กิจกรรมการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

  ประเมินผล

   สมาชิก

    ห้องเรียนออนไลน์

    แบบฟอร์มปร. โดยโยธาธิการ-ผังเมือง

     

     
     
    แบบฟอร์ม ปร.1 ถึง แบบฟอร์ม ปร.6 ใช้เฉพาะงานก่อสร้างอาคาร เท่านั้น งานประเภทอื่นๆ มีรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียด
    อ้างถึง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตามมติ คณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550) แบ่งตามลักษณะงาน 3 ประเภท คือ
    1.งานก่อสร้างอาคาร 2.งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม 3.งานชลประทาน ซึ่งมีแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการประมาณราคาแตกต่างกัน ดังนี้
     
    แบบฟอร์มสำหรับการประมาณราคากลางงานอาคาร มี 6 แบบฟอร์ม ดังนี้
     
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานอาคาร แบบฟอร์ม ปร.1 ,แบบฟอร์ม ปร.2, แบบฟอร์ม ปร.3 , แบบฟอร์ม ปร.4 , แบบฟอร์ม ปร.5 , แบบฟอร์ม ปร.6
     
    แบบฟอร์มสำหรับการประมาณราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
    1. แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
    2. แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
    3. บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (ฺBOQ)
    4. แบบสรุปข้อมูลกรณีกำหนดให้ต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์สำหรับผู้ควบคุมงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม แบบฟอร์ม 1 ,แบบฟอร์ม 2, แบบฟอร์ม 3 , แบบฟอร์ม 4
     
    แบบฟอร์มสำหรับการประมาณราคางานชลประทาน
    1. แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
    2. รายละเอียดลักษณะงานและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานชลประทาน แบบฟอร์ม 1 ,แบบฟอร์ม 2
     
    ..............................................................................................................................................
    เรื่อง :: สรุป
    แบบฟอร์มประมาณการ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6
    :: รายละเอียดโดยย่อ ::
    แบบฟอร์ม ปร.4
         ใช้สำหรับรวบรวมรายการปริมาณงานแต่ละประเภทโดยจะแสดงจำนวนวัสดุและค่าแรง
    งานในการก่อสร้างที่ประมาณการไว้ในแบบฟอร์ม ปร.1 ปร.2 และ ปร.3 แล้วนำยอดรวมมา
    ลงในแบบฟอร์มนี้ แบบฟอร์ม ปร.4 จึงเป็นแบบฟอร์มสรุปและรวบรวมผลการประมาณการ
    ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานในงานก่อสร้างนั้นทั้งหมด
    แบบฟอร์ม ปร.5
         ใช้สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด
    แบบฟอร์ม ปร.6
         ใช้สรุปราคาค่าก่อสร้างกรณีมีงานก่อสร้างหลายงานหรือไว้สำหรับการเปรียบเทียบราคา
     
    ......................................................................
     
    ฟอร์มงานอาคาร...............................................form1 - form6
    แบบฟอร์มงานชลประทาน.................................formdp1 - formdp2
    แบบฟอร์มงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม............formrd1 - formrd4
     
    ...................................................................... 
     
    5 รายการ ข้อมูลตัวอย่างและเพิ่มความรู้
     
    estimateตัวอย่างขนาดเล็ก.xls  (มีปร.4 ปร.5 ที่เป็น Excel)

     
    3 การแบ่งงวดงานและงวดเงิน.doc

    สัญญาจ้างหรือสญ.จ้างก่อสร้าง .doc

    สัญญา ข้อกำหนดและการประมาณราคาก่อสร้าง หนังสือ สัญญา ข้อกำหนดและการประมาณราคาก่อสร้าง

    ตัวอย่างสัญญาตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ.htm

    ......................................................................

    คำอธิษฐานเวลาทำบุญ  สำหรับพี่น้องชาวพุทธ 

    กรณีนับถือศาสนาอื่นควรได้ปฏิบัติตามแนวทางศาสนานั้นๆ

     

    Č
    ĉ
    ď
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    12 ก.ย. 2553 06:39
    Ĉ
    ď
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    12 ก.ย. 2553 06:38
    Ċ
    ď
    form1.pdf
    (23k)
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:46
    Ċ
    ď
    form2.pdf
    (35k)
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:46
    Ċ
    ď
    form3.pdf
    (24k)
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:46
    Ċ
    ď
    form4.pdf
    (35k)
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:46
    Ċ
    ď
    form5.pdf
    (36k)
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:47
    Ċ
    ď
    form6.pdf
    (26k)
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:47
    Ċ
    ď
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:47
    Ċ
    ď
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:48
    Ċ
    ď
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:48
    Ċ
    ď
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:48
    Ċ
    ď
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:48
    Ċ
    ď
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    9 ก.ย. 2553 20:49
    ĉ
    ď
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    12 ก.ย. 2553 06:41
    ċ
    ď
    ตัวอย่างสัญญาตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ.htm
    (53k)
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    12 ก.ย. 2553 06:41
    ċ
    ď
    สัญญาข้อกำหนดและการประมาณราคาก่อสร้างหนังสือสัญญาข้อกำหนดและการประมาณราคาก่อสร้างโดยวิสูตรจิระดำเกิง.htm
    (87k)
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    12 ก.ย. 2553 06:41
    ĉ
    ď
    ชอบ สมบุญเพ็ญ,
    12 ก.ย. 2553 06:40
    Comments