ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 
 
 

 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html
 
 

 
 
 
 

การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชากิจกรรมเข้าจังหวะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระหว่างโปรแกรมบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์ทางกิจกรรมเข้าจังหวะและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ กนกวรรณ ภิญโญศรีhttp://khoon.msu.ac.th/full161/kanokwan134277/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องการป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด / วิทยานิพนธ์ ของ ณรงค์ ท่วมไธสงhttp://khoon.msu.ac.th/full152/narong133299/titlepage.pdf
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรินทร์ สีบุดดีhttp://khoon.msu.ac.th/full151/charin133249/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องวอลเลย์บอลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิชามณศ์ สุภาhttp://khoon.msu.ac.th/full153/pichamon133443/titlepage.pdf
ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพัลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จารุวรรณ ทิพยชาติhttp://khoon.msu.ac.th/full160/jaruwan134182/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องสมรรถภาพทางกายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิธิกิติ์ จันสามารถhttp://khoon.msu.ac.th/full152/sithikit133295/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเรื่องกีฬาวอลเล่ย์บอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมศักดิ์ สัมปัญนังhttp://khoon.msu.ac.th/full152/somsak133321/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาต่อสาธารณสุขชุมชนด้วยการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุทธิพงษ์ กองศิริhttp://khoon.msu.ac.th/full151/sutthipong133208/titlepage.pdf
ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องโรคและการป้องกันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดวงพร แก่นพะเนาว์http://khoon.msu.ac.th/full159/duangporn134105/titlepage.pdf
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องวัยรุ่น อารมณ์ และความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปราโมทย์ ทำนองhttp://khoon.msu.ac.th/full148/pramote132914/titlepage.pdf
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องสุขภาพที่ดีกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อิทธิพล พรหมศรีhttp://khoon.msu.ac.th/full139/ittipol131904/titlepage.pdf
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องระบบกระดูกและข้อต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นครไทย ขอนยางhttp://khoon.msu.ac.th/full146/nakonthai132747/titlepage.pdf
การพัฒนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Jigsaw เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วลัยพร ก้อนจันทร์หอมhttp://khoon.msu.ac.th/full146/walaiporn132713/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพชรา พิมพ์ศรีhttp://khoon.msu.ac.th/full148/petchara132873/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อดิศักดิ์ ภูสนิทhttp://khoon.msu.ac.th/full131/adisak131114/titlepage.pdf
ผลการเรียนรู้เรื่องชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน / วิทยานิพนธ์ ของ ชวนพิศ จิตธรรมมาhttp://khoon.msu.ac.th/full148/chuanpit132926/titlepage.pdf

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระบบมัลติมีเดีย เรื่องโรคเอดส์ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัจฉรา คูณเรืองhttp://khoon.msu.ac.th/full122/atchara12016/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นกีฬาบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษดากร ยี่สารพัฒน์http://khoon.msu.ac.th/full126/kiksadakron12445/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนพงศธร ดวงพระเกษhttp://khoon.msu.ac.th/full121/tanapongsatorn11969/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนียา กองภาhttp://khoon.msu.ac.th/full122/tassaneeya12008/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะโดยใช้กลอนลำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนภัทร ตวงวิไลhttp://khoon.msu.ac.th/full133/thanaphat131250/titlepage.pdf

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเรื่องอาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปภัสสร ศิริสวัสดิ์http://khoon.msu.ac.th/full120/papatsorn11859/titlepage.pdf

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นริศรา สีหาราชhttp://khoon.msu.ac.th/full127/naritsara12502/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่มีอัตมโนทัศน์ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ชุลีกร จันทร์เทพย์http://khoon.msu.ac.th/full112/chuleekorn10983/titlepage.pdf

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่องยาเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรทิพย์ วันดีhttp://khoon.msu.ac.th/full112/porntip10990/titlepage.pdf

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกรียงไกร รัตนศรีหาhttp://khoon.msu.ac.th/full102/kringkrai9795/titlepage.pdf

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดุสิทธิ์ ศรีปากดีhttp://khoon.msu.ac.th/full108/dusit10576/titlepage.pdf

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นพดล อนุพันธ์http://khoon.msu.ac.th/full111/noppadol10904/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรื่องเพศศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงเยาว์ ธรรมวงศาhttp://khoon.msu.ac.th/full111/nongyao10902/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่องชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วีระ วิไลแก้วhttp://khoon.msu.ac.th/full108/weera10525/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้ทักษะชีวิต เรื่องค่านิยมทางเพศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รินรดา ใสกระจ่างhttp://khoon.msu.ac.th/full110/rinrada10817/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัยวิทย์ ต่อติดhttp://khoon.msu.ac.th/full113/chaiwit11081/titlepage.pdf

ผลการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารีย์วรรณ์ สายะวารานนท์http://khoon.msu.ac.th/full111/areewan10876/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องโรคติดต่อและการป้องกันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนเป็นกลุ่มด้วยเทคนิค STAD / วิทยานิพนธ์ ของ ประดิษฐ์ มาลาแสงhttp://khoon.msu.ac.th/full95/pradit8767/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับเรียนแบบสถานการณ์จำลอง / วิทยานิพนธ์ ของ ประสพชัย วัฒนสินธุ์http://khoon.msu.ac.th/full77/prasopchai7416/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ มะลิวัลย์ ชูสกุลhttp://khoon.msu.ac.th/full90/maliwan7931/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัลลภา จิตถวิลhttp://khoon.msu.ac.th/full81/wanlapha8108/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัชรินทร์ แสนรุ่งเมืองhttp://khoon.msu.ac.th/full91/watcharin7748/titlepage.pdf


การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องโรคติดต่อในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มะลิวัลย์ ชาวอุบลhttp://khoon.msu.ac.th/full88/maliwan9244/titlepage.pdf


การพัฒนาคู่มือการสอนวิชาศิลปะการป้องกันตัวสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 / กำพล จันทร์ทองอิน.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Adm/Kampol_J.pdf

 

 

 

 


 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) เรื่องทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ หนูจร มะลิมาตย์
 
 
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องวอลเลย์บอลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิชามณศ์ สุภา

 

 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียน เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กิตติพงษ์ พันคง
 
 
 
 
 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี จังหวัดศรีสะเกษ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธเนศ โฉมรุ่ง
 
 
 
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นกีฬาบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษดากร ยี่สารพัฒน์

 

 
 
 
กลยุทธ์การสร้างทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน : กรณีศึกษาทีมฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โรงเรียนบ้านตาทอง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมคิด แก้วศรีหาวงศ์
 
 
 
 
 
การจัดการทีมสโมสรฟุตบอลจังหวัดศรีสะเกษในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกดิวิชั้น 1 ประจำปี 2550 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สัญญา ศุภนิกร

 

 
 
 
 การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษา ทักษะกีฬาฟุตบอล กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย สำหรับนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ อุรุทัศน์ บรรเลงการ
 
 
 
 
ผลการใช้เทคนิคจัดระบบการฝึกทักษะ สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต ที่มีต่อความสามารถของนักฟุตบอลในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปรัชญาภรณ์ เสนาไชย
 
 
 
 
การวิเคราะห์ทักษะและกลยุทธ์การเล่นกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว / สมยศ อัศวโพสพ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Phy_Ed/Somyos_A.pdf
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ทักษะและกลยุทธ์ของนักกีฬาในการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 / วิทยา ดีมาก.
 
 
 
 
 
ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาแบดมินตันที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 / อึุดมพร พวงสถิตย์.
 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันตามทัศนะของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 "แม่โดมเกมส์" / ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์.
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ยุทธวิธีการรุกและการป้องกันของฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 17 ปี 2545 / เทเวศน์ จันทร์หอม. 
 
 
 
 
 
การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของการเล่นพนันฟุตบอลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร / อัจฉราพรรณ กันสุยะ.
 
 
 
 
 
 
การสร้างแบบทดสอบทักษะฟุตบอลสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2550 / ศาสตรา วงศ์บุตรลี.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Phy_Ed/Sarstra_W.pdf
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ของนักฟุตบอลโครงการพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / เอก เอกสกุล.
 
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ชมทีมีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก / พลากร มะโนรัตน์.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Phy_Ed/Palakorn_M.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


Comments