พระปริตร คือ อะไร

 
 
พระปริตร คือเครื่องคุ้มครองปกป้องไม่ให้เกิดอุปสรรคอันตราย ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลาย
 
เพื่อคุ้มครองป้องกันอันตรายจากภายนอก เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว ซูนามิ และป้องกันอันตรายภายใน คือ โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น
  
เมื่อพระอาจารย์อารยวังโสจัดสวดพระปริตรเพื่อแผ่นดินไทยที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลายครั้งก็ได้ไปร่วมฟังสวด มีความรู้สึกขณะฟังว่า เกิดการปิติ และศรัทธาในพระพุทธองค์มากๆ ทำให้มีกำลังใจที่จะทำความดี ตามที่พระพุทธเจ้าสอน แม้หลังจากนั้น ความรู้สึกก็ยังอยู่ตลอด 
 
ดังนั้น เมื่อฟังทุกครั้งในแต่ละเดือนที่หลวงพ่ออารยวังโสสวด รู้ตัวว่าจิตใจดีขึ้น ยิ่งได้ฟังเข้าร่วมพิธีทุกเดือน ก็ยิ่งเพิ่มความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น 
 
    นั่นคือ ประกอบกรรมดี ละกรรมชั่ว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชิวตตัวเองมากๆ
 
ถ้าทุกคนมีความคิดอย่างนี้ คือ ประกอบกรรมดี ละกรรมชั่ว แผ่นดินไทยก็มีความสงบรุ่งเรืองตลอดไป การสวดพระปริตรเพื่อแผ่นดินไทยของหลวงพ่ออารยวังโสก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ
 
                                           ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี