ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ

 
 
 
ปี 2555 - 2552
1การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนที่พักแบบระยะยาวสำหรับผู้เกษียณอายุชาวยุโรปและอเมริกาเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ = A feasibility study on investment in long stay for retired Europeans and americans in Chiang Mai province / เรณู โฮร์เนอร์ / 2555 /Full Text
2ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนวิชัยวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ = Parent satisfaction towards service marketing mix of Wichai Wittaya School, Chiang Mai Province / จันทวรรณ โพธิ์ภักดี / 2555 /Full Text
3ความพึงพอใจของพนักงานรายวันต่อการทำงานในบริษัท ฮานา ไมโครอิเลคทรอนิคส์ จำกัด จังหวัดลำพูน = Job satisfaction of daily-paid labors towards HANA Microelectronics Public Company Limited, Lamphun Province / เดชา กาศแสวง / 2555 /Full Text
4ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของงานซ่อมบำรุงระบบสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) = Customer satisfaction towards service quality of communication equipment and system maintenance division, The Provincial Electricity Authority of Region 1 (South) / ผดุงศักดิ์ สายสระสรง / 2555 /Full Text
5ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในคำแนะนำจากเว็บบอร์ดบลูแพลเน็ตและการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้ใช้เว็บ = Relationship between trust on advice from BluePlanet webboard and travelling decision of website users / รัชดา ตันบุญเฮง / 2555 /Full Text
6ความสุขในการทำงานของทหารปฏิบัติหน้าที่ ณ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Happiness at work of soldiers stationed at The Royal Border Patrol Development Project, Ban Pang Khang, Pang Mapha Distict, Mae Hong Son Province / ปริญญา ปัญญาวงศ์ / 2555 /Full Text
7ทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อบรรจุภัณฑ์บรรจุโยเกิร์ต = Attitudes of consumers in Bangkok district towards yogurt packages / ธนากร ชาตินราสิน / 2555 /Full Text
8ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายพัฒนาการตลาด ของบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด = Motivation factors of marketing development employees of Diageo Moet Hennessy (Thailand) Company Limited / วรพล คำติ / 2555 /Full Text
9ปัจจัยที่มีผลต่อแพทย์ประจำโรงพยาบาลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกสั่งยาในกลุ่มยารักษาโรคความจำเสื่อมจากอัลไซเมอร์ = Factors affecting doctors of hospitals in Mueang Chiang Mai District towards choosing a Prescription in Anti-Alzheimer dementia drug group / ธีรารัตน์ จันทร์ศรี / 2555 /Full Text
10พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อทองคำรูปพรรณในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Purchasing behavior of consumers towards styled gold in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / รัถยา เศรษฐวุฒิไกร / 2555 /Full Text1กระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครต่อการซื้อยางรถยนต์ = Decision making process of consumers in Bangkok towards purchasing passenger car tires / วรวิทย์ เผือกวัฒนะ / 2554 /Full Text
2กระบวนการตัดสินใจของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก = Decision process of employees of companies in 304 industrial park, Prachin Buri province towards purchasing computer notebooks / วรวุฒิ ทีปกรวรกุล / 2554 /Full Text
3กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด = Social responsibility strategy of Nithi Foods Company Limited / กอบชัย ถาวรศรี / 2554 /Full Text
4การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้นและทฤษฎีฟัซซี่เซต = Selection of logistics service providers for Hana Microelectronics Public Company Limited, the Northern Region Industrial Estate, by Applying analytic hierarchy process and fuzzy set theory for decision making / บุญสิตา กิติศรีวรพจน์ / 2554 /Full Text
5การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น = Selection of Logistics Service Providers of Hana Microelectronics Public Company Limited, the Northern Region Industrial Estate, by Applying the Analytic Hierarchy Process / ศุภลักษณ์ ใจสูง / 2554 /Full Text
6การจัดการความขัดแย้งของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994) จังหวัดนครปฐม = Employee conflict management of Actone Limited Partnership (1994), Nakhon Pathom province / ณัฏฐ์ณัฏฐา คำวิเศษ / 2554 /Full Text
7การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Human resource management of construction businesses in Chiang Mai Province / กานต์ โพธาเจริญ / 2554 /Full Text
8การใช้การวิเคราะห์ดาต้าเอ็นวิลอปเมนท์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในจังหวัดลำปาง = Applying data envelopment analysis to assess efficiency of coal fired Thermal power plants of the electricity generating authority of Thailand in Lampang Province / ประหยัด ทิพย์กาญจนรัตน์ / 2554 /Full Text
9การใช้แบบจำลองราคาสี่ปัจจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์จัดตามลักษณะเฉพาะของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A study on using the four-factor pricing model to measure performance of portfolio constructed by characteristics of stocks in the stock exchange of Thailand / สรายุทธ หินยศ / 2554 /Full Text
10การดำเนินการของธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Operations of massage-for-health business in Mueang Chiang Mai District / นันทวัน ธนะศรีสุธารัตน์ / 2554 /Full Text
11การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of learning organization by employees of pharmacy division at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital, Chiang Mai Province / อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล / 2554 /Full Text
12การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในสำนักงานเขตเชียงใหม่ = Evaluation of learning organization by employees of Krung Thai Bank Public Company Limited Branches within Chiang Mai Regional Office / ธิตินาถ พลอยองุ่นศรี / 2554 /Full Text
13การประยุกต์ใช้แบบจำลองราคา 4 ปัจจัยในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนในประเทศไทย = Performance evaluation of equity fund in Thailand using the four factor pricing model / ชานนท์ พ่วงเฟื่อง / 2554 /Full Text
14การเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อตราสินค้าแอมเวย์และตราสินค้ากิฟฟารีน = Comparison of brand perception of consumers in Mueang Chiang Mai District towards Amway and Giffarine brands / พัชรียาพรรณ หมุดสุวรรณ์ / 2554 /Full Text
15การเปรียบเทียบความแม่นยําในการประเมินมูลค่าออปชันโดยใช้แบบจําลองพาธอินทิกรัลกับแบบจําลองแบล็คโชลส์ = Comparison of options valuation between path integral model and black-scholes model / วรพจน์ คุณาประสิทธิ์ / 2554 /Full Text
16การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อจำแนกและวิเคราะห์กลุ่มของหุ้นสามัญตามลักษณะมูลค่าและขนาดกิจการ = Development of prototype tool for classifying and analyzing common stocks based on value characteristics and firm size / ศุภวัฒณ์ คำเสาร์ / 2554 /Full Text
17การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องการจูงใจ = Development of e-learning courseware on motivation / วันรพี เพ็ชรสันทัด / 2554 /Full Text
18การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องการพัฒนาแผนธุรกิจ = Development of e-learning courseware on business plan development / วราภรณ์ สมวานิช / 2554 /Full Text
19การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องการสื่อสารในองค์การ = Development of e-learning courseware on organizational communication / อภิสิทธิ์ พูลเพ็ชร์ / 2554 /Full Text
20การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องภาวะผู้นํา = Development of e-learning courseware on leadership / หทัยรัตน์ มาโยง / 2554 /Full Text
21การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์การ = Development of E-learning courseware on organizational change management / รสนาวดี ลังการ์พินธุ์ / 2554 /Full Text
22การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องการทำงานเป็นทีม = Development of E-learning courseware on teamwork / ชัยณรงค์ หิรัญตระกูล / 2554 /Full Text
23การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องวัฒนธรรมองค์การ = Development of E-learning courseware on organizational culture / สาวิตรี เล็กสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
24การรับรู้ของธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Perception of construction business in Chiang Mai province towards brand image of Piboon Concrete company limited / รัฐกร ชาวกัณหา / 2554 /Full Text
25การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ่านอัตลักษณ์ตราสินค้าบนถุงช็อปปิ้ง = Consumer perception towards brand value through brand identity on shopping bags / เบญจวรรณ ทองสิงห์ / 2554 /Full Text
26การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of nursing students, Chiang Mai University, by Applying the Seven Habits of Highly Effective People Principle / รสกร ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ / 2554 /Full Text
27การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of agriculture students, Chiang Mai University, by Applying the Seven Habits of Highly Effective People Principle / สุชาดา บัวบาน / 2554 /Full Text
28การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of dentistry students, Chiang Mai University, by Applying the seven habits of highly effective people principle / ณัฐพร อ๋องคณา / 2554 /Full Text
29การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of Associated Medical Sciences students, Chiang Mai University, by applying the Seven Habits of Highly Effective People principle / พนิดา ปงปัญญายืน / 2554 /Full Text
30การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสาหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of business students, Chiang Mai University, by applying the Seven Habits of Highly Effective People principle / อรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ / 2554 /Full Text
31การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธผลยิ่ง = Measuring habit level of Pharmacy students, Chiang Mai University by applying the seventh habits of highly effective people principle / กนกวรรณ เทพพันธา / 2554 /Full Text
32การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of political science and public administration students, Chiang Mai University, by Applying the seven habits of highly effective people principle / พีระรักษ์ พิชญกุล / 2554 /Full Text
33การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of Fine Arts students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ปรวีย์ ศุทธิธนาวัฒน์ / 2554 /Full Text
34การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย ใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผู้่ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of engineering students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / สุภาวดี อุสิทธิ์ / 2554 /Full Text
35การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of Education students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ณภัทร บุญเฉลียว / 2554 /Full Text
36การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิ์ผลยิ่ง = Measuring habit level of Social Sciences Students, Chiang Mai University, by Applying the seven habits of highly effective people principle / วริษฐา คำเดชศักดิ์ / 2554 /Full Text
37การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of veterinary medicine students, Chiang Mai University, by Applying the seven habits of highly effective people principle / สุวิรากร ชื่นธีระวงศ์ / 2554 /Full Text
38การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habits level of agro-industry students, Chiang Mai University, by Applying the seven habits of highly effective people principle / ดลญา นันทดี / 2554 /Full Text
39การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลับเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิ์ผลยิ่ง = Measuring habit level of clinical medical students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ธัตธ์ธนนญ์ เกียรติไชยากร / 2554 /Full Text
40การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of College of Arts Media and Technology Students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ณัฐชานันทน์ ปักษีสุวรรณ / 2554 /Full Text
41การวิเคราะห์การดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมวดการผลิตสินค้าหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operational analysis of small and medium enterprises in handicraft sector in Chiang Mai Province / บุณฑริกา รุ้งประสาท / 2554 /Full Text
42การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Service cost analysis for special medical service center, Chiang Mai University / เฉลิมชัย รอดชะพรหม / 2554 /Full Text
43การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าในตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study on investment in a rental apartment project in Tambon Chang Pueak, Mueang Chiang Mai District / ปิยะนุช ดีรอด / 2554 /Full Text
44การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการการลงทุนสนามแบดมินตันในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร = Feasibility study on the investment of badminton court project in Wangthonglang District, Bangkok / อานนทพัฒน์ กัลปพงศ์ / 2554 /Full Text
45การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนอพาร์ทเมนต์ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = A Feasibility study on the investment in a rental apartment project in Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province / กมลชนก ตั้งดำเนินสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
46การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค = A Comparative study on returns from investment in SET50 index futures by applying technical analysis / ณัฐพงษ์ ทาศรี / 2554 /Full Text
47การศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนและการลงทุนแบบถ้วเฉลี่ยมูลค่า = A study of returns and risks of dollar cost averaging and value averaging / กิตติ พิทักษ์ทอง / 2554 /Full Text
48ความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Opinions of accounting and finance officers towards internal control system of office of the Higher Education Commission, Chiang Mai Province / เวสารัส ไลศิริพันธุ์ / 2554 /Full Text
49ความต้องการการฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของพนักงานโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ = Employee demand for training programs to promote career path at Four Seasons Resort Chiang Mai / พรพิมล ยอดทองเลิศ / 2554 /Full Text
50ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อตลาดกลางสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสมุทรสาคร = Stakeholder demand towards central market for One Tambon One Product in Samut Sakhon Province / เรณุกา อาจคุ้มวงศ์ / 2554 /Full Text
51ความต้องการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร = Demand and marketing mix factors affecting hotels in Chiang Mai province towards buying ceramic tableware / โสภิดา สันเจริญ / 2554 /Full Text
52ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Organizational engagement of nurses towards Chiangmai Ram hospital / กัญชลี นิลวรรณ / 2554 /Full Text
53ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน = Employee engagement towards Thailand post company limited in post office in Phrae and Nan province / ราชัญ สุฤทธิ์ / 2554 /Full Text
54ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Employee engagement towards department of Internal Medicine, Faculty of Madicine, Chiang Mai University / ลลิตา อรุโณทยานันท์ / 2554 /Full Text
55ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Organizational engagement of nurses towards Lanna Hospital, Chiang Mai Province / ธัญญา อุดมทรัพย์ / 2554 /Full Text
56ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน),สำนักงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ = Organizational readiness towards environmental changes of advance info service public company limited, regional operation North Region / ศรัณย์ ภู่เจริญ / 2554 /Full Text
57ความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ = Readiness and requirement of primary and secondary schools in Mueang Chiang Mai district towards using E-learning / นิชาภา ยศทองงาม / 2554 /Full Text
58ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Satisfaction of participants towards service marketing mix of short term English course, Language Institute, Chiang Mai University / ไอยรา ปรีดาสันติ์ / 2554 /Full Text
59ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน = Customer satisfaction towards service quality of office of business development, Lamphun Probince / สุกัลยา ประทุมนันท์ / 2554 /Full Text
60ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix factors of Toyota Leasing (Thailand) company limited, Chiang Mai Province / นันทรุต จันทรภัทร / 2554 /Full Text
61ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Parent satisfaction towards services marketing mix of Chiang Mai University Demonstration School / นิภา ธรรมปัญญา / 2554 /Full Text
62ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาขาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร = Service recipient satisfaction towards service quality of electric maintenance service center, Kasikornbank Public Company Limited in Bangkok / สมบัติ โพธิ์ศิริ / 2554 /Full Text
63ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Satisfaction of service recipients towards service quality of outpatient pediatric department at Chiangmai Ram hospital / ธิดารัตน์ พงศ์จาตุรนต์ศรี / 2554 /Full Text
64ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชลล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนทุเรียนทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards Sanguan Turiantong Limited Partnership, Shell Gas Station in Hot district, Chiang Mai Province / พัทธมน ศาลากิจ / 2554 /Full Text
65ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการซื้ออะไหร่รถจักรยานยนต์จากร้านแม่ข่าพานิชเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards purchasing motorcycle spare parts from Mae Kha Panich Chiang Mai Shop, Mueang Chiang Mai District / อรพิมล ธนัญชัย / 2554 /Full Text
66ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Customer satisfaction towards service quality of Bangkok Bank Public Company Limited, Pai Branch, Mae Hong Son province / วีรชาติ ปูอุตรี / 2554 /Full Text
67ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพให้บริการของธนาคารออมสินสาขาประตูช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ = The customer satisfaction towards service quality of Government Savings Bank, Changpuak Gate branch, Mueang Chiang Mai district / กมลวรรณ เรืองแก้วมณี / 2554 /Full Text
68ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของ บริษัท ซิง ซิง เฮง จำกัด = Customer satisfaction towards services provided by sing sing heng company limited คณินธร มิตรานันท / คณินธร มิตรานันท์ / 2554 /Full Text
69ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท ช. รัศมี ซัพพลาย จำกัด = Customer satisfaction towards service marketing mix factors of Ch.Rasamee Supply Company Limited / รุ่งฉัตร รัศมีโกเมน / 2554 /Full Text
70ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์คแอนด์เซอร์วิส จำกัด = Customer satisfaction towards services marketing mix factors of Viengping Network & Service Company Limited / จินดาหรา ศรีจันทร์ดร / 2554 /Full Text
71ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท เจียงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Customers satisfaction towards services marketing mix of Jiang and Sons (Thailand) company limited / ชาญวิทย์ ตนันวิจิตร / 2554 /Full Text
72ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านคาร์แคร์เอฟาสธ์ 22 = Customer satisfaction towards service marketing mix of A-Fast 22 Car Care / มัณฑวิชญ์ ชมัมพร / 2554 /Full Text
73ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์เวอร์คช๊อพไฮเวย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction toward services marketing mix of Nakornping Workshop Highway Limited Partnership, Chiang Mai province / ปริจารี อาภรณ์รัตน์ / 2554 /Full Text
74ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงสวัสดิ์ยางยนต์ข่วงสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction toward services marketing mix of Hengsawat Yangyont Khuang Sing Limited Partnership, Chiang Mai province / อภันชนิจ โฆษิตสกุลชัย / 2554 /Full Text
75ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of international financial services of The Siam Commercial Bank, Public Company Limited Tapae Branch, Chiang Mai province / จรียฉัตร เหมะสิขัณฑกะ / 2554 /Full Text
76ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท กิตติโรจน์ดินขาว จำกัด อำเภอเมืองลำปาง = Custumer satisfaction towards marketing mix of Kittiroj White Clay Company Limited, Mueang Lampang District / ปวีณา กิตติโรจนา / 2554 /Full Text
77ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เกียรติกมลพาณิชย์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Kietkamon Panit Construction Material Store in Saraphi District, Chiang Mai Province / เปรมกมล เจริญมั่นคงวงศ์ / 2554 /Full Text
78ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท เชียงใหม่ไผ่ทอง สปินนิ่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Chiang Mai Phai-Thong Spinning Company Limited, Chiang Mai province / พีรภัคร์ คำเงิน / 2554 /Full Text
79ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัทสรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จำกัด สาขาอำเภอเมือง ลำพูน = Customer satisfaction towards service marketing mix factors of Jampha plaza department store company limited, Mueang Lumphun district branch / ชญาดา วงศ์มณีรุ่ง / 2554 /Full Text
80ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านอาหาร หัวลำโพงสเตชั่น จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Hua Lum Pong Station Restaurant, Chiang Mai province / ชูพิทยา ประมูลผล / 2554 /Full Text
81ความพึงพอใจของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านเฮลตี้เบรกฟาส = Satisfaction of customers in Mueang Chiang Mai district towards service marketing mix of Healthy Breakfast restaurants / จันทร์ศรี โตวิจิตร / 2554 /Full Text
82ความพึงพอใจของสมาชิกต่อคุณภาพการให้บริการกู้ยืม เงินบำเหน็จ - 1969 ของ หน่วยงานสวัสดิการมูลนิธิแห่ง สภาคริสตจักรในประเทศไทยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Member satisfaction towards credit service quality of Provident Fund-1969 of Board of Welfare of The Foundation of The Church of Christ in Thailand, in Chiang Mai Province / สาหร่าย วงศ์วัชรอำพน / 2554 /Full Text
83ความพึงพอใจจองบุคลากรสำนักพัฒนานวัฒกรรม การจัดการศึกษาต่อเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ = Satisfaction of Bureau of Educational Innovation Development employees towards Thailand Quality Award Criteria / วสันต์ สุทธาวาศ / 2554 /Full Text
84ความพึงพอใจชองลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมคิงรอยัลการ์เด้นท์อินน์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร = Satisfaction of Japanese Customers Towards Service Quality of King Royal Garden Inn, Bangkok / วิลาวัลย์ จันทราวดี / 2554 /Full Text
85ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร = Employees satisfaction towards quality of work life at Circuit Industries Company Limited, Samut Sakhon Province / ณญาน นลินขวัญ / 2554 /Full Text
86ความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของน้ำแร่มิเนเร่ของผู้ค้าปลีกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Retailers satisfaction towards marketing mix of minere mineral water in Mueang District, Chiang Mai Province / ภูวณัฐ์ ปิติจะ / 2554 /Full Text
87ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานขับรถบรรทุกของ บริษัท บุญประเสริฐศุภโชติขนส่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of truck drivers for Boonprasertsupachote Transport Company Limited, Chiang Mai province / ศุภโชติ ไชยโชติ / 2554 /Full Text
88ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทคลองพร้าวรีสอร์ท = Employee satisfaction towards motivation factors at Klongprao Resort Company Limited / สารพล ประศาสน์ศิลป์ / 2554 /Full Text
89ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานรายวันบริษัทคอนเฟ็ดเดอร์เรทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด = Daily employee satisfaction towards Confederate International Company Limited / ศุภณัฐ ยาสมุทร์ / 2554 /Full Text
90ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี = Job satisfaction of employees at Srivichai Hospital Surat Thani / ทวนทอง บุญจันทร์ / 2554 /Full Text
91ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการภายในและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายงานจำหน่ายและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ = Relationship Between Satisfaction Towards Internal Service Quality and Employee Engagement of Regulated Retail Business Staff, Provincial Electricity Authority North 1 / ธันยธรณ์ จอมศักดิ์ / 2554 /Full Text
92ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดระหว่าง พ.ศ. 2548 ถึง 2553 = Relation between macroeconomic factors and open-ended mutual fund returns during 2005-2010 / ธนพร อุตโมงค์ / 2554 /Full Text
93ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2548-2552 = Relationship between economic value added and return of stock in food and beverage sector in the stock exchange of Thailand during 2005-2009 / อังคณา บุญคิด / 2554 /Full Text
94ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการจ่ายเงินปันผลและอัตราการเติบโตของกำไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between dividend payout ratio and future earnings growth of listed Company on the Stock Exchange of Thailand / รัชนีพร แสนสุรินทร์ / 2554 /Full Text
95ความสุขในการทำงานของครูระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 = Happiness at work of primary school teachers in Lampang Primary Education Service Area Office 3 / สุรัติพิมพ์ ถ้ำทอง / 2554 /Full Text
96ความสุขในการทำงานของตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ = Happiness at work of policemen in Mueang Chiang Mai Police Station / ชนิดา วงค์บุญ / 2554 /Full Text
97ความสุขในการทำงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร = Happiness at work of government employees at Chumphon Provincial Public Health Office / คมกริช สุรเวช / 2554 /Full Text
98ความสุขในการทำงานของพนักงานเครือรอยัลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of employees at Royal Lanna Group, Chiang Mai Province / สุภณัฐ โอ่งวัลย์ / 2554 /Full Text
99ความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว = Happiness at work of the tourist police officers in tourism Police Division, Sub-division 4 / ศิริจรรยา บุญกล่ำ / 2554 /Full Text
100คุณภาพชีวิตการทำงานของข้ารมชการรคูระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองสระบุรี = Quality of work life of secondary school teachers of office of the basic education commission, Mueang Saraburi District / ภัทราวรรณ แนบสนิท / 2554 /Full Text
101คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality of work life of personnel in the Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University / วสันต์ วิตรสุขุมาลย์ / 2554 /Full Text
102คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life of employees at San Kamphaeng School, Chiang Mai Province / อดิศร สุทธิญาณวิมล / 2554 /Full Text
103คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนอรพินพิทยา = Quality of working life of employee of Orapinpittaya School / ถวัลย์รัฐ เกียรติวรพันธุ์ / 2554 /Full Text
104คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ ในเขตการขายต่างจังหวัด = Quality of work life of medical representatives in multinational pharmaceutical companies in upcountry areas / ไพบูลย์ เสริมสุขสิริวัฒน์ / 2554 /Full Text
105คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท วิงฟง แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด = Quality of work life of employees at Wing Fung Packaging Company Limited / อัครพล ประดิษฐ์ / 2554 /Full Text
106คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัทไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิเนส จำกัด = Quality of working life of employees of Thai Engineering And Business Company Limited / อานนท์ จรดล / 2554 /Full Text
107คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกองปฏิบัติการเหมือง เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Quality of work life of employees at mine operation division, Mae Moh Lignite Mine, Lampang Province / ภัทรวัลลิ์ เปรมปราโมทย์ / 2554 /Full Text
108คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่ = Quality of working life of employees at The Provincial Electricity Authority Area 1 (Northern Region), Chiang Mai Province / กิตติชัย พงษ์พันธุ์ / 2554 /Full Text
109คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Quality of working life of employees at Chiang Mai International Airport / อภิชญา บุนนาค / 2554 /Full Text
110คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตเชียงใหม่ 2 = Quality of work life of employees at Krung Thai Bank Public Company Limited, Chiang Mai Regional Office 2 / สุดา มะโนชัย / 2554 /Full Text
111คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เขต 21 = Quality of working life of employees at Siam City Bank Public Company Limited, Region 21 / เปล่งแข ลางคลิจันทร์ / 2554 /Full Text
112คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารออมสิน สาขาในจังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life of operational-level employees of Government Savings Bank in Chiang Mai Province / ณิชา ตันบุญต่อ / 2554 /Full Text
113คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยมอร์เตอร์ จังหวัดสุโขทัย = Quality of working life of employees at Chockechai Motor Limited Partnership in Sukhothai Province / ณัฐพล เดชะศาศวัต / 2554 /Full Text
114คุณภาพชีวิตการทำงานของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด = Quality of work life of members of Mae On Dairy Farming Cooperative Limited / เสธวิทย์ รุ้งแก้ว / 2554 /Full Text
115คุณภาพชีวิตการทำงานบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด = Quality of work life of employees at Chiangmai Freshmilk Company Limited / พร้อมไพลิน พงษ์ไพบูลย์ / 2554 /Full Text
116คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life of employees at Chiang Mai Provincial cooperative office / สิรินุช เอื้ออารยะมนตรี / 2554 /Full Text
117คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Quality of working life of municipal officers at Chiang Mai Municipality / ศศิวิมล ยามศิริ / 2554 /Full Text
118คุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of working life of nurses at Lanna Hospital, Chiang Mai Province ภานุวัฒน์ จัทา / ภานุวัฒน์ จันทา / 2554 /Full Text
119ทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการบริโภคผักไฮโดรพอนิกส์ = Attitude of consumers in Bangkok towards consumption of Hydroponics vegetables / สราพร สุนทโรสถ์ / 2554 /Full Text
120ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก = Attitude of consumers in Mueang Chiang Mai District towards milk powder products for infants and children / ญาลินี รัตนอาชากุล / 2554 /Full Text
121ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด = Attitude of consumersin Mueang Chiang Mai District towards sunscreen products / มธุรส สุธัญญารักษ์ / 2554 /Full Text
122ทัศนคติของผู้ประกอบการร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานีที่มีต่อมาตรฐานร้านขายยาคุณภาพ = Attitudes of drugstore entrepreneurs in Pathumthani Province towards the accreditation of drugstore standard / ศศิธร สีขาว / 2554 /Full Text
123ทัศนคติของผู้เลี้ยงสุนัขในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสำเร็จรูป = Attitude of dog raisers in Mueang Chiang Mai district towards processed dog-food products / เบญจมาภา กะลัมพะนันทน์ / 2554 /Full Text
124ทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการประกันชีวิต = Attitude of monks in Mueang Chiang Mai district towards life insurance / ฐิติยา มณีสงฆ์ / 2554 /Full Text
125ทัศนคติของลูกค้าการไฟฟ้านครหลวงต่อบริการชำระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร = Attitudes of Metropolitan Electricity authority customers towards direct credit payment / ประภาพรรณ แสงวิรุฬห์ / 2554 /Full Text
126ปัจจัยความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้าน บ้านบ่อสวาย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี = Success factors of village fund of Ban BoSawai, Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province / วิริยพงษ์ เสือหาญ / 2554 /Full Text
127ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อพนักงานในการทำงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัดไฬญา = Motivating factors affecting employees of Laiya Limited Partnership / มารยาท ศรีเงิน / 2554 /Full Text
128ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด = Motivating factors of employees of Chiang Mai Beverage Company Limited / ประโภชน์ เกิดเจริญ / 2554 /Full Text
129ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในสังกัดสำนักงานเขตลำปาง = Motivation factors towards working of employee at Krung Thai Bank Public Company Limited Branches in Lampang regional office / ประไพพักตร์ อรุณชัย / 2554 /Full Text
130ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทบู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ในเขต 1 = Motivation factors towards working of employee at Books Retail (Thailand) Company Limited in Area 1 / ภัทราวดี ขันธอุบล / 2554 /Full Text
131ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของ บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด สาขา ลำพูน = Motivation factors of security guards of PTK Muti Services Company Limited Lamphun branch / อัศวิน เศรฐศิลป์ / 2554 /Full Text
132ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในปีแรก ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) = Factors relating to being non-performing housing loans in the first year of Siam City Bank Public Company Limited / วรรณา สมภู่ / 2554 /Full Text
133ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการผิดนัดชาระหนี้บัตรเครดิตของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting probability of credit card default of people in Mueang Chiang Mai District / ดลฤดี สุวรรณกุล / 2554 /Full Text
134ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกรในการเลือกติดตั้งระบบโคเวอร์ลากูนเพื่อนำก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นพลังงานทดแทน = Factors affecting the decision of pig farm owners towards installing Covered Lagoon System as alternative energy from Biogas / ปิยพงศ์ พงษ์อนันต์ / 2554 /Full Text
135ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแม่พิมพ์ของผู้ประกอบการโรงพิมพ์ระบบโร โตกราเวียร์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Factors affecting buying decision for cylinders of rotogravure printing companies in Bangkok and Metropolitan Area / ไพรัช หนุนพาณิชพงศ์ / 2554 /Full Text
136ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด = Factors affecting employee turnover of Southeast Asian Packaging and Canning Limited / มยุรี สุคนธทรัพย์ / 2554 /Full Text
137ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ทิพย์ไนล่อน จังหวัดนครปฐม = Factors affecting employee engagement at Pongtip Nylon Limited Partnership, Nakhon Pathom Province / บุญชัย จันทโรกร / 2554 /Full Text
138ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อโรงแรมเซ็นทรา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ = Factors affecting employee engagement towards Centara Grand at Central World Hotel Bangkok / สุพัฒนา อิศวภา / 2554 /Full Text
139ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลโรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม = Factors affecting organizational commitment of nurses at Napalia Hospital, Bang Khonti District, Samut Songkhram Province / ศิริรัตน์ จำปาทิพย์ / 2554 /Full Text
140ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด = Factors affecting organizational eugagement of Biopharm Chemicals Company Limited Employees / ณัฏฐกันย์ ธนรัชต์ธำรงกุล / 2554 /Full Text
141ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกนิตยสารแจกฟรี บี เฮลท์ตี้เป็นสื่อโฆษณา = Factors affecting health care business entrepreneurs in Chiang Mai Province towards selection of Be Healthy Free Copy Magazine as advertising media / กฤชกมล พุ่มประเสริฐ / 2554 /Full Text
142ปัจจัยที่มีผลต่อโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้อเหล็กรูปพรรณเพื่อการซ่อมบำรุง = Factors affecting industrial factories in Samut Sakhon Province towards buying steel for maintenance / เจริญ เทียนประเสริฐกิจ / 2554 /Full Text
143ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าภายในประเทศบริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ในการเลือกผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น = Factors affecting domestic customer of P.S.P. Specialties Company Limited towards selecting a lubricant manufacturer / ฐิตยา ราญไพร / 2554 /Full Text
144ปัจจัยที่มีส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ = Marketing mix factors affecting working-aged consumers in Bangkok towards buying decision of functional drinks / ศุภสิทธิ์ จ่างใจมนต์ / 2554 /Full Text
145ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาคร = Factor influencing spare parts purchasing decision of garage entrepreneurs in Samut Sakhon Province / ยุวดี จารุนุช / 2554 /Full Text
146ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิตงานหลอมในการตัดสินใจซื้อฉนวนกันความร้อนและวัสดุทนไฟสำหรับงานหลอมอลูมิเนียม = Factors influencing buying decision of smelting manufactures towards thermal insulation and refractory materials for aluminum smelting works / ธีรพร ศรีออน / 2554 /Full Text
147ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของโสต คอ นาสิกแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ในการสั่งใช้ยาพ่นจมูกชนิดสเตียรอยด์ = Marketing mix factors affecting decision of Otorhinolaryngologists in Chiang Mai Province towards prescribing intranasal corticosteroid drugs / ศรกมลวรรณ สุขมูล / 2554 /Full Text
148ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการสั่งซื้อยาผ่านร้านค้าส่งของร้านขายยาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting retail drugstore decision towards purchasing from wholesalers inMueang Chiang Mai District / สุจิรา สุภาภา / 2554 /Full Text
149ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการซื้อข้าวสารจากเครื่องขายอัตโนมัติในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer demand towards purchasing rice from vending machines in Mueang Chiang Mai District / อัครพล สุริยะศักดิ์ / 2554 /Full Text
150ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน= Marketing mix factors affecting needs of customers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing eco-cars / ธัชพล ภัทรไชยประภา / 2554 /Full Text
151ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกเนื้อสุกรในการซื้อสุกรในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Chiang Mai Phai-Thong Spinning company limited, Chiang Mai Province / พีรวัฒน์ พนาอนันต์ไพบูลย์ / 2554 /Full Text
152ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกาแฟสำเร็จรูปทรีอินวัน = Marketing mix Factirs affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing three-in-one instant coffee / จรรยา ศฤงคารวัฒนา / 2554 /Full Text
153ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับทารก = Marketing mix factors affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing baby diapers / ศรัณย์ เรืองสุริยะพงศ์ / 2554 /Full Text
154ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าช่วงในอำเภอเมืองเชียงรายในการซื้อปูนซีเมนต์สำเร็จรูป = Marketing mix factors affecting sub-dealers towards buying dry mortar in Amphoe Mueang Chiang Rai / วิเชียร เนตรครุฑ / 2554 /Full Text
155ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดประจวบคี รีขันธ์ ในการซื้อวัสดุปูนซีเมนต์ชนิดถุง = Marketing mix factors affecting construction material stores in Prachuap Khiri Khan Province towards purchasing bagged cement / พัฒนศักดิ์ ลิมปิวรรณ / 2554 /Full Text
156ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้าบริษัทแดงกลอนประตู จำกัด= Services marketing mix factors affecting customers towards using the services of Dangklonpratu Company Limited / รสรินทร์ วงค์กองแก้ว / 2554 /Full Text
157ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting customer decision towards purchasing life insurance via Bangkok Bank Public Company limited in Mueang Chiang Mai District / วสันต์ นัยเนตร / 2554 /Full Text
158ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการรถเช่าใน จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting Thai tourists towards selecting rental cars in Chiang Mai province / ธนวิทย์ นาทิพย์ / 2554 /Full Text
159ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบสำเร็จรูป = Services marketing mix factors affecting tourists in Mueang Chiang Mai district towards buying outbound inclusive tours / นิลวรรณ คู่เจริญถาวร / 2554 /Full Text
160ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ = Service marketing mix factors affecting Medical Technologists of Hospitals in Chiang Mai Province towards selecting automatic clinical chemistry analyzers / วสุธา อธิเสนะ / 2554 /Full Text
161ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกสถาบันกวดวิชา = Service marketing mix factors influencing high-school students in Samutsakorn Province to select tutorial institutes / ศิริพร วงษ์นครินทร์ / 2554 /Full Text
162ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการตัดสินใจเลือกศึษาในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา = Service marketing mix factors affecting vocational diploma students in Hat Yai district , Songkhla province towards selecting private higher vocational school / ดวงใจ สุวลักษณ์ / 2554 /Full Text
163ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกบริการ ล้าง อัด ฉีด ในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting consumers towards selecting car care services in Hot District, Chiang Mai Province / นรินทร์ ศาลากิจ / 2554 /Full Text
164ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านล้างอัดฉีดรถยนต์ในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting consumers towards selecting car wash shops in Khet Bang Bon, Bangkok / สมโพธิ ไวทะยะพานิช / 2554 /Full Text
165ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Service marketing mix factors affecting customers towards selecting healthy spas in Khet Watthana, Bangkok / กฤติยา แย้มเอี่ยม / 2554 /Full Text
166ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกศูนย์บริการพ่นกันสนิมรถยนต์ = Service marketing mix factors affecting consumers in Samut Sakhon province towards selecting spray coating service centers / สุกฤตา อี๊ธงชัย / 2554 /Full Text
167ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพนักงานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting sale representatives towards selecting hotels in Mueang Chiang Mai District / วิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ / 2554 /Full Text
168ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าระบบหัวฉีดพีจีเอ็ม-เอฟไอ = Service marketing mix factors affecting decision of customers in Mueang Samut Sakhon District towards buying Honda PGM-FI motorcycles / จุลภา กาญจนวิสุทธิ์ / 2554 /Full Text
169ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว ชาวไทยในการซื้อของฝากประเภทผลไม้แปรรูปในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting Thai tourists in purchasing preserved vegetable and fruit souvenirs in Mueang Chaing Mai District / ประสิทธิ์ เอมศิรานันท์ / 2554 /Full Text
170ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการเลือกหอพักในเทศบาลนครเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting customers towards selecting dormitories in Chiang Mai Municipality / ณฐพงษ์ นักการีย์ / 2554 /Full Text
171ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อเจ้าของกิจการที่พักแรมในจังหวัดสมุทราสงคราม ในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า = Marketing mix factors affecting accommodation business owners in Samut Songkhram province towards purchasing electrical appliances / สุภารักษ์ ถิรวงศ์จินดา / 2554 /Full Text
172ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้รับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมืองเชียงรายในการซื้อแผ่นใยไม้ซีเมนต์ = Marketing mix factors affecting contractor decision towards buying wood fiber cement composites in Mueang Chiang Rai District / สุรวัฒน์ กุลอัชชะกิจ / 2554 /Full Text
173ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในกรุงเทพมหานครในการซื้อกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวด้วยระบบดิจิทัล ยี่ห้อแคนนอน = Marketing mix factors influencing decision of customers in Bangkok towards buying Canon digital single-lens reflex cameras / ฤทัยนุช วิเศษเสาวภาคย์ / 2554 /Full Text
174ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อเจ้าของรถยนต์ในการเลือกอู่ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ในอำเภอเมือง สมุทรสาคร = Service marketing mix factor affecting automobile owner towards selecting car suspension repair shops in Mueang Samut Sakhon District / ปุณยากร เพราะดีงาม / 2554 /Full Text
175ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พักแรมในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting Thai tourists towards selecting accommodations in Chom Tong District, Chiang Mai Province / นภัสนันท์ กันต๊ะ / 2554 /Full Text
176ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. = Service marketing mix factors affecting customer in Bangkok and Greater Bangkok Areas towards purchasing freshly-brewed coffee at Amazon Cafe in PTT Gas Stations / ปวีณา วงศ์งามใส / 2554 /Full Text
177ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังประเภทอะไหล่แท้ของบริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด = Problems of inventory management for authentic spare parts of Siam Nissan Chiang Mai company limited / ปกรณ์ นพรัตน์ไกรลาศ / 2554 /Full Text
178ผลกระทบของความเชื่อในการไว้วางใจในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์สิรินดาสตอรี่ที่มีต่อเจตนาในการไว้วางใจของผู้เข้าชม = Effect of e-commerce trusting belief of Sirinda-Stories Website towards trusting intention of visitors / ลินดา หลวงมาลัย / 2554 /Full Text
179พฤติกรรมการซื้อขนมไทยของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer purchasing behavior towards Thai sweets in Mueang Chiang Mai district / พัทธนันท์ พิทาคำ / 2554 /Full Text
180พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการซื้อนิตยสารบันเทิงของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Media exposure and purchasing behaviors of consumers towards entertainment magazines in Mueang Chiang Mai District / สุพิมพรรณ เม็งขาว / 2554 /Full Text
181พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Tutorial learning behavior of students in upper secondary schools in Mueang Chiang Mai district / บุษรา จันต๊ะภา / 2554 /Full Text
182พฤติกรรมของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเครื่องสําอางออนไลน์ = Behavior of working aged people in Mueang Chiang Mai district towards online cosmetic purchase / เสาวนีย์ ใจมูล / 2554 /Full Text
183พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจองที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ทางอินเตอร์เน็ต = Behavior of Thai tourists towards internet reservation for accommodations in Chiang Mai Province / สุรวนี เชื้อครุฑ / 2554 /Full Text
184พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริการคุ้มขันโตกจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of Thai tourists towards using services of Khum Khantoke Chiang Mai Province / จิรัฐิพร สุกันทา / 2554 /Full Text
185พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการรีสอร์ตในจังหวัดกาญจนบุรี = Thai tourist behavior in selecting a resort in Kanchanaburi Province / กฤษณี กาญจนอโนทัย / 2554 /Full Text
186พฤติกรรมของผู้บริโภคชายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า = Behavior of male consumers in Mueang Chiang Mai District toward buying facial skin care products / วสันต์ จันทรัตน์ / 2554 /Full Text
187พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสินค้าผ่านแคตตาล็อก = Behavior of consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing products throducts through catalogs / จุฬาพร กุลราช / 2554 /Full Text
188พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ = Behavior of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards using car care services / เพทาย เมืองมา / 2554 /Full Text
189พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวอำเภอสวนฝึ้ง จังหวัดราชบุรี = Tourism behavior of Thai tourist in Amphor Suanpeung, Changwat Rajchaburi / สิทธิโชค จิตต์ประสงค์ / 2554 /Full Text
190พฤติกรรมผู้บริโภคน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทานใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards ready-made chili paste in Mueang Chiang Mai District / สุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง / 2554 /Full Text
191องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภควัย ทำงานในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกซื้อครีมบำรุง ผิวหน้า = Product elements influencing working-aged consumers in Samut Sakhon Province towards selecting facial cream products / ลินีวาลี สุเชาว์อินทร์ / 2554 /Full Text
192อิทธิพลของสื่อภายในร้านค้าต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูสำหรับสุนัขในกรุงเทพมหานคร = Influence of in-store media at purchase point towards purchasing decision of dog food in Bangkok / ธันย์สิตา ทวีมหาทรัพย์ / 2554 /Full Text


1กระบวนการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรนิกส์ แบบ SEO สำหรับเว็บไซต์บิวตี้เมโลดี = E-commerce website promotion process using Search Engine Optimization (SEO) for www.beauty-melody.com / ประสิทธิ์ อุทาเลิศ / 2553 /Full Text
2กลยุทธ์การตลาดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใบตองสตูดิโอดอทคอม = Electronic-mail marketing strategy for Bithong-studio, com / รัชนีกร วงศ์แสง / 2553 /Full Text
3การใช้แบบจำลองราคาสี่ปัจจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์ที่จัดตามอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นและอัตราส่วนราคาต่อกำไรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study on using the four-factor pricing model to measure performance of portfolios constructed by growth rate of earnings per share and price-earnings ratio in the stock exchange of Thailand / จักรพงษ์ เกื้อวงศ์ / 2553 /Full Text
4การประเมินความเป็นองค์กรการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทเทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด = Learning organization evaluation of employees of Turnkey Communication Services Company Limited / สุรวงศ์ วรรคาวิสันต์ / 2553 /Full Text
5การประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์โฮมส์เชียงใหม่ดอทคอม = Website evaluation of homeschiangmai.com / อุกฤษฏ์ นันทชัยพันธ์ / 2553 /Full Text
6การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการเรือบรรทุกน้ำมัน และการประเมินตนเอง (TMSA) สำหรับกองเรือบรรทุกน้ำมันในประเทศไทย = The Implementation of Tanker Management and Self Assessment (TMSA) for oil tanker fleets in Thailand / บุษบา พัวพานิช / 2553 /Full Text
7การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้แบบจําลองแบล็ค-โชลส์ แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคํานวณราคาออปชันในประเทศไทย ญี่ปุ่น และฮ่องกง = Comparison on efficiency of using black-scholes model, binomial model and artificial neural networks model for calculating index options in Thailand, Japan and Hong Kong / นภาพร ทองไทย / 2553 /Full Text
8การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการวิเคราะห์โครงการลงทุน = Development of e-learning courseware on internet network on introduction to capital budgeting / มณีวัลย์ จันที / 2553 /Full Text
9การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องโครงสร้างเงินทุน = Development of e-Learning Courseware on internet network on introduction to capital structure / นุชจรินทร์ ปัญญาวุฒิไกร / 2553 /Full Text
10การวัดความพร้อมขององค์กรผู้ส่งออกกล้วยไม้ = Measuring organizational readiness of orchid exporters / อมรรัตน์ วิลาสเดชานนท์ / 2553 /Full Text
11การวัดประสิทธิภาพของโรงพยาบาลชุมชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน = Efficiency measurement of the community hospital in eight provinces of the upper northern region ชนนาถ ชาติพิชิต / รสรินทร์ สรวมศิริ / 2553 /Full Text
12การวัดมูลค่าตราสินค้ากาแฟนาชาจากมุมมองของผู้บริโภค ในจังหวัดภูเก็ต = Measuring consumer-based brand equity of NACHA coffee in Phuket Province / ทิพาวาดี ทวีอภิรดีวิโรจน์ / 2553 /Full Text
13การวัดมูลค่าตราสินค้ากาแฟนาชาจามมุมมองผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่ = Measuring consumer-based brand equity of NACHA Coffee in Chiang Mai Province / ชานนท์ ผ่องเจริญกุล / 2553 /Full Text
14การวิเคราะห์การดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมวดธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ = The operational analysis of small and medium enterprises in food and beverage sector in Chiang Mai Province / ธีระพันธ์ จิตกาวิน / 2553 /Full Text
15การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ของบริษัทเครือทวีทรัพย์ = Analysis of strategic information system requirements of Taveesap Group / อธิธาดา รินเกลื่อน / 2553 /Full Text
16การศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแบบชั่วคราวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = A Feasibility study for an electricity mobile substation in Mueang Chiang Mai District Provincial Electricity Authority / เอกรัฐ มานะกิจ / 2553 /Full Text
17การศึกษาความเป็นไปได้โครงการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย = A Feasibility study of pararubber plantation project in Chiang Rai Province / ศักดา อัศวโกวิทพงศ์ / 2553 /Full Text
18การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกิจการขายส่งยาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = A Feasibility study for investment in drug wholesaler in Mueang Chiang Mai District / อนุชา อินทะวงค์ / 2553 /Full Text
19การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของหน่วยธุรกิจบริการตัดวัสดุและให้เช่าเครื่องมือช่างของ บริษัท นพดลพานิช จำกัด = A Feasibility study on investment in material cuting and tool rental service business unit of Nopadol Panich Company Limited / กิตติธัช อานนทวิลาศ / 2553 /Full Text
20การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจบ้านไร่ยามเย็น บูติคโฮเทล ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ = A Feasibility study on the business investment of Baanrai Yarm Yen Boutique Hotel, Tambon Faham, Amphoe Mueang Chiang Mai / ศิริพงศ์ จาระนะ / 2553 /Full Text
21การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านขายเครื่องทองเหลืองในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี = A Feasibility study on the investment of a brass product shop in Pattaya City, Chon Buri Province / เมธาพร วรสินธ์พันธ์ / 2553 /Full Text
22การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจจำหน่ายเหล็กในจังหวัดสุโขทัย = A Feasibility study for investment in steel trading business in Sukhothai Province / พรทิพย์ มนตรีปราโมทย์ / 2553 /Full Text
23การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีนอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Feasibility study of investment on Chinese ingredient distributor Mueang Samut Sakhon district / ภูมิพัฒน์ โชติเฉิดฉายมณี / 2553 /Full Text
24การศึกษาผลการปรับเปลี่ยนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่อผลตอบแทนของหุ้นสามัญบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study on the effect of changes in corporate bond credit rating towards common stock returns of companies listed in the Stock Exchange of Thailand / งามพล วัฒนสินพงษ์ / 2553 /Full Text
25ความ พึงพอ ใจข องลูก ค้าต่อ ศูนย์บริกา รซ่อ ม รถจักรยานยนต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเถินธวัชยนต์ จังหวัดลำปาง = Customer satisfaction towards motorcycle repair service center of Thoen Tawatyont Limited Partnership in Lampang Province / ชนิตร์นันท์ คูสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
26ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อบริการหอผู้ป่วยในพิเศษโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร = Expection of patient towards special In-patient service department of Ban Phaeo Hospital (Public Organization), Samut Sakhon Province / สุจิตตรา เจนกาญจนรักษ์ / 2553 /Full Text
27ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานฝึกโยคะในจังหวัดนนทบุรี = Customer expectation towards service marketing mix factor of Yoga studies in Nonthaburi Province / ปทิตตา รุ่งอรุณสุวรรณ / 2553 /Full Text
28ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณภาพงานบริการผู้ป่วยในของศูนยืศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Patient expectation and perception towards service quality of inpatient department at Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / มนทิพพา นิมานันท์ / 2553 /Full Text
29ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่มีต่อมาตรการแก้ปัญหามลพิษทางเสียง = Opinions of residents surrounding Chiang mai International Airport towards resolution measures of noise pollution / ราเมศ พุทธิบูลย์ / 2553 /Full Text
30ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (หมาชน) จังหวัดสมุทรสาคร = Opinion on factor affecting commitment of employee at Krung Thai Bank (Public) Company Limited Samut Sakhon Province / ณัฐญา บุญยิ่งยง / 2553 /Full Text
31ความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ในอำเภอลอง จังหวัดแพร่ = A Feasibility study for investment in corn core charcoal briquettes production in Amphoe Long, Changwat Phrae / พิเชฐ ลาภานุพัฒน์ / 2553 /Full Text
32ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Employee engagement towards Thai Military Bank (Public) Company Limited, Chiang Mai Province / ภาสิริ ปัญญาภู / 2553 /Full Text
33ความผูกพันต่องานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก = Employee engagement towards provincial electricity authority, Northern Area 2 Phitsanulok Province / จิรวรรธ เณรแย้ม / 2553 /Full Text
34ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยา = Employee engagement of Prachabamrung School, Phayao Province / กรกต บัวอินทร์ / 2553 /Full Text
35ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร = Employee engagement towards staff of small & medium entrepreneurs business (SME) Segment Group of Kasikornbank Public Limited Company in Bangkok / พรพิมล กล่อมจิต / 2553 /Full Text
36ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ฟราแมค (ประเทศไทย) จำกัด = Employee engagement towards Framec (Thailand) Company Limited / จรวยพร จันทร์เพชร / 2553 /Full Text
37ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = Employee engagement of Thai Airways International Public Company Limited, Chiang Mai Branch / ธีรวัต สมพฤกษ์ / 2553 /Full Text
38ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเย็บผ้าในบริษัทรับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกแห่งหนึ่ง = Employee engagement of sewing emloyees towards an export garment manufacturing company / ณุวภา ธีรวราภัทร์ / 2553 /Full Text
39ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Employee engagement of registered nurses towards Sriphat Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / ณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต / 2553 /Full Text
40ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน = Thai tourist satisfaction towards tourist destinations in Lamphun Province / จิรภัทร บุญรักษา / 2553 /Full Text
41ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ = Thai tourist satisfaction towards tourism industry in Chiang Mai Province / อภิรัตน์ ดำรงศักดิ์ / 2553 /Full Text
42ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Satisfaction of Thai Tourist Towards Tourism Industry in Pai District, Mae Hong Sorn Province / สิริกมล กันทะวัง / 2553 /Full Text
43ความพึงพอใจของผุ้ขายสินค้าที่มีต่อการดำเนินงานตลาดถนนคนเดินในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Vender satisfaction towards operation of walking street market in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / อชิรญา ไชยมี / 2553 /Full Text
44ความพึงพอใจของผุ้รับบริการที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกผู้ป่วยในทั่วไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfation towards service marketing mix of the general In-patient department at Lanna Hospital, Chiang Mai Province / ธีระยุทธ นิยมกูล / 2553 /Full Text
45ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสื่อมวลชนเสียงสันติ จังหวัดเชียใหม่ = Customer satisfaction towards the voice of peace mass media in Chiang Mai Province / อภิรักษ์ สาคร / 2553 /Full Text
46ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการอาหาร ศูนย์มะเร็งลำปาง = Patient satisfaction towards food service at Lampang Cancer Center / ภีรุกา วิภาศรีนิมิต / 2553 /Full Text
47ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านลัดดารมย์โครงการเชียงใหม่ต่อคุณภาพการบริการด้านสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ = Residential satisfaction towards service quality of public utility and security system of Laddarom Village, Chiang Mai Project / สาธวี ฤกษบุตร / 2553 /Full Text
48ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของบริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จำกัด = Employee satisfaction towards motivation factors at Siam Cast Iron Works Company Limited / ชินวุธ จงอยู่สุข / 2553 /Full Text
49ความพึงพอใจของพนักงานบำรุงรักษาระบบส่งกำลังไฟฟ้า ต่อคุณภาพการบริการเครือข่ายวิทยุวีเอชเอฟของฝ่าย ปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Satisfaction of electrical transmission system maintenance staff towards service quality of VHF radio network of the Northern Region Operation Division, Electricity Generating Authority of Thailand / คมสัน นาคะกุล / 2553 /Full Text
50ความพึงพอใจของพนักงานรายวันต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Satisfaction of daily employees towards quality of work life at The Peace Canning (1958) Company Limited, Chiang Mai Branch / ชุติมา พันธ์พัฒนกุล / 2553 /Full Text
51ความพึ่งพอใจของลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของนิติบุคคลอาคารชุดฮิลล์ไซด์พลาซ่า แอนด์ คอนโดเทล 4 = Satisfaction of Japanese Customers towards service marketing mix of Hillside Plaza and Condotel 4 / สกาวเดือน โอกาว่า / 2553 /Full Text
52ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of Pantip Plaza Chiang Mai / ภูมิกนก อริยนานา / 2553 /Full Text
53ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการรถเช่าของบริษัท รูบี้คาร์เร้นท์ทัล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards car rental service of Ruby Car Rental Company Limited, Chiang Mai Province / จิตรพี ทันดร / 2553 /Full Text
54ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of Bank for Agriculture and Agricultural co-operative, Samoeng Branch, Chiang Mai Province / ถนัด วันมณี / 2553 /Full Text
55ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of Krungthai Panich Insurance Company Limited in Mueang Chiang Mai District / วารินทร์ สิทธิสุนันท์ / 2553 /Full Text
56ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของร้านช่างทองแอร์ เซอร์วิส ในจังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of Changthong Air Service Shop in Chiang Mai Province / พิรุณ สันกลกิจ / 2553 /Full Text
57ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการขนส่งสินค้าของบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด = Customer satisfaction towards transportation service quality of Chaipattana transportation Chiangmai Company Limited / ประพันธ์ แต่งสกุลสุวรรณ / 2553 /Full Text
58ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives in Amphoe Chom Thong Changwat Chiang Mai / อารีย์ นาปรัง / 2553 /Full Text
59ความพึงพอใจของลูกค้าต่อแผนกอะไหล่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด แสงชัยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards parts department of Sangchaiphanich Limited Partnership, Chiang Mai Province / ปิยวิช เลาหวัฒน์ / 2553 /Full Text
60ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix factors of Simply Dcor Company Limited, Amphoe Sankampaeng, Changwat Chiang Mai / ธนากร สุภาษา / 2553 /Full Text
61ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นจำกัด พัฒนายนต์ เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Pattannayont Chiang mai Limited partnership / สิริศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ / 2553 /Full Text
62ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการสถานีบริการน้ำมันเอกชัยเพิ่มทรัพย์ปิโตรเลียม = Customer satisfaction towards services marketing mix of Akachaipurmsub Petroleum Gas Station / รุจิราพร เตชะเทพ / 2553 /Full Text
63ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินเชื่อรายย่อยนอกภาคเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขางาว จังหวัดลำปาง = Customer satisfaction towards Non-agricultural Micro-cerdit of bank for agriculture and agricultural cooperatives at Ngao Branch, Lampang Province / ประสานมิตร เรืองศรี / 2553 /Full Text
64ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards housing loan credit services of the Government Savings Bank, Chiang Mai University Branch / แสงทิตย์ ชัยตาน / 2553 /Full Text
65ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด = Customer satisfaction towards service marketing mix of real estate properties services of Chiang Mai Properties Co., Ltd. / จรรยา ยังเฟลโล่ / 2553 /Full Text
66ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านขายยา ฟาร์ม่าช้อยซ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Pharma Choice Drug Stores in Mueang Chiang Mai District / ปัญจนาฏ อโนดาต / 2553 /Full Text
67ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านเดอะเน็ต จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of the net in Chiang Mai Province / มะลุลี สกุลถาวร / 2553 /Full Text
68ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ร้านวอร์มอัพคาเฟ่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Warm Up Cafe in Mueang Chiang Mai District / ศิระ สุริยะศักดิ์ / 2553 /Full Text
69ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านมั้งกี้คลับ ผับแอนด์เรสทัวรองท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Monkey Club Pub & Restaurant in Mueang Chiang Mai District / จิตติพร นิ่มสุวรรณ์ / 2553 /Full Text
70ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Corporate - customer satisfaction towards marketing mix factors of Piboon Concrete Company Limited / นุสรา อุดล / 2553 /Full Text
71ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจที่มีต่อส่วนประสมการตลาด ร้านปอ เบเกอรี่ = Business customers towards marketing mix factors of the Paw Bakery / พงศกร ชุมสาย ณ อยุธยา / 2553 /Full Text
72ความพึงพอใจของลูกค้าโรงน้ำแข็งทวีชัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction toward Taweechai Ice Factory in Mueang Chiang Mai District / ภัทรพงษ์ นิมลรัตน์ / 2553 /Full Text
73ความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารไทยพาณิชย์ ในสังกัดสำนักงานธุรกิจพระประโทน (นครปฐม) = Customers satisfaction towards small and medium enterprises credit of Siam Commercial Bank (Public) Company Limited in Prapathon (Nakhonpathom) Business Relationship Center / ภาคิน พงศ์ธรภราเดช / 2553 /Full Text
74ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท พัฒนสิน ลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด = Employee job satisfaction towards Pattanasin Leasing (CPL) Company Limited / นันท์ธิดา ผาทอง / 2553 /Full Text
75ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด = The employee's job satisfaction of Umbrella Making Center (1978) Company Limited , Sankampheang Chiang Mai District / ชัยฤทธิ์ บัวจีน / 2553 /Full Text
76ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด = Employee satisfaction towards First Drug Company Limited / พรรณธรา จุลาสัย / 2553 /Full Text
77ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเซอร์เวียร์ ประเทศไทย จำกัด = Job satisfaction of employees in Servier Thailand Limited / นวรัตน์ อุปลาบัติ / 2553 /Full Text
78ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับบปฏิบัติการ บริษัท นอร์ทเทอร์นโลจิสติกส์ทรานส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of operational employees towards Northern Logistics Trans Company Limited in Chiang Mai Province / ไพโรจน์ สุวรรณกิจ / 2553 /Full Text
79ความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ศูนย์การจราจร ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of traffic police at Chiang Mai Regional Police Traffic Center / ปฏิภาค บุญมั่งมี / 2553 /Full Text
80ความสุขในการทำงานของตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน = Happiness at work of police at Lamphun Police Station / กนกพร เศรษฐกร / 2553 /Full Text
81ความสุขในการทำงานของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Happiness at work of employees at research institute for health sciences, Chiang Mai University / รัตนา เตจ๊ะวารี / 2553 /Full Text
82ความสุขในการทำงานของพนักงาน กองการผลิต 1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at plant production department 1, Mae Moh Power Plant, Lampang Province / นิศากร ชุติมันต์กุลดิลก / 2553 /Full Text
83ความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด = Happiness at work of employees at Central Pattana Chiangmai Company Limited / จันทกฤต กฤตธรรม / 2553 /Full Text
84ความสุขในการทำงานของพนักงานกองบำรุงรักษากลาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at Central Maintenance Department Mae Moh Power Plant, Lampang Province / เพ็ญพิชชา ตั้งมาลา / 2553 /Full Text
85ความสุขในการทำงานของพนักงานกองบำรุงรักษาเครื่องจักรเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at Equipment Manintenance Department, Mae Moh Lignite Mine, Lampang Province / นภาพร พิศุทธิกฤตยา / 2553 /Full Text
86ความสุขในการทำงานของพนักงานกองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at material handing system division, Mae Moh Lignite Mine, lampang Province / ศุภลักษณ์ ริยาย / 2553 /Full Text
87ความสุขในการทำงานของพนักงานกองปฏิบัติการเหมือง เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at Pit Operation Division, Mae Moh Lignite Mine, Lampang Province / รัชนีกร พงษ์ประสิทธิ์ / 2553 /Full Text
88ความสุขในการทำงานของพนักงานกองโยธาและฟื้นฟูสภาพเหมือง เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at civi and mine reclamation division, Mae Moh Lignite Mine, Lampang Province / อำภา นิมมานพิภักดิ์ / 2553 /Full Text
89ความสุขในการทำงานของพนักงานกองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at workshop department, Mae Moh Lignite Mine, Lampang Province / ไพลิน จันทร์หาญ / 2553 /Full Text
90ความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of bank for agriculture and agricultural co-operatives employees, Chiang Mai Province / อรทัย อินปิ่น / 2553 /Full Text
91ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด = Happiness at Work of employees at The Value Systems Company Limited / ชนินันท์ จันทร์สว่าง / 2553 /Full Text
92ความสุขในการทำงานของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตกำแพงเพชร = Happiness at work employees at Krungthai Bank Public Company Limited, Kamphang Phet Office / กรรณิกา ตามูลวง / 2553 /Full Text
93คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality of work life of employees at Faculty of Agriculture, Chiang Mai University / สุลิตา กันทะอุโมงค์ / 2553 /Full Text
94คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด = Quality of working life of employees at Nithi Foods Company Limited / คคนางค์ สนธิเปล่งศรี / 2553 /Full Text
95คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด = Quality of work life of employees at pharmalink (Thailand) Company Limited / สุรชาติ เปาวัลย์ / 2553 /Full Text
96คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร = The Quality of life of marketing officers in security companies in Bangkok / สุนันท์ วิรัชวรกุล / 2553 /Full Text
97คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร = The Quality of life of credit officers in large commercial banks in Bangkok / ปรีญธร สุทวีทรัพย์ / 2553 /Full Text
98คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ จำกัด = Quality of work life of employees at Chiang Mai Suksawad Company Limited / อริน เปรมโสตร์ / 2553 /Full Text
99คุณลักษณะพนักงานประจำสำนักงานของบริษัทข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร = Characteristics of Multinational Corporation' office Employees in Bangkok / มนตรี วิโรจน์เวชภัณฑ์ / 2553 /Full Text
100เครื่องมือวัดความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร = Evaluation measures of readiness in becoming a learnin organization of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chiang Mai Provincial Office / รุ่งทิพย์ สุริยา / 2553 /Full Text
101ทัศนคติของเจ้าของยานยนต์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการจัดการความเสี่ยงภัยจากก๊าซซีเอ็นจีและแอลพีจี = Attitude of vehicle owners in Mueang Chiang Mai District Towards Risk Management of CNG and LPG / จักรกฤษณ์ อุตชี / 2553 /Full Text
102ทัศนคติของนักลงทุนในบริษัท เอ็มทีเอส เซลลิ่ง เอเยน จำกัด สาขา เชียงใหม่ ที่มีต่อสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย = Attitude of investors of MTS selling agent company limited at Chiang Mai branch towards gold futures in the Thailand Fututes Exchange / นิวัฒน์ วณิชติสุวรรณ / 2553 /Full Text
103ทัศนคติของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มีต่อบริการสามจีเอสเอ็มแอดวานซ์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) = Attitude of mobile phone subscribers in Mueang Chiang Mai District Towards 3GSM Advance Service of Advanced Info Service Public Company Limited / ปทิตตา ภิญโญวิศาล / 2553 /Full Text
104ทัศนคติของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อโฆษณาในรูปแบบข้อความสั้น = Attiudes of mobile phone users in Mueang District, Chiang Mai Province Towards Short Message Service (SMS) Advertising / ภควดี ล้อวรลักษณ์ / 2553 /Full Text
105ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดของร้านสะดวกซื้อ ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร = Consumer attitude towards marketing of convenience stoores in Khet ladprao, Bangkok / วัฒนา ธิติวรนันท์ / 2553 /Full Text
106ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Parent attitude towards Child Development Center in Mueang Chiang Mai District / วสันต์ ปฏิเสน / 2553 /Full Text
107ทัศนคติของลูกค้าธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูนที่มีต่อบัตรกรุงไทย วีซ่าเดบิต = Attitude of customers of Krung Thai Bank Public Company Limited, Lamphun Province towards the Krungthai visa debit card / กัญชพร พรมปัญญา / 2553 /Full Text
108ทัศนคติของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครต่อเคมายเดบิดการ์ด = Attitude of Kasikornbank Customers in Bangkok Towards K-My Dabit Card / นงนุช ปาริยะรังสี / 2553 /Full Text
109ทัศนคติของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อการโฆษณาแฝงในละครหรษา = Attitudes of teenagers in Mueang Chiang Mai District towards the product placements in situation comedy / ณิชา เมืองสุวรรณ / 2553 /Full Text
110ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการสนองตอบต่อลูกค้าของพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด = Factors intime customer-orientation behavior of staffs at UOB Asset Management (Thai) Company Limited / เอกพงษ์ ขัติยะ / 2553 /Full Text
111ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ขององค์การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ = Factors supporting organizational learning of bank for agriculture and agricultural cooperatives, Chiang Mai Provincial Office / พัชรินทร์ จรูญวาณิชย์ / 2553 /Full Text
112ปัจจัยความสำเร็จของถนนคนเดินบริเวณราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่ = Key success factors of walking street on Ratchadamnoen Road, Chiang Mai Province / อุษณา แจ้งเรืองทอง / 2553 /Full Text
113ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สังกัดสำนรักงานเขตเวียงพิงค์ = Employee motivation factors at Branches of Krung Thai Bank Public Company Limited Affiliated with Weang Ping Regional Office / ไทยรัฐ บุญราศรี / 2553 /Full Text
114ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบัญชีของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Motivation factors of accountants of Companies in the Northern Region Industrial Estate / หทัยรัตน์ ไชยมูล / 2553 /Full Text
115ปัจจัยด้านบริการที่มีผลต่อความผูกพันต่องานของพนักงานฝ่ายบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Service factor affect employee engagement of maintenance section, electricity generating authority of Thailand (EGAT), Mae Moh District, Lampang Province / กฤษฎา แสงมีอานุภาพ / 2553 /Full Text
116ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลาออกโดยสมัครใจของแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting voluntary turnover of workforce in Chiang Mai Province / นพพล ชมภูคำ / 2553 /Full Text
117ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของแพทย์ในการเลือกใช้ยาในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร = Factors influencing doctor decision on the selection of drug to be used in Hospitals in Bangkok / สุรศักดิ์ จิระบรรจง / 2553 /Full Text
118ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวราคา 3-5 ล้านบาทของผุ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting customer decision towards buying single house of 3-5 million bath in Bangkok / เฉลิมพงศ์ ชยวัฑโฒ / 2553 /Full Text
119ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการร้านกาแฟสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affection decision of fresh coffee shops towards buying biodegradable packaging in Mueang Chiang mai District / ศิริลักษณ์ สามหงษ์ / 2553 /Full Text
120ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านมือสองในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting buying decision of second-hand hourse in Bangkok / จตุพร สุวัฒนางกูร / 2553 /Full Text
121ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Factors affecting savings of employees in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / อานนท์ อินพรม / 2553 /Full Text
122ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่องานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม = Factors affecting employee engagement of Napalia Hospital, Bangkhontee District, Samutsongkram Province / รุ่ง มาสิก / 2553 /Full Text
123ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพกรพื้นที่สมุทรสาคร 1 = Factors affecting organization engagement of the Revenue Department's Officers, Area Samutsakhon 1 / วนิดา เหรียญจิโรจน์ / 2553 /Full Text
124ปัจจัยที่มีผลต่อผู้เช่าในการตัดสินใจเช่าห้องพักรายเดือนในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทราสาคร = Services marketing mix factors affecting selection of renting monthly rental resident in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province / นิมนต์พร ผลดี / 2553 /Full Text
125ปัจจัยที่มีผลต่อผู้แทนยาในการเลือกทำงานในบริษัทเภสัชภัณฑ์ = Factors influencing medical sales representatives in working at Pharmaceutical Companies / นงลักษณ์ คงมีสุข / 2553 /Full Text
126ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994) จังหวัดนครปฐม = Factor affection employee motivation towards working at Actone Limited Partnership 1994 Nakhonpathom Province / สุธิภา สายเจริญ / 2553 /Full Text
127ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลเทพปัญญา = Factors affecting retention of nursing staff at Theppanya Hospital / ปิยะ ปิยะวรรณศิริกุล / 2553 /Full Text
128ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงการทำงานของแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting retention of doctors at Community Hospitals under Ministry of Public Health, Chiang Mai Province / วิริยา แก้วสง่า / 2553 /Full Text
129ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจังหวัด นครปฐมในการเลือกใช้บัตรเดบิตเคแม็กซ์ = Factors affecting customer of Kasikorn Bank in Nakhon Pathom Province Towards Choosing K-Max Debit Card / ลัดดา พิมพ์โพธิ์ / 2553 /Full Text
130ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อสมาร์ตโฟนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers decision towards purchasing Smartphone in Mueang Chiang Mai District / ประสงค์ วงษา / 2553 /Full Text
131ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumer purchasing decision of instant coffee mix in Bangkok / วรพนิต ลิมปภาส / 2553 /Full Text
132ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมซุปไก่สกัดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Service marketing mix factors influencing purchasing decision of chicken soup extract supplement in Bangkok / สมใจ สะสิทร / 2553 /Full Text
133ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการลิสซิ่งรถจักรยานยนต์ของผู้ใช้บริการในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting customer decision towards motorcycle leasing service in Amphoe Ngao Lampang / ธนัช ขันติธรางกูร / 2553 /Full Text
134ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของพนักงาน บริษัท บริเวณนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี = Marketing mix factors affecting the dexision towards house purchasing among employees of 304 Industrial Park, Prachin Buri Province / พิชญ์นันท์ ติยะพรรณ / 2553 /Full Text
135ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกเช่าห้องชุดของชาวยุโรปและ อเมริกันที่พักอาศัยในย่านธุรกิจอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting Europeans and Americans selection of condominium rentals in Business Area, Mueang Chiang Mai District / กาญจนธัช สุวรรณ์ / 2553 /Full Text
136ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองราชบุรี = Service marketing mix factors affecting credit facilitator selection for car buying in Amphoe Mueang Ratchaburi / อรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี / 2553 /Full Text
137ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Service marketing mix factors affacting dog decision towards using animal clinics services in Amphoe Mueang Samut Sakhon / หอขวัญ เมืองน้อย / มหาวิทยาลัยเชียงใหตม่ 2553 /Full Text
138ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผู้ใช้รถยนต์ในอำเภอเมืองราชบุรี = Service marketing mix factors affecting car user decision in selection of car inspection center in Mueang Ratchaburi District / ปัญชลีย์ ศิริเอก / 2553 /Full Text
139ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผู้รับเหมาของผู้บริโภคในการสร้างบ้านในอำเภอเมืองเชียงราย = Services marketing mix factors affecting customer decision towards selection of construction contractors in Mueang Chiang Rai District / สัญชัย จิตต์ภักดี / 2553 /Full Text
140ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกเอเจนซี่จังหวัดเชียงใหม่โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา = Services marketing mix factors affecting customer decision towards selecting agencies for The Work&Travel in USA program in Chiang Mai Province / เมธัส ศรีบุญมาก / 2553 /Full Text
141ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเสริมความงามเล็บในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affection customer decision towards selecting nail beauty salon services in Mueang Chiang Mai District / อัจฉริยะ วัฒนาพร / 2553 /Full Text
142ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจท่าแพ (เชียงใหม่) = Services marketing mix factors affection decision of small and medium enterprises (SMEs) Entrepreneurs towards choosing credit services of business relationship center Tha Phae (Chiang Mai), Siam Commercial Bank Public Company Limited / เกศรา แก้วลูน / 2553 /Full Text
143ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affection male customers towards selecting medical beauty clinics in Mueang Chiang Mai District / ศศิภา เดือนสว่าง / 2553 /Full Text
144ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผุ้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต = Marketing mix factors affecting consumer decision towards selection of coffee shop in the Central Plaza Chiangmai Airport Shopping Mall / ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ / 2553 /Full Text
145ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของโรงงานเซรามิค จังหวัดลำปางในการซื้อเคมีที่ใช้ในการเคลือบ = Marketing mix factors affecting decision of ceramic factories in Lampang Province towards purchasing chemicals for glazing / พีรพันธุ์ นราธนพงศ์ / 2553 /Full Text
146ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกธุรกิจบริการออกแบบบ้านของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer decision towards selection of home design services in Mueang Chiang Mai District / วิทยา คันธะ / 2553 /Full Text
147ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์แบบรายเดือนซึ่งตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองสมุทรปราการ = Servic marketing mix factor affecting consumer decision towards renting a monthly apartement in Amphoe Mueang Samut Prakan / ทัศนีย์ พวงสุดรัก / 2553 /Full Text
148ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Service marketing mix factor affecting secondary students decision towards selection of tutorial schools in Nakorn Chiang Rai Municipality, Chiang Rai Province / พวงเพชร อินตายวง / 2553 /Full Text
149ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงราย = Service marketing mix factors affecting customer decision towards selection of private hospital in Mueang Chiang Rai District / ไพรินทร์ มีไฝ / 2553 /Full Text
150ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Service marketing mix factors affecting decision of consumers in Bangkok Metropolitan towards selecting domestic flights of Thai Airways International Public Company Limited / กมลรัตน์ สวัสดี / 2553 /Full Text
151พฤติกรรมการใช้บริการ เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญของผู้บริโภค ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior towards using drinking water vending machine in Amphoe San Kampeang Chiang Mai Province / สิรกัญญา สุภาศรี / 2553 /Full Text
152พฤติกรรมการซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ มือสองของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer buying behavior towards secondhand digital single-lens reflex (DSLR) camera in Mueang Chiang Mai District / ณัฐพล สายาจักร / 2553 /Full Text
153พฤติกรรมการซื้อโลชั่นบำรุงผิวกายของสตรีในกรุงเทพมหานคร = Body lotion buying behaviors of women in Bangkok / สุชาดา เอี่ยมงานทรัพย์ / 2553 /Full Text
154พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร = Behavior of Thai tourist from Bangkok towards traveling to Chiang Mai Province / จตุภัทร เบี้ยวบรรจง / 2553 /Full Text
155พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Media exposure affecting consumer decision towards purchasing mobile phones in Mueang Chiang Mai district / กุลระวี วีระกุล / 2553 /Full Text
156พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตส่วนบุคคล = Media exposure affecting decision of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing personal insurance policies / แสนชัย วรวัลย์ / 2553 /Full Text
157พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบสำเร็จรูป = Media exposure affecting decision of consumer in Mueang Chiang Mai District towards purchasing outbound tour packages / ปริญญา ผาตากแดด / 2553 /Full Text
158พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ = Media exposure affecting decision of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing new cars / พงศ์พันธ์ จำนงจิตร / 2553 /Full Text
159พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Media exposure affecting customer buying dexision towards digital cameras in Mueang Chiang Mai District / มุทิตา ปิ่นหย่า / 2553 /Full Text
160พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Media exposure effecting consumer decision towards buying computers in Mueang Chiang Mai District / กรองทอง แก้วบุญเรือง / 2553 /Full Text
161พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนักของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Media exposure affecting consumer decision towards buying dietary supplements in Mueang Chiang Mai District / นันทพงศ์ เถื่อนยืนยงค์ / 2553 /Full Text
162พฤติกรรมการออมส่วนบุคคลของประชาชนวันทำงานในอำเภอเมืองนครปฐม = Private saving behavior of labor population in Mueang Nakhon Pathom District / วราภรณ์ บุณยสุรักษ์ / 2553 /Full Text
163พฤติกรรมของคนวัยทำงานต่อการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปในจังหวัดสมุทรสาคร = Behavior of working people towards buying ready-made clothes in Samut Sakhon Province / ศกุนตลา นิติรสสุคนธ์ / 2553 /Full Text
164พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of Thai tourists towards choosing boutique hotels in Chiang Mai Province / พัชรินทร์ เรือนแก้ว / 2553 /Full Text
165พฤติกรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในการบริโภคอาหารญี่ปุ่น = Behavior of University students in Bangkok towards consuming Japanese food / สุพร สายจู / 2553 /Full Text
166ภาพลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทยในมุมมองของลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี = Image of Kasikornthai Bank from the point of view of customers in Thon Buri Side of Bangkok / อำนาจ พิศเพ็ง / 2553 /Full Text
167ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพของตราสินค้าธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ในมุมมองของลูกค้าอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Perceived brand personality image of Siam City Bank Public Company Limited in Amphoe Kratum Baen, Samut Sakhon / กาญจนา งามสม / 2553 /Full Text
168ระดับการสำรองรถพยาบาลที่เหมาะสมของกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง-เชียงใหม่ = Appropriate reservatio levels to ensure ambulance service at Ramkhamhang-Chiangmai Hospital Group / นพพร นิวัฒนนันท์ / 2553 /Full Text
169แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ของบริษัทประกันชีวิตในกรุงเทพมหานคร = Motivation to work of telesales employees at Insurance Companies in Bangkok / ทิตติยา สมสิบ / 2553 /Full Text


1กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเลือกร้านขายยาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer decision making process towards selecting drugstores in Amphoe Mueang Chiang Mai / มยุรฉัตร จิวาลักษณ์ / 2552 /Full Text
2กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการคืนเงินทดรองจ่ายพนักงานของ บริษัท คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด = Development process of employee advance payment program at control data (Thailand) company limited / ชวชาติ พุ่มพวง / 2552 /Full Text
3กระบวนการพัฒนาร้านยาคุณภาพของโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Development process of quality pharmacies enrolling in the community pharmacy development and accreditation project in Mueang Chiang Mai district ;Development process of quality pharmacies enrolling in the community pharmacy development and accreditation project in Mueang Chiang Mai district / ปริณดา โตสิตารัตน์ / 2552 /Full Text
4การจัดการการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ทูน่า ของบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) = Production management for tuna product of Unicord Public Company Limited / สมศรี มณีฉาย / 2552 /Full Text
5การจัดการคุณภาพบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนของบริษัทฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด = Quality management of flexible packaging at Huhtamaki (Thailand) company limited / วันทนา ฉกะนันท์ / 2552 /Full Text
6การดำเนินงานของศูนย์อุตส่าหกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Operation of Bo-sang umbrella Manufacturing center in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / ชัชรินทร์ ปัญญา / 2552 /Full Text
7การทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย์จากผลกระทบของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Test of market efficiency the warrant issue on the stock price change in the Stock Exchange of Thailand / ศราวุฒิ วิทยารัก / 2552 /Full Text
8การประมาณค่าเช่าห้องพักรายเดือนของหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ = Estimation of apartment rental rates around Chiang Mai University and Payap University using spatial analysis / ธีรพันธ์ นุชอนงค์ / 2552 /Full Text
9การประเมินประสิทธิภาพการจัดการระบบสินค้าคงคลัง แบบเอบีซี ของเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด = Efficiency evaluation of an ABC inventory system of pharmaceuticals supplies at Chiangmai Ram Hospital Company Limited / พรชนน บุษบรรณ / 2552 /Full Text
10การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อความสามารถด้านจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะตลาดโดยใช้แบบจำลองของ Treynor และ Mazuy = Performance evaluation of long term equity funds regarding market timimg by applying Treynor and Mazuy Model แ / ชลชัย สุนทรกุล / 2552 /Full Text
11การประเมินผลของสินเชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่นของธนาคารออมสิน สาขาบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม = Assessment of loans by project for life - quality development of Fegional Government Officials of Government Saving Bank, Bangkontee Branch, Changwat Samut Songkhram / มณีรัตน์ พิณเนียม / 2552 /Full Text
12การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการย่ามอนุรักษ์โลกวาดด้วยมือโดยคนพิการของมูลนิธิสานฝันคนพิเศษ = Effective assessment of the earth bag by disabled people project of special people foundation / ชลธิชา ชัยธาวุฒิ / 2552 /Full Text
13การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในจังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of passenger satisfaction towards low-cost airline services in Chiang Mai Province / ศริญญา นายอง / 2552 /Full Text
14การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ทางการตลาดของร้านจำหน่ายหนังสือประเภทแฟรนไชส์และประเภทไม่ใช่แฟรนไชส์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครปฐม = A Comparison of market image between franchise bookstores and non-franchise bookstores by consumers in Amphoe Mueang Nakhon Pathom / ณชธร เสน่ห์นพกุล / 2552 /Full Text
15การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเปรียบเทียบกับวิธีอารีมา = Prediction of stock price and security market index using neural network model compare with ARIMA Method / เกรียงศักดิ์ สุดหอม / 2552 /Full Text
16การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่อง พื้นฐานทางด้านตลาดการเงินและสถาบันการเงิน = Development of e-learning courseware of fundamental of financial markets and institution / กฤษฎา พูนลาภยศ / 2552 /Full Text
17การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น = Development of e-learning courseware on introduction to financial statement analysis / พัชรีพรรณ ดวงมุสิทธิ์ / 2552 /Full Text
18การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงิน = Development of e-Learning courseware on financial risk and return / นลัท อินทรังษี / 2552 /Full Text
19การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา = Development of e-Learning courseware on time value of money / มาริสา จารุสาธิต / 2552 /Full Text
20การรับนวัตกรรมของลูกค้าในสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้หญิงที่อาศัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer innovativeness in fashion clothing among females in Mueang Chiang Mai District / ธณวัช สุภาสี / 2552 /Full Text
21การรับรู้ของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อบุคลิกภาพตราสินค้าของรองเท้ากีฬาที่เป็นผู้นำตลาด = Teenager perceptions towards brand personality of leading sports shoes in Mueang Chiang Mai District / สุธี อยู่ยิ้ม / 2552 /Full Text
22การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Personal financial planning of employees of Krung Thai Bank public company limited in Mueang Chiang Mai Branches / อรอนงค์ ไชยบุญเรือง / 2552 /Full Text
23การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กับค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตร = Comparative performance analysis between Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited and agribusiness setor average / วิทยา กำลังเก่ง / 2552 /Full Text
24การวิเคราะห์พฤติกรรมและลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ปลาทุน่ากระป๋องในกรุงเทพมหานคร = Behavior and profile analysis of target customers for canned tuna products in Bangkok / จินดา พรธาดาวิทย์ / 2552 /Full Text
25การศึกษาความเป็นไปได้ของการตั้งโรงงานไบโอดีเซล ในจังหวัดสมุทรสาคร = A Feasibility study on the establishment of Biodiesel production plant in Samut Sakorn / กฤษณ์ชัย มิตรสันติสุข / 2552 /Full Text
26การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจให้เช่ารถตักหน้าขุดหลังในจังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study for backhoe loader rental business in Chiang Mai Province / ปพณ จิรกิตยางกูร / 2552 /Full Text
27การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนธุรกิจที่พักประเภทเกสท์เฮาส์ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = A Feasibility study on the guest house investment project in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province / ปัณฑิตา พุทธศาสน์ / 2552 /Full Text
28การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โรงงานผลิตเครื่องประดับเงินในจังหวัดเชียงราย = A feasibility study on the investment of sterling silver jewelry factory in Chiang Rai Province / หนึ่งงาม สุภาพร / 2552 /Full Text
29การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายสาขาธุรกิจล้างเศษแก้วของห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคบัญชาค้าแก้ว ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Feasibility study of branch expansion investment of glass washing business at Chockbanchakakaew Limited Partnership, Amphoe Wang Noi, Phranakhon Sri Ayutthaya Province / ธมลพรรณ์ ชลภัทร์พีรภาร์ / 2552 /Full Text
30การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของการเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ปั้มสามสูบในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Feasibility Study on the Investment of High Speed Power Sprayers Sales and Services Center in Mueang District, Sanut Sakhon Province / ธนะกิตติ บำรุงเชาว์เกษม / 2552 /Full Text
31การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจฟาร์มเพาะปลาคาร์พสวยงามในจังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study on the investment of fancy carp breeding farm in Chiang Mai Province / อภิวัฒน์ อนุชิตานุกูล / 2552 /Full Text
32การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตเอทานอล ในจังหวัดลำพูน = Feasibility study towards investing in and Ethanol Factory at Lamphun Province / ศุภศักดิ์ เวศกาวี / 2552 /Full Text
33การศึกษาความเป็นไปในโครงการลงทุนสร้างห้องชุดให้เช่าในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร = The feasibility study on the investment project of built for rent apartment in Bangkhae District, Bangkok Metropolitan / สมชาย ทรัพย์สินโอฬาร / 2552 /Full Text
34การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อลิ้นจี่สดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้ซื้อท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทย = A comparative study of decision process of local and Thai Tourist Buyers Towards Purchasing Fresh Lychee in Mueang Chiang Mai District / สริตา ภูมิสินสิริ / 2552 /Full Text
35การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศของบริษัทนัติมอเตอร์ จำกัด กับระบบอะไหล่และบริการของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า = A Comparison Between Information Requirement of Natmotor Company Limited and Spard Part & Service System of Honda Motorcycle Dealers / อาณาจักร์ พิมสาร / 2552 /Full Text
36การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมปางวิมานเพลสและโรงแรมปางสะหวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of customer satisfaction towards services at Pangviman Place Hotel and Pangsawan Place Hotel in Chiang Mai Province / มินตรา ศรีสังสิทธิสันติ / 2552 /Full Text
37การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของมูลค่าและหุ้นเติบโตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Comparative study of returns from value stock and growth stock in the Stock Exchange of Thailand / สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ / 2552 /Full Text
38การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Fututes และการลงทุนในกลุ่มลงทุนประสิทธิภาพของมาร์โควิทซ์ = A Comparative study of risk and return from investment in SET50 Index Fututes and in Makowitz Efficient Portfolio / วราพงษ์ สุดวง / 2552 /Full Text
39ขวัญในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Morale of operation employees at Kasikorn Bank Public Company Limited in Chiang Mai Province / ณัฐพงศ์ โปธายะ / 2552 /Full Text
40ความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงงานผลิตเหล็ก ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีย์ จำกัด (มหาชน) ของชุมชนรอบโรงงานผลิตเหล็ก = Opinions of residents surrounding rolling mill factory towards environmental management of Millconsteel Industries Public Company Limited / สุรกิจ ภักดีปรีดา / 2552 /Full Text
41ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวนครวัต นครธม จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา = Foreign tourist opinion towards tourism Angkor Wat and Angkor Thom in Siemreap province, the state of Cambodia ;Foreign tourist opinion towards tourism Angkor Wat and Angkor Thom in Siemreap province, the state of Cambodia / ประจักษ์ คงถนอมธรรม / 2552 /Full Text
42ความคิดเห็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการคลีนิกชีวรักษ์ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอชพลัชแชลแนล = Opinions of audiences in Kangkok towards clinic Shiwarak program of H plus channel satellite television ;Opinions of audiences in Kangkok towards clinic Shiwarak program of H plus channel satellite television / มินทร์ณุดา บุญครอง / 2552 /Full Text
43ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Customers' opinion towards service marketing mix of pre-school nurseries in Amphoe Mueang Samut Sakhon / อรฉัตร ทวีสุข / 2552 /Full Text
44ความคิดเห็นของผู้รับเหมางานก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งสาขาต่อการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกสิกรไทย = Opinions of construction contractors for renovation of Kasikorn Bank branches towards Kasikorn Bank's Supplier-Purchasing Unit / ณัฐพัชร์ สุนทรเสรีกุล / 2552 /Full Text
45ความต้องการของชาวญี่ปุ่นต่อสถานที่พักระยะยาวบนถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Needs of Japanese for long stay accommodations on Changklan road, Amphoe Mueang Chiang Mai / จันทร์จิรา ตันตยานุสรณ์ / 2552 /Full Text
46ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้ทาสีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer demand towards painted wood furniture in Mueang Chiang Mai District / วีระยา ลักขณาวัฏ / 2552 /Full Text
47ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการฝูงบิน 411 กองบิน 41 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ = Officer engagement towards 411 squadron wing 41 3 rd air division air combat command / ฉัตรชัย ณ บางช้าง / 2552 /Full Text
48ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกสิกรไทย (มหาชน) จำกัด เขต 32 = Employee engagement towards Kasikornbank Public Company Limited in Zone 32 / สานิตตา วงศ์สุรเศรษฐ์ / 2552 /Full Text
49ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคของเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ = Employee engagement towards Provincial Waterworks Authority, Regional Office 9, Chiang Mai Province / พัชราภรณ์ เนตรนวล / 2552 /Full Text
50ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ = Employee Engagement in Provincial Electricity Authority, Chiang Mai Province / ผกานันท์ ภู่กัณหพันธ์ / 2552 /Full Text
51ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ = Employee engagement towards Chiang Mai Municipality / ศิรประภา เนตรวีระ / 2552 /Full Text
52ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดลำพูน = Employee engagement towards Keihin (Thailand) Company Limited, Lamphun Province / นิติภรณ์ วัฒนาวีรวงศ์ / 2552 /Full Text
53ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพะเยา = Employee engagement towards Thailand Post Company Limited in Payao Province / ณัฐพล จันทิวงค์ / 2552 /Full Text
54ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด = Employee engagement towards Western Digital (Thailand) Co., Ltd. / บรรพต ไชยกิจ / 2552 /Full Text
55ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด = Employee engagement of Erawan Electricwire & Cable Company Limited / ขนิษย์ฐา สุขมาก / 2552 /Full Text
56ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เอส ยู เอส (ประเทศไทย) จำกัด = Employee Engagement in SUS (Thailand) Company Limited / วุฒิ เวชอภิกุล / 2552 /Full Text
57ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด = Employees engagement of Chaipattana Transportation Chiang Mai Company Limited / วาสนา พิชัย / 2552 /Full Text
58ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทแอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด = Employee engagement in abbeycrest (Thailand) Company Limited / ชุติรัตน์ ชมภูรัตน์ / 2552 /Full Text
59ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานหน่วยงานสนับสนุนของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Employee engagement in Supporting Units of Sriphat Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / อรรถพล สนศิริ / 2552 /Full Text
60ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายต่อการให้บริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = Dealer tatisfaction towards services of Synnex (Thailand) Public Company Limited, Chiang Mai Branch / ภาณุพงศ์ จันทรสมา / 2552 /Full Text
61ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อบัตรประจำตัวนักศึกษาที่เป็นบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) = Satisfaction of Maejo University students towards the ATM student identity card issues by Bangkok bank public company limited ;Satisfaction of Maejo University students towards the ATM student identity card issues by Bangkok bank public company limited / ลีนวัฒน์ ชาญไววิทย์ / 2552 /Full Text
62ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพบริการงานทะเบียน สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร = People satisfaction towards service quality of civil registratio division of Bangkhae Distriet Office in Bangkok / กรรณิการ์ สุขสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
63ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร = Customer satisfaction towards services marketing mix factors of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok / ประสงค์ วงศ์กิจศักดา / 2552 /Full Text
64ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริการธนาคารโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ในจังหวัดสมุทรสาคร = Customer satisfaction towards Wattamajariyapirom School - based banking in Samut Sakhon Province / สุนทรี ภูมิชัยสุวรรณ์ / 2552 /Full Text
65ความพึงพอใจของผู้แทนจำหน่าย ในเขตภาคเหนือที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด = Satisfaction of dealers in Northern Thailand towards marketing mix factors of SCG Network Management Company Limited / ศฤงคาร ตั้งประกอบ / 2552 /Full Text
66ความพึงพอใจของผู้แทนเวชภัณฑ์ต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด = Satisfaction of medical sales representatives toward motivation factors of Novartis (Thailand) Company Limited / ปัณณวิชญ์ จิตเมธีพงษ์ / 2552 /Full Text
67ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกระบบฟาสต์แทรคโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of Fast-track Outpatients an Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / ชยกร แซวตระกูล / 2552 /Full Text
68ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกองบิน 41 = Patients Satisfaction towards outpatient services at Wing 41 Hospital / พิมพ์ขวัญ สุขสันต์ศิริกุล / 2552 /Full Text
69ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการแลกเช็คคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงินสด ณ สำนักบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากร = Satisfactions of taxpayers in bangkok towards personnel tax-return check cashing service at Bureau of Finance and Revenue Management, Revenue Department / มิศรา นิลรำไพ / 2552 /Full Text
70ความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบข้อมูลลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) = Employee satisfaction towards the customer information system (CIS) of Bank Ayudhya Public Company Limited / เกตุจรินทร์ รัตนาภรณ์สกุล / 2552 /Full Text
71ความพึงพอใจของร้านขายส่งต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Satisfaction of wholesalers towards services marketing mix of Thainamthip Company Limited, Chiang Mai Branch / นิรันดร สีแสง / 2552 /Full Text
72ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของบริษัท ศิริเอนจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด = Customer satisfaction towards the electrical systems installation and maintencance services provided by Siri Engineering System Company Limited / ไพศาล มั่งศิริ / 2552 /Full Text
73ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ พี.ที. เรสซิเดนท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix factors of P.T. Residence Chiang Mai Province / ปิติ อุณจักร / 2552 /Full Text
74ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์สีย้อมและเคมีภัณฑ์สิ่งทอของบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จำกัด = Customer satisfaction towards marketing mix of dye and Textile chemicals at Cascada (Thailand) Company Limited / พรศรี เอื้อสถาพรกิจ / 2552 /Full Text
75ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing Mix Factors of Northern Chemicals and Glasswares Liminted Partnership, Mueang Chiangmai District / เอกรัฐ สาระเวก / 2552 /Full Text
76ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตามลักษณะคุณภาพการบริการของ ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต = Customer satisfaction towards electronic marketing mix factors based on the quality of services by Idea Plus Dot Net / อนวัช กองมงคล / 2552 /Full Text
77ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด = Customer satisfaction towards marketing mix for products of Lucky Star Weaving Company Limited / รัตนา กิจเจริญ / 2552 /Full Text
78ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของร้านโฮเทลช็อป อินเตอร์เนชั่นแนล = Customer satisfaction towards marketing mix strategy of Hotel Shop International Firm / มยุรี คาน / 2552 /Full Text
79ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการมณีเกสท์เฮาส์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards services of Manee Guesthouse Chiang Mai Province / จารุจรรย์ วัฒนลักษณ์ / 2552 /Full Text
80ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา = Customer satisfaction towards services of The Krung Thai Bank Public Company Limited, Phayao Branch / พงศ์ธร พงษ์ศักดิ์ศรี / 2552 /Full Text
81ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมละไมวันทา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี = Customer satisfaction towards services of Lamai Wanta Hotel at Amphoe Ko Samui, Surat Thani Province / ผุสสดี สมปาน / 2552 /Full Text
82ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร = Customer satisaction towards service quality of Krungsri Ayudhya Bank Public Company Limited, Khlong Khru Subbranch, Samut Sakhon Province / เสรี วงศ์ทวีลาภ / 2552 /Full Text
83ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of electronics machine Krungthai Bank Public Company Limited, Thapae Branch, Mueang Chiang Mai District / เชษฐา จันทรจำนง / 2552 /Full Text
84ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการสอบบัญชีของสำนักงานเจษฎา ซีพีเอ = Customers satisfaction towards audit service of Jesada CPA Office / เจษฎา เลี่ยมประวัติ / 2552 /Full Text
85ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการร้านหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ = Customer satisfaction towards services marketing mix of Suriwong Book Center / วิลาส ปัญญาวงศ์ / 2552 /Full Text
86ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ใยกัญชงของห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ฝ้ายทอง = Customers satisfaction towards marketing mix of hemp products of Chiangmai Faithong Limited Partnership / จารุนันท์ จันทรมังกร / 2552 /Full Text
87ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านอาหารล้านตอง ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Customer satisfaction towards services marketing mix factors of Laantaung Restaurant, Amphoe Pai, Changwat Mae Hong Son / ธนาวัฒน์ สหัสโอฬาร / 2552 /Full Text
88ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจที่มีต่อบริการของบริษัทคิดดี ทำดี แรงดี ออแกไนเซอร์ จำกัด = Corporate-customer satisfaction towards services of Kid Dee Thum Dee Organizer Limited / จิตติ โลจนไพบูลย์ / 2552 /Full Text
89ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของผู้ผสมยาเคมีบำบัดประจำโรงพยาบาลในจังหวัดภาคเหนือตอนบน = Employee satisfaction towards motivational factors of cytotoxic drug technicians in upper-northern Thailand hospitals วินิดา วิทยกุล / วินิตา วิทยกุล / 2552 /Full Text
90ความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Employee satisfaction of Property Care Services (Thailand) Limited Northern Branch, Chiang Mai Province / ศิริรัตน์ วนาโรจน์ / 2552 /Full Text
91ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ครีเอทีพ มังกี้ จำกัด อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Employee job satisfaction towards Creative Monkey Company Limited, Mueang Chiang Mai District / กันยารัตน์ มูลก๋องแก้ว / 2552 /Full Text
92ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัยพ์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด = Job satisfaction of the staffs at Bangkok Commercial Asset Management Company Limited / รังษิต มีประเสริฐ / 2552 /Full Text
93ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนการผลิตเจมส์เซต บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน = Job satisfaction of gemset division employees at Abbeycrest (Thailand) Limited Lamphun Province / กรัณย์พล อภิธนภูรินทร์ / 2552 /Full Text
94ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานโรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม = Job satisfaction of staff at The River Hotel, Nakhon Pathom Province / ศุภโชค อินทจักร์ / 2552 /Full Text
95ความพึงพอใจในการปฏบัติงานของพนักงาน เครือทวีทรัพย์กรุ๊ป จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of employees in Thaweesup Group in Chiang Mai province / วัชรี ครุฑใจกล้า / 2552 /Full Text
96ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน ความรู้ในงานที่ทำและบรรยากาศองค์การ ต่อความผูกพันองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Relationship Between Leadership, Job Knowledge and Organization Climates Towards Organizational Commitment of Electronic Industry Employees in Northern Region Industrial Estate Lamphun / ณัฐพฤทธิ์ ศรีภักดี / 2552 /Full Text
97ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ = The Relationship between satisfaction and brand loyalty of mobile phone hand-sets / ศุภชาติ เกตุแค / 2552 /Full Text
98ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between company board structure and capital structure of listed companies in the Stock Exchange of Thailand / อัศนัย ธุรวติกุล / 2552 /Full Text
99ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกระตุ้นทางการตลาดและความตั้งใจซื้อเวชภัณฑ์ยาของแพทย์ประจำโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between marketing stimuli and drug purchasing intention of Hospital Physicians in Chiang Mai Province / ศุภสิทธิ์ จรุงกิจสุวรรณ / 2552 /Full Text
100ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between organizational climate and services of hotel staffs in Chiang Mai Province / นิศารัตน์ เมืองอินทร์ / 2552 /Full Text
101ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employee at Ouality Ceramic Company Limited, Lampang Province / ชุติมณฑน์ ฟ้าภิญโญ / 2552 /Full Text
102ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of employee at First Drug Company Limited, Chiang Mai Province / นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ / 2552 /Full Text
103ทัศนคติของบุคลากรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมคุณภาพ 5 ส = Employee attitudes towards 5 S's activities at Mae Kuang Operation and Maintenance Project, Regional Irrigation Office 1, Chiang Mai province / รุ่งนภา กมลธง / 2552 /Full Text
104ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการใช้พลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลง = Car user attitude towards alternative energy in Chiang Mai Province / อนุพงศ์ ติรศุภนนท์ / 2552 /Full Text
105ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อซีดีเพลงลิขสิทธิ์ในอำเภอเมืองลำปาง = Consumer attitude towards copyrighted music compact discs in Mueang Lampang District / มรกต จันทร์สนธิสกุล / 2552 /Full Text
106ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อฉลากเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม = Attitude of consumers in Mueang Chiang Mai District towards green label of the ministry of industry / ธนสิทธิ์ ธนูสนธิ์ / 2552 /Full Text
107ทัศนคติของผู้บริโภควัยรุ่นต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร = Teenage consumers attitude towards green products in Bangkok / สมรัฐ บุรีรัตน์ / 2552 /Full Text
108ทัศนคติของผู้บริโภคหลังวิกฤตราคาน้ำมันต่อน้ำมันไบโอดีเซลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Consumer attitude after fuel price crisis towards biodiesel in Mueang Chiang Mai District / ศราวุธ ชัยเรืองวิทย์ / 2552 /Full Text
109ทัศนคติของผู้มีเงินฝากประจำของธนาคารกรุงไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว = Attitude of fixed deposit account customers of Krung Thai Bank in Mueang Chiang Mai branch towards investment in long term equity fund / ศลิษา แสนพล / 2552 /Full Text
110ทัศนคติของพนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิตชั่วคราว ที่มีต่อระบบความปลอดภัยในการทำงานบริษัทแอล ที อี ซี จำกัด จังหวัดลำพูน = Attitude of temporary employee at operational level towards safety system of LTEC Company Limited Lamphun Province / ขนิษฐา เรืองจิตชัชวาลย์ / 2552 /Full Text
111ทัศนคติของแรงงานไทยต่อการทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าวในธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Thai labors attitude towards working with foreign labors in processed seafood industry in Amphoe Mueang Samut Sakhon / ศุภลักษณ์ สุขอร่าม / 2552 /Full Text
112ทัศนคติของวัยทำงานต่อการลงทุนกองทุนรวมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of working persons towards investment in Mutual fund in Mueang Chiang Mai Cistrict / พิมพ์นารา ด่านสกุล / 2552 /Full Text
113ทัศนคติของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการทำประกันชีวิต = Attitude of the government pension fund members towards life insurance in Chiang Mai Province / วิมลพันธ์ ตันติชวาลวงศ์ / 2552 /Full Text
114ทัศนคติต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด = Employees attitude towards work safety procedures at Bangkoklab and Cosmetic Company Limited / พิชญาณี ชาตรีจันทร์สกุล / 2552 /Full Text
115ทัศนดติต่อการดัดแปรระบบเครื่องยนต์ไปใช้ระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล พี จี) ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร = Attitude toward adjusting car modifying engine system to use LPG Gas & personal car user in Bangkok / รพีพรรณ อนิสสิต / 2552 /Full Text
116ปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดราชบุรี = Service marketing factors affecting customers selection of business credit services at Bangkok Bank Public Company Limited Ratchaburi Province / ดิลก บุญวานิช / 2552 /Full Text
117ปัจจัยจูงใจของพนักงานขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Motivation factors of insurance sales agents at Muangthai Life Assurance, Chiang Mai Branch / กฤติยา ศรีสุวรรณ / 2552 /Full Text
118ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Motivation factors of employees in small and medium enterprises in Mueang Chiang Mai District / นวพิทย์ เลี้ยงเพ็ชร / 2552 /Full Text
119ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท เชียงใหม่ศรีโตเกียว จำกัด = Movtivationg factor toeard working of staff of Sritokyo Company Limited / เบญจภรณ์ ไชยวุฒิ / 2552 /Full Text
120ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทโฟร์ซีซั่นส์ไฮเทค วอชชิ่ง จำกัด = Employee motivation factors at four seasons Hi-Tech Washing Company Limited / ทิพวรรณ อิ่มพิทักษ์ / 2552 /Full Text
121ปัจจัยตัวกำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors determining capital structure of listed companies in the stock exchange of Thailand ;Factors determining capital structure of listed companies in the stock exchange of Thailand / อุไรวรรณ ตั้งสัมพันธ์ / 2552 /Full Text
122ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้รับเหมาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตสำหรับงานระบายน้ำ = Factors affecting construction contractors towards purchasing decision process of reinforced concrete culvert pipe in Mueang Chiang Mai District / จิรกฤต จันทรางกูร / 2552 /Full Text
123ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาสำหรับงานก่อผนัง = Factors affecting the purchase of aerated autoclaved concrete products for wall construction / เกศราภรณ์ นิรากรณ์ / 2552 /Full Text
124ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการซื้อรถยนต์นั่งมือสองจากผู้ประกอบการบนถนนกาญจนาภิเษา กรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumer decision on buying used cars from entrepreneurs on Kanjanapisaek Road, Bangkok / ศักดิ์ดาว รอดพิทักษ์ / 2552 /Full Text
125ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เตาเผาศพไร้มลพิษของวัดในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = Factors affecting on decision to use pollution-free crematorium in Ratchaburi Province's Temples / ธวัช สีเหลือง / 2552 /Full Text
126ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสูบน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Factors affection decision on buying sewage submersible pumps among industrial factories in Krathumban District, Samut Sakhon Province / นันทวัฒน์ พันธ์ศรีวนิช / 2552 /Full Text
127ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถยนต์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกขยะของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting local administrative offices purchasing decision towards multi-purpose water lorries, cranes with rescue platform trucks and garbage trucks in Chiang Mai Province / พงษ์สวัสดิ์ เกรียงไกรกิจ / 2552 /Full Text
128ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของพนักงานรายเดือน ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Factors affecting monthly employees decision to work for factories in Mueang Samut Sakhon District / ธีรภัทร จันทวงษา / 2552 /Full Text
129ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกของลูกค้าธุรกิจในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Factors affecting business customers in Hat Yai District, Songkhla Province towards choosing freight trucking services / สุภัทรา ติ้งหมาด / 2552 /Full Text
130ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทนำเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting Thai tourists towards selection of tour operatiors in Bangkok / ชบา แซ่ปิง / 2552 /Full Text
131ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) มาใฃ้ของคนขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (TAXI) = Factors affecting rhe adoption of global positioning system (GPS) of taxi drivers / ภามะนี ณ หนองคาย / 2552 /Full Text
132ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ บริษัท รักษาความปลอดภัยของผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting housing estate entrepreneurs towards selection services of security guard companies in Chiang Mai Province / วรุต มณีมาโรจน์ / 2552 /Full Text
133ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศิลปินและนักแสดงของธรุกิจรับจัดงานทางการตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ของสายงาน อราทิสท์ = Factors affecting the selection of artists and actors for event marketing organizers : A case study of GMM Grammy Public Company Limited Aratist Division in GMM / ขวัญใจ สืบพานิช / 2552 /Full Text
134ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่องานของพนักงาน ร้านซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ทในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting employee engagement of cement Thai Homemart Store, Mueang Lampang District / กฤษณ์ จิตนุยานนท์ / 2552 /Full Text
135ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของตำรวจกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting happiness of Policemen at General Staff Division, Police Region 5, Chiang Mai Province / ปพิชญา วะนะสุข / 2552 /Full Text
136ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้ออาหารว่างเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Factors related to purchasing decision of healthy snacks of consumers in Amphoe Mueang Samut Sakorn / ปรัชญาพร สุทธิธรรม / 2552 /Full Text
137ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting the determination on wage rate for alien workers of small-scaled entrepreneurs in Samut Sakhon Province / มนธีรา นิมิตรชัย / 2552 /Full Text
138ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดซื้อผลิตภัณฑ์เสริมสวยของร้านเสริมสวยในเขตเทศ บาลนครเชียงใหม่ = Factors influencing beauty salons purchasing of beauty products in Chiang Mai Municipality / แก้วตา ภูมิภาคิน / 2552 /Full Text
139ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Factors influencing non - performing asset (resale home) buying decision from Asset Management Bangkok Commerce Company Limited among people in Bangkok metropolitan and greater Bangkok area / วรเดช พรเบญจภักดิ์กุล / 2552 /Full Text
140ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของที่ระลึกของตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เปลือกไม้ เดดคอร์ จำกัด = Factors affectiong the purchasing decision of Plauk Mai Decor Company Limited dealers towards gift products / วัชรี ศรีตระกูล / 2552 /Full Text
141ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยชีวภาพของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม = Factors influencing the decision on purchasing biofertilizer of agriculturist in Nakorn Patom Province / วราลี ฉัตรอัจฉริยะกุล / 2552 /Full Text
142ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร = Factors influencing decions of Bangkok investors towards investment in mutual fund / วารุณี พรรณาผลากูล / 2552 /Full Text
143ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนในการตัดสินใจซื้อหน้ากากปิดจมูกใยสังเคราะห์ = Factors affecting decision of manufacturers in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province towards purchasing non-woven polypropylene face masks / พัชร์วดี อัศววุฒิพงศ์ / 2552 /Full Text
144ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออายุรแพทย์ในการคงการรับราชการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Factors affecting retention of internists at hospitals under the Ministry of Public Health / พันธพงศ์ ตาเรืองศรี / 2552 /Full Text
145ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองของผู้บริโภคในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี = Factors for making decision on buying used personal truck of consumers in Photharam District, Ratchaburi Province / ศศกร อัตตาธรรมกุล / 2552 /Full Text
146ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริโภคใน อำเภอเมืองนครปฐม = Marketing mix factors affection the selection of dermatologist clinic of consumers in Amphoe Mueang Nakhon Pathom / ธัญยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ / 2552 /Full Text
147ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้สูงในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Marketing mix factor affecting buying decision towards house of high-income customers in Mueang Samut Sakhon District / ไชยพงศ์ เอกจิตรพันธ์ / 2552 /Full Text
148ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกรับบริการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affectiong customer's selection of Lasik eye surgery in Bangkok / ชัชชฏา ถิระชัยกุล / 2552 /Full Text
149ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix fractors affecting decision of female tweens towards purchasing facial care products in Mueang Chiang Mai District / วรรธิดา ชัยญาณะ / 2552 /Full Text
150ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ฝาสังเคราะห์ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting buyers decision towards selection fibre siding board in Amphoe Sansai Chiang Mai District / สุธีร์ ตรีวัชรารัตน์ / 2552 /Full Text
151ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อตึกแถวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors influencing consumers on buying selection of commercial buildings in Amphoe Mueang Chiang Mai / สราวุทธิ์ ธัญเศรษฐ์กุล / 2552 /Full Text
152ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ของลูกค้าในจังหวัดพะเยา = Service marketing factorys affectionf customer decision in selecting automobile service center in Phayao Province / กิจธพงษ์ อินโด / 2552 /Full Text
153ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นย่านถนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumer decision toward selecting Japanese restaurants on Nimmaheminda road, Mueang Chiang Mai District / ณธัชพงศ์ โชติปรีชารัตน์ / 2552 /Full Text
154ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ 14 = Services marketing mix factors affecting customers'decision towards unsecured personal loan service at Siam Commercial Bank Company Limited in Area 14 / สาธิต โง้วสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
155ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม = Services marketing mix factors affecting consumer selection of chiness food catering services in Changwat Nakhon Pathom / วาณี หาญแก้ว / 2552 /Full Text
156ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานบริการฝึกโยคะของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงธนใต้ = Marketing mix factors affection customer selection of Yoga centers in South Krungthon Area / ปุญชรัสมิ์ พัชรเรืองกิตติ์ / 2552 /Full Text
157ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Services marketing mix factors affecting selection software vendors of companies in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / จตุพล สีติ / 2552 /Full Text
158ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Services marketing mix factor affecting consumer selection of laundry services in Chiang Mai Municipality / วีรยา จอมภักดี / 2552 /Full Text
159ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้สนามฝึกซ้อมกอล์ฟในจังหวัดลำปาง = Services marketing mix factors affecting customers towards selecting golf driving ranges in Lampang Province / ประพันธ์ หาญเหมย / 2552 /Full Text
160ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจำหน่าย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumer decision towards selecting food stalls in Chiang Mai municipality / วรเทพ คำแก้วแจ่ม / 2552 /Full Text
161ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเข้าชมการแข่งขันกีฬามวยไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting foreign tourists decision towards attending Thai boxing competitions in Mueang Chiang Mai District / เกศินี ประทุมมณี / 2552 /Full Text
162ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customer decision towards service selection of commercial bank personal, non collateral loans in Amphoe Mueang Chiang Mai / กฤษณา บุญเกิดหาญภักดี / 2552 /Full Text
163ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดเชียงใหม่ = Retail marketing mix factors affecting Thai tourist purchasing decision towards teak wood furniture in Chiang Mai Province / ศุภนารี สุธารส / 2552 /Full Text
164ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลจากภายนอกของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Marketing mix factors affecting manufacturers in Northern Region Industrial Estate towards selecing of machine parts suppliers / ปราการ เป็งแก้ว / 2552 /Full Text
165ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting consumer decision towards buying motorcycles in Amphoe Thoen, Changwat Lampang / ธำรงค์ คูสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
166ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้รับจัดการงานแต่งงานในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting selecting decision towards wedding organizers in Chiang Mai Province / อารยา ปัญญานุวัฒน์ / 2552 /Full Text
167ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้พื้นไม้จริงสำเร็จรูปในงานก่อสร้างของผู้รับเหมา ในจังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting contractor decision in choosing ready-made floor wood in Samut Sakorn / ณัฏฐวุฒิ จันทร์เจ้าฉาย / 2552 /Full Text
168ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ำมันไบโอดีเซลของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer buying decision towards biodiesel in Mueang Chiang Mai District / ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์ / 2552 /Full Text
169ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกร้านวัสดุก่อสร้างในอำเภอเมืองสตูล = Services marketing mix factors affection consumer decision towards selection of construction material stores in Mueang Satun District / ณรงค์ฤทธิ์ จวงวาณิชย์ / 2552 /Full Text
170พฤติกรรมการเช่าหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร = Book renting behavior of university students in Bangkok / ธวัช ตันติกุล / 2552 /Full Text
171พฤติกรรมการใช้บริการเสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards using value added services on mobile phone of teenagers in Mueang Chiang Mai District / เนตรนภา นามวงค์ / 2552 /Full Text
172พฤติกรรมการซื้อคอนเเทคเลนส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Consumer behavior on buying contact lens in Bangkok Metropolitan / วชิรา เหลืองทอง / 2552 /Full Text
173พฤติกรรมการซื้อเคมีภัณฑ์เกษตรของชาวสวนผลไม้ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = Buying behavior of orchard farmers on agricultural chemicals in Ban Paew District, Samut Sakhon / กนกวรรณ บุญญบาล / 2552 /Full Text
174พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มภาพและเสียงของผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปาง = Consumer behavior towards purchasing audio and visual appliances in Mueang Lampang District / วรเทพ แซ่ลี้ / 2552 /Full Text
175พฤติกรรมการซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Purchasing behavior of foreign tourists towards artificial flowers in Chiang Mai province / วรัชญา จันทรประภาพร / 2552 /Full Text
176พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Behavior in buying personal care products of employees at Northern Estate, Changwat Lamphun / สมภพ สุขยิ่ง / 2552 /Full Text
177พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของเด็กก่อนวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Tween buying behavior towards deodorant products in Mueang Chiang Mai District / ศศิธร พัฒนเรืองกุล / 2552 /Full Text
178พฤติกรรมการซื้อสุนัขในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Dog buying behavior in Mueang Chiang Mai District / วรัทยา พวงจิตต์ / 2552 /Full Text
179พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Buying behavior of female undergraduate students of Chiang Mai University towards fashionable clothes / วิกานดา ปกปิงเมือง / 2552 /Full Text
180พฤติกรรมการซื้ออาหารสดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Consumer behavior on buying fresh food in Amphoe Mueang Samut Sakhon / อนัญญา ใบสมุทร / 2552 /Full Text
181พฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของประชากรวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Lunching behavior of working persons in Mueang Chiang Mai District / ธนวัฒน์ ศาศวัตวงศ์ / 2552 /Full Text
182พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบำรุงรักษาผิวหน้าของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Media exposure affecting consumer decision towards buying facial skin care cosmetics in Mueang Chiang Mai District / ทัศนาภรณ์ ทองเที่ยง / 2552 /Full Text
183พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Media exposure affecting graduate students towards selecting Master of Business Admininstration Programs in Chiang Mai Province / มรุต พินิจวัฒนา / 2552 /Full Text
184พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) กรุงเทพมหานคร = Buying behavior of consumers in Thonburi Market (Sanamluang 2), Bangkok / ลัดดา เพื่อห่างหาย / 2552 /Full Text
185พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการซื้อเครื่องประดับ = Behavior of Chiang Mai University undergraduate students towards buying jewelry / สมภพ สุคนธสรรพ์ / 2552 /Full Text
186พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ = Chiang Mai University students behavior towards exposure of online news media / กมล เครื่องนันตา / 2552 /Full Text
187พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer buying behavior towards car accessories in Mueang Chiang Mai District / มาวิภา อัศวจำรูญ / 2552 /Full Text
188พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส = Consumer behavior on using services in shops at Bangkok Mass Transit System (BTS) Stations / บุณยรัตน์ บุณยรัตนกลิน / 2552 /Full Text
189พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการผับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Consumer behavior in choosing a drinking restaurant venue (pub) in Chiang Mai Municipality / กวิน ทีฆะอำไพ / 2552 /Full Text
190พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นในอำเภอเมืองเชียงราย = Consumer behavior towards selectiong Japanese restaurants in Mueang Chiang Rai District / รุ่งทิวา ดุษฎีเชษฐากุล / 2552 /Full Text
191พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อที่นอนคุณภาพสูงของร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer behavior towards buying high quality mattress of Bansuay Furniture Center, Chiang Mai Province / เจริญ สิริโสภณพณิช / 2552 /Full Text
192ภาพลักษณ์ตราสินค้าโครงการหลวง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Brand image of Royal Project's Products in Amphue Mueang, Chiang Mai / มาโนช เตชะเจริญวิกุล / 2552 /Full Text
193รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Lifestyles of first year and second year undergraduate students of Faculty of Business Administration, Chiang mai University / สฤญทิพย์ ชนะชัยชน / 2552 /Full Text
194รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Lifestyles of in undergraduate students in Twilight Programs of the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / ศยามล สุทธิสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
195รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Lifestyles of graduate students of Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / สุชาดา จันทรมณี / 2552 /Full Text
196รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทำงานที่มีสถานภาพโสดในกรุงเทพมหานคร = Lifestyle of single working women in Bangkok / พนิดา หอมบุญยงค์ / 2552 /Full Text
197ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดน่าน = Services Marketing Mix Affecting Decision of Secondary School Students Towards Selecting Tutorial Schools in Nan Province / ทรงกลด แสวงผล / 2552 /Full Text
198อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติ = Influence of country-of-origin image towards purchase intention of foreign tourists / นลินรัตน์ ปิยนลินมาศ / 2552 /Full Text

ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments