AVG

Privacyverklaring

U mag verwachten dat PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doet de PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Praktijk voor Podologie

Menneweg 3

8426 RB Appelscha

Lydia Koops-van der Meer (registerpodoloog)

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten en uw betaling en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer.

Delen van persoonsgegevens

PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Mogelijk ontvangt PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. De PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE gaat ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE afneemt, zal ik de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

Bewaartermijn

PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE uw gegevens niet.

Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u dit uitsluitend schriftelijk aanvragen op het bovenstaande contactadres. Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken op bovenstaande contactadres. PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE reageert binnen 4 weken schriftelijk. PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE.