คนดีสีตบุตรเข้าค่ายพุทธธรรม

 
 

คนดีสีตบุตร เข้าพุทธบุตร

 
 


โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖
“ค่ายคนดีสีตบุตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล”

ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