ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริหาร ระดับ ป.เอก
 
 
 
 
การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (The development of effective strategic implementation model in the govermental higher education institutions) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ ปริญญาเอก
 
 
การพัฒนาและการประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (The development and evaluation of using application software for administrators’ self development in basic education) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยบริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาตามสภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ระดับ ปริญญาเอก
 
 
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสายสามัญในประเทศไทย ระดับ ปริญญาเอก
 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Factors analysis and indicators development of school-based management in basic education schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย ระดับ ปริญญาเอก
 
 
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยการบริหารยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (The structure relationship of learning strategic management factors and the national education standard practice) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (The virtue for being Kalayanamitta of administrators in the Publec Higher Education Institutes) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ (Administrators’ leadership traits in quality schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระดับ ปริญญาเอก
 
 
ตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (School management indicators for promoting student thinking skills) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนชายแดนภูมิภาคตะวันตก (Educational administration innovation for the western border schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก (Best practices in academic administration of small-size basic education school) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธพลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระดับ ปริญญาเอก
 
 
ปัจจัยที่จำแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากระบวนการคิดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Factors affecting the development of thinking process in basic education school) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Factors influencing organizational cttizenship behaviors of nursing instructors in colleges of nursing, Ministry of public health) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Factors affecting managerial effectiveness of basic schools in the eastern seaboard development area) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ปัจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Support factors and guideline appropriate for implementing strategies encouraging private school involvement in basic education) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม (Strategic leadership of Buddhist School Administrators) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A mediation model of basic educational school administrators) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A supply chain management model in basic education schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการนิเทศภายในสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนร่วมสู่การทำงานของนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา (The administrative model for transition from school to work of disabilities students in mainstreaming secondary schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกล (Tqm model in Rajamangala University of technology) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (A model of the strategic management for small schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (The model of human resource management in higher education institutes) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (The model of school administrative effectiveness) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาสำหรับประเทศไทย (A model of Thailand English program school administration) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (The administrative model for early Childhood Laboratory School of Rajabhat Universites) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นนิติบุคคล (The model of administration for private school as juristic person) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย (The entreperneurial model of bilingual schools in Thailand) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (The planned change model for basic educational schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (The model of excelence schools under Bangkok metropolitan administration) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้นำของคณบดีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (A causal structural relationship model of factors affecting leadership of deans in Public Autonomous University) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความภักดีต่อองค์การของผู้รับบริการ (The linear structural relationship model between moral of school adininstrators and organization loyalty of clients) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวชี้วัดการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา (The causal relationship model of Knowledge management indicators of higher education institutes) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน (A model of effective transformational leadership for sustainable education reform) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบภาวะผู้นำและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบภาษีเพื่อการศึกษา ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ระดับ ปริญญาเอก
 
 
รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล (Competency model of effective school administratiors in basc education schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา ระดับ ปริญญาเอก
 
 
วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ระดับ ปริญญาเอก
 
 
องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า ระดับ ปริญญาเอก
 
 
องค์ประกอบบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (The factors of organizational climate in sasic educational schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบงานบุคลากรในสังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full148/tanyapat133011/titlepage.pdf

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่กา..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full68/umporn5836/titlepage.pdf

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full160/pattanarin134236/titlepage.pdf

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full134/jakkrawut131322/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคล โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล อำเภอเม..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full106/nittaya10196/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/thanapol10678/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาส..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/penprapa11148/titlepage.pdf

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาhttp://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full138/thanyachat131642/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคล โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full142/sangchan132260/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนบ้านหินดาดอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full132/udom131222/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาการดำเนินงานวิชาการด้านการนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full125/tenthai12355/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/wichian11773/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านท่างาม อำ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full106/keirt10268/titlepage.pdf

 

การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเมืองแฝกพิทยา..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full110/chad10802/titlepage.pdf

 

การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full117/pradit11535/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ อำเ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full110/ruangrit10818/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full122/sarawut12014/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full124/rodsapong12219/titlepage.pdf

 

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/pongprai10692/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านง้างอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full125/panicha12363/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอโน..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full112/suttichat10965/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโนนฝาย อำเภอจั..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/anon10735/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full115/sathit11301/titlepage.pdf

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย อ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/wichain10650/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/suripol11195/titlepage.pdf

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full118/sommas11576/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม อำเภ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/sirinya11183/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวร..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full111/worranan10948/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูในการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ อ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full110/ratchaneeboon10816/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาครูโรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์) อำเภอพ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full112/rawit11041/titlepage.pdf

 

การพัฒนาครูโรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาด้านการวิจัยในชั้นเรียน

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full117/yongyut11550/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full107/somboon10520/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full124/adisak12288/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3 จังหวัดหนองคาย

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full126/kua12461/titlepage.pdf

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full122/somchai12013/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนคอนเรียบ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/saipet10654/titlepage.pdf

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/witaya11837/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 สาขาห้วยค้อ - คำเม็ก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/kruewan11775/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full126/korakod12450/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเชียงเคร..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/thongsai11207/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนดอนยานาง..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full111/noppadol10905/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล 1..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full110/phuwadol10813/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนาอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full128/supod12652/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลางเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/chaveevun12534/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนโนนปอแดงวิทยาอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/boontong12580/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบัณฑิตศึ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full105/suchittra10163/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านกุดก..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full108/tawin10582/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแก้ว..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full111/pongthorn10843/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านค้อเ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full107/nakornpet10475/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านคำสม..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/wasana12561/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านใจดี..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full113/pratuan11131/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านช่อง..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full112/samit10995/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/orawan11824/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านนาซึ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full115/amnouy11281/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านนาเมืองไทยอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/bubpha11842/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านบักด..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full115/aden11276/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านประด..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/wichit10706/titlepage.pdf

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/janpen12593/titlepage.pdf

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านสำโร..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/ratchadaporn11175/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full105/peanjai10055/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full105/winai10147/titlepage.pdf

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full117/nopphadon11528/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนคำบกวิทยาคารอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/samosorn11850/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full128/sanit12653/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพลอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full124/banchasak12275/titlepage.pdf

 

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล 7รถไฟสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full122/sorpha12019/titlepage.pdf

 

 

 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านกระจายอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full123/kritsadakorn12156/titlepage.pdf

 

 
 
 
 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโคกวิชัยอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
 
 
 
 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านท่างามอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเทพนิมิตรอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 

 

 

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full118/chatchawan11651/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคคี)อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full125/sakda12378/titlepage.pdf

 

 

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/chayapa12495/titlepage.pdf
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านวังปลาฝาอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านแสงสว่างอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full124/wichian12254/titlepage.pdf
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนหัวโทนวิทยาอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนแกดำวิทยาคารอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕(บ้านโกส้ม) ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแข่โพนเมืองอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุงอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแดงอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 
 
 
 
การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านนาสะแบงอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/wattana12532/titlepage.pdf
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านลาดเหนืออำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหนองแซงอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหันวิทยาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโรงเรียนบ้านเกิ้ง (อส.พป.37) กิ่งอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
การพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวัดผลและประเมินผลโรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์” อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองตาเยาตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของนิสิต ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระหว่าง ปี พ.ศ. 2538-2547
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
1. The exercise power of female administrators affecting academic administration of private schools in Bandkok metropolis
(การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก65
ระดับ ปริญญาโท
กัลยมน อินทุสุต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
2. กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The relationship between student activities process and emotional quotient in basic education schools)
เลขหมู่ LB1139.E5 พ43
ระดับ ปริญญาโท
พรทิพย์ อรชุน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
3. กระบวนการทีมที่สัมพันธ์กับมาตรฐานงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(Tea, [rpcess related to the academic standard in secondary schools under the Department of General Education Region V)
เลขหมู่ LB2806.3 ก62
ระดับ ปริญญาโท
กัญญา เริ่มภักตร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
4. กระบวนการนิเทศการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 1
(The supervisory process of basic education curriculum implementation in municipality networked schools, Educational region I)
เลขหมู่ LB2806.15 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ประไพพิศ วุฒิสุข
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
5. กระบวนการนิเทศที่ส่งผลต่อการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขตตรวจราชการที่ 4
(The supervision process afecting school curriculum development in pilot and network schools implimenting dercation curriculum B.F.2544, inspection area 4)
เลขหมู่ LB2806.15 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อัจฉรา จินดาพงษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
6. กระบวนการนิเทศในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(Supervisory process of standardized quality private school)
เลขหมู่ LB1047.5 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพงษ์ อังศุจินดา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
7. กลยุทธ์การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(็Helping strategy for abused student groups in secondary school)
เลขหมู่ LB1620.3.ท9 ส46
ระดับ ปริญญาโท
สวัสดิ์ เสาหงษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
8. กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
(Marketing strategy of Private Kindergartens in Bangkok)
เลขหมู่ LC54.ท9 ม33
ระดับ ปริญญาโท
มนต์ชิตา บุปผาคำ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
9. กลยุทธ์การบริหารที่พึ่งพากันแบบการผนึกกำลังเพื่อความร่วมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต
(COLLABORATIVE MANAGEMENT STRATEGIES REGARDING THE COOPERATIVE CONSOLIDATION MODEL IN A SECONDARY SCHOOL CONSORTIUM)
เลขหมู่ LB2806 ส82
ระดับ ปริญญาโท
แสงเดือน แสงอุทัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
10. กลวิธีการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
(Strategies for action health promoting school of Phetchaburi Office of the Provincial Primary Education)
เลขหมู่ LB2822.5 ส23
ระดับ ปริญญาโท
สงบ เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
สาขาวิชาการ
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
11. การแก้ปัญหาความท้อถอยของฝ่ายบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5
(The solving of administrator's burnout in secondary school., education region v)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ว36
ระดับ ปริญญาโท
วชิระ อาจเอื้อม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
12. การควบคุมคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(The classroom action research quality control of secondary schools under the jurisdiction of the department of general education in educational region 5)
เลขหมู่ LB1028.25.ท9 ต73
ระดับ ปริญญาโท
ต้าน บุญสมบูรณ์สกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
13. การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
(The internal control effecting the budgeting management in basic education school under Kanchanaburi educational service area office 3)
เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กิตติพงษ์ แสนพงษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
14. การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
(Internal control affecting district non-formal and informal education center risk)
เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ส62
ระดับ ปริญญาโท
สาคร ช่วยดำรงค์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
15. การจัดการการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนวิชาดนตรีแบบผู้ประกอบการและสัมปทานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Private music school management by entreprenurial or franchise types in Bangkok metropolitance and its suburbs)
เลขหมู่ LC54.ท9 ม73
ระดับ ปริญญาโท
มุทิตา พุทธวิริยะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
16. การจัดการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักเรียนด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(The management of school environmental sanitation of the primary school administrators related to primary students' environmental conservation and development behavior)
เลขหมู่ LB3241.4.ท92ร8 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พันธิตรา คงคาน้อย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
17. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
(Conflict management of administators in primary school under the primary education office of ampore Nakhon Chaisri Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ร63
ระดับ ปริญญาโท
รังสรรค์ เหมันต์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
18. การจัดการความเครียดของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม
(Stress management of the secondary school administrators under the office of general education in Nakhon Pathom)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 จ66
ระดับ ปริญญาโท
จิรพร สมบูรณ์วงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
19. การจัดการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา

เลขหมู่ LB2342.77 อ45
ระดับ ปริญญาโท
อมรทิพย์ เจริญผล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
20. การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
(Resource-based learning management in schools under samutsongkhram basic educational service area office)
เลขหมู่ LB2806 อ35
ระดับ ปริญญาโท
อดิพันธ์ อมาตยคง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
21. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(The ecclesiastical education management of H.R.H. somdet phramaha samana chao krom phraya vajirananavarorasa)
เลขหมู่ BQ5275 ท9ว63
ระดับ ปริญญาโท
พระครูวิบูลศีลโสภิต (เสรี ชื่นชม)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
22. การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เลขหมู่ LB1140.25.ท9 ต55
ระดับ ปริญญาโท
ต่อศักดิ์ เฟื่องปัญญา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
23. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ป45
ระดับ ปริญญาโท
ประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
24. การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครปฐม
(The management of early childhool education by Sub-District administration organization in Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB1139.3.ท9 ล75
ระดับ ปริญญาโท
ลือชัย บุญคุ้ม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
25. การจัดการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในอนาคตของจังหวัดนครปฐม
(Future private general education management in Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LC54.ท9 ว62
ระดับ ปริญญาโท
วิเชียร เจนจบเขต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
26. การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขหมู่ LC210.8.ท9 ศ74
ระดับ ปริญญาโท
ศุภาพร ผิวงาม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
27. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประทุมนุสรณ์
(The learner development activities managemant based on sufficiency economy philosophy in Pratumnusorn school)
เลขหมู่ LB1027.25 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิยะดา ธนสารมงคลกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
28. การจัดกิจกรรมลูเสือ-เนตรนารีของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เลขหมู่ LB1027.25 ส76
ระดับ ปริญญาโท
สุนทร ทัด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
29. การจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสมุทรสาคร
(Landscape provision of the primary schools under the Jurisdiction the office of primary education commission, Maungsamutsakhon)
เลขหมู่ LB3241.4.ท92ก5 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สายัณห์ จันทร์ศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
30. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB2822.75 ส47
ระดับ ปริญญาโท
สริต วิจิตรโชติ
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
31. การจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เลขหมู่ LC210.8.ท9 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุจินตรา ผริตะโกมล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
32. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
(Environmental management and instructional climate relating student affective domain in primary school ratchaburi province)
เลขหมู่ LB1049.5 พ25
ระดับ ปริญญาโท
พงศ์ศิริ จันทิวาสน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
33. การใช้ทักษะการบริหารแบบเจ้าของกิจการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(THE ENTREPRENEURSHIP OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE CHURCH OF CHRIST IN THAILAND)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว635
ระดับ ปริญญาโท
วิทยา พัฒนวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
34. การใช้แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร
(School principal's leadership styles affecting the relationship between the teachers and the principals)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก95
ระดับ ปริญญาโท
โกวิท กรีทวี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
35. การใช้ภาวะผู้นำที่มีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนที่ครูมีความพึงพอใจแตกต่างกัน : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
(THE APPLICATIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS' QUALITY LEADERSHIP AS PERCEIVED BY TEACHERS WITH DIFFERENT LEVEL OF SATISFACTIONS : CASE STUDY OF SAMUT SAKHON PROVINCE)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส35
ระดับ ปริญญาโท
สนอง สุภาสัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
36. การใช้ภาวะผู้นำที่มีคุณภาพของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ศ62
ระดับ ปริญญาโท
ศักดิ์ดา จักขุจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
37. การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการจัดการ เพื่อจูงใจผู้ปกครองนำเด็กก่อนประถมศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
(The implementation of proactive management strategies in encouraging parents to select pre-school for their children)
เลขหมู่ LC54.ท9ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุชาดา อังศุจินดา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
38. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 พ97
ระดับ ปริญญาโท
ไพศาล ตั้งสมบูรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
39. การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(The practice of good governance in private higher education institutes)
เลขหมู่ LB2328.5 ศ46
ระดับ ปริญญาเอก
ศรีพัชรา สิทธิกำจร แก้วพิจิตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
40. การใช้เหตุผลบกพร่องทางจิตวิทยาของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
(Psychological fallacies of administrators related to the performance morale of private school teachers in Bangkae, Bangkok)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ก46
ระดับ ปริญญาโท
กษิม์ดิฐช์ เกตุแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
41. การใช้อำนาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน
(Administrator power implementation affecting the teachers'morale in private schools)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทิพวรรณ แสงทับทิม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
42. การดำเนินการงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา
(ฺีฺBudget management in primary schools)
เลขหมู่ LB2826.6.ท9 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุพรรณ สุวรรณ์นัง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
43. การดำเนินการตามกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(The marketing strategy influence the undergraduate students' decision to enroll Christian University)
เลขหมู่ LB2351.4.ท9 น54
ระดับ ปริญญาโท
นวลจันทร์ สมบัติมานะผล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
44. การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

