ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนวิชาเคมี ปี 2556-2560

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนวิชาเคมี ปี 2556-2560 


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนวิชาเคมี   ปี 2556-2560การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ศิรินภา ชิ้นทอง
2560
การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการวิเคราะห์อภิมาน


ศิริพร ข่าขันมะลี

2559
การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการเรียนปกติที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนวิชาเคมีต่างกัน
ปัทมาวดี พันธะไชย
2556ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://www.library.msu.ac.th/


เรียบเรียงโดยประภัสรา โคตะขุน  Comments