แบบฟอร์มปร. โดยโยธาธิการ-ผังเมือง

 

 
 
แบบฟอร์ม ปร.1 ถึง แบบฟอร์ม ปร.6 ใช้เฉพาะงานก่อสร้างอาคาร เท่านั้น งานประเภทอื่นๆ มีรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียด
อ้างถึง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตามมติ คณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550) แบ่งตามลักษณะงาน 3 ประเภท คือ
1.งานก่อสร้างอาคาร 2.งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม 3.งานชลประทาน ซึ่งมีแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการประมาณราคาแตกต่างกัน ดังนี้
 
แบบฟอร์มสำหรับการประมาณราคากลางงานอาคาร มี 6 แบบฟอร์ม ดังนี้
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานอาคาร แบบฟอร์ม ปร.1 ,แบบฟอร์ม ปร.2, แบบฟอร์ม ปร.3 , แบบฟอร์ม ปร.4 , แบบฟอร์ม ปร.5 , แบบฟอร์ม ปร.6
 
แบบฟอร์มสำหรับการประมาณราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
1. แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
2. แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
3. บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (ฺBOQ)
4. แบบสรุปข้อมูลกรณีกำหนดให้ต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์สำหรับผู้ควบคุมงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม แบบฟอร์ม 1 ,แบบฟอร์ม 2, แบบฟอร์ม 3 , แบบฟอร์ม 4
 
แบบฟอร์มสำหรับการประมาณราคางานชลประทาน
1. แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
2. รายละเอียดลักษณะงานและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานชลประทาน แบบฟอร์ม 1 ,แบบฟอร์ม 2
 
..............................................................................................................................................
เรื่อง :: สรุป
แบบฟอร์มประมาณการ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
แบบฟอร์ม ปร.4
     ใช้สำหรับรวบรวมรายการปริมาณงานแต่ละประเภทโดยจะแสดงจำนวนวัสดุและค่าแรง
งานในการก่อสร้างที่ประมาณการไว้ในแบบฟอร์ม ปร.1 ปร.2 และ ปร.3 แล้วนำยอดรวมมา
ลงในแบบฟอร์มนี้ แบบฟอร์ม ปร.4 จึงเป็นแบบฟอร์มสรุปและรวบรวมผลการประมาณการ
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานในงานก่อสร้างนั้นทั้งหมด
แบบฟอร์ม ปร.5
     ใช้สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด
แบบฟอร์ม ปร.6
     ใช้สรุปราคาค่าก่อสร้างกรณีมีงานก่อสร้างหลายงานหรือไว้สำหรับการเปรียบเทียบราคา
 
......................................................................
 
ฟอร์มงานอาคาร...............................................form1 - form6
แบบฟอร์มงานชลประทาน.................................formdp1 - formdp2
แบบฟอร์มงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม............formrd1 - formrd4
 
...................................................................... 
 
5 รายการ ข้อมูลตัวอย่างและเพิ่มความรู้
 
estimateตัวอย่างขนาดเล็ก.xls  (มีปร.4 ปร.5 ที่เป็น Excel)

 
3 การแบ่งงวดงานและงวดเงิน.doc

สัญญาจ้างหรือสญ.จ้างก่อสร้าง .doc

สัญญา ข้อกำหนดและการประมาณราคาก่อสร้าง หนังสือ สัญญา ข้อกำหนดและการประมาณราคาก่อสร้าง

ตัวอย่างสัญญาตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ.htm

......................................................................

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ  สำหรับพี่น้องชาวพุทธ 

กรณีนับถือศาสนาอื่นควรได้ปฏิบัติตามแนวทางศาสนานั้นๆ

 

ĉ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
12 ก.ย. 2553 06:39
Ĉ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
12 ก.ย. 2553 06:38
Ċ
form1.pdf
(23k)
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:46
Ċ
form2.pdf
(35k)
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:46
Ċ
form3.pdf
(24k)
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:46
Ċ
form4.pdf
(35k)
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:46
Ċ
form5.pdf
(36k)
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:47
Ċ
form6.pdf
(26k)
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:47
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:47
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:48
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:48
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:48
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:48
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.ย. 2553 20:49
ĉ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
12 ก.ย. 2553 06:41
ċ
ตัวอย่างสัญญาตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ.htm
(53k)
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
12 ก.ย. 2553 06:41
ċ
สัญญาข้อกำหนดและการประมาณราคาก่อสร้างหนังสือสัญญาข้อกำหนดและการประมาณราคาก่อสร้างโดยวิสูตรจิระดำเกิง.htm
(87k)
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
12 ก.ย. 2553 06:41
ĉ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
12 ก.ย. 2553 06:40
Comments