เลขหมู่ LB2822.75 ก84
ระดับ ปริญญาโท
เกียรติศักดิ์ คฤหบดี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
45. การดำเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

เลขหมู่ LB2822.75 อ465
ระดับ ปริญญาโท
อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
46. การดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขหมู่ LB2822.75 ป463
ระดับ ปริญญาโท
ประสาน พุ่มเข็ม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
47. การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

เลขหมู่ LB2822.75 ว665
ระดับ ปริญญาโท
วิโรจน์ พวงอินทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
48. การดำเนินงานด้านการประเมินผลภายในของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี
(Internal assessment of primary school in ratichaburi province)
เลขหมู่ LB2822.75 ว66
ระดับ ปริญญาโท
วิรัตน์ เอี่ยมสะอาด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
49. การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เลขหมู่ LB2822.75 ส26
ระดับ ปริญญาโท
สงัด เกตุรัตน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
50. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม

เลขหมู่ LB3430.5 ว68
ระดับ ปริญญาโท
วิโรจน์ สุรสาคร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
51. การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

เลขหมู่ LB1027.2 ณ33
ระดับ ปริญญาโท
ณฐดล โกมลสิงห์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
52. การดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
(The information system of school in Samut Sakhon educational area)
เลขหมู่ LB1028.27.ท9 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พิบูล มณีนิล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
53. การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(CLEANER TECHNOLOGY ASSESSMENT IN SECONDARY SCHOOL)
เลขหมู่ LC210.8.ท9 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วินัย เกษดี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
54. การเตรียมตัวเกษียณอายุราชการของผู้บริหารสถานศึกษา

เลขหมู่ LB2831.876.ท9 ส77
ระดับ ปริญญาโท
สุเทพ พูลสวัสดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
55. การนิเทศงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

เลขหมู่ LB2806.4 ส46
ระดับ ปริญญาโท
สมาน ศรีเครือ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
56. การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 2
(Supervision in Bangkok schools group in Nakhon Pathom educational service area office 2)
เลขหมู่ LB2805 ณ42
ระดับ ปริญญาโท
ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
57. การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ LB1047.5 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชุมพร จำปา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
58. การนิเทศภายในโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค

เลขหมู่ LB1047.5 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุนันทา เทพพิทักษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
59. การบริหารการควบคุมภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขหมู่ LB2805 ณ46
ระดับ ปริญญาโท
ณรินทร์ ชำนาญดู
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
60. การบริหารการเงินและการบริหารการบัญชีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอท่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ป63
ระดับ ปริญญาโท
ปัญญา เที่ยงธรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
61. การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี ตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริงในโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
(The expectation and actual practice on scout - girl guide activities administration in Ratrardupatham school)
เลขหมู่ LB3605 ว66
ระดับ ปริญญาโท
วัชรวิทย์ ศรีนุย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
62. การบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
(STUDENTS ACTIVITIES ADMINISTRATION IN EFFECTIVE SECONDARY SCHOOLS)
เลขหมู่ LB3605 ภ46
ระดับ ปริญญาโท
ภรัณยู พีระพงษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
63. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดวังศาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
(Management of learners’ development activities in Watwangsala school under Kanchanaburi educational service area office 1)
เลขหมู่ LB1027.25 ก82
ระดับ ปริญญาโท
เกื้อกูล ศรีสวัสดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
64. การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
(Scout’s activity administration of private school administrators in Nakhonpathom Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ HS3325.ท9 ส43
ระดับ ปริญญาโท
สมบัติ ธรรมนาถพงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
65. การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 น46
ระดับ ปริญญาโท
นริศร กรุงกาญจนา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
66. การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Risk management in basic education schools)
เลขหมู่ LB2822 ด52
ระดับ ปริญญาเอก
ดวงใจ ช่วยตระกูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
67. การบริหารคุณภาพงานลูกเสือของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเพื่อให้บรรลุแนวทางการพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(Scout quality control administration of schools in the church of christ in Thailand for achievement of the eight scout development goals of the National scout organization of Thailand)
เลขหมู่ LB3605 ณ63
ระดับ ปริญญาโท
ณัฐกานต์ เพิ่มอิ่ม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
68. การบริหารงบประมาณโดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(Budget management by deming cycle in small primary schools, Kanchanaburi educational service area office 2)
เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทิพรัตน์ จันทนา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
69. การบริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(Managing budgeting effectively in the school of the church of christ in thailand)
เลขหมู่ LB2826.6.ท9 ก62
ระดับ ปริญญาโท
กาญจนา สัตย์สงวน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
70. การบริหารงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(Administrators'management effecting to the educational standards in the secondary schools under the jurisdiction of The Department of General Education, Educational Region V)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 จ62
ระดับ ปริญญาโท
จักรา นันทวิสุทธิ์
สาขา
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
71. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 4

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ77
ระดับ ปริญญาโท
เอกลักษณ์ ขาวนวล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
72. การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
(School and community self supposrted relationship management : a case study of tassaban 2 school)
เลขหมู่ LC221.4.ท92น2 ช46
ระดับ ปริญญาโท
ชลิต ตุ้มทองคำ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
73. การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในสำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB2806.35 ส75
ระดับ ปริญญาโท
สุวิทย์ จันทร์คงหอม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
74. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ JQ1745.A1 พ45
ระดับ ปริญญาโท
พรสุณี หงษ์ลอย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
75. การบริหารงานตามมาตรฐานโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ด้วยวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
(Administration according to school standard under the jurisdiction of the office of the national primary education commission in buddhist era 2541 by deming quality cycle in primary school under the office of the provincial primary education of Kanchanaburi)
เลขหมู่ LB2822.5 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนินทร์ แสงแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
76. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส725
ระดับ ปริญญาโท
สุจิตรา มีจำรัส
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
77. การบริหารงานนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(The supervisory tasks management of educational service areas)
เลขหมู่ LB1047.5 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พันธ์ประภา พูนสิน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
78. การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The basic schools' guidance administration)
เลขหมู่ LB1027.5 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประวร ทองสีสังข์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
79. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
(Personnel administration of Mahachulalongkornrajavidyalaya University : Pali suksa buddhaghosa Nakhonpathom campus)
เลขหมู่ LB2331.685.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาประยุทธ ศรีแก้วกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
80. การบริหารงานโภชนาการอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลเอกชน

เลขหมู่ LB1169 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิมลจิต ชีวกาญจนา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
81. การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(The academic affairs administration and learner care and assistance system of schools in Bangkok metropolitan)
เลขหมู่ LB2952.5 ณ33
ระดับ ปริญญาโท
ณปภัช รุ่งโรจน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
82. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(The educational administration of the school administrators in relevance to the educational qualification standard affecting student-centered instructional management in secondary school level under t)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 พ94
ระดับ ปริญญาโท
ไพรัช หงษ์เทียบ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
83. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขหมู่ LC1035.2 ส42
ระดับ ปริญญาโท
สมกิต บุญยะโพธิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
84. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
(Academic administration of basic educational schools in town municipality, samut songkhram)
เลขหมู่ LB2952.5 ว56
ระดับ ปริญญาโท
วสันต์ ปรีดานันต์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
85. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
(The academic administration of princess sirindhorn's college)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ส451
ระดับ ปริญญาโท
สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
86. การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ธ635
ระดับ ปริญญาโท
ธีรพล ขยันการนาวี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
87. การบริหารจัดการการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(Educational administration for gifted student in secondary school)
เลขหมู่ LC3993.23 บ72
ระดับ ปริญญาโท
บุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
88. การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
(The management of the administrators in the learning process reform pilot schools under the jurisdiction of ban-kha sub-district primary education office, Ratchaburi province)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 พ95
ระดับ ปริญญาโท
ไพศาล เกิดขาว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
89. การบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของหน่วยงานปฏิบัติในส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก
(Performance-based budgeting administration of rural action unit : a case study of Nakhon Nayok province)
เลขหมู่ LB2826.6.ท9 น64
ระดับ ปริญญาโท
นิรุตต์ เข็มเงิน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
90. การบริหารจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ส่งต่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
(THE MANAGEMENT OF THE SPECIALIZED HOSPITAL AFFECTING THE PROVIDERS' SATISFACTION)
เลขหมู่ RA971.35 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนิดา ทองมณโฑ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
91. การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(The efficient public sector management of educational service area offices)
เลขหมู่ LB2831 ธ64
ระดับ ปริญญาเอก
ธีระพล เพ็งจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
92. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวัฏจักรคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

เลขหมู่ LB3430.5 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุนันทา ชัยสิทธิ์ดำรง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
93. การบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
(Homeschooling in Thai society)
เลขหมู่ LC40 พ44
ระดับ ปริญญาโท
พรรณธิพา เนื่องทวี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
94. การบริหารจัดการศึกษาระดับอนุบาลตามความต้องการของผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
(The kindergarten educational administration based on parents needs tesabarn 5 watprapathomjedi municipality school, Nakhonpathom province)
เลขหมู่ LB1438.ท9 ส43
ระดับ ปริญญาโท
สมชาย เปียถนอม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
95. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดนครปฐม
(Daycare nursery management in Khukhot Municipality Pathumtani province)
เลขหมู่ LB1140.25.ท9 ย73
ระดับ ปริญญาโท
ยุทธนา มิ่งเมือง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
96. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

เลขหมู่ LC54.ท9 พ64
ระดับ ปริญญาโท
พิมลพรรณ ดุษิยามี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
97. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ
(SCHOOL - BASED MANAGEMENT : A QUALITATIVE CASE STUDY)
เลขหมู่ LB2822.5 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุเทพ บุญประสพ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
98. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑล

เลขหมู่ LC507.ท9 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อิทธิพล ศรีรัตนะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
99. การบริหารตามยถากรรม
(Management by volitional action)
เลขหมู่ LB2806 ส75
ระดับ ปริญญาเอก
สุริยะ รูปหมอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
100. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลขหมู่ LB2342.94.ท9 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวี สีหามาตย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
101. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

เลขหมู่ LC45.8.ท9 ว65
ระดับ ปริญญาโท
วีรยุทธ แสงสิริวัฒน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
102. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
(Participative management of basic education school administrators affecting education quality standard of basic education schools in Ratchaburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส49
ระดับ ปริญญาโท
สมใจ ศรีเอี่ยม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
103. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

เลขหมู่ LB2829.3.ท9 ว44
ระดับ ปริญญาโท
วรรณชัย รังษี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
104. การบริหารระบบสารสนเทศกับการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2) สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(Management information system and computer assisted instruction in private school according to private school act 1982 article 15 (2))
เลขหมู่ LB1028.46 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
105. การบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
(Management information systems in primary schools under the jurisdiction of the office of the educational area Nakhon Pathom)
เลขหมู่ LB2822.5 ส43
ระดับ ปริญญาโท
สมชาย มียินดี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
106. การบริหารโรงเรียนในโซนคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1

เลขหมู่ LB2822.84.ท9 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวี พูลทรัพย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
107. การบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเขตการศึกษา 1 : กรณีศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ศูนย์
(The management of learning and studying mathematics resource center in educational region 1 : case study especially the officers of mathematics center)
เลขหมู่ LB2806.25 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวี วรรณกูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
108. การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี
(The administration of child development center under munictpality office in Ratchaburi province)
เลขหมู่ LB1140.25.ท9 พ72
ระดับ ปริญญาโท
เพชรอุมา สุขเกษม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
109. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ภูมิภาคตะวันตก

เลขหมู่ LB2952.5 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประภาศิริ สุรพันธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
110. การบริหารสถานศึกษาที่ไม่มีรองผู้อำนวยการ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษา

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก68
ระดับ ปริญญาโท
กิตติภัฏ กุลจรัสอนันต์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
111. การบริหารสำนักการศึกษาตามความต้องการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม
(The administration of the educational bureau according to the requirement of municipal teachers in Nakhon Pathom city municiplity schools)
เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิรัตน์ ระวังภัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
112. การบริหารสำนักงานอัตโนมัติกับผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
(The office automation management and job performance in schools)
เลขหมู่ LB2831.585.ท9 อ53
ระดับ ปริญญาโท
อ่อนจันทร์ นุชบูรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
113. การบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เลขหมู่ LC210.8.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประเทือง เรืองขันธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
114. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
(Curriculum administration in small school under Nakhonpathom Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2806.15 อ37
ระดับ ปริญญาโท
เอนก อัคคีเดช
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
115. การปฏิบัติการนิเทศการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญของโรงรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
(INSTRUCTIONAL SUPERVISION PERFORMANCE AFFECTING)
เลขหมู่ LB1047.5 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประกายมาตร ทองอินทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
116. การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขหมู่ LB2831 ข36
ระดับ ปริญญาโท
ขนิษฐา จรูญชนม์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
117. การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กานนท์ อินทปัญญา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
118. การปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

เลขหมู่ LB2822.3.ท9 พ46
ระดับ ปริญญาโท
พละ ธูปแพ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
119. การปฏิบัติงานนิเทศภายในของกลุ่มผู้นิเทศโรงเรียนวัดมะเกลือ
(Supervisory performance of watmaklua school supervisors)
เลขหมู่ LB1047.5 ท52
ระดับ ปริญญาโท
ทองหล่อ ตุ้มทองคำ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
120. การปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองค์ประกอบความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน แห่งประเทศไทย
(The actual performance and expectation of the succrssful elements in school-based management as perceived by administrators and teachers inthe salesian schools of Thailand)
เลขหมู่ LB2806.35 พ95
ระดับ ปริญญาโท
ไพศาล เลาหะโชติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
121. การปฏิบัติจริงและความคาดหวังในการใช้พลังอำนาจของผู้บริหารเทศบาล
(Actual and expected performances in exercising power of the municipal administrator)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ร74
ระดับ ปริญญาโท
รัตนา สุวรรณโยธิน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
122. การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
(Standard performance of school administrator affecting classroom action research of teachers in basic education school under samutsakhon eduational service area office)
เลขหมู่ LB2806.25 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุธัญญา สมานวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
123. การปฏิบัติภารกิจการนิเทศตามวงจรคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม
(Supervisory performances by pdca cycle in primary schools, Nakhon pathom province)
เลขหมู่ LB2822.5 ว635
ระดับ ปริญญาโท
วัลลีภ์ ดอกพรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
124. การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาที่มีระดับความผูกพันต่างกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม
(The homeroom teacher's performance in the differrent commitment : a case study in Kamphangseanwittaya School, Nakhon Pathom Province)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุธน บุญชัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
125. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB2822.75 พ67
ระดับ ปริญญาโท
พิเชษฐ์ วายุวรรธนะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
126. การประกันคุณภาพภายในที่สงผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก
(Internal quality assurance affecting vocational college academic administration in western region)
เลขหมู่ LC1048.V63 บ75
ระดับ ปริญญาโท
บุษรา ผ่องใส
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
127. การประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่เป็นแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
(The internal quality assurance affecting learning process reform of primary education level in the selected private schools under the learning process reform)
เลขหมู่ LB2822.75 อ46
ระดับ ปริญญาโท
อภิชาต์ เตียวิเศษ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
128. การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา
(The internal quality assurance of primary schools)
เลขหมู่ LB2822.75 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชัยณรงค์ อินทร์อำนวย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
129. การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตถูมิภาคตะวันตก
(THE EVALUATION OF BASIC EDUCATIONAL CURRICULUM IMPLEMENTATION OF PILOT SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION IN WESTERN REGION)
เลขหมู่ LB1564ท9 ศ46
ระดับ ปริญญาโท
ศยามา ศรมยุรา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
130. การประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เมื่อโอนเป็นสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
(The evaluation of Bangyikhan withayakhom school's management when transferred under jurisdiction of Bangkok metropolitan administration)
เลขหมู่ LB2803.2.ท9 ก64
ระดับ ปริญญาโท
กาญจนา เม้งตระกูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
131. การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน

เลขหมู่ LC221.4.ท9 จ73
ระดับ ปริญญาโท
จุฑาทิพย์ บุญเปลี่ยน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
132. การประเมินโครงการการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
(The evaluation of energy conservation and environmental development project in prathomthanbinkumpheangsean school)
เลขหมู่ LB1027.25 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อานนท์ เล้าอรุณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
133. การประเมินโครงการฝึกอบรมสาขาพืช ปี 2543 ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Evaluation of the training programs in crop production projects year 2000 of the national extension and Training center, Kasetsart University)
เลขหมู่ S535.ท9พ74
ระดับ ปริญญาโท
เพิ่ม สุรักษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
134. การประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เลขหมู่ LB2822.3.ท9 บ44
ระดับ ปริญญาโท
บรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
135. การประเมินแผนปฏิบัติงานธุรการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา
(Evaluation action plan of general administration section affecting the performance of general administration section of the secondary schools under the department of general education, educational region 1)
เลขหมู่ LB2806.25 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สัจจาภรณ์ นิลพันธุ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
136. การประเมินศูนย์ประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(The evaluation of group bureaucracy administration co-operation school in Kanchanaburi educational service area office 2)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ป24
ระดับ ปริญญาโท
ปกรณ์ ม่วงเจริญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
137. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเสพติดยาบ้าในเขตตำรวจภูธรภาค 7
(Prevention and correction of drug problem in the 7 th region of rural police)
เลขหมู่ HV5822.A5 ส69
ระดับ ปริญญาโท
สาโรจน์ ก้อนพรหม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
138. การเปรียบเทียบการดำเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(A comparison of the policy implementation in quality assurance of higher education between faculty of Engineering and sirnidhorn international institute of technology thammasat University)
เลขหมู่ LB2822.75 ช46
ระดับ ปริญญาโท
ชลิดา ยืนยาว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
139. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14

เลขหมู่ BQ5275.ท9 ส43
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาสมบุญ พันธ์สุข
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
140. การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององค์การที่สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล

เลขหมู่ LG395.ท9ม5 ก43
ระดับ ปริญญาโท
กรพินธ์ ศรีสุภา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
141. การพัฒนาความรู้ การวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
(The improvement of the Wat maklua school teachers'knowledge on the classroom research)
เลขหมู่ LB1028.25.ท9 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุพานี ชื่นชิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
142. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี
(Ethics development of satrinonthaburi school)
เลขหมู่ LB3609 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุภาพร สุขสวัสดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
143. การพัฒนาคู่มือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
(The development of parent's participation handbook towards the early childhood education)
เลขหมู่ LB1139.35.P37 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุธีรา จีรติวรา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
144. การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส46
ระดับ ปริญญาเอก
สมถวิล ชูทรัพย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
145. การพัฒนาชุดการสอน เรื่องสิ่งที่อยูรอบตัวเราสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
(The development of instructional package on our environment for second grade students)
เลขหมู่ LB1029.I3 ส73
ระดับ ปริญญาโท
เสน่ห์ คงสบาย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
146. การพัฒนาชุดเกมการศึกษา เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
(An evaluation of loan project for education of Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LC4621|bร72
ระดับ ปริญญาโท
รุจิตรา ทั่งศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
147. การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
(Human capital development of nursing college under Praboromarajchanok institute)
เลขหมู่ RT13.ท9 จ46
ระดับ ปริญญาเอก
จรัสศรี เพ็ชรคง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
148. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศิชลคุณาธารวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(The development of computer assisted language learning supplimentary English reading materials based on Nakhon Si Thammarat local topics for mathayomsuksa-three students, Sichonkunathanwittaya school., Nakhon Si Thammarat)
เลขหมู่ LB1632 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จิตติมา ชูพันธุ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
149. การพัฒนาบุคลากรกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ก75
ระดับ ปริญญาโท
เกษร สุขจินดา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
150. การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของข้าราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(A PERSONNEL DEVELOPMENT OF NON - ACADEMIC STAFF IN SILPAKORN UNIVERSITY)
เลขหมู่ LG395.ท9ศ6 อ66
ระดับ ปริญญาโท
อัญชิสา ไกรสรนภาเนตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
151. การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อผลที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
(Personnel development affecting outcomes of pre-primary educational management of primary schools in Kanchanaburi province)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 พ64
ระดับ ปริญญาโท
พิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
152. การพัฒนาภาพลักษณ์ของโรงเรียนบ้านดินโสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3
(The development of school image at Bandinso School in Kanchanaburi Educational Service Area Office 3)
เลขหมู่ LC210.8.ท9 ด94
ระดับ ปริญญาโท
โดม แผนสมบูรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
153. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
(The development of knowledge management model for schools)
เลขหมู่ LB2805 ป66
ระดับ ปริญญาเอก
ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
154. การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(The development of effective strategic implementation model in the govermental higher education institutions)
เลขหมู่ LB2341.8.ท9 ท56
ระดับ ปริญญาเอก
ทวีวรรณ อินดา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
155. การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลขหมู่ LB2341.8.ท9 ศ63
ระดับ ปริญญาเอก
ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
156. การพัฒนาและการประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The development and evaluation of using application software for administrators’ self development in basic education)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ธ73
ระดับ ปริญญาเอก
ธเนศ คิดรุ่งเรือง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
157. การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยบริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาตามสภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก85
ระดับ ปริญญาเอก
เกรียงศักดิ์ บุญญา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
158. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพ สำหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม
(The development of training curriculum on instructional plan relevant to local wisdom ocfupation for primary school teachers samut songkhram province)
เลขหมู่ LB1027.47 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุนันทา แซมเพชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
159. การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(Learning orgaanization development of the office of the teacher civil service and educational personnel commission)
เลขหมู่ HD58.82 อ62
ระดับ ปริญญาโท
อังค์วรา เจียมสุคนธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
160. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร
(The participation of basic education committee and adminstration standard of primary schools, The office of Chumporn educational service area)
เลขหมู่ LB2831 ว73
ระดับ ปริญญาโท
แวน วิรุฬห์เลิศ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
161. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
(Community participation in the secondary school performance nude the department of general education, kanchanaburi province)
เลขหมู่ LC191.8.ท92ก5|bอ63
ระดับ ปริญญาโท
อุดร พูลสวัสดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
162. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ปรีชา ศรีนวล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
163. การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกต่างกัน
(The participation in function of school committee with different levels of student quality standard)
เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ธ73
ระดับ ปริญญาโท
ธเนศ ปานอุทัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
164. การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล เชียงใหม่

เลขหมู่ LC507.ท9 ฉ45
ระดับ ปริญญาโท
ฉลองรัฐ สังขรัตน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
165. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

เลขหมู่ LB2831 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุมา สามเพชรเจริญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
166. การยอมรับองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู : กรณีศึกษาข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
(The acceptance of teachers performance evaluation for salary promotion : a case study of primary schools under the offi)
เลขหมู่ LB2844.ท9 ส82
ระดับ ปริญญาโท
แสงเดือน รอดรัตนาทูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
167. การระดมความช่วยเหลือเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานี
(MOBILIZATION ASSISTANCE FOR SECONDARY SCHOOLS ADMINISTRATION : A CASE STUDY OF SMALL SCHOOLS IN PATHUM THANI PROVINCE)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ว68
ระดับ ปริญญาโท
วิไลวรรณ วรังครัศมิ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
168. การวางแผนการศึกษาที่สัมพันธ์กับความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขหมู่ LC221.4.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประวิทย์ สุขจินดา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
169. การวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
(Performance-based budgeting planning focus on schools under samutsongkhram educational)
เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ช62
ระดับ ปริญญาโท
ชาญเลิศ อำไพวรรณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
170. การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสายสามัญในประเทศไทย

เลขหมู่ LC507.ท9 อ45
ระดับ ปริญญาเอก
อรวรรณ จันทร์ชลอ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
171. การวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
(Tasks analysis of the basic educational school board of nawaminthrachinuthit satriwitthaya phutthamonthon school under Bangkok metropolitant educational area 3)
เลขหมู่ LB2831 ย62
ระดับ ปริญญาโท
ยาใจ ดีช่วย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
172. การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Factors analysis and indicators development of school-based management in basic education schools)
เลขหมู่ LB2806.35 ส42
ระดับ ปริญญาเอก
สมชัย พุทธา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
173. การศึกษารูปแบบการเข้าถึงโดยตรงในเว็บเพจสองรูปแบบของการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(A study of two patterns of direct access on webpages of web-based instruction upon learning achievement for undergraduate student)
เลขหมู่ LB1028.43 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิมลมาศ ปทุมธำมรงค์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
174. การศึกษารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แตกต่างกันเรื่องสัญญาณไฟจราจร สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
(A study of different computer assisted instruction style on traffic signals lesson for third year kindergaten at Josephupatham school)
เลขหมู่ LB1028.5 ด75
ระดับ ปริญญาโท
ดุษดี แจ่มทิม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
175. การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสาคร
(The promotion of community relation and cooperation for educational development of Samutsakorn basic education school)
เลขหมู่ LC221.4.ท92ส6 ว65
ระดับ ปริญญาโท
วิสูตร เสพสมุทร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
176. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
(The promotion for students' moral ethic and value by deputy director for student affairs in secondary school, the office of ratichaburi educational area)
เลขหมู่ LB3609 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วินัย พุ่มบุญทริก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
177. การส่งเสริมให้เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

เลขหมู่ LB3012.9.ท9 ฉ48
ระดับ ปริญญาโท
เฉลียว วรรณวงษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
178. การสนับสนุนพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB1027 น43
ระดับ ปริญญาโท
นฤพนธ์ วัลลภวิสุทธิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
179. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The construction of computer assisted instruction on history of samut songkhram province for seventh grade students)
เลขหมู่ LB1028.5 น36
ระดับ ปริญญาโท
นที ศรีมะกล่ำ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
180. การสร้างเสริมอำนาจให้ครูโดยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ประศาสน์ ปรีชม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
181. การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย

เลขหมู่ LB2806 ส94
ระดับ ปริญญาเอก
โสภนา สุดสมบูรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
182. การเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้บริหารที่ส่งผลสัมฤทธิ์ของงานและความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร
(The administrators' empowerment affecting the achievement and Advancement of Silpakorn University staff members)
เลขหมู่ LG395.ท9ศ6 ศ66
ระดับ ปริญญาโท
ศิริรัตน์ จุลษร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
183. กิจกรรมนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
(Student activities affecting characteristics of The Police Cadet, Royal Police Cadet Academy)
เลขหมู่ HV8252.55.A4 ส56
ระดับ ปริญญาโท
สอาด ช้อนทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
184. ขวัญในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนสังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
(Morale of personnel in the transforming organization under the unit of promotion and development of student potencies)
เลขหมู่ LB2831.5 ย63
ระดับ ปริญญาโท
ยินดี ปั้นแววงาม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
185. ขวัญในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
(Teachers’ morale affecting instructional process in basic education schools under Nakhonpathom Educational Service Area Office 1)
เลขหมู่ LC1035.8 พ62
ระดับ ปริญญาโท
พิชาน บุณยะมาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
186. ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
(Morale of private school teacher in Suratthani education area II)
เลขหมู่ LC54.ท9 อ43
ระดับ ปริญญาโท
อรเพ็ญ มะยงห้วย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
187. ขวัญในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(Morale of administrators and teachers in the schools under the church of christ in Thailand)
เลขหมู่ LB2844.ท9 ท52
ระดับ ปริญญาโท
ทองเจือ เพียรสถาพร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
188. ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา จังหวัดนครปฐม
(Understanding and implementation according to systems principles and procedures of internal quality assurance in basic educational schools, Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB2822.75 บ74
ระดับ ปริญญาโท
บุญกว้าง จอมแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
189. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
(The expect6ation of parents to educational management of primary private school in Bangkok District, Bangkok)
เลขหมู่ LC54.ท9 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชัยพร สกุลพนารักษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
190. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองปราณบุรี
(The expectation of parents to educational management of muangpranburi school)
เลขหมู่ LB1048.5 ช63
ระดับ ปริญญาโท
ชำนิ แซ่ตั้ง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
191. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB1048.5 ส45
ระดับ ปริญญาโท
สมหมาย ปราบสุธา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
192. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จของสถาบันราชภัฏ
(The opinions regarding effective performance on educational quality assurance of rajabhat institutes)
เลขหมู่ LB2822.75 ส631
ระดับ ปริญญาโท
สิ้นศึก มุงคุณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
193. ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดบริการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เลขหมู่ LB1140.25.ท9 ธ35
ระดับ ปริญญาโท
ธนวรรณ ทองอ่อน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
194. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบางจานวิทยา
(The guardians'opinions of the administration of Bangjarn Witthaya school)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สามารถ ตรีปัญญา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
195. ความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(OPINIONS TOW ARDS THE PILOTSCHOOL MANAGEMENT OF COMPULSORY EDUCATION)
เลขหมู่ LB2822.5 ม37
ระดับ ปริญญาโท
มนู บัวสมบูรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
196. ความคิดเห็นต่อการบริหารและคุณภาพด้านผู้เรียนของบุคลากรและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ‪(ปฐมวัยและประถมศึกษา)‬
(The opinions on school administration and students quality of personnels and parents of the demonstration school Silpakorn University (early childhood education and elementary eduction))
เลขหมู่ LB2952.5 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วันเพ็ญ เหมือนจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
197. ความคิดเห็นในการกำหนดระดับชั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
(The Opinions on determining the basic education level of students'parents in a primary school)
เลขหมู่ LC1035.8.ท9 อ46
ระดับ ปริญญาโท
อร่าม มากระจัน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
198. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน อำเภอบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

เลขหมู่ LB2831.83 ด45
ระดับ ปริญญาโท
ดฤษวรรณ แก้วกิตติคุณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
199. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดราชบุรี
(Emotional quotient of schools' director in ratchaburi province)
เลขหมู่ LB2831.83 ก45
ระดับ ปริญญาโท
กฤษณา ศรีสว่าง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
200. ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
(The requirement of teachers in self development ratchaburi diocese schools)
เลขหมู่ LB1776.4.ท9 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อำนวย กิจเจริญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
201. ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
(Learning organization in Bangpongvittayakhom School)
เลขหมู่ LC54.ท9 ม72
ระดับ ปริญญาโท
เมตตา เทพประทุน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
202. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ

เลขหมู่ LB2831.585.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ปราโมทย์ จิตต์ไพโรจน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
203. ความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
(The readiness of educational person for decentralization of educational administration regarding the national education act, 1999 : A case study of primary schools under the jurisdiction of the offic)
เลขหมู่ LB2822.5 พ36
ระดับ ปริญญาโท
พนิดา ทีตี้
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
204. ความพร้อมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
(The readiness of primary school administrator in performance-based budgeting)
เลขหมู่ LB2826.6.ท9 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จันทร์เพ็ญ สวัสดิวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
205. ความพร้อมของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ443
ระดับ ปริญญาโท
อมรรัตน์ สุวรรณวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
206. ความพร้อมในการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลศาลายา
(The educational management readiness of Salaya District Municipal)
เลขหมู่ LC221.4.ท9 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิริยา ธุวภัทร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
207. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสหวิทยาเขตนพรัตน์ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรี
(The readiness of school committee function of nopharat school cluster, general education department : ratchaburi province)
เลขหมู่ LB2806.3 น33
ระดับ ปริญญาโท
นพดล โกสุม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
208. ความพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
(The teachers' satisfaction on academic administration of small-size school adminiistrators under the office of ratchaburi educational region, area 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส741
ระดับ ปริญญาโท
สุมาลี แก้ววิมล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
209. ความพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดนางสาว
(Parents' satisfaction towards lower secondary educational administration of Watnangsao school)
เลขหมู่ LB1048.5 ว62
ระดับ ปริญญาโท
วิเชียร เติมสายทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
210. ความพอใจต่อการจัดการสถานกีฬาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(The satisf action of silpakorn university sport facilities management)
เลขหมู่ GV401 ส45
ระดับ ปริญญาโท
สมศักดิ์ นที
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
211. ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
(Job satisfaction and teachers’ performance in basic education school under the Office of Chumphon Education Service Area 2)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 พ655
ระดับ ปริญญาโท
พิสมัย สงจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
212. ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
(TEACHERS' SATISFACTION PARTICIPATORY MANAGEMENT)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ส58
ระดับ ปริญญาโท
สาลี งามสม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
213. ความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

เลขหมู่ LB3241.4.ท9 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อำนวย เลิศรุ่งโรจน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
214. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา
(The satisfaction on work environment of primary school personnel)
เลขหมู่ LB1775.8 ก62
ระดับ ปริญญาโท
กำชัย จำเนียร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
215. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 3
(Job satisfactions of service officials in the offices of Provincial Primary Education in The Educational Region 3)
เลขหมู่ JQ1746.Z13J66 พ46
ระดับ ปริญญาโท
พริตา ศรีประสม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
216. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่างกัน
(Teachers'job satisfaction in different levels of students'achievement in schools under the jurisdiction of the bangkok metropolitan administration)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ด64
ระดับ ปริญญาโท
ดาลัด กุศลผลบุญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
217. ความพึงพอใจและความคาดหวังในการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
(SATISFACTION AND EXPECTATION OF PERSONNEL ADMINISTRATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS UNDER THE GOVERNMENTAL REGULATIONS)
เลขหมู่ LB2331.685.ท9 พ95
ระดับ ปริญญาโท
ไพศาล ลับบัวงาม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
218. ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยการบริหารยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(The structure relationship of learning strategic management factors and the national education standard practice)
เลขหมู่ LB2805 ม93
ระดับ ปริญญาเอก
ไมตรี รัตนา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
219. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณกับคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ของนักเรียน
(THE RELATIONSHIP BETWEN THE ACTIVITIES OF SUPHANBURI YOUTH PROGRAM AND STUDENTS' MORAL ETHICS AND VALUES)
เลขหมู่ LB3609 พ98
ระดับ ปริญญาโท
ไพโรจน์ ศรีรุ่งเรือง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
220. ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2
(The relationship between internal supervision and instructional behavior of secondary mathematics teachers in schools under the jurisdiction of Suphanburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2822.5 ข36
ระดับ ปริญญาโท
ขนิษฐา พลายเพ็ชร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
221. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ร63
ระดับ ปริญญาโท
รัชนี วัฒนภิรมย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
222. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์และโรงเรียนในฝัน

เลขหมู่ LB2831.585.ท9 ส82
ระดับ ปริญญาโท
แสงเดือน วินทะไชย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
223. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(The relationship between good governance of administrator and satisfaction of educational persons of Kanchanaburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2831.585.ท9 พ25
ระดับ ปริญญาโท
พงศ์พันธ์ วันดีเรืองไพศาล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
224. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานกับขวัญของข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

เลขหมู่ LB2952.6.ก4 น63
ระดับ ปริญญาโท
นิพนธ์ วิทยสินธนา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
225. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานนิเทศของผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
(Relationship between administrators’ supervisory performance and teachers’ morale in basic education schools, Amphoe Mueang, Kanchanaburi province)
เลขหมู่ LB1047.5 ช92
ระดับ ปริญญาโท
โชค เอียดช่วย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
226. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จังหวัดนครปฐม
(Relationships between administrators' performance on supervisory tasks and teachers' efficiency in Large Primary Schools, Nakhon Pathom Province)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9ส44
ระดับ ปริญญาโท
สมรักษ์ กิจเดช
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
227. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยกับการปฏิบัติงานเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
(The relationship between the polictes implementation of the office of education ministry of the church of christ in Thailand and the accreditation performances in school)
เลขหมู่ LB2822.75 ย74
ระดับ ปริญญาโท
เยาวดี ใจซื่อ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
228. ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพน ักเรียนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
(The relationship between the quality assurance of the system in assisting students and the students' quality of the schools under the general education department in Bangkok metroplitan administration)
เลขหมู่ LB1620.53.ท9|bพ95
ระดับ ปริญญาโท
ไพวัลย์ เหล็งสุดใจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
229. ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาบุคลากรกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล เขตการศึกษา 1
(The relationships between personnel development and teachers performance in municipal schools, educational region 1)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ร73
ระดับ ปริญญาโท
เรณู สังข์เผือก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
230. ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB2840 อ36
ระดับ ปริญญาโท
อนุรักษ์ น้อยเล็ก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
231. ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนที่มีความมั่นคงแตกต่างกัน
(The relationship between teachers morale and academic work in schools with different degree of stability)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุชาติ โพธิ์พันธุ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
232. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(The relationship between satisfaction and job performance of internal auditors in the ministry of education)
เลขหมู่ LB2809 ม635
ระดับ ปริญญาโท
มาโนช ฤทธาภัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
233. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลของผู้บริหารและครู
(Relationships between principals and teachers' knowledge and mangement process of measurement and evaluatoion)
เลขหมู่ LB3058.ท9 ศ63
ระดับ ปริญญาโท
ศรีวิไล ชัยรัตนมโนกร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
234. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพความเป็นผู้นำของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
(Relationship between leadership quality and the performence standards of the primary school administrators in Phetchaburi)
เลขหมู่ LB2822.5อ73
ระดับ ปริญญาโท
เอนก กลิ่นฟุ้ง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
235. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ กับพฤติกรรมการปฏิบัติภูมิจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
(The relationship between the quality of suphanburi youth program and students'ethical behaviour in the municipal school affiliation suphan buri province)
เลขหมู่ LB3609 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ประยูร วรกิจศิริ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
236. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบุคลากรกับประสิทธิภาพงานของฝ่ายธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา
(Relationships between personnel characteristics and efficiency of the business affairs of the secondary schools)
เลขหมู่ LB2831.5 ร75
ระดับ ปริญญาโท
เรวดี องค์ปรีชา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
237. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(The relationship berween school administrators' leader characteristics and child-centred instruction)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ย64
ระดับ ปริญญาโท
ยุวดี ทำมาหากิน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
238. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
(The relationship between supervisory skills of administrators and internal quality assurance of schools under the jurisdiction of the office of Prachuap Khiri Khan basic educational commission area 1)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ประสาน ลักษณาวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
239. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับแบบการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
(The relationship between the administrative skills and decision making styles of adminisstrators in ecclesiastical-general education school)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส752
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาสุรศักดิ์ แกว่นกสิกรณ์.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
240. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะที่มีต่องานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร

เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วินณา แก้วงาม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
241. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
(The relationship between the adminstrators' role and the instructional process of school techers in the learning reconstruction pilot project school under the jurisdiction of the provincial primary education office, samut sakhon)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ว68
ระดับ ปริญญาโท
วิโรจน์ เปลี่ยนธนูวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
242. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
(RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE AND THE SECONDARY SCHOOL EFFECTIVENESS)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ป64
ระดับ ปริญญาโท
ปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
243. ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำกับวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ศ74
ระดับ ปริญญาโท
ศุภากร เมฆขยาย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
244. ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตพุทธนคร นครปฐม
(The relationship between school administrator's leadership style and educational reform of secondary school in budhanakhon cluster Nakhon Pathom)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 น35
ระดับ ปริญญาโท
นพดล เด่นดวง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
245. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(The relationship between supervisory behaviors of school administrators and the effectiveness of school under Kanchanaburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส625
ระดับ ปริญญาโท
สิทธิพงศ์ เกรอด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
246. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับการบริหารงานในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว47
ระดับ ปริญญาโท
วราภรณ์ แก้วนิมิตรชัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
247. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
(The relationship between administrative behavior of school administrators and child centered in instructional behavior of primary school teachers, Suphanburi province)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก43
ระดับ ปริญญาโท
กมลเทพ โพธิ์ทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
248. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
(THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERFORMANCE BEHAVIOR IN ACCORDANCE WITH THE EDUCATION ADMINISTRATORS' STANDARD AND THE SCHOOL CLIMATE OF THE PRIMARY SCHOOLS UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9|bว638
ระดับ ปริญญาโท
วินัย แสงแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
249. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษากับพฤติกรรมของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
(The relationship between school administrator's behavior based on educational administrator standard and teachers' behavior under teacher professional standard of secondary school in Kanchanaburi prov)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ร62
ระดับ ปริญญาโท
รังสิมา พานประเสริฐ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
250. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษากับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน จังหวัดสมุทรสงคราม
(The relationship between primary school administrators' behavior and internal quality assurance in samutsongkhram province)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ป445
ระดับ ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
251. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน สหวิทยาเขตเทพนคร นครปฐม
(THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL ADMINISTORS' BEHAVIOR AND INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN SCHOOL CLUSTER TEPNAKHON NAKHON-PATHOM)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส635
ระดับ ปริญญาโท
สิทธิ์ สิริพิเดช
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
252. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าหมวดวิชากับการปฏิบัติการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(The relationship between leader behavior of heads of the departments and teaching performance of secondary schools'teachers in Sam Chuk, Suphanburi)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 พ99
ระดับ ปริญญาโท
ไพโรจน์ ยังศิริ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
253. ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจการนิเทศกับการปฏิบัติเชิงประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
(RELATIONSHIPS BETWEEN SUPERVISORY TASKS AND EFFECTIVE MANAGEMENT PRACTICES OF PRIMARY SCHOOLS ADMINSTRATORS IN NAKHON PATHOM)
เลขหมู่ LB1047.5 บ63
ระดับ ปริญญาโท
บัณฑิต เสาวคนธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
254. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว42
ระดับ ปริญญาโท
วรพนิต ศรีทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
255. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางการนิเทศของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษาอำเภอบางแพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
(The relationship between administrator s' supervisory leadership and teachers' teaching behavior in amphoe bangphae s' schools under the office of ratchaburi educational service areall)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 จ47
ระดับ ปริญญาโท
เจริญ ทองเมือง.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
256. ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานด้านปัจจัยและด้านกระบวนการกับมาตรฐานด้านผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
(Input and process standard related to student standard of primary school, kanchanaburi provincial primary education office)
เลขหมู่ LB2822.5 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิรัตน์ รัตนอารีกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
257. ความสัมพันธ์ระหว่างมาตราฐานด้านปัจจัยและด้านกระบวนการกับมาตราฐานด้านผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบรี
(Input and process standard related to student standard of primary school, kanchanaburi provincial primary education office.)
เลขหมู่ LB2822.5 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิรัตน์ รัตนอารีกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
258. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
(The relationships between working environment and job satisfaction of teacher under the vocational institute central region)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ถ46
ระดับ ปริญญาโท
ถวิล ตะโกภู่
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
259. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางการนิเทศของผู้บริหารกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม
(Relationship between administrator supervisory competence and Child - Centred instruction in Secondary Schools, Nakhon Pathom Province)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วันเพ็ญ กิจกำจร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
260. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(The relationship between the environment and the student behavior in ratanaratbamrung school banpong ratchaburi)
เลขหมู่ LB3241.4.ท92ร8 ป26
ระดับ ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
261. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(The relationship between learning organization and school effectiveness in suphanburi educational service area office 2)
เลขหมู่ LB2806 ว62
ระดับ ปริญญาโท
วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
262. ความเห็นและความต้องการของนักการภารโรงในการใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียน
(Janitors'concern toward power exercising of primary school administrators)
เลขหมู่ LB3235 ส36
ระดับ ปริญญาโท
สถิตย์ จงสมจิตต์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
263. คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1

เลขหมู่ LB2831.626.ท9 พ46
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาณัฐพล ดอนตะโก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
264. คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(The virtue for being Kalayanamitta of administrators in the Publec Higher Education Institutes)
เลขหมู่ LB2341.8.ท9 ม65
ระดับ ปริญญาเอก
มาศโมฬี จิตวิริยธรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
265. คุณธรรมสี่ประการกับความมีวินัยข้าราชการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
(Four moral concept and the disciplines of primary school administrators)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ค22
ระดับ ปริญญาโท
คงคา จุลกิจวัฒน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
266. คุณภาพการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
(Quality of primary school curriculum development in samut sakhon province)
เลขหมู่ LB1564.ท9 ว645
ระดับ ปริญญาโท
วิสุทธิ์ รัตนไพบูลย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
267. คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตำรวจภูธร สังกัดกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(Quality administration academic approach of provinclal police training school under police education bureau of Thai Royal Police)
เลขหมู่ HV8252.55.A4 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อำนาจ อ่อนฤทธ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
268. คุณภาพการบริหารอาคารสถานที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

เลขหมู่ LB3241.4.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประยุทธ นาคศิลป์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
269. คุณภาพการให้บริการของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความพึงพอใจของข้าราชการครู
(Service quality of divisions in educational service area offices and teachers satisfaction)
เลขหมู่ LB2952.5 อ75
ระดับ ปริญญาโท
อุษา ใหญ่ไล้บาง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
270. คุณภาพงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(The academic quality affecting the achievement of Matayomsuksa vi students in the secondary schools under the jurisdiction of the department of general education, educational regioun v)
เลขหมู่ LB2806 อ36
ระดับ ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
271. คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร
(Quality of work life of civil servants at silpakorn university)
เลขหมู่ LG395.ท9ศ6 อ32
ระดับ ปริญญาโท
อนงค์ สระบัว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
272. คุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เลขหมู่ LB2840 ช75
ระดับ ปริญญาโท
เชษฐา ไชยเดช
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
273. คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดสภาคริสจักรในประเทศไทย
(The quality of work life affected the permance of personnel in departments of the church of christ in Thailand)
เลขหมู่ HD6954.ท9 พ62
ระดับ ปริญญาโท
พัชราภรณ์ ดวงชื่น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
274. คุณภาพชีวิตในการสอนของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
(The teachers's qualities of work life in teaching affecting job performance according to the teacher professional strandards in private primary schools)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ณ6
ระดับ ปริญญาโท
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
275. คุณภาพภาวะผู้นำที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี

เลขหมู่ LB2831.626.ท9 พ62
ระดับ ปริญญาโท
พักตร์สร สิรบุณยภัค
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
276. คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
(The quality of small size schools in Samutsakorn Educational Service Area)
เลขหมู่ LB2822.5 ก75
ระดับ ปริญญาโท
เกษม เสือสีนวล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
277. คุณลักษณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(CHARACTERISTICS OF THE SCHOOL COMMITTEE)
เลขหมู่ LB2806.3 ว43
ระดับ ปริญญาโท
วรพจน์ นาคนคร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
278. คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถจำแนกคุณภาพโรงเรียน
(The characteristics of basic educational school committee that discriminated the school quality)
เลขหมู่ LB2831 ช73
ระดับ ปริญญาโท
เชิดศักดิ์ มั่นฤกษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
279. คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
(Administrators'traits affecting community participation in schools under the jurisdiction of Nakhonpathom educational service area office 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ป466
ระดับ ปริญญาโท
ปรารภ หลงสมบุญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
280. คุณลักษณะของผู้บริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

เลขหมู่ LG395.ท9ม5 ส74
ระดับ ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
281. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของชุมชน

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ623
ระดับ ปริญญาโท
อัขราธร สังมณีโชติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
282. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารกับการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
(The relationship between administrator's desirable charactiristics and the administration of district non-formal and informal education center)
เลขหมู่ LC45.8.ท9 ณ63
ระดับ ปริญญาโท
ณัฐชยารัตน์ ชูมีวศิน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
283. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
(The desirable characteristics of basic educational school administrators as perceived by teachers in the office of ratchaburi education service area 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 จ638
ระดับ ปริญญาโท
จีระศักดิ์ ซังพุก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
284. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Desirable traits of adcinistrators in the office of educational service area)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว645
ระดับ ปริญญาโท
วิรัตน์ จันทร์สุวรรณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
285. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12
(The leadership characteristics of the administrators affecting academic performance in municipality schools and Muang Pattaya educational region 12)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว65
ระดับ ปริญญาโท
วาสนา สามศรีทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
286. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2
(The leader characteristics of the administrators relating to knowledge management in schools under the Suphanburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 บ63
ระดับ ปริญญาโท
บังอร จงสมจิตต์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
287. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
(Administrators’ leadership traits in quality schools)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ป43
ระดับ ปริญญาเอก
ประคอง รัศมีแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
288. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(The leader traits of the administrators of nivitratupatum school under the educational service area office Kanchanaburi 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ป485
ระดับ ปริญญาโท
ปราณี ปิ่นวงษ์งาม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
289. คุณลักษณะผู้นำของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการเขตตรวจราชการที่ 4

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว61
ระดับ ปริญญาโท
วัชรชัย ศรีนิเวศน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
290. คุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
(Traits and supervisory behavior of supervisors affecting teachers' satisfaction in school academic performance in the office of education area ratchaburi)
เลขหมู่ LB1777.5 ช53
ระดับ ปริญญาโท
ช่อทิพย์ อินแสน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
291. งานของจิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิกที่ส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
(The pastoral work affecting student's moral ethical and desirable values)
เลขหมู่ LC507.ท9 น63
ระดับ ปริญญาโท
นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
292. เงื่อนไขความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาวในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
(Condition of achievement in operation of the project in whitening school under the office of the provincial primary education of Ratchaburi)
เลขหมู่ LB2822.5 ป48
ระดับ ปริญญาโท
ปราโมทย์ รี้พล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
293. จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เลขหมู่ LB2341.8.ท9 ป44
ระดับ ปริญญาเอก
ประทีป มากมิตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
294. ดัชนีชี้วัดของเครื่องมือประเมินผลเชิงดุลยภาพสำหรับประเมินสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB2822.75 ส48
ระดับ ปริญญาโท
สมใจ เดชบำรุง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
295. ตัวชี้วัดผลงานหลักกับการวางแผนกลยุทธ์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์

เลขหมู่ LB2826.6.ท9 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สายฝน ภานุมาศ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
296. ตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน
(School management indicators for promoting student thinking skills)
เลขหมู่ LB2806 พ46
ระดับ ปริญญาเอก
พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
297. ทักษะการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(Supervisory skills of administrators affecting teachers'performance in basic education schools, office of the suphanburi education area II)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส746
ระดับ ปริญญาโท
สุภาวดี มิสุนา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
298. ทักษะการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูในเขตการศึกษา 11
(ADMINISTRATORS SUPERVISORY SKILLS AFFECTING TEACHER'S PROFESSIONAL STANDARD PERFORMANCE OF THE TEACHER'S COUNCIL 2537 IN EDUCATIONAL REGION XI)
เลขหมู่ LB2831.826ท9 ส7444
ระดับ ปริญญาโท
สุระ พราหมณ์กระโทก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
299. ทักษะการบริหารกับผลการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(The administrative skills and administator's performance in leading school for transformation)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก69
ระดับ ปริญญาโท
กัลยกร หอมเพชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
300. ทักษะการบริหารของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
(Administrative skills of the secondary school deputy directors)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ43
ระดับ ปริญญาโท

 

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
301. ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
(The administrative skill of administrators affecting academic performance in primary schools under the office of the provincial primary education of Kanchanaburi)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว67
ระดับ ปริญญาโท
วินัย ธรรมเกื้อกูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
302. ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการวางแผนอาคารสถานที่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
(Administrative skills of school administrator affecting school plant planning in Nakhonpathom educational service area office 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ฉ63
ระดับ ปริญญาโท
ฉันทนา ภุมมา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
303. ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส94
ระดับ ปริญญาโท
โสภา ตุ้มท่าช้าง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
304. ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับมาตรฐานด้านบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(The administrator's skills and standard administrative and management of the school in suphanburi education service area office 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส748
ระดับ ปริญญาโท
สุภาพร บุญมาก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
305. ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อกระบวนการประกันคุณภาพภายในในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The administrative skills affecting internal quality assurance process in welfare ecucation schools under the office of the basic education commission)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 บ71
ระดับ ปริญญาโท
บุญชัย ช่วงชัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
306. ทักษะการบริหารและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
(ADMINISTRATIVE SKILLS AND VISION OF THE PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS UNDER THE OFFICE OF THE PROVINCIAL PRIMARY EDUCATION, SUPHAN BURI)
เลขหมู่ LB2822.5 ย44
ระดับ ปริญญาโท
ยรรยง อรรถีโภค
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
307. ทักษะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก63
ระดับ ปริญญาโท
พระมหากานต์ ชาวดร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
308. นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
(The administrator's policy and educational quality assurance in schools)
เลขหมู่ LB2822.75 จ735
ระดับ ปริญญาโท
จุฑารัตน์ นิรันดร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
309. นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนชายแดนภูมิภาคตะวันตก
(Educational administration innovation for the western border schools)
เลขหมู่ LB2952.5 ช53
ระดับ ปริญญาเอก
ชวน ภารังกูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
310. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การบริหารกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม
(Learner development activities management : boyscout and girl guide activities management of private school in Nakhonpathom)
เลขหมู่ LB3605 ม33
ระดับ ปริญญาโท

 

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
311. แนวทางการจัดระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
(A suggestive guideline for the development of effective information systems for the secondary school)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ว44
ระดับ ปริญญาโท
วรรลี บุตรเนียม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
312. แนวทางการจูงใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัดสินใจศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลขหมู่ LB1620.53.ท9 จ64
ระดับ ปริญญาโท
จำรัส มากแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
313. แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
(Management information systems approach to administration in secondary school of general education in Petchaburi)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ธ64
ระดับ ปริญญาโท
ธีรศักดิ์ พิงภักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
314. แนวทางการเตรียมความพร้อมในการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(THE READINESS APPROACH FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS)
เลขหมู่ LB2965.ท9 ช24
ระดับ ปริญญาโท
ชฎิล นิ่มนวล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
315. แนวทางการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่น
(The academic administration guideline of the wxcellent learning reformed school administrators)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 พ62
ระดับ ปริญญาโท
พักตร์วิไล พงศ์ชยากร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
316. แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสำนักนิติการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
(Approach to management information system of the bureau of legal affairs, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education)
เลขหมู่ LB2809 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชัยณรงค์ อินสาลี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
317. แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของศูนย์เครือข่ายตำบลบ่อสุพรรณ
(The administration guideline for school based management of school network in Tumbol Borsuphan)
เลขหมู่ LB2806.35 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
318. แนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6

เลขหมู่ LC929.3.ท9 พ46
ระดับ ปริญญาโท
พระบัณฑิต ศรีชัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
319. แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2
(Professional performance standards approaches of school administrators under Shphanburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ช63
ระดับ ปริญญาโท
ชัยรัตน์ พละเลิศ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
320. แนวทางการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอดอนตูม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

เลขหมู่ LB2829.3.ท9 ธ36
ระดับ ปริญญาโท
ธนาภา สุขผล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550

 

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
321. แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สำนักงานเขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB1620 อ64
ระดับ ปริญญาโท
อาภรณ์ เชื้อพรหม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
322. แนวทางการพัฒนาขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(The guideline to develop teacher s' working morale in Banpong municipality school, Ratchaburi province)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ส735
ระดับ ปริญญาโท
สุภาณี มรุธาวานิช
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
323. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตามมาตรฐานด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(The quality development of education in municipal schools determined by standaro set by parents a case study of tesseban 2 wat banpong school banpong municipality ratchaburi province)
เลขหมู่ LB2822.75 พ64
ระดับ ปริญญาโท
พิภพ แก้วประชา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
324. แนวทางการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(Guidelines for library's quality development of Potinimitwittayakom School Pakkret Nonthaburi)
เลขหมู่ Z675.S3 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วัลลภา สุภีกิตย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
325. แนวทางการพัฒนาปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
(์Nakhon Pathom Municipality college's performance and suggested strategies for development)
เลขหมู่ LC1047.825.ท9 ว42
ระดับ ปริญญาโท
วรกาญจน์ สุขสดเขียว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
326. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
(The development of morality ethics and desirable value for students in huahin wittayakom school)
เลขหมู่ LB3609 ป475
ระดับ ปริญญาโท
ประสิทธิ์ นวลศรี.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
327. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสมุทรสาคร
(School improvement guidelines for school administration standards under the office of primary education amphoe Muang samut sakhon)
เลขหมู่ LB2965.ท9 ม64
ระดับ ปริญญาโท
มายูร อิชยาวณิชย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
328. แนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
(The development of democratic way of life for students in primary school under the office of the provincial primary education of Ratchaburi)
เลขหมู่ LB3605 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วีรดา ชุลีกราน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
329. แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพผู้นิเทศในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(The supervisor's competence improving in dhepsirin nonthaburi school nonthaburi province)
เลขหมู่ LB2806.4 บ73
ระดับ ปริญญาโท
บุญเพ็ญศรี รัตนสุภา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
330. แนวทางการพัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา
(Guidelines for library development based on primary schools libaries standard)
เลขหมู่ Z675.S3 ช63
ระดับ ปริญญาโท
ชัยรัตน์ สุริยะฉาย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546

 

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
331. แนวทางการมีส่วนร่วมในงานวิชาการของผู้ปกครองโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎ์บำรุง
(The appropriate way for participating in academic performance of parents at sriloharatbumrung school)
เลขหมู่ LC226.7.ท9 ส72
ระดับ ปริญญาโท
เสกสรรค์ เห็นประเสริฐ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
332. แนวทางการวางแผนการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ี
(The educational planning approach of primary school under the provincial primary education office of ratchaburi)
เลขหมู่ LB2822.5 พ99
ระดับ ปริญญาโท
ไพโรจน์ กุลอึ้งประเสริฐ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
333. แนวทางการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
(The guidlines in conforming teacher's job atisfaction at Saraburiwitthayakhom school)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ส44
ระดับ ปริญญาโท
สมบัติ บ่อสมบัติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
334. แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักภารโรงโรงเรียนสมุทรสาคร
(IMPROVEMENT APPROACHES TOWARDS JOB MOTIVATION OF JANITORS IN SAMUTSAKHONBURANA SCHOOL, SAMUT SAKHON PROVINCE)
เลขหมู่ LB3235 จ73
ระดับ ปริญญาโท
จุฑาธิณี สิงหรัญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
335. แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรการคลังในสถานอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
(The strategy for developing quality of work life for financial personnel in the public institutes of higher education under the ministry of University affairs)
เลขหมู่ HD6957.ท9 ธ64
ระดับ ปริญญาโท
ธีรนุช ติรณะประกิจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
336. แนวทางการเสริมสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปฐม
(Administrator’s skills development in Nakhonpathom Municipality Schools)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก627
ระดับ ปริญญาโท
กาญจนาภา กลิ่นละออ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
337. แนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(Creating a learning organization : a school development approach in the schools of the church of christ in Thailand)
เลขหมู่ LC54.ท9 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริมา ธนานิมิตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
338. แนวทางการให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
(Aligning vommunity participation performance academic in primary school)
เลขหมู่ LB2822.5 อ66
ระดับ ปริญญาโท
อำนาจ สุนทรธรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
339. แนวทางการให้บริการชุมชนของโรงเรียนบ้านกุยแหย่ สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
(Aligning the perceved needs of the community with the service provided by ban kuiyae school the office of kanchanaburi education)
เลขหมู่ LC221.4.ท92ก5 ส46
ระดับ ปริญญาโท
สมัย สุขศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
340. แนวทางในการพัฒนาบรรยากาศโรงเรียนประถมศึกษา
(The school climate development approach in primary school)
เลขหมู่ LB2822.5 ป44
ระดับ ปริญญาโท

 

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
341. แนวทางพัฒนาการบริหารงานธุรการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรี
(The developmental guideline on bussiness affairs adminstration in secondary schools under the general education department ratchaburi province)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ธ63
ระดับ ปริญญาโท
ธำรง ศรีทิพย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
342. แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาให้ได้มาตรฐาน
(Standard guideline for primary schools instructional development)
เลขหมู่ LB2822.5 พ62
ระดับ ปริญญาโท
พิชัย ศรีศศลักษณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
343. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
(Best practices in academic administration of small-size basic education school)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ธ66
ระดับ ปริญญาเอก
ธีระพร อายุวัฒน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
344. บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
(The supervisory role of basic school administrators in Phanomthuan District, Kanchanaburi)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ป34
ระดับ ปริญญาโท
ปฐมา สิทธิสร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
345. บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
(THE ROLE OF SCHOOL BOARD OF ELEMENTARY EDUCATION'S PARTICIPATION IN THE EDUCATIONAL MANAGEMENT IN PRIVATE SCHOOLS)
เลขหมู่ LC54.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประนอม ยังศิริ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
346. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม

เลขหมู่ LB2831 ร62
ระดับ ปริญญาโท
รัชนี วรรณศิริ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
347. บทบาทของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(The roles of the teacher's council to national education act of B.E.2542)
เลขหมู่ LB2844.53.ท9 อ64
ระดับ ปริญญาโท
อารักษ์ วิเศษสิงห์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
348. บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี
(The role of academic assistant in the secondary schools Ratchaburi province)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ป486
ระดับ ปริญญาโท
ปรีชา ตันบรรจง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
349. บทบาทของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
(Administrators’ role affecting student’s administration of private schools in Bangkok)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว445
ระดับ ปริญญาโท
วรรณา หมาดเท่ง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
350. บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน

เลขหมู่ LC54.ท9 ส715
ระดับ ปริญญาโท
สุขสันต์ ชัยศิริวัฒน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550

 

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
351. บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้หลักธรรมคาทอลิกในสถานศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4

เลขหมู่ LB2831.626.ท9 พ25
ระดับ ปริญญาโท
พงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
352. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่สัมพันธ์กับแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู
(The relationship between administrator's role and code of ethics for teachers)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก32
ระดับ ปริญญาโท
กนกวรรณ โสรัจจตานนท์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
353. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปและโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ม36
ระดับ ปริญญาโท
มนัส ชัยยะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
354. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(The role of school administrators in student development activities management)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ช62
ระดับ ปริญญาโท
ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
355. บทบาทของพหุภาคีที่ส่งผลต่อการเกิดองค์กรชุมชนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยาบ้า)ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(The multilateral roles effected to community organization for solving student's amphetamine addiction in secondary school)
เลขหมู่ HV5824.Y68 พ93
ระดับ ปริญญาโท
ไพฑูรย์ อินทร์มณี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
356. บทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครูในเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
(The role of parent-teacher association in saraburi education service area)
เลขหมู่ LC235.ท92ส7 ฉ74
ระดับ ปริญญาโท
เฉลียว ไตรพิพัฒน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
357. บทบาทคณะกรรมการโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
(The school committee's roles affecting student quality primary schools under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Provincial Primary Education Office)
เลขหมู่ LB2822.5 ว43
ระดับ ปริญญาโท
วรณิช สุวรรณฉิม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
358. บทบาทครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
(The advisor's role in developing students activites affecting student's wuality based on educational standard for external assessment)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ล74
ระดับ ปริญญาโท
ลำยอง สังขชัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
359. บทบาทในการส่งเสริมงานคณะสงฆ์ของศึกษาธิการอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี
(THE ROLE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICERS IN SUPPORTING THE BUDDHIST MONK COMMUNITY IN KANCHANABURI PROVINCE)
เลขหมู่ LB2831.726ท9 ส48
ระดับ ปริญญาโท
สมเกียรติ ธงศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
360. บทบาทผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(Role of administrators affecting behavioral disciplinary and ethical of the official teachers in secondary school under Department of General Education, Education Region 5)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ธ56
ระดับ ปริญญาโท
ธวัฒน์ โควินท์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544

 

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
361. บทบาทผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
(Administrator's role related to the effectiveness of municipal school in region 1)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ66
ระดับ ปริญญาโท
อาทิตยา ศกุนะสิงห์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
362. บทบาทผู้บริหารในการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษา
(The roles of school administrators in school safety management)
เลขหมู่ LB2864.5 ว69
ระดับ ปริญญาโท
วิไล กวางศิริ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
363. บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
(The roles of school administrators in student centered learning process reform)
เลขหมู่ LB1027 ป45
ระดับ ปริญญาโท
ประเสริฐ ครอบแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
364. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(The role of school administrators affecting to the job implementation of national education standard)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ภ65
ระดับ ปริญญาโท
ภาวิณี สกุณา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
365. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
(The role of school administrators affecting teaching behavior on learning reform)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก44
ระดับ ปริญญาโท
กรรณิการ์ บุญรอด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
366. บรรยากาศโรงเรียนกับการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์เครือข่ายสระยายโสม

เลขหมู่ LB1047.5 ส44
ระดับ ปริญญาโท
สมมาตร ทองพิลา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
367. บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(The organizational climate of silpakorn University)
เลขหมู่ LG395.ท9ศ6 ด66
ระดับ ปริญญาโท
ดาราพร ครุฑคำรพ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
368. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนประจำของโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา
(Organizational climate affecting st6udents 's discipline in the welfare educational schools under the jurisei8ction of general education department)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ท53
ระดับ ปริญญาโท
ทวนทอง ปรักมานนท์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
369. แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
370. แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารกับกระบวนการวางแผน ในสถานศึกษาเขตคุณภาพกำแพงแสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ย53
ระดับ ปริญญาโท
ยอดเยี่ยม สอนเฉลิม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
371. แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส45
ระดับ ปริญญาโท
สมศรี แจ่มบุญรัตน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
372. แบบภาวะผู้นำของวัฒนธรรมจังหวัดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
(Provincial cultural directors’ leadership style affecting task performance)
เลขหมู่ LB2806 ส44
ระดับ ปริญญาโท
สมพงษ์ วิริยะจารุ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
373. ประเภทหนังสือที่ผู้บริหารอ่านและจุดมุ่งหมายในการอ่านของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา
(TYPE OF BOOKS AND PURPOSES IN READING OF THE PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS)
เลขหมู่ Z1003.5.ท9|bพ62
ระดับ ปริญญาโท
พัชนีกร กล่อมจิตต์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
374. ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธพลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เลขหมู่ U660.ท9 ป74
ระดับ ปริญญาเอก
เปรมชัย สโรบล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
375. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสจักรในประเทศไทย
(ADMINISTRATIVE FACTORS AFFECTING THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE ADMINISTRATORS IN THE SCHOOL FOUNDATION OF THE CHURCH OF CHRIST IN THAILAND)
เลขหมู่ LC210.8.ท9 อ62
ระดับ ปริญญาโท
อัญชนา ถิ่นมาบแค
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
376. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตภูมิภาคตะวันตก
(Administration factors affecting internal quality assurance of the non-formal education district center in western region)
เลขหมู่ LC45.8.ท9 จ64
ระดับ ปริญญาโท
จิราภา วิชาชาญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
377. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
(Administruative factors affecting the quality of information systems in primary schools under the office of primary education, samut songkhram province)
เลขหมู่ LB1028.27.ท9 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริวรรณ์ ผ่องภิรมย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
378. ปัจจัยการบริหารทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
(Administrative factors affecting teacher quality of work life in basic education schools, Nakhonpathom education service area region II)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ส59
ระดับ ปริญญาโท
สายพิน กรรณสูต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
379. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเขตตรวจราชการที่ 6
(Administrative factors affecting students' achiement in schools under the official inspection region 6)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 บ62
ระดับ ปริญญาโท
บัญชา ศิริเรืองชัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
380. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อสภาพความสำเร็จของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
(Administration factors affecting the effectiveness of primary schools supervisory under amphur muang Nakhon pathom primary education office, Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB2822.5 ข46
ระดับ ปริญญาโท
ขวัญชัย โพธิ์ศรีทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-

 

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
381. ปัจจัยจูงใจในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
(THE MOTIVATING FACTORS OF BASIC EDUCATION COMMITTEES UNDER THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATION RATCHABURI PROVINCE)
เลขหมู่ LB2822.5| ส78
ระดับ ปริญญาโท
สุวรรณา จิตรสมบูรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
382. ปัจจัยที่จำแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขหมู่ LB2822.84.ท9 ส36
ระดับ ปริญญาเอก
สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
383. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขหมู่ LB2952.5 ศ52
ระดับ ปริญญาเอก
ศศกร ไชยคำหาญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
384. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากระบวนการคิดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Factors affecting the development of thinking process in basic education school)
เลขหมู่ LB1590.3 ก62
ระดับ ปริญญาเอก
กัญญาบุตร ล้อมสาย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
385. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(Factors influencing organizational cttizenship behaviors of nursing instructors in colleges of nursing, Ministry of public health)
เลขหมู่ RT89.3 ช73
ระดับ ปริญญาเอก
ชุติมา มาลัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
386. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
(Factors affecting managerial effectiveness of basic schools in the eastern seaboard development area)
เลขหมู่ LB2952.5 ว62
ระดับ ปริญญาเอก
วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
387. ปัจจัยองค์การของโรงเรียนที่ได้รับและไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน
(Organizational factors of schools nominated and non nominated for royal granted awaros)
เลขหมู่ LB2806 ว62
ระดับ ปริญญาโท
วัชรี ไตรสรณพาณิชย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
388. ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขหมู่ LG395.ท9ศ6 พ65
ระดับ ปริญญาโท
พัชรินทร์ โต๊ะบุรินทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
389. ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Organization factors effecting academic staff's commitment in Silpakorn University)
เลขหมู่ LG395.ท9ศ6 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุทธิลักษณ์ ศิลลา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
390. ปัจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Support factors and guideline appropriate for implementing strategies encouraging private school involvement in basic education)
เลขหมู่ LC54.ท9 พ36
ระดับ ปริญญาเอก
พนิดา คล้อสวัสดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
391. ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม
(Strategic leadership of Buddhist School Administrators)
เลขหมู่ BQ5275.ท9 ก94
ระดับ ปริญญาเอก
พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
392. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
(Decision making behavior of administrator affecting satisfaction of Teacher the Primary Education of Suphan Buri)
เลขหมู่ LB2806 อ43
ระดับ ปริญญาโท
อรพรรณ ตู้จินดา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
393. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ต่างกัน : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
(The administrators'decision making behavior in the primary schools with different student achievements : case study of phetchaburi province)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ช46
ระดับ ปริญญาโท
ชลิต ระหว่างบ้าน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
394. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ32
ระดับ ปริญญาโท
อนงค์ แสงแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
395. พฤติกรรมการนิเทศของกลุ่มผู้นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB2806.4 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนาลัย เลิศประพฤติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
396. พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
(Administrator’s supervisory behavior affecting teachers’ guidance performance in municipal schools)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 น63
ระดับ ปริญญาโท
นิรมล วิบูลมงคล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
397. พฤติกรรมการบริหารของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(Administrative behavior of the abbot affecting temple-tasks in Bangkok monastic order)
เลขหมู่ BQ5275.ท9 บ72
ระดับ ปริญญาโท
บุญช่วย จันทร์เฮ้า
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
398. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี

เลขหมู่ LB1028.27.ท9 ศ68
ระดับ ปริญญาโท
ศิริวรรณ พูลสมบัติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
399. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก54
ระดับ ปริญญาโท
ก้องภพ ยี่หร่า
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
400. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานชุมชน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
(The administrative behavior affecting the administration between secondary schools and community under the department of general education region one)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ธ64
ระดับ ปริญญาโท
ธีระวุฒิ จันทคา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
401. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
(The administrative behavior of administrators affecting the educational standard performance for external quality assessment of basic educational schools under phetchaburi educational service are office)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 พ93
ระดับ ปริญญาโท
ไพฑูรย์ เลียบวัน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
402. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ช74
ระดับ ปริญญาโท
ชุลีกร แก้วระยับ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
403. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางานสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคกลาง

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 น54
ระดับ ปริญญาโท
นวรัตน์ สอนดี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
404. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม
(ADMINISTRATORS'BEHAVIOUR AFFECTING SECONDARY SCHOOLS ACADEMIC QUALITY ASSURANCE UNDER THE DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION NAKHON PATHO M)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว66
ระดับ ปริญญาโท
วารุณี สิงห์เสน่ห์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
405. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
(The administrators'administrative behaviors affecting educational qualitative standard of early childhood schools under the office of the private education commission)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พัชรี เวชยันต์วิวัฒน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
406. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(The administrators' administrative behaviors affecting the composition of effective teamwork in secondary schools)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ผ52
ระดับ ปริญญาโท
ผ่องใส ศรีวังพล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
407. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

เลขหมู่ LB2831.626.ท9 พ92
ระดับ ปริญญาโท
ไพชะยนต์ พูนขวัญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
408. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
(The relationship between the administrative behavior of administrator and the effectiveness of phrapariuattidhamma schools)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ณ635
ระดับ ปริญญาโท
พระณัฐสิทธิ์ ศรีกระหวัน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
409. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่จำแนกมาตรฐานคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
(ADMINISTRATIVE BEHAVIOR OF SCHOOL ADMINISTRATOR DISCRIMINATED STUDENT QUALITY STANDARD IN THE OFFICE OF RATCHABURI PROVINCIAL PRIMARY EDUCATION)
เลขหมู่ LB2831.826ท9 ศ65
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพร อุดมกุศลศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
410. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่มีครูต้นแบบกับโรงเรียนที่ไม่มีครูต้นแบบ
(Administrative behaviours of the leader in master teacher school and non-master teacher school)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส637
ระดับ ปริญญาโท
สาธิต เจริญฉิม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
411. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ฉ84
ระดับ ปริญญาโท
เฉลียว แสนสำราญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
412. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอแก่งกระจาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
(Administrative behavior of school administrators in Khangkrajarn district under education service phetchaburi area 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ศ45
ระดับ ปริญญาโท
ศรายุทธ เจริญผล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
413. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จังหวัดราชบุรี
(ADMINISTRATIVE BEHAVIOR OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATOR IN TEMPLE AREA OF RATCHABURI PROVINCE)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ต84
ระดับ ปริญญาโท
เตรียมชัย อุทัยวัฒน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
414. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารและการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อัจฉรีย์ แจ่มรัศมี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
415. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอศรีประจันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ณ42
ระดับ ปริญญาโท
ณรงค์ ศรีเฮงไพบูลย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
416. พฤติกรรมการบริหารของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส733
ระดับ ปริญญาโท
สุนทร สุมาลย์โรจน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
417. พฤติกรรมการบริหารของหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงและต่ำ
(Administrative behavior of head of district non-formal education service centre as perceived by teachers in the high and low matematics achievement in lower secondary student level)
เลขหมู่ LC45.8.ท9 บ72
ระดับ ปริญญาโท
บุญปลูก สัจจะเวทะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
418. พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนต่างกัน
(ACADEMIC BEHAVIORS OF ELEMENTARY SCHOOL ADMINISTRATORS WITH DIFFERENT LEVELS OF TEACHING AND LEARNING STANDARDS)
เลขหมู่ LB2822.5|bพ95
ระดับ ปริญญาโท
ไพศาล ภิรมย์ศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
419. พฤติกรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพัน ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
(THE SCHOOL ADMINISTER'S BEHAVIOUR BASED ON THE BUDDHA DHAMMA AFFECTING TEACHER'S COMMITMENT UNDER THE JURISDICTION OF SUPHAN BURI PROVINCE PRIMARY EDUCATION OFFICE)
เลขหมู่ LB3012.4.ท9 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุริยะ รูปหมอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
420. พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The relationship between the administrator's behavior and and actual roles of school committee)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ73
ระดับ ปริญญาโท
อุบล นิ่มนวน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
421. พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาและสาขาอื่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
(Adminstrative behavior of acministrstors who graduated in educational administration and another branch in ratchaburi provincial prmary education office)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ74
ระดับ ปริญญาโท
เอกชัย บุญมีพิพิธ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
422. พฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนเบิกไพร-คุ้งพยอม สปอ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(Supervisory behavior of school administrators in Brugpai-Kungpayom school group, Banpong district primary education office, Ratchaburi province)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 จ635
ระดับ ปริญญาโท
จินตนา เฮงจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
423. พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา
(The performance of school board of fundamental education and the expectation of school administrators)
เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ธ72
ระดับ ปริญญาโท
ธานี โมกขพันธุ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
424. พฤติกรรมการส่งเสริมให้ครูมีวินัยของผู้บริหารที่ส่งผลต่อจริยธรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
(The behavior for promoting teacher's discipline of the administrators Thai affected teacher's ethic in secondary school under jurisdiction of the basic education commission office, Bangkok)
เลขหมู่ LB1779 ส73
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาสุดี ชาญสมร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
425. พฤติกรรมการแสดงออกของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม
(The behaviors of the basic education institution commissions which affect their implementation role in Nakhon Pathom)
เลขหมู่ LB2831 อ43
ระดับ ปริญญาโท
อรจิตรา ปราการรัตน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
426. พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อขวัญในการทำงานของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5
(School administrator'behavior affecting the teachers'morale of the minicipal schools in education region v)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส42
ระดับ ปริญญาโท
สมชาติ ประชานุกูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
427. พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนเอกชนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537
(Academic leadership behaviors of the private school principal affecting the teacher's job performance according to the teacher professional standards of teacher council A.D. 1994)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ก46
ระดับ ปริญญาโท
กริช นุ่มวัด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
428. พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
(Academic leadership of primary school administrators in Banghae district, Ratchaburi)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ฉ47
ระดับ ปริญญาโท
เฉลิมพล ชาวเกาะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
429. พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
(ACADEMIC LEADERSHIP BEHAVIOR OF ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHING COMPETENCIES OF ENGLISH TEACHERS IN THE SECONDARY SCHOOLS IN EDUCATIONAL OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF SUPHAN BURI PROVINCIAL PRIMARY EDUCATION OFFICE)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ย75
ระดับ ปริญญาโท
เยาวรักษ์ ภิรมย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
430. พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกัน
(School adminisitrator's academic leadership behavior on the different levels of mathematics achievement)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9ส76
ระดับ ปริญญาโท
เสาวณีย์ อาภานันท์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
431. พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(ADMINISTRATOR'S ACADEMIC LEADERSHIP BEHAVIOR AFFECTING CHILD CENTERED INSTRUCTION IN SECONDARY SCHOOL UNDER JURISDICTION OF THE DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION REGION 5)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ป44
ระดับ ปริญญาโท
ประพัฒน์ คหินทรพงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
432. พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสหคุรุวิทย์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
(Academics leadership behavior of the school administrators in sahakhuruwit school cluster, office of primary education damnernsaduak district, Ratchaburi)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ส43
ระดับ ปริญญาโท
สมบูรณ์ เอี่ยมศิลปชัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
433. พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ วัดในพระพุทธศาสนา
(Administrator’s academic leadership behavior of charitable private schools in Buddhist temples)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ป465
ระดับ ปริญญาโท
ประยุทธ สมวงษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
434. พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
(Academic leadership behaviors of heads the subject group with different students' learning achievement of anubalpetchburi school)
เลขหมู่ LB2806 อ75
ระดับ ปริญญาโท
อุษณีย์ โชติวิเชียร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
435. พฤติกรรมด้านจิตพิสัยในการศึกษานาฏศิลป์กับทัศนในการประกอบอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปกรมศิลปากร
(The affective domain behavior in thai classical dance studying and the attitude towards the career of the students in the college of dramnaic arts, fine arts department)
เลขหมู่ PN2078 ท9ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพรรณ อิทธิวัฒนะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
436. พฤติกรรมด้านจิตพิสัยในการศึกษานาฏศิลป์กับทัศนะในการประกอบอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
(The affective domain behavior in thai classical Dance studying and the attitude towa)
เลขหมู่ PN2078.ท9 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพรรณ อิทธิวัฒนะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
437. พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมที่พึ่งพายาเสพติด
(THE ETHICAL BEHAVIOUR OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO TAKE DRUG)
เลขหมู่ LB3609 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประจักษ์ มนต์ประเสริฐ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
438. พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 บ62
ระดับ ปริญญาโท
บังอร สาคลาไคล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
439. พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกต่างกัน
(Leader behaviors of primary school administrators with different levels of student quality standard)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ป48
ระดับ ปริญญาโท
ประสิทธิ์ สืบพันธ์โกย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
440. พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรี
(Leader behavior of administrators in the secondary school : department of general education ratchaburi)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 บ72
ระดับ ปริญญาโท
บุญเลิศ อ่อนกูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
441. พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ช77
ระดับ ปริญญาโท
ชูเชิด มัจฉาฉ่ำ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
442. พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
(The administrator’s academic leadership affecting students development activities administration of school in Samutsakhon Educational Service Area Office)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว69
ระดับ ปริญญาโท
วิไล ออกกิจวัตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
443. พฤติกรรมผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
(The relationship between administrator's behavior and the school plant planning in the department of vocational education)
เลขหมู่ LB3219.ท9 พ65
ระดับ ปริญญาโท
พิศณุ ทองเลิศ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
444. พฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
(Administrators behavior with past and under school administration standards criterea of the primary schools office of Tha Yang district primary education, phetchaburi)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ48
ระดับ ปริญญาโท
อรุณ อ่วมเครือ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
445. ภาระงานในการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตทับบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี
(Tasks on learning reform of administrators in secondary school., thabbodin school cluster, nonthaburi)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก46
ระดับ ปริญญาโท
กรีฑา ฤทธาภัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
446. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา
(Transformational leadership and decision-making behavior of the school administrators)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก33
ระดับ ปริญญาโท
กนกวรรณ วิเชียรเขต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
447. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อมาตรฐานด้านผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
(Transformational leadership of administrators affecting student strandard of basic education schools under Nakhonpathom educational service area office 1)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ฉ56
ระดับ ปริญญาโท
ฉวีวรรณ จันทร์เม่ง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
448. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
(Transformational leadership of school administrators affecting constructive organizational culture in Bangkok metropolitan)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 น74
ระดับ ปริญญาโท
นุชา สระสม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
449. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(Transformational leadership and school culture affecting performance-based budgeting management in the secondary schools)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วันชัย ธงชัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
450. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ป484
ระดับ ปริญญาโท
ปราณี อธิคมานนท์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
451. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
(The leadership of administrators affecting school supervision in Chainat Educational Service Area Office)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ศ75
ระดับ ปริญญาโท
ศุภิสรา แพนสง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
452. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
(The administrators leadership affecting buddhist oriented school management)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ด65
ระดับ ปริญญาโท
ดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
453. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนโครงการพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
(The administrators' leadership affecting the standard environment performance in the school activity development project on environment Ratchaburi Provincial Primary Education Office)
เลขหมู่ LC210.8.ท9 ป64
ระดับ ปริญญาโท
ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
454. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

เลขหมู่ LB2822.75 อ72
ระดับ ปริญญาโท
อุดม อรุณราช
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
455. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ณ63
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาณัฐพล คำด่อน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
456. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา ภาคกลาง
(The administrators' leadership affecting the teachers' satisfaction in technical college department of vocational education, central region)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ด64
ระดับ ปริญญาโท
ดำรงศักดิ์ ดำริห์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
457. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
(The Administrators'leadership affecting the teachers' quality of work life in the schools under Bangkok educational region 3)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว632
ระดับ ปริญญาโท
วิชัย จันทวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
458. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่องานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5
(The administrators leadership affecting the academic work of municipal schools under educational region 5)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ย73
ระดับ ปริญญาโท
ยุพา เลิศวิริยะพงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
459. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชัยวัฒน์ ตุ่มทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
460. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก625
ระดับ ปริญญาโท
กาญจนา สิริวงศาวรรธน์
สาขาวิชาการ
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
461. ภาวะผู้นำของผู้บริหารส่งผลต่อการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูมิภาคตะวันตก
(The administrators' leadership affecting administration of vocational education standards under vocational education in western region)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 พ627
ระดับ ปริญญาโท
พิพัฒน์ ฉ่ำเมืองปัก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
462. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ข56
ระดับ ปริญญาโท
ขวัญชัย ศรีแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
463. ภาวะผู้นำที่มีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนที่จำแนกโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้ป้ายทองและไม่ได้ป้ายทอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
(DISCRIMINATING QUALITY LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS OF PASS AND NON PASS GOLDEN SIGN SCHOOLS IN THE OFFICE OF RATCHABURI PROVINCIAL PRIMARY EDUCATION)
เลขหมู่ LB2831.826ท9 ว625
ระดับ ปริญญาโท
วิชัย อุดมกุศลศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
464. ภาวะผู้นำที่มีคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอพนมทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(Quality leadership of basic education school administrators in Amphoe Phanomthuan Under the Kanchanaburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 บ74
ระดับ ปริญญาโท
บุญทรง สัปปุริสสกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
465. ภาวะผู้นำแบบปฏิรูปของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่างกัน ในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ย72
ระดับ ปริญญาโท
ยุทธนา เหงี่ยมจุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
466. ภาวะผู้นำผู้บริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชน สังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุขุม กิจสงวน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
467. มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี
(The teachers council's professional standards relating to their teaching behavior regarding the Primary School Teachers in Ratchaburi)
เลขหมู่ LB1776.4.ท92ร8 ว44
ระดับ ปริญญาโท
วรรณวิทย์ รัตนสุทธิกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
468. มิติการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาด้านความพึงพอใจของชุมชนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ

เลขหมู่ LC221.4.ท92ส4 อ36
ระดับ ปริญญาโท
อธิษฐ์ ภูดิศจุลเศรษฐ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
469. ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก
(Conflict management strategy as related to scecondary schools personnel's satisfaction in western region)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ64
ระดับ ปริญญาโท
อารมณ์ศรี เทียนทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
470. ยุทธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ LC54.ท9 ต94
ระดับ ปริญญาโท
ไตรทิพย์ ทิพย์สอน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
471. ระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลสำหรับศูนย์พิทักษ์และช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา
(An effective management system proposed for The Education Center for Child Protection and Assistance)
เลขหมู่ HQ778.7.ท9 อ73
ระดับ ปริญญาโท
เอ็นดู ส่องแสง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
472. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2
(Students care and support system affecting students’ quality according to students standard criteria of Basic Education Schools Nakhon Pathom Educational Service Area Office)
เลขหมู่ LB3430.5 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวีพงศ์ หล่มวงษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
473. ระบบการติดต่อสื่อสารของสถานศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
(The communication system of schools under Ratchaburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2952.5 ช56
ระดับ ปริญญาโท
ชวัช ศรีบานเย็น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
474. ระบบสังคมในโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคคริสตจักรในประเทศไทย
(The social system for school Thai effects to the efficiency of the school in the Church of Christ in Thailand)
เลขหมู่ LB2822.ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุดใจ วิชัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
475. ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2
(The information system and the academic administration in basic education schools Kanchanaburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ศ65
ระดับ ปริญญาโท
ศิวรัตน์ พายุหะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
476. รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A mediation model of basic educational school administrators)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ช36
ระดับ ปริญญาเอก
ชนิดา ทองมณโฑ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
477. รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A supply chain management model in basic education schools)
เลขหมู่ LB2952.5 น72
ระดับ ปริญญาเอก
นุชนรา รัตนศิระประภา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
478. รูปแบบการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Educational supervision model in education service area office)
เลขหมู่ LB2806.4 อ36
ระดับ ปริญญาเอก
อดุลย์ วงศ์ก้อม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
479. รูปแบบการนิเทศภายในสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก

เลขหมู่ LB2806.4 ว44
ระดับ ปริญญาเอก
วรรณพร สุขอนันต์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
480. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนร่วมสู่การทำงานของนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา
(The administrative model for transition from school to work of disabilities students in mainstreaming secondary schools)
เลขหมู่ LC4037.ท9 พ43
ระดับ ปริญญาเอก
พรพรรณ์ สมบูรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
481. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกล
(Tqm model in Rajamangala University of technology)
เลขหมู่ LB2341.8.ท9 อ38
ระดับ ปริญญาเอก
อนันต์ เตียวต๋อย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
482. รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB2806 ศ64
ระดับ ปริญญาเอก
ศิริพร ตันติยมาศ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
483. รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลขหมู่ LB2342.8 ย75
ระดับ ปริญญาเอก
เยาวภา บัวเวช
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
484. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
(A model of the strategic management for small schools)
เลขหมู่ LB2952.5 ข63
ระดับ ปริญญาเอก
ขัตติยา ด้วงสำราญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
485. รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
(The model of human resource management in higher education institutes)
เลขหมู่ LB2331.66 พ62
ระดับ ปริญญาเอก
พิชญาภา ยืนยาว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
486. รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
(The model of school administrative effectiveness)
เลขหมู่ LB2806 น245
ระดับ ปริญญาเอก
นงลักษณ์ เรือนทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
487. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาสำหรับประเทศไทย
(A model of Thailand English program school administration)
เลขหมู่ LC3737.ท9 ช64
ระดับ ปริญญาเอก
ชัยพร สกุลพนารักษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
488. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(The administrative model for early Childhood Laboratory School of Rajabhat Universites)
เลขหมู่ LB2952.5 น46
ระดับ ปริญญาเอก
นริสานันท์ เดชสุระ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
489. รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
(The model of administration for private school as juristic person)
เลขหมู่ LC54.ท9 ท56
ระดับ ปริญญาเอก
ทวีศักดิ์ อำลา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
490. รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
(The entreperneurial model of bilingual schools in Thailand)
เลขหมู่ LC3737.ท9 ว63
ระดับ ปริญญาเอก
วิทยา พัฒนวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
491. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The planned change model for basic educational schools)
เลขหมู่ LB2822.8 จ72
ระดับ ปริญญาเอก
จุฑารัตน์ นิรันดร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
492. รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(The model of excelence schools under Bangkok metropolitan administration)
เลขหมู่ LB2952.5 ท42
ระดับ ปริญญาเอก
ทรงพล เจริญคำ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
493. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้นำของคณบดีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
(A causal structural relationship model of factors affecting leadership of deans in Public Autonomous University)
เลขหมู่ LB2341.8.ท9 ว44
ระดับ ปริญญาเอก
วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
494. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความภักดีต่อองค์การของผู้รับบริการ
(The linear structural relationship model between moral of school adininstrators and organization loyalty of clients)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ช26
ระดับ ปริญญาเอก
ชฎิล นิ่มนวล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
495. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวชี้วัดการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
(The causal relationship model of Knowledge management indicators of higher education institutes)
เลขหมู่ LB2395.7 อ32
ระดับ ปริญญาเอก
อนงค์ สระบัว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
496. รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน
(A model of effective transformational leadership for sustainable education reform)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส422
ระดับ ปริญญาเอก
สมคิด สกุลสถาปัตย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
497. รูปแบบภาวะผู้นำและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขหมู่ LC54.ท9 ป64
ระดับ ปริญญาเอก
ปิลัญ ปฏิพิมพาคม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
498. รูปแบบภาษีเพื่อการศึกษา

เลขหมู่ LB2826.6.ท9 ว42
ระดับ ปริญญาเอก
วรกาญจน์ สุขสดเขียว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
499. รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

เลขหมู่ LB2840 ม63
ระดับ ปริญญาเอก
มัทนา วังถนอมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
500. รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล
(Competency model of effective school administratiors in basc education schools)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ช54
ระดับ ปริญญาเอก
ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
501. แรงจูงใจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
(Motivation of school administrator affecting personnel management in basic education schools, Samutsakhon educational service area office)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ458
ระดับ ปริญญาโท
อรวรรณ เฮี้ยนชาศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
502. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกรมกำลังพลทหารเรือ

เลขหมู่ VA185.ท9 อ64
ระดับ ปริญญาโท
อารีย์กุล รื่นเริง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
503. แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
(The teachers'motivation to work affecting organizational commitment in catholic schools of the archdiocese of Bangkok)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ม33
ระดับ ปริญญาโท
มนต์สิงห์ ไกรสมสุข
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
504. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ศ74
ระดับ ปริญญาโท
ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
505. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เลขหมู่ LB2832.4.ท9 พ93
ระดับ ปริญญาโท
ไพฑูรย์ ธรรมนิตย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
506. แรงจูงใจและความต้องการความสมหวังในชีวิตของการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Motivation and self-actualization needs to be members of board of basic educational commission)
เลขหมู่ LB2831 ช63
ระดับ ปริญญาโท
ชาญศิลป วาสบุญมา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
507. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ในทศวรรษหน้า

เลขหมู่ LB2155.ท9 ด52
ระดับ ปริญญาโท
ดวงนภา ศรีนันทวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
508. ลักษณะผู้นำของอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา

เลขหมู่ LB2331.6926.ท9 ล65
ระดับ ปริญญาโท
ละออ เอื้อจิตตระกูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
509. วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา

เลขหมู่ LB2331.66 น63
ระดับ ปริญญาเอก
นันทิยา น้อยจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
510. วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2
(Organizational culture affecting knowledge management of schools in Ratchaburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2952.6.ร6 ก62
ระดับ ปริญญาโท
กัญญาณัฐ บุญพวง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
511. วัฒนธรรมองค์การกับการพัฒนาตนเองของพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี
(Organizational culture and self development of teachers in municipality of ratchaburi province)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ม36
ระดับ ปริญญาโท
มนัญญา ประสูตร์แสงจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
512. วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

เลขหมู่ LB2341.8.ท9 พ66
ระดับ ปริญญาเอก
พิสิฐ พูลสวัสดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
513. วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(Organizational culture of school under the jurisdiction of the office of suphanburi educational service area 2)
เลขหมู่ LB2817.5.ท9 จ65
ระดับ ปริญญาโท
จันทิมา อัชชะสวัสดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
514. วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB2822.75 น64
ระดับ ปริญญาโท
นิภารัตน์ ป้อสีลา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
515. วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อมาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
(Organizational culture affecting standardization of school administration under the Jurisdiction of Phetchaburi Provincial Primary Education Office)
เลขหมู่ LB2803.2.ท9พ7 บ44
ระดับ ปริญญาโท
บรรเจิด อยู่ยืนยง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
516. วิสัยทัศน์การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

เลขหมู่ LB2831.626.ท9 น63
ระดับ ปริญญาโท
นิพนธ์ สำแดงเดช
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
517. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
(The vision of school adninistrators affecting acadeimc ledership behavior of school administrators under the jurisdiction of RATCHABURI diocese)
เลขหมู่ LB2831.62 ท9 ว69
ระดับ ปริญญาโท
บาทหลวงวิโรจน์ เสียงไพเราะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
518. ศักยภาพของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดการศึกษา
(THE POTENCY OF CHIEF SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT)
เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ปรารมภ์ จำปาศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
519. สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
(The status and problem in using computer in administration of the secondary school petchaburi province)
เลขหมู่ LB2806.17 ช74
ระดับ ปริญญาโท
ชูวิทย์ เข่งคุ้ม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
520. สมรรถนะของบุคลากรในโครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม
(The competency of personnel in volcational model school project for industry)
เลขหมู่ HD30.42.ท9 ธ84
ระดับ ปริญญาโท
เธียรไชย ยักทะวงษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
521. สมรรถนะของผู้บริหารและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6
(Administrator's compertency and learning organization of school in the office of strategy management and integeration in education no.6)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส727
ระดับ ปริญญาโท
สุญาดา ศิริบูรพงศา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
522. สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ย62
ระดับ ปริญญาโท
ยิ่งยศ พละเลิศ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
523. สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
(The competency of school administrators under suphan buri educational service area office 2 based on professional standard of the secretariat office of the teachers'council of Thailand)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ช63
ระดับ ปริญญาโท
ชาตรี โพธิกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
524. สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
(The competency of school administrators under suphan buri educational service area office 2 based on professional standard of the secretariat office of the teachers' council of Thailand)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ช65
ระดับ ปริญญาโท
ชาตรี โพธิกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
525. สมรรถภาพของผู้นิเทศกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประชาบำรุง สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
(Supervisors’ competency and child-centered instruction in Prachabamrung School, Nongkhaem, Bangkok)
เลขหมู่ LB1027 ช58
ระดับ ปริญญาโท
ชัญญาภัค รำพรรณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
526. สมรรถภาพของผู้นิเทศในโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
(Supervisor's competence in Ratrardupatham school)
เลขหมู่ LB1047.5 อ79
ระดับ ปริญญาโท
อุไรวรรณ ตำนานทอง.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
527. สุขภาพองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
(Organizational health affecting teachers'commitment in municipal school)
เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ร54
ระดับ ปริญญาโท
รสริน กิจพร้อมผล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
528. สุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
(The organizational health of basic educational school, Kanchanaburi Educational Service Area Office 1)
เลขหมู่ LB2965.ท9 ส42
ระดับ ปริญญาโท
สมชัย เสร็จกิจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
529. องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากับโรงเรียนคาทอลิก

เลขหมู่ LB2805 ถ56
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาถวัลย์ สังขสุจิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
530. องค์ประกอบการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5
(MANAGEMENT FACTORS OF ADMINISTRATORS AFFECTING THE ACADEMIC PERFORMANCE IN MUNICIPAL SCHOOL, EDUCATIONAL REGION V)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ต83
ระดับ ปริญญาโท
เตือนใจ อังกูรเกียรติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
531. องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า

เลขหมู่ LB2952.5 พ43
ระดับ ปริญญาเอก
พรพรรณ อินทรประเสริฐ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
532. องค์ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
(Factors of annual salary increments promotion of principals in primary schools under the jurisdiction of the office of samut songkhram provinclal primary education)
เลขหมู่ LB2844.ท9 ส43
ระดับ ปริญญาโท
สมพิศ วงศ์ใหญ่
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
533. องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
(THE CONSISTENCE OF TEAM WORK AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF SECONDARY SCHOOLS UNDER THE DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION, REGION 1)
เลขหมู่ LB2806.3 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประทุมวดี หงษ์ประชา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
534. องค์ประกอบของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
(Administrator factors affecting the vision of school Administrator Under the Jurisdiction of Ratchaburi Diocese)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9ช72
ระดับ ปริญญาโท
บาทหลวงชูชาติ ประสูตร์แสงจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
535. องค์ประกอบขององค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก
(Organization components affecting the educational loan fund management effectiveness of Western region educational institute under the jurisdiction of the ministry education)
เลขหมู่ LB2340.ท9ร62
ระดับ ปริญญาโท
รังษิยา อมาตยคง.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
536. องค์ประกอบความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 1 เขตจังหวัดติดต่อกรุงเทพมหานคร
(Basic education readiness components of the first level sudistrict administrative organization in connecting province of Bangkok)
เลขหมู่ LC1035.8.ท9 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนะบัติ สังขะวินิจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
537. องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
(Quality of work liff of the personal Thai affecting students' quality standard in primary schools under Phetchaburi Primary Education Office)
เลขหมู่ LB2822.5 ส45
ระดับ ปริญญาโท
สมศักดิ์ ทองสมนึก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
538. องค์ประกอบบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The factors of organizational climate in sasic educational schools)
เลขหมู่ LB1775.4.ท9 ส64
ระดับ ปริญญาเอก
สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
539. องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลขหมู่ LB2341.8.ท9 อ62
ระดับ ปริญญาเอก
อัญชนา พานิช
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
540. อัตมโนทัศน์การทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารเรือในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ
(Work self-concept and organizational commitment of Thai Royal Naval Officers at naval Education Department Royal Thai Navy)
เลขหมู่ VA665 ย73
ระดับ ปริญญาโท
ยุทธนา จิตบรรจง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
541. อารมณ์ขันของผู้บริหารสถานศึกษา
(School administrator's sense of humour)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส742
ระดับ ปริญญาโท
สุทธิรัก กรุงกาญจนา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
542. ารจัดการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักเรียนด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เลขหมู่ LB3241.4.ท92ร8 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พันธิตรา คงคาน้อย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
 
 คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments