ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ภาค ๒ ๒๕๕๔ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาคช่วยดำเนินการจัดตรวจใบตอบข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี และในปี ๒๕๕๔ นี้ ภาคได้ขอความอุปถัมภ์ให้เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดตรวจใบตอบข้อสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒ ได้รวบรวมคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรีได้ ในสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ มาพร้อมกันนี้ และเป็นการประกาศไม่เป็นทางการ หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ  โทร.  ๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐

ศ.๘ ประกาศผลสอบสระบุรีศ.๘ ประกาศผลสอบพระนครศรีอยุธยาศ.๘ ประกาศผลสอบอ่างทอง


Ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
8 ก.พ. 2555 06:25
Ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
21 ม.ค. 2555 00:23
Ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
1 ก.พ. 2555 22:50
Comments