ตัวอย่างงานวิจัยระดับ ปริญญาเอก

ตัวอย่างงานวิจัยระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
 
 
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยการสื่อสารแนวความคิดเพื่อเพิ่ม ทักษะการแก้ปัญหา / สมชาย วรกิจเกษมสกุล.
 
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพันธ์ที่เน้นการพัฒนาความสามารถ ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ / อดิศักดิ์ สิงห์สีโว.
 
 
 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของครูในการสอนทักษะการแก้ปัญหา / รสวลีย์ อักษรวงศ์.
 
 
การพัฒนากระบวนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคการอนุรักษ์ / ลาวัลย์ รักสัตย์.
 
 
 
A development of the upper secondary science curriculum on genetics to enhance socio-scientific decision making ability / Sureeporn Kaewmuangmoon.
 
 
การบูรณาการความสามารถพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เข้าในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา / สมโภชน์ อเนกสุข
 
 
การประเมินโครงการช่างฝึกหัดเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / ผะอบ พวงน้อย.
 
 
การประเมินผลหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สมบูรณ์ ชิตพงศ์.
 
 

การบูรณาการความสามารถพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เข้าในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา / สมโภชน์ อเนกสุข.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Sompoch_A.pdf

 

 

การพัฒนาชุดการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / วาสนา เพิ่มพูล.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Adu_Ed/Wasana_P.pdf

 

การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาการพยาบาลอนามัยชุมชนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือ / อัญญวรรณ เมธีสถาพร.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Hi_Ed/Anyawan_M.pdf

 

การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษา สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/boonjai_s.pdf

 

 

การพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาเคมีสภาวะแวดล้อมเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว แมงกานีส และสังกะสีในผักสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของสถาบันราชภัฏ / สมเกียรติ แก้วจำรัสสุขสันติ.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Sci_Ed/Somkiat_K.pdf

 

 

การพัฒนารายวิชาการดูแลผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาล / ปราโมทย์ ทองสุข.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/pramot_t.pdf

 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร / ธวัช เติมญวน.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Hi_Ed/Tawat_T.pdf

 

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลเพื่อให้การศึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ / สมพิศ ใยสุ่น.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Hi_Ed/Sompit_Y.pdf

 

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ของ อมลวรรณ วีระธรรมโม.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Hi_Ed/Amonwan_W.pdf

 

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนจ่าอากาศ / นาวาอากาศตรีสัญชัย พัฒนสิทธิ์.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Ed_Tech/sunchai_p.pdf

 

 

 

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา / อมรา เขียวรักษา

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Sci_Ed/Amara_K.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นและคอมบินาทอริกเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กฤติกา ชิดชู.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Math_Ed/Krittiga_C.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรทฤษฎีกราฟสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง / จงกล ทำสวน.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Math_Ed/Jongkol_T.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรทฤษฎีจำนวนเสริมสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / นิตติยา ปภาพจน์.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Math_Ed/Nittiya_P.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา : กลองสะบัดชัย / พระชยสร สมบุญมาก (สมปุญฺโญ).

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Adu_Ed/Chayasara_S.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาคำนวณของช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล / ทักษิณา เครือหงส์ ; วิชัย วงษ์ใหญ่, มนัส บุญประกอบ, ราชันย์ บุญธิมา, อาจารย์ที่ปรึกษา.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Tugsina_K.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ / พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร)

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Adu_Ed/PhrarajrattanamongkolMontri_Y.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนทันสมัยด้านจิตใจสำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ของสถาบันราชภัฏ / สมศรี ทองนุช.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Hi_Ed/Somsri_T.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์เพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น / วิชาญ พันธุ์ประเสริฐ.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Sci_Ed/Vichan_P.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนแบบที่ใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับอาจารย์พยาบาล / ยุวดี ฦาชา.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Yuwadee_L.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่สำหรับประชาชนในชนบท / ทองสุข วันแสน.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Thongsook_W.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ตรองของอาจารย์พยาบาล / ของ วิยะดา รัตนสุวรรณ.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Ed_Adm/Wiyada_R.pdf

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านพลศึกษาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา / นรินทร์

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Hi_Ed/Narinth_S.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรพิเศษทางเรขาคณิตเสริมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ / พิชากร แปลงประสพโชค.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Math_Ed/Pichakorn_P.pdf

 

การพัฒนาหลักสูตรพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ / ยุพร ริมชลการ.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Math_Ed/Yuporn_R.pdf

 

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา / ลาวัณย์ ทองมนต์

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Lawan_T.pdf

 

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / อดุล นาคะโร.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Adun_N.pdf

 

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณ / นาวาอากาศตรีหญิง ภัทรภรณ์ ภัทรโยธิน

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Patraporn_P.pdf

 

การพัฒนาหลักสูตรเรขาคณิตวิยุตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง / จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Math_Ed/JINNADIT_L.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่าง / รัตนะ บัวสนธ์.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Rattana_B.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เน้นการปฏิบัติการทดลองโดยใช้ประโยชน์จากสารเหลือทิ้ง / เปรมจิตร บุญสาย.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Sci_Ed/premchit_b.pdf

 

 

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบพหุวิทยาการร่วมกับวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย / พูนสุข อุดม.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Sci_Ed/Poonsuk_U.pdf

 

การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู / จันทิมา แสงเลิศอุทัย.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Chanthima_S.pdf

 

รูปแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการสื่อสารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / สิทธิชัย เทวธีระรัตน์.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Hi_Ed/Sittichai_T.pdf

 

 การพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน / ประมา ศาสตระรุจิ.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Adu_Ed/Prama_S.pdf

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติของผู้บริหารการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีต่อระบบสหสถาบัน / เลขา นุ่มน้อย.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Ed_Adm/Lekha_N.pdf

 

 

ระดับปริญญาเอก ม.เชียงใหม่ฉบับภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกอ่านได้ที่   วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext  
 
 
 
 
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 
 
 
 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย (The development of creative problem solving experience based model for preschool children) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สำหรับนักเรียนปฐมวัย (The development of anexperiential model with parental participation to enhance the social skills of preschool children) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (The development of science teachers'instructional supervision model for developing academic capabilities of science talented students) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา (The development of supervision model for field experience student teachers to improve instructional competency that enhances thinking skills of elementary school students) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม (The development of instructional model based on constructivist theory to enhange knowledge construction abilities of industrial vocational students) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Development of an instructional model that enhances conceptual understanding and problem solving in upper secondary physics) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูของข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) (The development of teachers' characteristics enhancement model of government teachers in the scholarship project of the promotion of science and mathematics talented teachers (PSMT.)) ระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
 
 
การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (The development of effective strategic implementation model in the govermental higher education institutions) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
การพัฒนาและการประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (The development and evaluation of using application software for administrators’ self development in basic education) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยบริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาตามสภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสายสามัญในประเทศไทย ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Factors analysis and indicators development of school-based management in basic education schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยการบริหารยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (The structure relationship of learning strategic management factors and the national education standard practice) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (The virtue for being Kalayanamitta of administrators in the Publec Higher Education Institutes) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ (Administrators’ leadership traits in quality schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (School management indicators for promoting student thinking skills) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนชายแดนภูมิภาคตะวันตก (Educational administration innovation for the western border schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก (Best practices in academic administration of small-size basic education school) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธพลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ปัจจัยที่จำแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากระบวนการคิดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Factors affecting the development of thinking process in basic education school) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Factors influencing organizational cttizenship behaviors of nursing instructors in colleges of nursing, Ministry of public health) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Factors affecting managerial effectiveness of basic schools in the eastern seaboard development area) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ปัจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Support factors and guideline appropriate for implementing strategies encouraging private school involvement in basic education) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม (Strategic leadership of Buddhist School Administrators) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A mediation model of basic educational school administrators) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A supply chain management model in basic education schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการนิเทศภายในสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนร่วมสู่การทำงานของนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา (The administrative model for transition from school to work of disabilities students in mainstreaming secondary schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกล (Tqm model in Rajamangala University of technology) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (A model of the strategic management for small schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (The model of human resource management in higher education institutes) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (The model of school administrative effectiveness) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาสำหรับประเทศไทย (A model of Thailand English program school administration) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (The administrative model for early Childhood Laboratory School of Rajabhat Universites) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นนิติบุคคล (The model of administration for private school as juristic person) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย (The entreperneurial model of bilingual schools in Thailand) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (The planned change model for basic educational schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (The model of excelence schools under Bangkok metropolitan administration) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้นำของคณบดีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (A causal structural relationship model of factors affecting leadership of deans in Public Autonomous University) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความภักดีต่อองค์การของผู้รับบริการ (The linear structural relationship model between moral of school adininstrators and organization loyalty of clients) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวชี้วัดการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา (The causal relationship model of Knowledge management indicators of higher education institutes) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน (A model of effective transformational leadership for sustainable education reform) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบภาวะผู้นำและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบภาษีเพื่อการศึกษา ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล (Competency model of effective school administratiors in basc education schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
องค์ประกอบบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (The factors of organizational climate in sasic educational schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
สาขาวิชาภาษาไทย
 
 
 
วิวัฒนาการการใช้รูปวรรณยุกต์ตรีและจัตวาในภาษาไทย (The evolution of the use of the high (๗) and rising (+) tone marks in Thai) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
การสืบสรรค์จินตภาพในกวีนิพนธ์ไทย (The creative perpetuation of poetic images in Thai poetry) ระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย
 
 
 
 
คุณค่าทางวรรณคดีของบทละครร้องของไทย (Literary values of Thai traditional musical plays) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
การศึกษาเปรียบเทียบประโยคเดี่ยวภาษาไทยและไทโซ่ง : กรณีศึกษาในแนวทฤษฎีไวยากรณ์หน้าที่ ระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย
 
 
 
 
การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (The practice of good governance in private higher education institutes) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Risk management in basic education schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (The efficient public sector management of educational service area offices) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
การบริหารตามยถากรรม (Management by volitional action) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (Human capital development of nursing college under Praboromarajchanok institute) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา (The development of knowledge management model for schools) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
 
 
Development of a community pharmacy model under the Universal coverage scheme in Thailand (การพัฒนารูปแบบของร้านยาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 

Development of lipid nanoparticles for drug delivery systems (การพัฒนาระบบนำส่งยารูปแบบลิปิตนาโนพาร์ติเคิลสำหรับนำส่งยาต้านมะเร็ง) ระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003825

 

 

The influence of customer relationship management on health product business : a case of small & medium enterprise in Thailand (อิทธิพลของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ : กรณีของวิสาหกิจขนาดกลงและขนาดย่อมในประเทศไทย) ระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003834

 

 

 

 

 

 

 
 
Application of chemometrics for quality control of Hibiscus Sabdariffa L. (การประยุกต์ใช้คีโมเมตริกซ์ในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรกระเจี๊ยบแดง) ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
 "Wat-stay" proposals for cutural tourism, conservation and management of Thailand's historic temples : the case of Wat Rakhangkositaram ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
A comparative study of the concept "Truth" in the Upanisads and the Sutta-Pitaka ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
A critical analysis of heritage interpretation and the development of a guidebook for non-Thai cultural tourists at Ayutthaya world heritage site ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
A model for sustainable tourism development in Kwan Phayao Lake Rim communities, Phayao Province, Upper Northern Thailand ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
A national museum for Thailand : steps toward a new framework for development ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
A proposed ethnic house museum for preservation and interpretation of Lao Song culture ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
A study of Thailand and Laos relations through the perspective of the Vientiane Sisaket Temple and The Rattanakosin emerald Buddha temple ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
Aesthetics of world heritage : Thai temples and ruins, Sukhothai Historical Park and associated sites ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
 
ความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลเมือง จังหวัดราชบุรี ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
บุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
 
 
 ขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ;   มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 
การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
Comments