เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน

เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน (Prapasara  Lovatt)
 
 
 
 
 
 

 

 ติดตามเราได้ที่นี่
 
 

 
 
ชุดโปรแกรมเอ็กเซลสถิติ 
 
 
 
 

 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 น้องปริญญ์ 3 ปี 10 เดือน

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


 
 
งานวิจัยฉบับเต็มที่นี่  คลิกเลย !!! 
 
 
 
 
 
 
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ SWU   ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ SU...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ CMU...
 • วิจัยแบบผสม (Mixed Method)
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาบริหารการศึกษา (ภาวะผู้นำ) SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับโครงงาน CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยระดับอนุบาล CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
 •  

  ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพครู

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับโครงการคุณธรรม
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น
 • ตัวอย่างงานวิจัยปฐมวัย SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยวิชาการสอนสังคมศึกษา SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยวิชาภาษาอังกฤษ SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยวิชาภาษาไทย SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาพัฒนศึกษา SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาสถิติประยุกต์ SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยหลักสูตรและการสอน ( ปริญญาเอก )
 •  
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาหลักสูตรและการสอน SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมวิทยา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสารสนเทศศึกษา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมศาสตร์สุขภาพ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสต์การกีฬา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสบู่สมุนไพร
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิจัยและสถิติการศึกษา CMU...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารนิเท...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับนิติศาสตร์ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการจั...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาโรงเรียน CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ทางวิทยาศา...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการสอนแบบโฟร์...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสถิติประยุกต์ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาช...
 • ตัวอย่างงานวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปริญญาเอก) CMU...
 • ตัวอย่างงานวิจัยประถมศึกษา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ( ปริญญา...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมการท่อ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ศึกษา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ศึกษา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนฟิสิกส์ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนชีววิทยา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนสังคมศึกษา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตร CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร์ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใหม่ CMU...
 •  
   
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกร...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการบัญชี CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการตลาด CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและการจัดการท...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวด...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับอาชีวศึกษา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลอายุรศาสตร์และศั...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลอาชีวอนามัย CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลสตรี CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลศาสตร์ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลแม่และเด็ก CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลด้านการควบคุมการ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลชุมชน CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ C...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ขั้นสูง CMU
 •  
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • คู่มือและแผนการสอน
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • เทคนิคการสอน และหนังสือดีๆน่าอ่าน
 • ดาวน์โหลดหนังสือ Vedic Mathematics (เวทคณิต) ฟรีๆ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม SWU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารแบบ Balanc...
 • แนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard
 • ความเป็นฅนความเป็นครู
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะครู
 • ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพล...
 • ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพล...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิชาทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษี
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาจีน
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับด้านจริยธรรม CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับด้านจริยธรรม SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมอันพึงประสงค์และไ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสถิตินอนพาราเมตริก
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวข้องกับนักการเมือง
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับคดีอาญา CMU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร CMU
 • เว็บทำ banner ออนไลน์ฟรี
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อของบริษัท
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับด้านคุณธรรม ระดับช่วงชั้น...
 • ตัวอย่างงานวิจัยสำหรับคุณครูที่สอนระดับ ปวช. /ปวส....
 • ตัวอย่างงานวิจัยสำหรับคุณครูที่สอนระดับ ปวช. /ปวส....
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิชาดนตรี
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...
 • ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การศึกษารายกรณี

   

   

   
   
   

   

   

   เกี่ยวกับวีซ่าและเกร็ดความรู้อื่นๆ
   
   
   
   
   
   
 • ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้
 • ตรวจคนเข้าเมืองภาคกลาง
 • ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ
 • ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • Web Links สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • คู่มือฉบับตํารวจ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จริยธรรม...
 • เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
 • การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกิน 90 วัน
 • การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
 • ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราวในประเทศไทย
 • การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • ค่าธรรมเนียมคนเข้าเมืองไทย
 • การเดินทางสู่ประเทศไทย
 • ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอตรวจสอบหรือติดต่อห้องกัก...
 • ขั้นตอนการดำเนินการขอทราบข้อมูลการเดินทางเข้า – ออก...
 • การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สตม. และ แต่ละแห่งให...
 • เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการขออยู่ต่อ
 • การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีชื่ออยู่ในทะเบีย...
 • อัตราค่าปรับกรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอน...
 • การแจ้งพ้นหน้าที่ของคนต่างด้าว
 • ขั้นตอนการรายงานตัว การแจ้งอยู่เกิน ๙๐ วัน Re – en...
 • เวลาทำการของแต่ละหน่วย ตม.จว.ด่าน ตม. ต่างๆ และช่อ...
 • การเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางกรณีสูญหาย หมดอายุ และ...
 • รายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อกา...
 • การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน
 • การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก...
 • การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • ขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแต่ละประเภท...
 • กฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER) หรือธรรมนูญอาเซียน
 • ทำบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิด แจ้งตายย้าย...
 • รวมกฎหมายปกครองเล่ม 1-5
 • การทำบัตรประชาชน
 • e-Book สาระน่ารู้อื่นๆ
 • e-Book ทำเนียบท้องที่
 • e-Book กองอาสารักษาดินแดน
 • e-Book สอบสวนและนิติการ
 • e-Book คู่มืออาวุธปืน
 • e-Book คนต่างด้าว
 • e-Book  บัตรประจำตัวประชาชน คู่มือปฏิบัติงานบั...
 • e-Book ทะเบียนราษฎร
 • e-Book ทะเบียนทั่วไป
 • การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
 • คำแนะนำในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (1)
 • เอาชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านที่ไทย
 • กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป
 • กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 • กลุ่มงานทะเบียนราษฎร
 • ฝ่ายทะเบียน (Registeration Section)
 • รู้ภาษาอาเซียน
 • การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่
 • สถิติประชากรไทย
 • ตรวจสอบประวัติสมรส , หย่า
 • ไขปริศนาเลขบัตรประชาชนไทยทั้ง 13 หลัก
 •  
   
   
   
   
  Life in the UK
   
   การเรียนขับรถในอังกฤษ
   
  เว็บไซต์ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ของอังกฤษ

  http://prapasara.blogspot.co.uk/2016/10/blog-post_1.html
   
   
  ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ในประเทศอังกฤษ
   
   
   
   
  วีซ่าแต่งงานใน UK
   
   
   
  วีซ่าคู่ชีวิตใน UK
   
   
  วีซ่าคู่หมั้นใน UK
   
   
  วีซ่าท่องเที่ยวใน UK ไม่เกิน 6 เดือน
   
   
  การขอวีซ่านักศึกษาใน  UK
   
   
  การขอต่อวีซ่านักศึกษาใน UK
   
   
  การขออยู่ใน UK ในฐานะเป็นม่าย
   
   
  การขออยู่ถาวรใน UK  ในฐานะผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว
   
   
  การขออยู่ถาวรใน UK ฐานะที่ได้อยู่นาน  
   
   
  การขอวีซ่าถาวรในฐานะผู้ทำงานใน UK
   
   
  การขอคำปรึกษาเรื่องกฎหมายเข้าเมืองใน UK  ได้ที่ไหน
   
   
  วีซ่าถาวร UK
   
   
   
  การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ
   
   
  การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ (1)
   
   เหตุที่ต้องทำพินัยกรรม  (Wills)
   ผู้มีสิทธิได้รับมรดกถ้าไม่มีพินัยกรรม
   
   
  การทำพินัยกรรม
   
   
  ใบมอบอำนาจระยะยาว
   
   
  คำสั่งถึงแพทย์
   
   
  วิธีเลี่ยงหรือลดภาษีมรดก
  http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/07/blog-post_2377.html
   
   
  กองทุนหรือทรัสต์คืออะไร
  http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/07/blog-post_53.html
   
   
  หน้าที่ของผู้จัดการมรดก
   
   
  การสืบค้นพินัยกรรมของผู้เสียชีวิต
  http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/07/blog-post_479.html
   
   
  การขอแบ่งมรดก
   
   
   
   
   
   
   
   
  Comments