใช้ Past Progressive Tense
1. ใช้กับเหตุการณ์ทีกำลังเกิดขึ้น ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น
- I was cleaning my room at 9 o’clock yesterday.
(ฉันกำลังทำความสะอาดห้องตอน 9 โมงเมื่อวานนี้)
- They were reading newspaper at 8 o’clock yesterday.
(เขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ตอน 8 โมงเมื่อวานนี้)


Past Perfect Tense
โครงสร้าง = had + กริยาช่อง 3
1.ใช้คู่กับ past simple ใน 2 เหตุการณ์อดีต คือ เหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนและเสร็จเรียบร้อยแล้วในอดีตใช้ past perfect
ถ้ากำลังดำเนินอยู่ใช้ past continuous ดังกล่าวมาแล้ว และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลังใช้ past simple tense สังเกตจากตัวเชื่อม before,after,when เช่น
-The results of the final examiation were better than he had expected
-My teacher arrived after I had waited for ten minutes
-The dog had killed the cat before we could save it.
-I had heard nothing of what happened until you told me.
2.ใช้แทน present perfect ในการเปลี่ยน direct speech ให้เป็น indirect speech
เช่น -Tom said , "I have finished my work."
=Tom said that he had finished his work.
3.ใช้กับ if-clause แบบ3คือ if-ciause เป็น past paefect ,main - clause เป็น future perfect in the past เช่น
-I could have lent you some money if I hadn't spent everything.

Past Perfect Progressive Tense
ประโยค Past Perfect Progressive Tense เชิงบอกเล่า
โครงสร้าง: Subject + had + been + V.1 ing (ประธาน + had + been + กริยาช่อง 1 เติม ing)
ตัวอย่าง: 1. They had been playing football for three hours.
(เขาทั้งหลายได้เล่นฟุตบอลโดยไม่หยุดมา3 ชั่วโมงแล้ว)
2. It had been raining for five hours.
(ฝนได้ตกโดยไม่หยุดมาเป็นเวลา 5 ชั่วโมงแล้ว)
ประโยค Past Perfect Progressive Tense เชิงเชิงคำถามและการตอบ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Past Perfect Progressive Tense ให้มีความหมาย เชิงคำถาม ให้นำ Verb to have มาวางไว้หน้าประโยค และตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Had + Subject + been + Verb 1 ing?
(Had + ประธาน + been + กริยาช่อง 1 เติม ing?)
ตัวอย่าง: 1. Has they been playing football for three hours?
(เขาทั้งหลายได้เล่นฟุตบอลมาตลอด 3 ชั่วโมงใช่หรือไม่)
-Yes, they had. (ใช่ เขาทั้งหลายเล่นมา 3 ชั่วโมงแล้ว) / No, they hadn’t. (ไม่ เขาทั้งหลายเล่นมาไม่ถึง )
ประโยค Past Perfect Progressive Tense เชิงปฏิเสธ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Past Perfect Progressive Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้เติม not หลัง Verb to have ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Subject + had + not + been + V.1 ing
(ประธาน + had + not + been + กริยาช่อง 1 เติม ing )
ตัวอย่าง: 1. They had not (hadn’t) been playing football for three hours.(เขาทั้งหลายเล่นฟุตบอลมาไม่ถึง 3 ชั่วโมง)
หลักการใช้ Past Perfect Progressive Tense
1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำ 2 อย่างที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้วทั้ง 2 เหตุการณ์ ดังนี้ - เหตุการณ์ใดเกิดก่อนใช้ Past Perfect Progressive Tense
- เหตุการณ์ใดเกิดหลังใช้ Past Simple Tense
เช่น
1. He had been sleeping for 30 minutes before we woke him up.
(เขาได้นอนหลับมา 30 นาทีก่อนที่เราจะปลุกเขา)
Future Simple Tense

ประโยค
Future Perfect Progressive Tense เชิงบอกเล่า
โครงสร้าง: Subject + will, shall + have + been + V.1 ing
(ประธาน+ will shall +have +been + กริยาช่อง 1 เติม ing)
ตัวอย่าง: 1. She will have been playing tennis. (หล่อนคงจะเล่นเทนนิสอยู่)
2. They will have been cooking. (เขาทั้งหลายคงจะทำอาหารอยู่)
ประโยค Future Simple Tense เชิงเชิงคำถามและการตอบ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Simple Tense ให้มีความหมาย เชิงคำถามให้นำ will หรือ shall มาวางไว้หน้าประโยค และตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Will, Shall + Subject + verb 1? (Will, Shall + ประธาน + กริยาช่อง 1?)
ตัวอย่าง: 1. Shall you go to Chiang mai tomorrow? (คุณจะไปเชียงใหม่วันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่)
- Yes, I shall. (ใช่ฉันจะไป) /
No, I shan’t. (ไม่ฉันจะไม่ไป)
ประโยค Future Simple Tense เชิงปฏิเสธ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Simple Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้เติม not หลัง will หรือ shall ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Subject + will, shall + not + V.1 (ประธาน + will, shall + not + กริยาช่อง 1)
ตัวอย่าง: 1. I shall not (shan’t) go to Chiang mai tomorrow.
(ฉันจะไม่ไปเชียงใหม่วันพรุ่งนี้)
หลักการใช้ Future Simple Tense


1. ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
- My father will go to America next month. (พ่อของฉันจะไปอเมริกาเดือนหน้า)
- I shall play football tomorrow afternoon. (ฉันจะเล่นฟุตบอลบ่ายวันพรุ่งนี้)
Future Progressive Tense
ประโยค Future Progressive Tense เชิงบอกเล่า
โครงสร้าง: Subject + will, shall + be + V.1 ing
(ประธาน + will, shall + be + กริยาช่อง 1 เติม ing)
ตัวอย่าง: 1. She will be playing tennis.( หล่อนจะกำลังเล่นเทนนิสอยู่ )
2. They will be cooking.( เขาทั้งหลายจะกำลังทำอาหารอยู่ )
ประโยค Future Progressive Tense เชิงเชิงคำถามและการตอบ


เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Progressive Tense ให้มีความหมาย เชิงคำถามให้นำ will หรือ shall มาวางไว้หน้าประโยค และตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Will, Shall + Subject + be + verb 1 ing?
(Will, Shall + ประธาน + be + กริยาช่อง 1 เติม ing?)
ตัวอย่าง: 1. Will she be playing tennis? (หล่อนจะกำลังเล่นเทนนิสอยู่ใช่หรือไม่)
- Yes, she will. (ใช่ หล่อนจะเล่นอยู่) /
No, she won’t. (ไม่ หล่อนจะไม่เล่นอยู่)
ประโยค Future Progressive Tense เชิงปฏิเสธ


เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Progressive Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้เติม not หลัง will หรือ shall ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Subject + will, shall + not + be + V.1 ing
(ประธาน + will, shall + not + be + กริยาช่อง 1 เติม ing)
ตัวอย่าง: 1. She will not (won’t) be playing tennis. (หล่อนจะไม่กำลังเล่นเทนนิสอยู่)
หลักการใช้ Future Progressive Tense


1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนหลังกันในอนาคต ดังนี้
- เหตุการณ์ใดเกิดก่อนใช้ Future Progressive Tense
- เหตุการณ์ใดเกิดทีหลังใช้ Present Simple Tense เช่น
1. He will be reading when I visit him. (เขาจะอ่านหนังสืออยู่เมื่อผมไปเยี่ยมเขา)


Future Perfect Tense
ประโยค Future Perfect Tense เชิงบอกเล่า
โครงสร้าง: Subject + will, shall + have + V.3
(ประธาน + will, shall + have + กริยาช่อง 3)
ตัวอย่าง: 1. She will have gone. (หล่อนคงจะไปแล้ว)
2. They will have cooked. (เขาทั้งหลายคงจะทำอาหารแล้ว)
ประโยค Future Perfect Tense เชิงเชิงคำถามและการตอบ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Perfect Tense ให้มีความหมาย เชิงคำถามให้นำ will หรือ shall มาวางไว้หน้าประโยค และตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Will, Shall + Subject + have + verb 3?
(Will, Shall + ประธาน + have + กริยาช่อง 3?)
ตัวอย่าง: 1. Will she have gone? (หล่อนคงจะไปแล้ว ใช่หรือไม่)
- Yes, she will. (ใช่ หล่อนคงจะไปแล้ว) /
No, she won't. (ไม่ หล่อนคงจะไม่ไป)
2. Will they have cooked? (เขาทั้งหลายคงจะทำอาหารแล้วใช่หรือไม่)
- Yes, they will. (ใช่ เขาทั้งหลายคงจะทำแล้ว) /
No, they won’t. (ไม่ เขาทั้งหลายคงจะไม่ทำ)
ประโยค Future Perfect Tense เชิงปฏิเสธ


เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Perfect Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้เติม not หลัง will หรือ shall ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Subject + will, shall + not + have + V.3
(ประธาน + will, shall + not + have + กริยาช่อง 3)
ตัวอย่าง: 1. She will not (won’t) have gone. (หล่อนคงจะไม่ไปแล้ว)
หลักการใช้ Future Perfect Tense


ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคต ดังนี้
- เหตุการณ์ใดเกิดก่อนใช้ Future Perfect Tense
- เหตุการณ์ใดเกิดทีหลังใช้ Present Simple Tense
เช่น 1. The film will have started before we reach the theater.
(ภาพยนตร์คงจะเริ่มฉายก่อนที่พวกเราจะไปถึง)
Future Perfect Progressive Tense

ประโยค
Future Perfect Progressive Tense เชิงบอกเล่า
โครงสร้าง: Subject + will, shall + have + been + V.1 ing
(ประธาน+ will shall +have +been + กริยาช่อง 1 เติม ing)
ตัวอย่าง: 1. She will have been playing tennis. (หล่อนคงจะเล่นเทนนิสอยู่)
2. They will have been cooking. (เขาทั้งหลายคงจะทำอาหารอยู่)
ประโยค Future Perfect Progressive Tense เชิงเชิงคำถามและการตอบ

เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Perfect Progressive Tense ให้มีความหมาย เชิงคำถามให้นำ will หรือ shall มาวางไว้หน้าประโยคและตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Will, Shall + Subject + have + been + V.1 ing?
(Will, Shall +ประธาน + have + been + กริยาช่อง1 เติม ing)
ตัวอย่าง: 1. Will she have been playing tennis ?( หล่อนคงจะเล่นเทนนิสอยู่ใช่หรือไม่ )
- Yes, she will. (ใช่ หล่อนคงจะเล่นอยู่) /
No, she won’t. (ไม่ หล่อนคงจะไม่เล่นอยู่)ประโยค Future Perfect Progressive Tense เชิงปฏิเสธ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Perfect Progressive Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้เติม not+ หลัง will หรือ shall ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
โครงสร้าง: Subject + will, shall + not +have + been +V.1 ing
(ประธาน + will, shall + not + have + been + กริยาช่อง 1 เติม ing)
ตัวอย่าง: 1. She will not (won’t) have been playing tennis. (หล่อนคงจะไม่เล่นเทนนิสอยู่)
หลักการใช้ Future Perfect Progressive Tense
ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนหลังกันในอนาคตแต่เน้นความต่อเนื่องของการกระทำ ดังนี้
- เหตุการณ์ใดเกิดก่อนใช้ Future Perfect Progressive Tense
- เหตุการณ์ใดเกิดทีหลังใช้ Present Simple Tense
เช่น
1. He will have been reading for two hours when I visit him.
(เขาคงจะอ่านหนังสืออยู่เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว เมื่อผมไปเยี่ยมเขา)

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments