IOC คือ อะไร

                            IOC  คือ อะไร
 
 IOC  หมายถึง  ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์  มีค่าอยู่ระหว่าง  1  ถึง – 1  ข้อคำถามที่มีความตรงตามเนื้อหาจะมีค่า  IOC  เข้าใกล้  1.00  ถ้าข้อใดมีค่า  IOC  ต่ำกว่า  0.5  ควรจะปรับปรุงข้อคำถามใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 

วิธีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทำได้โดยหาค่าความสอดคล้องหรือดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index  of  Item – Objective  Congruence หรือ IOC)

 

จากสูตร  ดังนี้

  

 

       IOC        คือ           ดัชนีความสอดคล้องA

    R            คือ           คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ

 

        คือ           ผลรวมของคะแนนพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ

                                       N            คือ           จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

 

 

กำหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญเป็น  +1  หรือ 0  หรือ-1 ดังนี้

 

 

+1  คือ  แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง

 

0    คือ  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้

 

-1   คือ  แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุ

 

 

 

เกณฑ์การแปลความหมาย

 

 

                ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่  0.50 ขึ้นไป

 
 

 

ตัวอย่าง 

 

แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด   

                               (ที่นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา)

 

จุดประสงค์

ข้อสอบ

คะแนนการพิจารณา

+1

0

-1

1. หาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกลบได้

1.นัดมีเงิน 10 บาท ซื้อขนม 5 บาท นัดเหลือเงินกี่บาท

 

 

 

2. น้องมีเงิน 3 บาท แม่ให้อีก 5 บาท น้องมีเงินกี่บาท

 

 

 

3. นิดมีเงิน 16 บาท ให้น้องไป 10 บาท นิดเหลือเงินกี่บาท

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง

 

            จากการนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  จำนวน 5 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5  คน  ตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์   โดยกำหนดคะแนน +1 หรือ 0 หรือ -1

 

การคำนวณ IOC ของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้คะแนน ดังนี้

 

จุดประสงค์ข้อที่

ข้อสอบข้อที่

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ผลรวมของคะแนน

ค่าเฉลี่ย

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

1

1

+1

+1

+1

0

+1

4

0.80

 

2

0

+1

0

+1

0

2

0.40

 

3

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

 

4

-1

0

-1

-1

+1

-2

-0.40

 

5

0

0

+1

+1

+1

3

0.6

 
 ตัวอย่าง
 

ตารางที่ ...    ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้

 

ข้อสอบ

ข้อที่

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

IOC

สรุปผล

1

2

3

4

5

1

1

1

0

1

1

4

0.80

ใช้ได้

2

0

1

1

1

0

3

0.60

ใช้ได้

3

1

0

1

1

1

4

0.80

ใช้ได้

4

1

1

1

1

0

4

0.80

ใช้ได้

5

1

1

0

1

1

4

0.80

ใช้ได้

6

1

1

1

0

1

4

0.80

ใช้ได้

7

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

8

1

1

1

0

1

4

0.80

ใช้ได้

9

0

1

1

1

1

4

0.80

ใช้ได้

10

1

1

0

0

1

3

0.60

ใช้ได้

11

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

12

1

0

1

1

1

4

0.80

ใช้ได้

13

1

1

1

1

0

4

0.80

ใช้ได้

14

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

15

1

0

1

1

1

4

0.80

ใช้ได้

16

1

1

1

0

1

4

0.80

ใช้ได้

17

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

18

1

1

1

1

0

4

0.80

ใช้ได้

19

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

20

0

1

1

1

1

4

0.80

ใช้ได้

 

 
 

(ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม เพื่อหาค่า IOC)

 

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อนวัตกรรม

แบบฝึก..........................................................................................................................................................

  คำชี้แจง    ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบฝึกที่............

                   โดยใส่เครื่องหมาย  ( ü)  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน

                   การนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

 

 

รายการขอความคิดเห็น

ความคิดเห็น

 

 

ข้อเสนอแนะ

 

เหมาะสม

 

1

 

ไม่แน่ใจ

 

0

ไม่เหมาะสม

-1

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร

ü

 

 

 

2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา

ü

 

 

 

3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

ü

 

 

 

4. ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและปัญหา

ü

 

 

 

5. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน

ü

 

 

 

6. ความเหมาะสมของเนื้อหา

ü

 

 

 

7. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

ü

 

 

 

8. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา

 

ü

 

 

9. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน

 

ü

 

 

10.ความเหมาะสมของรูปแบบ

ü

 

 

 

 

 

ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง

............................................

(..............................................)

ครูชำนาญการโรงเรียน...........................................

 

 

ลงชื่อ.................................................................

(...........................................................)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อนวัตกรรม

แบบฝึกที่..........................................................................................................................

 

รายการขอความคิดเห็น

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่

ค่า

IOC

 

แปลผล

1

2

3

4

5

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร

+1

+1

0

+1

+1

0.8

ใช้ได้

2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา

+1

0

-1

+1

+1

0.4

ปรับปรุง

3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

ใช้ได้

4. ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและปัญหา

+1

+1

+1

-1

-1

0.2

ปรับปรุง

5. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน

+1

+1

0

+1

-1

0.4

ปรับปรุง

6. ความเหมาะสมของเนื้อหา

+1

+1

+1

+1

0

0.8

ใช้ได้

7. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

ใช้ได้

8. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา

0

+1

+1

0

+1

0.6

ใช้ได้

9. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน

0

+1

+1

+1

-1

0.4

ปรับปรุง

10.ความเหมาะสมของรูปแบบ

+1

+1

-1

+1

+1

0.6

ใช้ได้

 

ค่า  IOC    =   0.8+0.4+1.0+0.2+0.4+0.8+1.0+0.6+0.4+0.6  /  10

                                                                                                

                                                     =   6.2 / 10     =   0.62

                                                                  

                                สรุปว่า          แบบฝึกที่ 1          ใช้ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อนวัตกรรม

หนังสือบทร้อยกรองเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

เล่มที่ .............เรื่อง............................................................

  คำชี้แจง    ขอให้ท่านได้กรุณาแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือเล่มที่...............เรื่อง...........................................

 โดยใส่เครื่องหมาย  ( ü)  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน การนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

 

 

 

รายการขอความคิดเห็น

ความคิดเห็น

 

 

ข้อเสนอแนะ

เหมาะ

สม

1

ไม่แน่ใจ

0

ไม่เหมาะสม

-1

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร

 

 

 

 

2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา

 

 

 

 

3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

 

 

 

 

4. ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและปัญหา

 

 

 

 

5.  ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

6. ความเหมาะสมของปก

 

 

 

 

7. ความเหมาะสมของคำนำ

 

 

 

 

8. ความเหมาะสมของภาพ

 

 

 

 

9. ความเหมาะสมของเนื้อหา

 

 

 

 

10. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

 

 

 

 

11. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา

 

 

 

 

12. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน

 

 

 

 

13. ความเหมาะสมของกิจกรรมท้ายเล่ม

 

 

 

 

14. ความเหมาะสมของบรรณานุกรม

 

 

 

 

15. ความเหมาะสมของรูปเล่ม

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................                                                                                        

 

           ลงชื่อ........................................................

              (..........................................................)

                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

        ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง

          ............................................

       (..............................................)

   ครูชำนาญการโรงเรียน......

 

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแบบทดสอบ

เกี่ยวกับการใช้บทร้อยกรองเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  คำชี้แจง   ขอให้ท่านได้กรุณาแสดงความคิดเห็นต่อแบบทดสอบ  ตามระดับความคิดเห็นดังนี้

ระดับ  1  เหมาะสม    ระดับ  0  ไม่แน่ใจ     ระดับ  - 1   ปรับปรุง   โดยใส่หมายเลขระดับความคิด  ลงในช่องรายการประเมินแต่ละข้อความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน การนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

 

 

 

 

 

ข้อ

รายการประเมิน

คะแนนรวม

 

10

 

ข้อเสนอแนะ

สอดคล้องกับนวัตกรรม

ความยากง่ายเหมาะสมกับวัย

ถามให้เกิดการคิด

การใช้ภาษาเหมาะสม

คำถามชัดเจน

ตัวเลือกเป็นเอกภาพ

ตัวเลือกเป็นกลุ่มเดียวกัน

การวางรูปแบบเหมาะสม

การสะกดคำ วรรคตอนถูกต้อง

ขนาดตัวอักษรเหมาะสม

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ

รายการประเมิน

 

 

คะแนน

รวม

 

 

10

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

สอดคล้องกับนวัตกรรม

ความยากง่ายเหมาะสมกับวัย

ถามให้เกิดการคิด

การใช้ภาษาเหมาะสม

คำถามชัดเจน

ตัวเลือกเป็นเอกภาพ

ตัวเลือกเป็นกลุ่มเดียวกัน

การวางรูปแบบเหมาะสม

การสะกดคำ วรรคตอนถูกต้อง

ขนาดตัวอักษรเหมาะสม

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

                                                           

                                                                               ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง

                                                                                                                

                                                                                                  (..............................................)

                                                                                              ครูชำนาญการโรงเรียน........

 

                                                                        ลงชื่อ........................................................

                                                                                           (..........................................................)

                                                                                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments