สอบปลัดอำเภอ

                  สอบปลัดอำเภอ
        
ปลัดอำเภอ
 
 
อำเภอ (Amphoe) เป็นหน่วยการปกครองในประเทศไทย ลำดับรองมาจากจังหวัด จัดตั้งขึ้นโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยในแต่ละอำเภอจะแบ่งส่วนย่อยออกเป็น ตำบล
 
 
 
การบริหารงาน
 

การบริหารงานอำเภอ มีนายอำเภอ เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอที่กระทรวง กรมส่งมาประจำในอำเภอ และปลัดอำเภอ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ มีที่ทำการอยู่ที่ "ที่ว่าการอำเภอ"

ในปัจจุบันประเทศไทยมี 878 อำเภอ ใน 75 จังหวัด จำนวนประชากรในแต่ละอำเภอจะมีจำนวนต่างกันไป เช่น อำเภอเมืองสมุทรปราการมีประชากร 495,921 คน ขณะที่อำเภอเกาะกูด (จังหวัดตราด) มีประชากรเพียง 2,213 คน (พ.ศ. 2552)
 

นายอำเภอ

 
นายอำเภอ เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ระดับ 8) ยกเว้นอำเภอเมือง และอำเภอที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง นายอำเภอจะเป็นข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดัยสูง (ระดับ 9) มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาส่วนราชการในอำเภอ และกำกับดูแลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในสังกัด

การบรรจุและแต่งตั้งนายอำเภอ จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกปลัดอำเภอ (หรือเทียบเท่า) เพื่อเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายอำเภอ สังกัดวิทยาลัยการปกครอง เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นจึงเรียกบรรจุแต่งตั้งตามลำดับผลการเรียนที่สอบได้

 

ปลัดอำเภอ

 
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-5) ระดับชำนาญการ (ระดับ 6-7) จนถึงระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8) มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของนายอำเภอ

การบรรจุและแต่งตั้งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ปฏิบัติการ จะใช้วิธีการเปิดสอบแข่งขันจากบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่กำหนดให้สมัครได้ ส่วนปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการพิเศษ จะบรรจุและแต่งตั้งจากบุคคลที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนายอำเภอมาแล้ว หรือเรียกว่า "ปลัดอาวุโส"

 
 กรมการปกครอง       http://job.dopa.go.th/
 
 
 

 

รวมกฎหมาย ระเบียบ สำหรับสอบปลัดอำเภอ

http://www.koomuesorb.com/private_folder/PDFMoomvichagarn/moom1.pdf
 
 
 
 
รวมกฎหมาย ระเบียบ สำหรับสอบปลัดอำเภอ
 
 
 

รวมกฎหมาย ระเบียบ สำหรับสอบปลัดอำเภอ

 
 
 
รวมกฎหมาย ระเบียบ สำหรับสอบปลัดอำเภอ
 
 
รวมกฎหมาย ระเบียบ สำหรับสอบปลัดอำเภอ
 
 
 
 
 
แนวคำบรรยาย การสอบแข่งขันเข้ารับราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ
 
 
 
 
 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

http://www.koomuesorb.com/private_folder/New/koomuesorb311.pdf

 

 

 บรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2551

 

วิดีโอ YouTube

 การสอบปลัดอำเภอ

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 ติวภาค ก. กพ [แผ่น 2 clip 1/6]-คณิตทั่วไป

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 ติวภาค ก. กพ clip1-8 เงื่อนไขสัญลักษณ์

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

ติวภาค ก. กพ แผ่น 4 clip 1.6_อนุกรม

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

ภาค ก. กพ แผ่น 6 clip 1.7 ตรรกศาตร์

 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 


- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 (มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป)


- ติวฟรี สอบ อบต. จังหวัดนครนายก

- ครม. อนุมัติปรับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท>>รายละเอียด<<

- ปปช. ลงมติ "คุณหญิงจารุวรรณ" ผิดมาตรา 157 ไม่ได้จัดสัมมนาจริง แค่ไปกฐิน>>รายละเอียด<<

- ครม. มีมติเห็นชอบให้ยืนยันร่างกฎหมายท้องถิ่นแล้ว>>รายละเอียด<<

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (สอบ สพฐ.)>>รายละเอียด<<

- ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11>>รายละเอียด<<

- สรุปข้อมูลสอบ สพฐ.>>รายละเอียด<<

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกาญจนบุรี (สำหรับสอบ สพฐ.)>>รายละเอียด<<

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเพชรบูรณ์และนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ สพฐ.(สำหรับสอบ สพฐ.)
>>รายละเอียด<<

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและต่างประเทศ
(สอบ อบต.)
>>รายละเอียด<<

- รายชื่อคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร >>รายละเอียด<<

- สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร >>รายละเอียด<<

- สรุปนโยบายการศึกษาของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร >>รายละเอียด<<

- ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
>>รายละเอียด<<

 

ที่มา  :  http://www.koomuesorb.com/

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Comments