ตัวอย่างงานวิจัยวิชาคอมพิวเตอร์

 ตัวอย่างงานวิจัยวิชาคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html

 

 
 
 

 

 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) / วิทยานิพนธ์ ของ พิทักษ์ สวนดี
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรมการนำเสนอสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์
 
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยีรายวิชา ง40204 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรพงษ์ เถาว์ชาลี
 
 
 
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น / วิทยานิพนธ์ ของ อนันต์ คลองคล้อย 
 
 
 
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ พื้นฐานเรื่องการทำงานของอุปกรณ์รับข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอนปลายตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิพัฒน์ ปุยพลทัน
 
 
 
การสร้างบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน / วิทยานิพนธ์ ของ ชาตรี มูลชาติ
 
 
 
การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโปรแกรมตารางการทำงานเบื้องต้นตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / วิทยานิพนธ์ ของ สท้าน วารี
 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการวัดภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ความเข้าใจในการใช้ระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์และเจตคติ ต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ สนั่น แสงโทโพธิ์
 
 
 
เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีระพงษ์ วงศ์สุวรรณ
 
 
 
เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อดุลย์ รัตนเมธางกูร
 
 
 
เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร / วิทยานิพนธ์ ของ พนิต ศรีประดิษฐ์
 
 
 
ปัจจัยที่ทำให้เกิดเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัชรี คำแพงศรี
 
 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี / วิทยานิพนธ์ ของ สายฝน ค้าขาย
 
 
 
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในโรงเรียนปฏิรูป การศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิฆเนศ แสงนา
 
 
 
ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในวิทยาลัยเทคนิคนครพนม / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา
 
 
 
ผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายที่มีรูปแบบต่างกันในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความถนัดในการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ นราธิป บุญรมย์
 
 
ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
 
 
 
สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ พื้นฐานโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2544 [electronic resource] / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มานี สาตะรักษ์
 
 
 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องระบบ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นรินทร์ พันธุ์ครู
 
 
 
 
การดำเนินงานจัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษาโรงเรียน ปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สานิตย์ ศรีโพธิ์วัง
 
 
 
เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของครูประถมศึกษาในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดยโสธร / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จุฑารัตน์ บูราณ
 
 
 
ปัจจัยที่ทำให้เกิดเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัชรี คำแพงศรี
 
 
 
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในโรงเรียนปฏิรูป การศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิฆเนศ แสงนา
 
 
 
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับประถม ศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดอกแก้ว พานทอง
 
 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามรูปแบบการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริลักษณ์ โทพล
 
 
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540 / วิทยานิพนธ์ ของ ธิดารัตน์ พลพันธ์สิงห์
 
 
 
การติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดพาณิชยการเทคโนโลยี / วิทยานิพนธ์ ของ สุรวุฒิ ธูปทอง
 
 
 
 
 การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ภาคปกติ ระดับอนุปริญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์ ปีการศึกษา 2541 [electronic resource] / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพเนตร ปาสานำ
 
 
 
 การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับอนุปริญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์ ปีการศึกษา 2541 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพเนตร ปาสานำ
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ
 
 
 
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
1. การจำแนกชนิดยาเม็ดจากภาพถ่าย โดยใช้เทคนิคเครือข่ายใยประสาท
(Medicine tablet identification using feature extraction based on neural network)
เลขหมู่ QA76.87 จ64
ระดับ ปริญญาโท
จารวี ฉันทสิทธิพร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2548
2. การจำแนกพระผงโดยการเปรียบเทียบลักษณะพิเศษ
(Identification of amulets with special feature matching)
เลขหมู่ BQ4570.A4 ช63
ระดับ ปริญญาโท
ชาตรี กอบัวแก้ว
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2550
3. การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อการจัดกลุ่มหลักสูตรตามกลุ่มสาขาวิชา ISCED กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(ISCED curriculum categorization using data mining : a case study of science category)
เลขหมู่ QA76.9.D343 ส75
ระดับ ปริญญาโท
สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
4. การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อช่วยในการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
(Applied data mining technique for guiding to higher education)
เลขหมู่ QA76.9.D343 ณ63
ระดับ ปริญญาโท
ณัฐริน เจริญเกียรติบวร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
5. การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้าน การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
(Applied data mining techniques to develop a decision support system for graduate production of bachelor’s degrees)
เลขหมู่ QA76.9.D343 บ72
ระดับ ปริญญาโท
บุญมา เพ่งซ่วน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2548
6. การตรวจจับภาพพื้นพลังแบบวนซ้ำ
(Looping background detection)
เลขหมู่ TK6680 ก56
ระดับ ปริญญาโท
กวิน วีรชาติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2551
7. การทำนายเนื้อหาของเว็บโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล : กรณีศึกษามหวิทยาลัยศิลปากร
(Web content prediction using data mining technique : a case study of Silpakorn University)
เลขหมู่ QA76.9.D343 พ62
ระดับ ปริญญาโท
พิจิตรา จอมศรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
8. การบีบอัดเอกสารเอชทีเอ็มแอลบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยการเข้ารหัสแบบฮัฟแมน
(Server-sided HTML data compression using Huffman coding)
เลขหมู่ QA76.9.D33 บ44
ระดับ ปริญญาโท
บรรพต ดลวิทยากุล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2550
9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริดเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกม 3 มิติ
(Applied grid technology for animation rendering in three dimension game)
เลขหมู่ QA76.9.C58 ธ44
ระดับ ปริญญาโท
ธรรมรงค์ กำมะณี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2551
10. การประยุกต์วิธีโมดิฟายเจอเนอรัลไลฟ์ฮัฟทรานส์ฟอร์ม สำหรับรู้จำภาพจิตรกรรมฝาผนัง : กรณีศึกษา : วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
(Applied modified generalized Hough transform for Thai mural painting recognition : case study of Wat Chanasongkhram Varamahavihara Banglok)
เลขหมู่ TK7882.P3 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพร บุญเปลี่ยนพล
สาขาวิชา
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
11. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกมออนไลน์บนระหว่างโปรโตคอลไอพีรุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 6
(Performance comparison of game online on between IPV 4 protocol and IPV 6)
เลขหมู่ QA76.76.C672 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อำนาจ ช้างเขียว
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2551
12. การพัฒนาต้นแบบระบบและธนบัตรโดยใช้อิสโตแกรมแบบค่าเฉลี่ย
(Banknote exchange prototype system development using average histogram)
เลขหมู่ QA9.58 น44
ระดับ ปริญญาโท
นฤมล ปานล้ำเลิศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
13. การพัฒนาโปรแกรมการรู้จำแบบสอบถามแบบจัดลำดับและการวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น
(Software development of rating questionnaire recognition and basic statistical analysis)
เลขหมู่ QA276.4 ม22
ระดับ ปริญญาโท
มงคล รอดจันทร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2551
14. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การรู้จำโดยใช้การประมวลผลแบบกริด
(Recognitive application development using grid)
เลขหมู่ QA76.9.C58 พ95
ระดับ ปริญญาโท
ไพศาล สิมาเลาเต่า
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2550
15. การพัฒนาผ้ามาตรฐานสีธรรมชาติเพื่อการทดสอบความคงทนต่อแสงสำหรับผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
(The development of natural dyed standard for ligthfastness test for natural dyed local weaving cloth)
เลขหมู่ TT854.3 พ45
ระดับ ปริญญาโท
พลอย เหลืองไพโรจน์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2550
16. การพัฒนาระบบ E-learning แบบผสมผสาน : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
(Blended learning system development : a case study of Phrapathomwitthayalai School)
เลขหมู่ LB1028.3 จ77
ระดับ ปริญญาโท
เจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
17. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ : กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
(Knowledge management system development : a case study of Sikhoraphum industrial and community college)
เลขหมู่ HD30.2 ก74
ระดับ ปริญญาโท
เกล็ดคนที ไชยชนะ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
18. การพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยใช้เทคโนโลยีการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุกรณีศึกษาธุรกิจเสื้อผ้า
(Development of supply chain management using RFID : a case study of fashion wear business)
เลขหมู่ HD38.5 ว637
ระดับ ปริญญาโท
วิบูลย์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2551
19. การพัฒนาระบบการประมาณการต้นทุนในการผลิตบัณฑิตโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
(Development cost estimation of predicting a student using data mining technique : a case study of Silpakorn University)
เลขหมู่ QA76.9.D343 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุนิสา ศรีเผือก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2551
20. การพัฒนาระบบการประมาณค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ยผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
(The development of relative weight of in-patient with Diagnosis Related Group (DRG))
เลขหมู่ RA999.M43 พ62
ระดับ ปริญญาโท
พิชาญ กันสดับ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2550
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
21. การพัฒนาระบบการประเมินตนเองโดยใช้คลังข้อมูลกรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1
(Sar information system development using data warehouse : a case study of Nakhonpathom Educational Service Area Office 1)
เลขหมู่ LB2822.75 ว645
ระดับ ปริญญาโท
วิมพ์ณิชา สุริยันต์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2550
22. การพัฒนาระบบการลงทะเบียนกลางด้วยเว็บเซอร์วิส : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Union registration system development using web services : a case study of Rajabhat Universities)
เลขหมู่ LB2341 น46
ระดับ ปริญญาโท
นลินรัตน์ ศรีราจันทร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
23. การพัฒนาระบบการลงทะเบียนและควบคุมการให้บริการเกมออนไลน์
(Game online service registration and controlling system development)
เลขหมู่ GV1469.15 ส45
ระดับ ปริญญาโท
สร้อยทิพย์ คุ้มภัยพาล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
24. การพัฒนาระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองการจ้างงานด้วยบัตรสมาร์ตการ์ด
(Development of employment certificate service using Smart Card)
เลขหมู่ TK7895.S62 น33
ระดับ ปริญญาโท
นพดล ผู้มีจรรยา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
25. การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลแบบกระจายสำหรับโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยใช้ดาต้ากริด
(Distributed data management system development for geographic information system application using data grid)
เลขหมู่ QA76.9.C58 ก62
ระดับ ปริญญาโท
กิตติศักดิ์ สิบแอง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2550
26. การพัฒนาระบบจำกัดการประมาลผลของอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
(Development of limited router CPU utilization)
เลขหมู่ TK5105.543 ฉ45
ระดับ ปริญญาโท
ฉลอง วิริยะธรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2551
27. การพัฒนาระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
(Automatic data cleansing system development : a case study of Silpakorn University’s student data)
เลขหมู่ LG395.ท9ศ6 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุภาพ กล่อมจิตต์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2548
28. การพัฒนาระบบใบแจ้งค่าใช้บริการระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
(IP telephony billing system development)
เลขหมู่ HE8761 ศ74
ระดับ ปริญญาโท
ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
29. การพัฒนาระบบแผนที่เวลาการใช้ที่ดินของกรมธนารักษ์
(Land used time map system development of treasury department)
เลขหมู่ GA102.7.ท9 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุรัตน์ นุ้ยป้อม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2550
30. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเครื่องแม่ข่าย : กรณีศึกษากรมศุลกากร
(Server watch dog system development : a case study of Royal Thai Customs)
เลขหมู่ TK5105.8883 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิรัตน์ ขวัญสุด
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
31. การพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
(Development of E-Museum System using RFID)
เลขหมู่ TK6553 ส48
ระดับ ปริญญาโท
สมเกียรติ ช่อเหมือน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
32. การพัฒนาระบบศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้เว็บเซอร์วิส
(Development of information and communication technology training center using web service)
เลขหมู่ TK5105.88813 ย36
ระดับ ปริญญาโท
โยธิน อยู่พะเนียด
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2550
33. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(Information system development for quality assurance in education : a case study of Nakhonpathom Rajabhat University)
เลขหมู่ LB2822.75 ภ46
ระดับ ปริญญาโท
ภรัณยา อำมฤครัตน์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
34. การพัฒนาระบบสารสนเทศประเพณีและวัฒนธรรมเชิงนามธรรมโดยใช้ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ : กรณีศึกษาวัฒนธรรมไทย
(Intangible cultural information system development using object oriented database : a case study of Thai culture)
เลขหมู่ QA76.9.D3 ธ35
ระดับ ปริญญาโท
ธนพงศ์ จันทรสุขสันต์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2550
35. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
(Learning object repository development for secondary school)
เลขหมู่ QA76.575 ร62
ระดับ ปริญญาโท
รัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2550
36. การวิเคราห์ประโยคข้อมูล โดยอิงฐานความรู้กรณีศึกษาการครองราชย์สมัยกรุงศรีอยุธยา
(Thai sentence analysis using knowledge base : a case study of ascension to the throne in Ayutthaya period)
เลขหมู่ PL4173 ม64
ระดับ ปริญญาโท
มาลินี นาคใหญ่
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
37. การศึกษาอัลกอริทึมที่ใช้ในเครื่องมือในการค้นหา
(Study of search engine algorithm)
เลขหมู่ QA76.9.A43 ศ45
ระดับ ปริญญาโท
ศรศาสตร์ สุริยาวงษ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2549
38. การสกัดความสัมพันธ์ระหว่างนิพจน์ระบุนามในภาษาไทย
(Relation extraction among named entities in thailanguage)
เลขหมู่ QA76.9.N38 ร63
ระดับ ปริญญาโท
รัฐภูมิ ตันสุตะพานิช
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2552
39. ระบบรู้จำภาพเจดีย์ไทย
(Thai pagoda recognition system (TPRS))
เลขหมู่ TK7882.P3 บ73
ระดับ ปริญญาโท
บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2548
40. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการผลิตกรณีศึกษางานผลิตเฟอร์นิเจอร์
(Decision support system for production planning : case study in furniture production factory)
เลขหมู่ T58.62 ช43
ระดับ ปริญญาโท
ชลธิชา แสงงาม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2551
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
41. วิธีการเชิงพันธุกรรมแบบขนานสำหรับคำถามที่เหมาะสมที่สุดแบบกระจายของการ JOIN จำนวนมาก
(Parallel genetic algorithms for distributed query optimization of large-JOIN)
เลขหมู่ QA76.9.D3 พ65
ระดับ ปริญญาโท
พิศาล สุขขี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2552
 
 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Two-dimensional mobility model for studying wireless communication = แบบจำลองความสามารถการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ สำหรับศึกษาการสื่อสารแบบไร้สาย / Pattama Longani / 2008 /Full Text
2 The Complexity of Graph Relabeling with Stacked Labels = ความซับซ้อนของการทำรีเลเบลิงในกราฟที่มีเลเบลแบบชั้น / Pochara Patthamalai / 2010 /Full Text
3 การเขียนข้อกำหนดวีเอชดีแอลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ = VHDL specifying from microcontroller / นเรศ สุขร่องช้าง / 2549 /Full Text
4 การเขียนข้อกำหนดส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ด้วยภาษาแซด = Use interface specification using Z language / วรวัฒน์ บุญนาค / 2549 /Full Text
5 การค้นคืนภาพด้วยสีโดยทฤษฎีฟัซซี = Color image retrieval by fuzzy theory / เสรี พ่วงภิญโญ / 2548 /Full Text
6 การค้นคืนรูปภาพโดยเทคนิคการจัดกลุ่มสี = Image retrieval by color-based clustering technique / นริศรา ยี่หล้า / 2550 /Full Text
7 การควบคุมตัวชี้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์โดยใช้ระบบภาพสเตอริโอตรวจจับจุดเปล่งแสงบนระนาบสามมิติ = Pointer control on windows operating system by using stereo vision illuminate detection on 3-Dimension space / สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี / 2552 /Full Text
8 การควบคุมรถสำรวจระยะไกลแบบไร้สาย = Wireless remote control of survey car / กล้าศักดิ์ เขื่อนนิล / 2554 /Full Text
9 การควบคุมหุ่นยนต์สำรวจผ่านเว็บบราว์เซอร์ = A Control of survey robot by Web Browser / จักรพงษ์ กาวงศ์ / 2548 /Full Text
10 การคัดแยกข้อความที่มีความหมายจากโครงสร้างต้นไม้ของไวยากรณ์ = Extracting meaningful information from syntactic tree structure / นิลุบล วังศิริกุล / 2548 /Full Text
11 การคำนวณหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องประดับด้วยดอทเน็ตเทคโนโลยี = Raw materials calculation for gem production with. NET technology / มาลี โคมละออ / 2549 /Full Text
12 การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการใช้ต้นไม้แบบทอดข้ามต่ำสุด / ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร / 2547 /Full Text
13 การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยอัลกอริทึม เค-มีนส์ แบบไปป์ไลน์ / เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์ / 2546 /Full Text
14 การจัดกลุ่มบทคัดย่อทางวิชาการด้วยอัลกอริทึมเคมีเดียนส์ / ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน / 2547 /Full Text
15 การจัดเวลาให้กับการประมวลผลโดยใช้หลักการแยกประเภท / ปริญญา กรพิทักษ์ / 2546 /Full Text
16 การจำแนกประเภทของโรคมะเร็ง จากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของดีเอ็นเอด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาท = Classification of cancer using DNA microarray data with neural network technique / ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น / 2548 /Full Text
17 การจำลองการจราจรเครือข่ายสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Simulation of network communication traffic for Maejo University / อุทัยวรรณ ศรีวิชัย / 2551 /Full Text
18 การจำลองระบบเว็บเซอร์วีสชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ = Simulation of payment web service system via mobile phone / บัณฑิต กันธิวัง / 2550 /Full Text
19 การใช้แอดวานซ์เอนคลิปชันสแตนดาร์ดสำหรับข้อความที่กำหนด = Implementation of advanced encryption standard for specified texts / กัสสปะ สุขเอี่ยม / มหาวิยาลัย 2549 /Full Text
20 การตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยโดยใช้หลักการบล็อกคัลเลอร์ริงและทฤษฎีเบย์เซียน = Multiple choice anser sheet marking using block coloring and bayesian theorem / พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ / 2552 /Full Text
 
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การตรวจหายีนที่ถูกควบคุมร่วมจากลำดับดีเอ็นเอและระดับการแสดงออกของยีนโดยอาศัยฮีดเดนมาร์คอฟโมเดล = Detection of co - regulated genes from DNA sequences and gene expression levels using Hidden Markov Model / ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ / 2549 /Full Text
22 การทวนสอบอย่างเป็นแบบแผนของข้อกำหนดที่เขียนด้วยตัวแบบการคำนวณของเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง = Formal verification of specification written by discrete event calculus model / สุดารณี จันทรมานนท์ / 2549 /Full Text
23 การทำนายเครือข่ายการควบคุมยีนจากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของดีเอ็นเอด้วยเทคนิคเครือข่ายเบย์เซียน = Gene regulatory network prediction using DNA microarray data with Bayesian Network Technique / ออมพิไล มโนรัตน์ / 2548 /Full Text
24 การทำนายยีนของยูแคริโอตด้วยวิธีฟิคเกตและกลิมเมอร์ = Gene prediction in eukaryote by fickett and glimmer method / ภานุรุจ เรืองวิเศษ / 2551 /Full Text
25 การนำเสนอข้อมูลอาคารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ทรัพยากรเชิงภูมิศาสตร์ = Data presentation of Chiang Mai University building by geographic resources analysis support system / ศิวกร อินถาเครือ / 2547 /Full Text
26 การบีบอัดสัญญาณเสียงดิจิทัลแบบคงข้อมูลหลักด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม = Lossy digital audio compression based on genetic algorithm / ปวีณ เขื่อนแก้ว / 2548 /Full Text
27 การประเมินการใช้พื้นที่ในอาคารโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา / 2540 /Full Text
28 การประยุกต์ใช้เอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบยืดหยุ่นสำหรับการจัดการความรู้ = Application of XML for developing the flexible database system for knowledge management system / นเรศ ปันทะศรีวิชัย / 2553 /Full Text
29 การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรกับข้อมูลดีเอ็นเอไมโครอาร์เรย์ = The Application on multivariate analysis techniques to DNA Microarray data / จำลอง คำผาเชื้อ / 2550 /Full Text
30 การประยุกต์เทคโนโลยีเอเยนต์ : ตู้ไปรษณีย์ผู้ชาญฉลาด / บงกช เกตุเกล้า / 2543 /Full Text
31 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาระบบไม่เชิงเส้นโดยวิธีนิวตันแบบช่วงเชิงองค์ประกอบโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน = Improving the efficiency of a nonlinear-system-solver using a componentwise newton method using parallel computing / ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ / 2552 /Full Text
32 การเปรียบเทียบเทคนิคการลดมิติสำหรับการจำแนกเอกสารบนโครงข่ายประสาท = A comparison of dimensionality reduction techniques for document classification on neural network / ศุภชัย มุกดาสนิท / 2552 /Full Text
33 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีระยะทางสูงสุดกับวิธีแบ่งแบบไบนารีในรุ่นปรับปรุงสำหรับอัลกอริทึมเคมีนส์ / สัจจะ ตันจันทร์พงศ์ / 2547 /Full Text
34 การฝังเครือข่ายแบบตาข่ายลงในเครือข่ายซ้อนเหลื่อมแบบสมบูรณ์ด้วยการซ่อมเวลาแฝง = Embedding of a mesh in a completely overlapping network with latency hiding / วาริชา เยาว์ธานี / 2551 /Full Text
35 การฝังตัวของเมชที่เหมาะที่สุดในเครือข่ายซ้อนเหลื่อมแบบสมบูรณ์ = The optimal mesh embedding in cpmpletely overlapping networks / วัฒนา จินดาหลวง / 2547 /Full Text
36 การฝังตัวครอสเมชลงในเครือข่ายซ้อนเหลื่อมแบบสมบูรณ์ = The Crossed mesh embedding in completely overlapping networks / ประภาพร เตชอังกูร / 2548 /Full Text
37 การฝังตัวไฮเปอร์คิวบ์ที่เกือบเหมาะที่สุดในเครือข่ายซ้อนเหลื่อมแบบสมบูรณ์ = The Nearly optimal hypercube embedding on completely overlapping networks / จักริน ชวชาติ / 2548 /Full Text
38 การพยากรณ์ราคาหุ้นระยะสั้นโดยใช้แผนผังจัดระเบียบเองได้ = Short term stock price prediction using self-organizing map / พร้อมพงศ์ สุกัณศีล / 2552 /Full Text
39 การพัฒนาการสืบค้นข้อมูลภาพโดยใช้ลักษณะรูปภาพ = Development of image retrieval by image feature / จิรายุทธ เซพงษ์ / 2548 /Full Text
40 การพัฒนาคลังข้อมูลด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ = Data warehouse development for students of Payap University / สุประพล เลาวพงศ์ / 2553 /Full Text
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การพัฒนาคลังข้อมูลสำหรับข้อมูลสำรวจประชากรพื้นที่สูง = Development of data warehouse for highland population survey data / ณัฐดนัย เขียววาท / 2553 /Full Text
42 การพัฒนาเครื่องมือการคำนวณสำหรับแผนผังคาร์โนห์ = Development of computation tool for karnaugh map / ประกาศิต อินต๊ะมา / 2551 /Full Text
43 การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชา โดยใช้ เอ็กซ์ เอ็ม แอล / ธนพรรณ กุลจันทร์ / 2546 /Full Text
44 การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย / สายัณห์ อุ่นนันกาศ / 2545 /Full Text
45 การพัฒนาเครื่องมือแบบเว็บเบสสำหรับการสร้างเว็บไซต์รับส่งงานนักศึกษา = Web-based tool development for student assignment website construction / ศรัณย์ แสงทอง / 2551 /Full Text
46 การพัฒนาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลโดยอาศัยหลักการนอร์มัลไลเซชัน = A Development of database optimization tool using Normalization Principle / เรณู เอกกา / 2549 /Full Text
47 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างชุดทดสอบแบบปรับได้ สำหรับการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ / วรางคณา บุษรากุล / 2546 /Full Text
48 การพัฒนาเครื่องมือสร้างเอกสารดิจิทัลผ่านระบบเครือข่าย / นิตยา เมืองนาค / 2547 /Full Text
49 การพัฒนาไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ จี ไอ เอส วิวเวอร์สำหรับแบบจำลองระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / จักรกฤช เตโช / 2545 /Full Text
50 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสกัดเหตุการณ์สำคัญออกจากเอกสารดิจิทัล = Software development for extraction of significant event from digital documents / ชาติชาย สุขอนันต์ / 2553 /Full Text
51 การพัฒนาโปรแกรมการรับจ่ายยา โรงพยาบาลปทุมธานี = Development of stock and dispensing program for Pathum Thani Hospital / ฑัชญา เจริญธนาสิริกุล / 2548 /Full Text
52 การพัฒนาโปรแกรมต่อประสานกับผู้ใช้แบบปรับได้ สำหรับการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ / จันทิชา ปรีชาธีระกุล / 2547 /Full Text
53 การพัฒนาโปรแกรมทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก = The Development of nonparametric tests programming / สิรินทร์ทิพย์ โพนเมืองหล้า / 2551 /Full Text
54 การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ล้านนา-ไทย = Development of electronic dictionary Lanna-Thai Program / พิเชฐ ตันติพิพัฒน์ภิญโญ / 2551 /Full Text
55 การพัฒนาเฟรมเวิร์คของเกม = Development of game framework / ภูมิภากร มาโนช / 2552 /Full Text
56 การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารไอเอสโอ = Development of ISO document management system / พรรณี ลาดกระโทก / 2550 /Full Text
57 การพัฒนาระบบการพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Courseware development for Chiang Mai Rajabhat University / วิภาวดี กันทะปิก / 2548 /Full Text
58 การพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ = Development of personnel data system for Chiangmai commercial college / สิริกัญญา วงศ์คำ / 2549 /Full Text
59 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านแรงงานของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ = Labour data warehouse system development of Chiang Mai Provincial Statistical Office / คเชนทร์ อึ่งสกุล / 2552 /Full Text
60 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ด้วยเทคนิคในการวิเคราะห์ตามแนวคิดอิงเกณฑ์สำหรับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Development of online test bank system using discrimination analytical technique for Far Eastern University / ประดิษฐ์ ทรเทพ / 2554 /Full Text
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การพัฒนาระบบควบคุมการรับชมโทรทัศน์ตามการจัดอันดับของโทรทัศน์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต = Development of television watching control system from television rating via internet / พิชามญชุ์ เตชะวิจิตร์ / 2553 /Full Text
62 การพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณโดยการประยุกต์กระบวนการพีพีคิวเอ = Development of budget control system using PPQA process application / นรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา / 2554 /Full Text
63 การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ = The development of registration and evaluate system of Chiang Mai Rajabhat University / อัญชลา ทามัน / 2550 /Full Text
64 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง = Development of data management system for educational quality assurance, Lampang Rajabhat University / ชัยวุฒิ โกเมศ / 2553 /Full Text
65 การพัฒนาระบบจัดการงานสารบรรณออนไลน์ = Development of online office-files management system / อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล / 2551 /Full Text
66 การพัฒนาระบบจัดการวัสดุทางการเกษตรของบริษัท ลานนาเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด = Agromaterial management system of Lanna Agro Industry Co.,Ltd. / เชาวลิต ชัยแก้ว / 2549 /Full Text
67 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับโรงพยาบาลสัตว์เล็ก = Development pf database systemfor Small Animal Hospital / ไกรวุฒิ ตันติคะเนดี / 2552 /Full Text
68 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียราย = Development of students assistance system at Huay So Wittayakhom Ratchamangklaphisek School, Chiang Rai Province / หทัยชนก เพชรประกาย / 2549 /Full Text
69 การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบสำหรับผู้ใช้บริการสถานีฐานของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส 18 จังหวัดภาคเหนือ = Delopment of monitoring system for base station subscriber of AIS mobile telephone network system in eighteen northern provinces อลงกต / อลงกต สัมฤทธิ์เจียรผล / 2552 /Full Text
70 การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพของนักเรียนด้วยการระบุข้อกำหนดภาษาแซด = Development of student physical fitness testing system using Z specification / กิ่งกาญจน์ กาวรรณ / 2554 /Full Text
71 การพัฒนาระบบบริหารโครงการอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบซีเอ็มเอ็มไอ ระดับที่ 2 = Development of electronic project management system based on CMMI level II / วริศรา เกิดสว่างกุล / 2553 /Full Text
72 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ = Development of learning management system ; Development of learning management system / อำนาจ ริมพนัสสัก / 2550 /Full Text
73 การพัฒนาระบบฝังตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์ = Development of embedded microcontroller system of braille display device / ยศวรรธน์ วิญญารัตน์ / 2553 /Full Text
74 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจนำเที่ยวของบริษัทรุ่งอรุณทัวร์ = Development of traveling business e-commerce system for Rungaroon tour ;Development of traveling business e-commerce system for Rungaroon tour / อารยะ ชัชวาลวิทย์ / 2550 /Full Text
75 การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณสำหรับศูนย์อนามัยที่ 10 = Development of operation and budget report system for Health Promotion Center Region 10 / พชรา คำฟู / 2552 /Full Text
76 การพัฒนาระบบสารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ = The Development of a student information system of Maesaiprasitsart School / พิมพาภรณ์ สุริยะโชติ / 2550 /Full Text
77 การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้พิการที่มารับบริการของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี = Information system development for the amputees data of the prostheses foundation of H.R.H. the princess mother ; Information system devel / ศาสตรา ฐิติวัฒนา / บัณฑิตมหาวิทยาลัย 2550 /Full Text
78 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการจำแนกการปฏิบัติการพยาบาลสากล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of information system to support the International Classification for Nursing Practice at Nursing Division, Maharaj Nakorn Ch / สำราญ พุ่มวัชระ / 2551 /Full Text
79 การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of dental hospital information system for faculty of dentistry, Chiang Mai University / นิกุล ไชยวรรณ / 2551 /Full Text
80 การพัฒนาระบบอินทราเน็ตการจัดการใช้ห้อง แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก = Development of an intranet for Room management of Computer Technigue Division Rajamangala University of Technology Lanna Tak Campus อำน / อำนาจ ศรีรักษ์ / 2549 /Full Text
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การพัฒนาเว็บไซต์ของสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ = Development of Nortern Handicrafts Manufacturers and Exporters Association Web site / ไอริณ สมบูรณ์ / 2548 /Full Text
82 การพัฒนาเว็บบอร์ดโดยใช้เอ็กซ์เอ็มแอล = Webboard development using XML / จินตวัฒน์ น้ำแก้ว / 2551 /Full Text
83 การพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยอักษรเบรลล์ = Development of electronic media display devices with Braille / พรพิมล ใจบุญ / 2554 /Full Text
84 การเพิ่มศักยภาพโปรแกรมแมมโบเพื่อการจัดการความรู้ = Efficiency enhancement of the mambo for knowledge management / ธีรยุทธ สมประสงค์ / 2553 /Full Text
85 การแยกวลีภาษาไทยสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ / เพชรรัช ศุภชาลาพร / 2547 /Full Text
86 การรวบรวมข้อมูลการเกษตรโดยอาศัยเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยี / สมชาย อารยพิทยา / 2547 /Full Text
87 การรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรเพื่อการวางแผนตัดสินใจเพาะปลูกลำไยโดยใช้โอแล็ป = Agricultural data integration for decision planning for longan cultivation using OLAP / อัจฉรา สุมังเกษตร / 2548 /Full Text
88 การระบุสินค้าเพื่อการขายโดยใช้คลื่นวิทยุ = Merchandise identification for sale system using radio frequencies / ปราชญ์ สงวนศักดิ์ / 2550 /Full Text
89 การรู้จำตัวอักขระภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม = Thai language character recognition using artificial neural networks / รุจิพันธุ์ โกษารัตน์ / 2551 /Full Text
90 การรู้จำเสียงคำโดดด้วยโครงข่ายประสาทเทียม / กาญจนา ทองบุญนาค / 2544 /Full Text
91 การรู้จำอักขระไทยด้วยแสงโดยวิธีวัดระยะทางแบบเฮาส์ดอฟฟ์และโครงข่ายประสาทเทียม = Thai optical character recognition using hausdorff distance and artificial neural network / บรรจง ปิยศทิพย์ / 2548 /Full Text
92 การวัดความคล้ายคลึงของเอกสารภาษาไทยโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ = Similarity measurement of Thai Document Using Natural Language Processing / วรวีร์ เกษร / 2553 /Full Text
93 การวิเคราะห์การใช้ไอซีที เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล = Analysis of the ICT conditions as learning media for students of Fangchanupatum School by data mining techniques / บุญเฑียร สว่างมณีเจริญ / 2552 /Full Text
94 การวิเคราะห์ข้อมูลดีเอ็นเอไมโครอาร์เรย์โดยอาศัยวิธีการมาร์คอฟเชนมอนติคาร์โล = DNA Microarry data analysis using markov chain monte carlo / ขวัญตา คีรีมาศทอง / 2550 /Full Text
95 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติด้านการตลาดสำหรับบริษัทนูทริชั่น ซัพพลาย จำกัด = Marketing multidimensional data analysis for Nutrition Supply Company Limited / สกาววลี ตั้งเก้าสกุล / 2552 /Full Text
96 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทเคเอสเอส อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธัญญาลักษณ์ สินธุเขียว / 2547 /Full Text
97 การวิเคราะห์ระดับความน่าเชื่อถือลูกหนี้เกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยต้นไม้ของการตัดสินใจ = Reliable level analysis of Royal Project Foundations Debtor by Decision Tree / กวีวัฒน์ อ่องลออ / 2554 /Full Text
98 การวิเคราะห์และประเมินผลการใช้น้ำประปาในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis and evaluation of piped water usage in Amphur Muang Chiang Mai Province / สิทธิโชค ชัยปัญญา / 2549 /Full Text
99 การวิเคราะห์สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ทฤษฎีฟัซซี = Geographic information analysis for Chiang Mai tourism using Fuzzy theory / ชัยพันธ์ สุทธาวาส / 2550 /Full Text
100 การวิเคราะห์หน้าที่คำในภาษาไทยเพื่อแปลเป็นภาษาเบรลล์ไทย ด้วยเทคนิคไตรแกรม / กฤตาพร พัชระสุภา / 2546 /Full Text
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การวิเคราะห์อัตราการตกของฝนจากภาพดอปเปลอร์ = Analysis of rainfall rate by a doppler radar image / สุจิตรา อาวัชนานุกุล / 2551 /Full Text
102 การสั่งงานคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูงด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / รพีพัฒน์ อินทะพันธุ์ / 2546 /Full Text
103 การสั่งใช้ยาในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยใช้ทฤษฎีฟัซซีเซต = HIV patient prescriptions using Fuzzy set theory / สุภาวดี มณียศ / 2551 /Full Text
104 การสืบค้นภาพวีดิทัศน์จากห้องสมุดดิจิทัล / เอกพล เหลี่ยวรุ่งเรือง / 2546 /Full Text
105 การสืบค้นสาลักษณ์ของภาพจากไฟล์เอสวีจี / ธรรมพร อินทรัมพรรย์ / 2547 /Full Text
106 การสื่อสารในระบบเครือข่ายของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Communication networks system of engineering and agro industry faculty / รัตนา จันทร์ต๊ะ / 2550 /Full Text
107 การหาความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาจากผลการเรียนของนักศึกษาด้วยเทคนิคแอสโซซิเอชันรูล = Determination of subject relationship from student grades by association rule technique ;Determination of subject relationship from student grades by / สุขสันต์ บัวฉิม / 2550 /Full Text
108 การหาเส้นทางเดินรถที่สั้นที่สุดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / ศักดา ไชยเลิศ / 2547 /Full Text
109 เกณฑ์การคัดเลือกเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการความรู้ = Selection criteria of information technology tools suited for knowledge management / นรินทร์ พันธ์เขียว / 2552 /Full Text
110 เกมคอมพิวเตอร์ต่อต้านยาเสพติด = Anti drugs computer game / พงค์พัฒน์ ศรีทิพงศ์ / 2551 /Full Text
111 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบนอินทราเน็ต ภูษิต ก้อนสุรนทร์ / ภูษิต ก้อนสุรินทร์ / 2543 /Full Text
112 คู่มือแม่และเด็กโดยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย / วราพร โกสุวรรณ / 2544 /Full Text
113 เครื่องประมวลผลเกมภาษาจาวาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ =Java mobile phone game engine / เจษฎา ฤกษ์ลัดดาพรรณ / 2550 /Full Text
114 เครื่องมือช่วยเขียนข้อกำหนดสำหรับตัวแบบการคำนวณของเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องแบบวิชวล = Specification tool for visual discrete event calculus model ;Specification tool for visual discrete event calculus model / คงเดช ไหมทอง / 2550 /Full Text
115 เครื่องมือช่วยทดสอบแบบหน่วยสำหรับการพัฒนาโปรแกรมเอ็กซ์ทรีม = Unit testing tool for Extreme programming development / รุ่งกานต์ สุทธิพงศ์ / 2547 /Full Text
116 เครื่องมือช่วยสร้างเว็บส่วนบุคคล = Personal web building tool ;Personal web building too / พีรวัส ทองตีฆา / 2550 /Full Text
117 เครื่องมือในการนำเสนอจุดใน D มิติ = D-Dimensional visualization tool / วัลลภา สุคนธ์ / 2547 /Full Text
118 เครื่องมือแบบกราฟิกเพื่อกำหนดบูรณภาพของการอ้างอิงสำหรับมายเอสคิวแอล = Graphical tool for MySQL referential integrity constraint / ภูมินทร์ ดวงหาคลัง / 2547 /Full Text
119 เครื่องมือแบบซอฟต์แวร์สำหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ = Software tool for action research / ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ / 2554 /Full Text
120 เครื่องมือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลการปลูกไม้ผลยืนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ / ศศิวิมล ฮงมา / 2547 /Full Text
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 เครื่องมือสร้างรายงานพฤติกรรมนักศึกษา โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ = Report generator for student behavior of Srithana Commercial Technology College Chiang Mai / บุญทิพย์ ภัควิภาส / 2547 /Full Text
122 เครื่องมือสำหรับแปลงเค้าร่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นเค้าร่างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ / บุญญาลักษณ์ วรรณกุล / 2546 /Full Text
123 ซอฟต์แวร์จัดตารางสอนและตารางสอบสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Class and examination scheduling software for Uttaradit Rajabhat University / ทวีศักดิ์ อุ่นคำปา / 2551 /Full Text
124 ฐานข้อมูลข้อสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร = Examination papers database for Technology Ratchathani Udon College / อรกมล ชัยปริญญา / 2547 /Full Text
125 เทคนิคการทวนสอบบนพื้นฐานโมเดลเช็คกิงสำหรับข้อกำหนดในตัวแบบการคำนวณของเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง = Model checking based verification technigue for discrete event calculus model specification / อานพล รัตนชัย / 2547 /Full Text
126 เทคนิคการสร้างดัชนีเพื่อการค้นคืนด้วยวิธีพาเชียลลีสสแควร์ = Indexing technique for retrieval using Partial Least Squares Method / วสุวัฒน์ ทิพย์สังวาลย์ / 2553 /Full Text
127 แบบจำลองการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าโดยใช้วิธีผสมของวิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลต์-วินเทอร์และขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียม = Electricity consumption forecasting model using hybride holt-winters exponential smoothing and artificial bee colony alg / สิทธา แก้วแปงจันทร์ / 2553 /Full Text
128 แบบจำลองระบบควบคุมอัตโนมัติการใช้พลังงานของตู้อบไฟฟ้าด้วยตรรกศาสตร์ฟัซซี = Automatic control system model for energy consumption in electric oven by Fuzzy logic / เสกสรร ทายะรังษี / 2549 /Full Text
129 แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคารและเงินทุนหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน / พิเชฐ เตชาวัฒนากูล / 2546 /Full Text
130 โปรแกรมการจัดเรียงของบนรถบรรทุก = Truck packing program / กัมพู วังบุญ / 2548 /Full Text
131 โปรแกรมการทดสอบพัฒนาการทางสมองผ่านการรับรู้ทางด้านสายตาประสานกับเคลื่อนไหวของมือ = Brain development testing via eye-hand coordination program / ณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ / 2551 /Full Text
132 โปรแกรมการเรียนรู้เอสพีเอสเอสบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = SPSS learning program via internet / วิภาพร ถาริปน / 2547 /Full Text
133 โปรแกรมควบคุมระดับความสว่างของหลอดไฟฟ้าโดยทฤษฎีฟัซซี = Dimmer control program by Fuzzy theory / วิทยา ไชยวงค์วรรณ / 2553 /Full Text
134 โปรแกรมจองการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนพิชัย = Reserving program for computers using of Pichai School / ตรัยมิตร รูปใส / 2551 /Full Text
135 โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนลำปางพานิชยการและเทคโนโลยี = Learning management program via Internet of Lampang College of Commerce and Technology / จันทร์ขาว สายแปลง / 2549 /Full Text
136 โปรแกรมช่วยสอนแบบชาญฉลาดวิชาวิทยาศาตร์และคณิตศาตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล = Intelligence computer-aided instruction in science and mathematics for kindergarteners / หทัยรัตน์ สุจิมา / 2548 /Full Text
137 โปรแกรมติดตามพัสดุคงคลังระหว่างกระบวนการผลิตของบริษัท เชียงใหม่หัตถกรรม จำกัด / ธนา ญาณิสราพันธ์ / 2547 /Full Text
138 โปรแกรมวาดผังงาน = Flowchart drawing program / วิเชียร วงค์คำลือ / 2551 /Full Text
139 โปรแกรมวิเคราะห์จุดสั่งซื้อแบบพลวัตโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล = Dynamically Reordering Points Analysis Program by data mining technique / วรวุฒิ จงจำรัสศิลป์ / 2552 /Full Text
140 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บภาษีเทศบาลนครเชียงใหม่ / สาธิต นาระทะ / 2543 /Full Text
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 ระบบการค้นหาร้านอาหารบริเวณโดยรอบเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ = Restaurant locating system for Chiang Mai district via mobile device / กาญจนา ดวงคำ / 2551 /Full Text
142 ระบบการคำนวณผลตอบแทนลักษณะขายตรงแบบมีสายงานหลายระดับของบริษัทแฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด = Calculating system for multilevel marketing bonus of Happylife Biotrade Co. Ltd. / พิเชษฎ์ จุลรอด / 2548 /Full Text
143 ระบบการจัดกลุ่มข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมของดีเอ็นเอ / ชโลธร เหลี่ยมวิรัช / 2546 /Full Text
144 ระบบการจัดการข้อมูลชุมชนและหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการบ้านจุ้มเมืองเย็นภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Community and target village data management system of Banjum Mueang Yen Upper Northern Part of Thailand / เทพวสันต์ จันพล / 2553 /Full Text
145 ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลไฮเปอร์มีเดีย = Graduate student data management system of the Graduate School, Chiang Mai University by Hypermedia Database / ชยุตม์ แสนหลวง / 2548 /Full Text
146 ระบบการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายด้วย เอส เอ็น เอ็ม พี / ไตรภพ ยศราช / 2546 /Full Text
147 ระบบการจัดการงานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = Office supplies management system for faculty of science and techonology, Chiang Mai / ศรีนวล ฟองมณี / 2550 /Full Text
148 ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับธุรกิจการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญบุญรอด ลิสซิ่ง = Online customer relationship management for finance business of Bunrod Leasing Ordinary Partnership / ดาวรุ่ง มีหล้า / 2549 /Full Text
149 ระบบการจัดการสถานีวิทยุแบบออนไลน์ = Online radio station management system ;Online radio station management system / ชัยวัฒน์ นันทศรี / 2550 /Full Text
150 ระบบการจัดการสินทรัพย์และคลังวัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Assets and inventory management system for Chiang Mai University / จตุรนต์ รวยสูงเนิน / 2552 /Full Text
151 ระบบการจัดตารางเวลาโครงงานซอฟต์แวร์ของบริษัทนอร์ธเทอร์น สตาร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด / นงนุช นาคพึ่ง / 2547 /Full Text
152 ระบบการตัดคำในภาษาไทยเพื่อการแปลภาษาเบรลล์ไทย / สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ / 2546 /Full Text
153 ระบบการประมวลผลเงินเดือนและสวัสดิการสถาบันราชภัฏมหาสารคาม พิสุทธา อารีราษฏร์ / พิสุทธา อารีราษฎร์ / 2542 /Full Text
154 ระบบการพยากรณ์ผลผลิตของผักโครงการหลวงดอยคำ ด้วยอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม / สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล / 2546 /Full Text
155 ระบบการวาดภาพของฟังชันก์เรขาคณิตวิเคราะห์โดยการใช้ภาษาจาวาและวีอาร์เอ็มแอล = Analytic geometry function drawing system using / มานะ มีนุ่น / 2549 /Full Text
156 ระบบการส่งข้อความแจ้งเตือนของระบบสื่อสัญญาณผ่านเอสเอ็มเอส = Alarm message sending transmission system via SMS / อนรรฆ วรรณบูรณ / 2551 /Full Text
157 ระบบการอ่านผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผ่านเว็บเพจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นรินทร์ เงินอ้น / 2543 /Full Text
158 ระบบแกะรอยและวิเคราะห์ข้อมูลจากลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของบุคลากรในองค์กร = Tracking and data analyzing system for web personalization in organization / สิทธา พงษ์ศักดิ์ / 2551 /Full Text
159 ระบบคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจการให้เช่าแบบลิสชิง = Data warehouse for decision support of leasing executives / โชคชัย บุญมาลัย / 2551 /Full Text
160 ระบบควบคุมครุภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางผ่านอินเทอร์เน็ต = Asset controlling system of management science faculty, Lampang Rajabhat University via internet / พิทูร กาญจนพันธุ์ / 2551 /Full Text
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 ระบบควบคุมสลากออมสินแบบออนไลน์ ของธนาคารออมสิน = Government savings bank's lotto online control system / เสกสิทธิ์ ศิริพงศทัต / 2551 /Full Text
162 ระบบควบคุมสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าไปรษณีย์ของคลังพัสดุไปรษณีย์เขต 5 = Inventory control system for postal products of regional Postal Bureau (Region 5) / ธีรพงษ์ กลิ่นห้าวหาญ / 2553 /Full Text
163 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมคิด ทุ่นใจ / 2542 /Full Text
164 ระบบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Student loans system of Payap University on internet network / อารยา ด้วงทรง / 2550 /Full Text
165 ระบบงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Blood bank sectionsystem for Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital ;Blood bank sectionsystem for Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วรางกูร พิสุทธยางกูร / 2550 /Full Text
166 ระบบงานสารบรรณสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา = Office filing system for secondary school / เกวลิน โพธิ์นิล / 2547 /Full Text
167 ระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ของธนาคารออมสิน / นลินพันธุ์ วรรณวงศ์ / 2544 /Full Text
168 ระบบจัดการงานธนบัตรออนไลน์สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ = Online banknote management system for bank of Thailand, the Northern region ;Online banknote management system for bank of Thailand, the Northern region / สรวิชญ์ ธรศุภเดชา / 2550 /Full Text
169 ระบบจัดการงานอบรมผ่านเว็บ = Web-based training management system / วรรณพร ทีเก่ง / 2548 /Full Text
170 ระบบจัดการฐานข้อมูลการประกันคุณภาพทางการพยาบาลแผนกผู้ป่วยในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ = Database management system for nursing quality assurance for in-patient department, Suanprung Hospital, Chiang Mai / พงษ์ณฤทธิ์ ธุระงาน / 2552 /Full Text
171 ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม = Course schedule management system using genetic algorthm / ณัฐกฤตา ศักดิ์เรืองฤทธิ์ / 2550 /Full Text
172 ระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมของสถาบันราชภัฏลำปาง = Student loan database system of Rajabhat Institute Lampang สมัย ศรีสวย / สมัย ศรีสวย / 2548 /Full Text
173 ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนวารสารสำหรับวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Serials registration database system for far eastem college / สัญฌา พันธุ์แพง / 2550 /Full Text
174 ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Salary system for Chiang Mai University / ธีระพันธ์ นันติกา / 2552 /Full Text
175 ระบบฐานข้อมูลแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Electronic portfolio database system of Uttaradit Rajabhat University personnel / กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ / 2551 /Full Text
176 ระบบฐานข้อมูลสถานที่ส่วนราชการและเอกชนภายในจังหวัดเชียงใหม่โดยแสดงผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์กูเกิล = Government and individual places database systme and display via Google geographic maps / สารัตถ์ ขัตติยะ / 2551 /Full Text
177 ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยใช้วิธีมัลติเทรดดิง = Data validation system of agricultaral registration database using multi-threading approach / จารุณี มณีโต / 2548 /Full Text
178 ระบบตรวจสอบใบหน้าตรงด้วยแบบจำลองใบหน้าเชิงเรขาคณิต = Frontal-face detection system using geometrical face model ;Frontal-face detection system using geometrical face model / เอนกวงศ์ ยอดดำเนิน / บัณฑฺตวิทยาลัย 2550 /Full Text
179 ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติผ่านวิโอไอพีด้วยการรู้จำเสียงพูดโดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ = Interactive voice response via VoIP by speech recognition using Hidden Markov Model / วิวัฒน์ชัย ขำประไพ / 2554 /Full Text
180 ระบบติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในวิชาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Student progressiveness monitoring system for business computer project course at The Far Eastern University, Chiang Mai Province นราธิป ว / นราธิป วงษ์ปัน / 2549 /Full Text
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 ระบบติดตามงบประมาณรายจ่ายสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Expense budget monitoring system for Maejo University / บรรพต โตสิตารัตน์ / 2552 /Full Text
182 ระบบติดตามตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตน้ำนมในฟาร์มโคนม = Computer-based monitoring system for milk production in dairy farms ;Computer-based monitoring system for milk production in dairy farms / ไพฑูรย์ โพธิสิทธิศักดิ์ / 2550 /Full Text
183 ระบบติดตามแผนงานของศูนย์อนามัยที่ 10 = Plants monitoring system of the 10th Health Promotion Center / สุริยัน เตจ๊ะสุรินทร์ / 2552 /Full Text
184 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง = Registration information technology system for Lampang Rajabhat University / สุนทร ปัญโยคำ / 2553 /Full Text
185 ระบบบริการกำหนดนัดหมายทางวิทยุติดตามตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ปรมินทร์ จันทเสนา / 2543 /Full Text
186 ระบบประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Online teaching assessment system of Uttaradit Rajabhat University / บุษยพรรณ จัดของ / 2548 /Full Text
187 ระบบประเมินการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Online teaching assessment system of Chiang Mai Rajabhat University on mobile phone / พรวนา กิติศรี / 2550 /Full Text
188 ระบบประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Education evaluation and approval system of Chiang Mai Rajabhat University / ศิริกรณ์ กุดแก้ว / 2550 /Full Text
189 ระบบโปรแกรมงานทะเบียนและวัดประเมินผลของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ = Registration and evaluation program for Regina Coeli College, Chiang Mai / อาวุธ กิจพิทักษ์ / 2550 /Full Text
190 ระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ = Expert system for diagnosis of respiratory diseases / พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ / 2551 /Full Text
191 ระบบผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคตาแดง / ปนัดดา สรรพรชัยพงษ์ / 2544 /Full Text
192 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยปัญหาของอุปกรณ์จัดเส้นทางยี่ห้อซิสโก้รุ่น 2600 โดยใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส 12.2 = Expert system for Cisco 2600 series router in IOS 12.2 problems diagnosis / พงษ์อนันต์ แสงพระเวส / 2549 /Full Text
193 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ = Expert system for computer hardware problems diagnosis / พัฒน์พงษ์ ศิริกุล / 2549 /Full Text
194 ระบบผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย / พาสน์ ปราโมกข์ชน / 2546 /Full Text
195 ระบบรายงานตัวชี้วัดการปฎิบัติงานสำหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Key performance indicator report system for Department of Computer Science, Chiang Mai University / จิตรตรา เพ็ชรแสนงาม / 2551 /Full Text
196 ระบบรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีของ โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่= Annual health check-up report system of Lanna HospitalAnnual / กาญจนา พรมเทพ / 2548 /Full Text
197 ระบบรายงานผลแบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบสภาพสายโทรศัพท์ = Automatic reporting system for subscriber line testing ;Automatic reporting system for subscriber line testing / ศักดิ์ชาย วรรณทอง / 2550 /Full Text
198 ระบบวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Emotion quotient analysis system for secondary school students of the Prince Royal's College / ปิยเปรมกมล วันติยา / 2551 /Full Text
199 ระบบวิเคราะห์งานเสียในการผลิตวงจรแผนผังทางเดินคลื่นแสงสำหรับบริษัทแอลทีอีซี จำกัด = Deficiency analysis system of planar light wave circuit production for LTEC Co., Ltd. / ปิยะดารา รัตนพงศ์ / 2551 /Full Text
200 ระบบวิเคราะห์และพยากรณ์ผลผลิตสุกรด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล = Analysis and prediction system of swine production with data mining techniques / สุทธินันท์ สังข์ทอง / 2550 /Full Text
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการกำหนดค่าเลี้ยประกันรถยนต์กรมธรรม์ภาคสมัครใจ = Decision support system for definning voluntary car insurance policy rate / เกมกุลิน นิธิชลสุข / 2550 /Full Text
202 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการประเมินราคาที่ดินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / วิลาวัณย์ แสนใจบาล / 2554 /Full Text
203 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Decision support system for children and youth development planning in Chiang Mai Province / สังเวียน กุณา / 2553 /Full Text
204 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผลผลิต ทางการเกษตรผ่านอินเทอร์เน็ต / อุทัย เซี่ยงเจ็น / 2547 /Full Text
205 ระบบสนับสนุนการประเมินผลการทำงานของบุคลากรโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ = Personal performance evaluation support system of Srithana Commercial Technology College, Chiang Mai / ธนพล มีอุดร / 2548 /Full Text
206 ระบบสร้างชุดข้อสอบของโรงเรียนวชิราลัย = Examination paper generating system of the Vachiralai School / ณุภาวรรณ จันทร์พรหม / 2551 /Full Text
207 ระบบสารสนเทศการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเครือข่ายโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ = Computer management information system for Fangchanupathum school network กิติภัณฑ์ คำธิตา / กิตติภัณฑ์ คำธิตา / 2552 /Full Text
208 ระบบสารสนเทศของโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก = Information system for the co-operative education project of Rajamangala University of technology Lanna Tak / ธงชัย ยมลำภู / 2552 /Full Text
209 ระบบสารสนเทศครุภัณฑ์โดยอาศัยหลักทางสถาปัตยกรรมเอ็มวีซี = Durable articles information system based on MVC Architecture / พรพงศ์ คำสายใย / 2553 /Full Text
210 ระบบสารสนเทศควบคุมการผลิตและการจำหน่ายสำหรับยุ้ยเบเกอรี = Production and selling control information system for Yui Bakery Store / วริศลา ศักดิ์แสน / 2549 /Full Text
211 ระบบสารสนเทศงานบุคลากรสถาบันราชภัฏลำปาง = Personel information system for Rajabhat Institute Lampang ;Personel information system for Rajabhat Institute Lampang / วีรศักดิ์ ฟองเงิน / 2550 /Full Text
212 ระบบสารสนเทศงานแผนกปกครอง โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ = The information system for the Department of Student Management, Chiangmai International Business College / พงศ์กร จันทราช / 2548 /Full Text
213 ระบบสารสนเทศด้านนักศึกษา สำหรับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ / 2542 /Full Text
214 ระบบสารสนเทศด้านบุคลากรสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = Personnel information system for McCormick Faculty of Nursing, Payap University / ทรงยศ จันทร์อินทร์ / 2550 /Full Text
215 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของระบบท่อจ่ายน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค = Geographic information system of water distribution piping systems for provincial waterworks authority / ธนพล อัตถวิบูลย์กุล / 2551 /Full Text
216 ระบบสารสนเทศบุคลากรของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / ราตรี คำโมง / 2543 /Full Text
217 ระบบสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม = Student school-record information system for Montfont College, primary section / วีรชาติ วรรณมณี / 2553 /Full Text
218 ระบบสารสนเทศฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม = Information system for student activities supporting unit, Phrao Wittayakom School / ชวาลี อินทะนา / 2549 /Full Text
219 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน / สุนทร ดวงประเสริฐชัย / 2544 /Full Text
220 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานระเบียนนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์ลำปาง = Information system for registration management of Lampang Inter-Tech College / วีระวัฒน์ จันละ / 2551 /Full Text
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเงินระดับภาควิชา = Information system for financial management at the departmental level / ปัทมา จักษุรัตน์ / 2551 /Full Text
222 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มโคเนื้อ = Information system for beef cattle farm management ;Information system for beef cattle farm management / นฤมล เตปิน / 2550 /Full Text
223 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านสะดวกซื้อ = Convenience store management information system / พนมศักดิ์ งามสม / 2553 /Full Text
224 ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการผลิตในแผนกคอยล์ บริษัท แอลทีอีซี จำกัด = Information system for production control in Coil Division, LTEC Ltd. / บงกช ภักดี / 2549 /Full Text
225 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์งานสาธารณูปโภค สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย = Public utilities geographic information systme of Muengphan District Municipality Office, Chiang Rai province / พันธุ์ยศ พัวพันพัฒนา / 2551 /Full Text
226 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แผนที่ภาษีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ = Geographic information system of tax mapping for Suthep Sub District Administrative Organization / ศกลวรรณ แซ่แต้ / 2551 /Full Text
227 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ = Geographic information system for tourism in Chiang Mai province / ณัฏฐ์ นิยมรัตน์ / 2552 /Full Text
228 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมแม็ปเซิร์ฟเวอร์ = Geographic information system and shortest path finding in Chiang Mai University Applied with MapServer Program / พนม ปันจิตร / 2553 /Full Text
229 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโรคทางปรสิตวิทยาของภาคเหนือ ประเทศไทย = Geographic information system for parasitic diseases of Northern Thailand / อรรถพงษ์ ชุ่มเขียว / 2551 /Full Text
230 ระบบสารสนเทศสำหรับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ฌาณิกา ณ อุบล / 2542 /Full Text
231 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการครุภัณฑ์ของ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 = Information system for durable article management of regional Postal Bureau (Region 5) / ณรงค์ ถวิลวิศาล / 2551 /Full Text
232 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการงานซ่อมบำรุงระบบบริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์ สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 = Management information system for maintentenance section of counter automation point of sale system in Regional Postal Bureau (Region 5) ธนิยา ชัยสุ / ธนิยา ชัยสุรัตน์ / 2552 /Full Text
233 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารครุภัณฑ์โรงพยาบาลลำปาง = Information system for assets administration of Lampang Hospital ;Information system for assets administration of Lampang Hospital / ชัยณรงค์ ภักศิลป์ / 2550 /Full Text
234 ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นผ่านโทรศัพท์มือถือ = Information system forstudent and staff of Fareastern University via Mobile Phone / ยุพา ของสู้ / 2551 /Full Text
235 ระบบสารสนเทศสำหรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง = Management information system for Institute for Skill Development Region 10 Lampang / ภูมิศักดิ์ เวชกามา / 2553 /Full Text
236 ระบบสารสนเทศห้องชันสูตรโรค โรงพยาบาลพิชัย = Information system for laboratory, Pichai Hospital ;Information system for laboratory, Pichai Hospital / สุวิน บุญเสือ / 2550 /Full Text
237 ระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลระยะไกล ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยบริการรับส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต = Remote backup and restore server system using short message service on mobile phone and internet รุ่งโรจน์ กัววัฒนาพันธ / รุ่งโรจน์ กัววัฒนาพันธ์ / 2552 /Full Text
238 ระบบอัลบัมภาพกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Activity photo album system on internet of Faculty of Nursing, Chiang Mai University / กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร / 2548 /Full Text
239 ระบบอินเตอร์เฟสสำหรับการจำลองพลวัตระดับโมเลกุลผ่านเว็บ = Interface system for molecular dynamic simulations via web / ภาณุ ปิ่นมาศ / 2548 /Full Text
240 ลายเซ็นดิจิทัลสำหรับอีเมลที่ส่งผ่านบนเว็บ = Digital signature for Web-Based E-mail / ภูริพงษ์ อำนาจ / 2548 /Full Text
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 วิธีการหาขอบและการแยกส่วนสำหรับภาพ 2 มิติของเครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง / มรกตกฤษณ์ ชุมศรี / 2546 /Full Text
242 วิธีสเปกตรัมสำหรับปัญหากราฟ สุวิชยะ รัตนะรมย์ / สุวิชยะ รัตตะรมย์ / 2546 /Full Text
243 วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ = Visible Spectrophotometer processed by computer / อภิชาต เหล็กงาม / 2549 /Full Text
244 เว็บเซอร์วิสพจนานุกรมภาษาอังกฤษ = English dictionary web service / ดวงฤทัย เขื่อนใจ / 2549 /Full Text
245 เว็บสไปเดอร์แบบจำเพาะกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยหลักทางเอสวีเอ็ม = Web spider for specific domain based on SVM / เจษฎา เทโวขัติ / 2553 /Full Text
246 สารานุกรมพรรณไม้ท้องถิ่นในภาคเหนือภายใต้โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน = Encyclopedia of Northern local plants under school botanical garden project / ศศิพร สุพงษ์ / 2553 /Full Text
247 องค์ประกอบการติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ / อรรถวิท ชังคมานนท์ / 2547 /Full Text
248 อัลกอริทึมการเรียงลำดับที่มีข้อจำกัดโดยใช้การสุ่ม = Sorting algorithm with constraints using randomization / เสาวลักษณ์ รัตนอุดมสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
249 อัลกอริทึมแบบละโมบสำหรับปัญหาเวอร์เท็กซ์-คัพเวอร์ / อนันท์ หวังพรไพบูลย์ / 2547 /Full Text
250 เอดิเตอร์เจซีแอลสำหรับระบบปฏิบัติการเอ็มพีอีไอเอ็กซ์ = JCI editor for MPEiX operating system / รัมภ์ ไตรพันธุ์ / 2553 /Full Text
 
 
วิธีค้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถค้นงานวิจัยทุกสาขาวิชา มากกว่า 5,000 เรื่อง

 
 
 
1. เข้าเว็บไซต์ http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/


 
 
 
 
 
 


2. เลือกสาขางานวิจัยที่ท่านต้องการค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. คลิกที่ Search

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. เลือกงานวิจัยที่ท่านต้องการ โดย คลิก Full Text
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ท่านจะสามารถเข้าดูงานวิจัยได้ทั้ง 5 บท และคัดลอกข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องการเอาไปใช้ได้ค่ะ...
  
หมายเหตุ
ถ้างานวิจัยเปิดไม่ได้ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ค่ะ

ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments