ประวัติกรมทหารพรานที่ 32

กรมทหารพรานที่ 32


     "ทหารพราน" กำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 18 กรกฎาคม 2521 ให้กระทรวงกลาโหมจัดตั้งกองกำลังทหารพราน โดยขั้นต้นให้จัดตั้ง จำนวน 12 กองร้อย ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อใช้ในการป้องกัน และปราบปราม ผกค. ในลักษณะกำลังกองโจรขาองฝ่ายเราทำสงครามนอกแบบ ปรากฎว่าการปฏิบัติงานได้ผลดียิ่ง ต่อมาได้มีการจัดหน่วยทหารพรานเพิ่มขึ้นทั้วทุกพื้นที่ กองทัพภาคต่าง ๆ เพื่อใช้ในภารกิจป้องกัน และปราบปราม ผกค. ทดแทนกำลังทหารประจำการที่ ทบ. จำเป็นต้องถอนกำลังกลับไปฟื้นฟูกำลังรบหลักไว้ในภารกิจป้องกันประเทศ

     สำหรับในพื้นที่ ทภ.3 ได้จัดหน่วยทหารพรานขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 ซึ่งการจัดตั้งในขณะนั้นจัดเป็นหน่วยเฉพาะกิจในสายงาน รมน. และในพื้นที่ จว.น่าน การจัดมี 2 กรม อส.ทพ. คือ กรม อส.ทพ.3003 และ 3005 มีหน่วยระดับกองร้อย 14 กองร้อย อส.ทพ. ต่อมาในต้นปี พ.ศ.2527 ทบ.ได้กำหนดการจัดหน่วยทหารพรานตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 22/27 ลง 19 ม.ค.27 โดยจัดหน่วยตาม อจย.หมายเลข 20 - 21 (21 ม.ค.26) ในพื้นที่ จว.น่าน แปรสภาพจาก กรม อส.ทพ.ที่จัดเฉพาะกิจในสาย กอ.รมน. เป็น กรม ทพ.ตามคำสั่ง ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 ที่ 265/27 ลง 18 เม.ย.27 ดังนี้
          เดิม “กรม อส.ทพ.3003 เป็น กรม ทพ.32”
          เดิม “กรม อส.ทพ.3005 เป็น กรม ทพ.33”

     ทั้ง 2 กรม ทพ. ให้รับผิดชอบพื้นที่ จว.น่าน ร่วมกัน และในปลายปี พ.ศ.2527 ทบ.ได้ปรับพื้นที่รับผิดชอบ และที่ตั้งหน่วย โดยให้ กรม ทพ.33 ย้ายเข้าที่ตั้งและรับผิดชอบพื้นที่ จว.อุตรดิตถ์ สำหรับ กรม ทพ.32 อยู่ที่ บ.ทุ่งช้าง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จว.น่าน แต่ยังมีปัญหาด้านอาคารเรือนโรง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จึงได้อาศัยอาคารของ จทบ.อ.ต.(ส่วนแยกน่าน) (จทบ.น.น.ปัจจุบัน) ภายในค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จว.น่าน เป็นที่ตั้งกองบังคับการกรม ชั่วคราว 
     ต่อมา ทบ.ได้ปรับพื้นที่รับผิดชอบ และปรับที่ตั้ง กรม ทพ.ใน ทภ.3 เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 214/27 ลง 5 ก.ย.27 ให้ กรม ทพ.32 เข้าที่ตั้งใหม่ ฐานแสงเพ็ญ บ.บุปผาราม ต.ฝายแก้ว อ.เมือง จว.น่าน และหลังจากได้จัดสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อใช้เป็นสำนักงานของกองบังคับการกรมเรียบร้อยแล้ว จึงได้ย้ายกองบังคับการกรมจากค่ายสุริยพงษ์ เข้าที่ตั้งบริเวณฐานแสงเพ็ญ อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันตั้งแต่ 3 ก.พ.28 โดยกำหนดให้วันที่ 19 ม.ค.ของทุกปีเป็น “วันสถาปนาหน่วย” ซึ่งเป็นวันที่ ทบ. มีคำสั่งอนุมัติให้จัดตั้งหน่วย “ทหารพราน” เป็นต้นมา 

ภารกิจ
     ปฏิบัติภารกิจสงครามนอกแบบ สนับสนุนการรบตามแบบ และปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่กองทัพบกกำหนด 

อัตราการจัด (ปัจจุบัน)
     - บก.กรม ทพ. (อจย. หมายเลข 20 - 22) 
     - 9 ร้อย.ทพ. (อจย. หมายเลข 20 - 117) 

การแบ่งมอบ
     เป็นหน่วยของ ทบ. และ ทบ. มอบอำนาจการบังคับบัญชาไว้กับ ทภ.๓ 

ที่ตั้งหน่วย
     ฐานแสงเพ็ญ เลขที่ 116 ม.9 บ.บุปผาราม ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จว.น.น. 55000 

เกียรติประวัติของหน่วย

     1. ได้รับโล่รางวัลเป็นเกียรติยศ ดังนี้ 
           1.1 ร้อย.ทพ.3204 ได้รับโล่ชมเชยการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบปี 28 ระดับกองร้อย จาก กกล.ทพ.3 เมื่อ 1 พ.ย.28 
           1.2 ร้อย.ทพ.3202 ได้รับโล่ชมเชยมีผลงานด้านการข่าวดีเด่น ในรอบปี ๒๙ ระดับกองร้อย จาก กกล.ทพ.3 เมื่อ 1 พ.ย.28 
           1.3 ร้อย.ทพ.3207 ได้รับโล่ชนะเลิศการฝึกหลักสูตร ปตค.ปี 31 ณ คฝพ.ประตูผา เมื่อ 12 ธ.ค.31 
           1.4 ร้อย.ทพ.3204 ได้รับโล่ชมเชยมีผลงานด้านการข่าวดีเด่นในรอบปี 32 ระดับกองร้อยจาก กกล.ทพ.3 เมื่อ 1 พ.ย.32 
           1.5 ทพ.32 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณปฏิบัติงานด้านยุทธการดีเด่นประจำปี 33 ของกองทัพบก โดย ผบ.ทพ.32 รับมอบจาก ผบ.ทบ. เมื่อ 1 ธ.ค.33 ณ หอประชุมกองทัพบก 
           1.6 ทพ.32 ได้รับประกาศชมเชยหน่วยปฏิบัติราชการดีเด่น โดย ผบ.ทพ.32 รับมอบจาก มทภ.3 เมื่อ 7 ต.ค.43 
     2. การปฏิบัติด้านยุทธการ 
           2.1 ในห้วงเดือน เม.ย. – ธ.ค.51 จัดกำลัง 1 ร้อย.ทพ. คือ ร้อย.ทพ.3204  ปฏิบัติงาน ณ 3 จชต. ในพื้นที่ ฉก.ยะลา จว.ยะลา 
           2.2 จัดกำลัง 3 ร้อย.ทพ. สนับสนุน ฝทพ.ศปก.ทภ.3 สย.1 เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปัญหาดอยลาง อ.แม่อาย จว.ช.ม. 

รายนามผู้บังคับบัญชา
      1. พ.อ.วิรัติ            ดิศวัฒน์               ตั้งแต่ 13 มิ.ย.27 - 11 ก.พ.33 
      2. พ.อ.มนัส           เปาริก                 ตั้งแต่ 12 ก.พ.33 - 10 มี.ค.37
      3. พ.อ.พงษ์ศักดิ์      น้อยผา               ตั้งแต่ 11 มี.ค.37 - 24 ก.พ.41
      4. พ.อ.สัมพันธ์         ศรีราชบัวผัน       ตั้งแต่ 25 ก.พ.41 - 24 ธ.ค.44 
      5. พ.อ.สัญชัย           จูมั่น                 ตั้งแต่ 25 ธ.ค.45 - 2 มี.ค.49
      6. พ.อ.ชัยชาญ         ชัยวรรณธรรม      ตั้งแต่ 3 มี.ค.49 - 16 ก.ค.49 
      7. พ.อ.สัณธวัฒน์       วงศ์วัฒนะ         ตั้งแต่ 17 ก.ค.49 - 13 พ.ย.50
      8. พ.อ.วิทยา            แก้วพรม           ตั้งแต่ 14 พ.ย.50 - 14 พ.ย.54
      9. พ.อ.ธงชัย            มีอนันต์            ตั้งแต่ 15 พ.ย.54 - 15 ต.ค.58
      10.พ.อ.อัศม์พงษ์      นิลพันธุ์            ตั้งแต่ 16 ต.ค.58 - ปัจจุบัน
        

การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย
     นับตั้งแต่จัดตั้งหน่วยทหารพรานในพื้นที่ จว.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง หน่วยทหารพรานได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การปราบปราม ผกค. กับหน่วยทหารประจำการอย่างใกล้ชิด มีผลงานทางด้านยุทธการครั้งสำคัญๆ ร่วมกับทหารหลักหลายครั้ง  ทั้งนี้รวมถึงในห้วงระยะเวลาก่อนที่จะแปรสภาพมาเป็นหน่วย ทพ.32 ด้วยแล้ว ไม่สามารถจะนำมากล่าวได้หมดสิ้น สรุปได้ว่า “ทหารพราน” เป็นกำลังหลักส่วนหนึ่งในการปราบปราม ผกค. ในพื้นที่ จว.น่าน จนสถานการณ์ที่รุนแรงเบาบางลง มี ผกค. และมวลชนออกมามอบตัวเพื่อร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่า ผกค.ในพื้นที่ จว.น่าน เกือบหมด โดยเฉพาะการใช้คำสั่ง นโยบายที่ 66/23 ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติแต่ด้วยพื้นที่ จว.น่าน มีชัยภูมิเกื้อกูลต่อ ผกค. เป็นอย่างมาก จึงยังมีกำลัง ผกค.เหลือเคลื่อนไหวอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่ง ทพ.32 พยายามทุกวิถีทางที่จะดำเนินการตามแผนงานการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ให้ประสพผลโดยเร็ว โดยถือว่าเป็นภารกิจหลักที่ได้รับมอบ ซึ่งครั้งหลังสุดที่ ทพ.32 ปฏิบัติภารกิจในการปราบปราม ผกค. นี้ นับว่าเป็นครั้งสำคัญล่าสุดในการกวาดล้าง  ผกค. ให้หมดจากพื้นที่ จว.น่าน คือ 
     เมื่อ 22 - 28 ก.ค.33 ได้นำกำลังเข้ากวาดล้างทำลายฐานที่มั่น  ผกค. สำนัก บ.ก้อง ซึ่งเป็นสำนักบัญชาการ ผกค.จังหวัดน่าน ที่เหลืออยู่ในพื้นที่ ต.บ่อเกลือใต้ กิ่ง อ.บ่อเกลือ (ในขณะนั้น) จว.น่าน สามารถเข้ายึดและทำลายที่ตั้งได้สำเร็จ โดยมีการปะทะกับ ผกค.ที่เฝ้าสำนักประมาณ 7 คน ฝ่ายเราถูกยิงด้วยปืนเล็กได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ผกค. หลบหนีไปได้แต่บาดเจ็บหลายคน ยึดยุทโธปกรณ์ และสิ่งของได้หลายรายการ และในครั้งนี้ได้ทำลายฐานที่มั่น ผกค. สำนักที่อยู่ในบริเวณใกล้ ๆ อีก 2 แห่ง 
     หลังจากการปฏิบัติครั้งนี้แล้ว ทำให้ ผกค. และมวลชนเข้ามามอบตัวกับฝ่ายเรา จำนวน 200 คน นอกจากการปฏิบัติภารกิจหลักคือการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์แล้ว ทพ.32 ยังปฏิบัติงานอื่น ๆ ควบคู่ไปพร้อมกับภารกิจหลักอีกหลายอย่าง ที่สำคัญได้แก่ ภารกิจป้องกันชายแดน  เนื่องด้วย จว.น่าน มีพื้นที่ติดกับแนวชายแดน สปป.ลาว เป็นแนวยาวถึง  277 กม. หน่วยระดับ ร้อย.ทพ. ของ ทพ.32 ที่วางกำลังอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนจึงต้องปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนเป็นภารกิจสำคัญด้วย และในระยะหลังโดยเริ่มตั้งแต่ปี 34 ทพ.32 เพิ่มภารกิจพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้วยการใช้กำลังเข้าพิสูจน์ทราบ ลว.ป้องปรามในพื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
     ในการปฏิบัติงานของ ทพ.32 ที่ผ่านมาประสบผลเป็นที่น่าพอใจทำให้ฝ่ายตรงข้าม
เกรงกลัวกำลังทหารพราน ประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นต่อหน่วยทหารพรานเป็นอย่างมาก

Comments