หน้าแรกประกาศล่าสุด

 • สังฆโสภณประยุรวงศาวาส โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท  พหุสฺสุโต ธมฺมธโร จ โหติ   ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี  ส ตาทิโส วุจฺจติ สงฺฆโสภโณติ. ฆ่าช้างเขาต้องการงา ฆ่าปลาเขาต้องการเนื้อ ฆ่าเสือเขาต้องการหนัง ฟังเทศน์ก็ต้องการข้อคิด  อย่ารองน้ำฝนเมื่อใกล้ซา  อย่ารอชราแล้วค่อยทำบุญ  แปลความว่า “ผู้ใดเป็นคนฉลาด กล้าหาญ สดับตรับฟังมาก เป็นผู้ทรงธรรม และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ชื่อว่าผู้สร้างความงามให้แก่หมู่คณะ”  สังฆโสภณ น้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี       ข้อที่ ๑. พฺยตฺโต ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2558 06:29 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอบรมพระนักเทศน์          ตามที่องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่  ๒๓  ประจำปี  ๒๕๕๘   แก่พระภิกษุสามเณรผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและส่งเสริมบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ทุกวันพระ (วันธรรมสวนะ)  ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม  ถึง วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐–๒๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  ความละเอียดทราบแล้ว นั้น          ดังนั้น เพื่อให้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนาครั้งนี้ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คณะสงฆ์และพระพ ...
  ส่ง 20 ก.ค. 2558 00:43 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • รับเสาเสมาธรรมจักร วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๕๐ น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก และวันอัฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ และพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร และผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล                                                              ซึ่งในปีนี้ อ้างอิง* [พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ อตฺถเวที ป.ธ.๓,พธ.ม.)] ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ผู้ช่วยเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ ๖, เลขานุการองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,กรรมการจริยธรรมประจำสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร เป็นภิกษุอีกรูปหนึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรประเภท "ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ" และแม่ช ...
  ส่ง 22 พ.ค. 2558 05:05 โดย arramboy prayoon
 • ประกาศผลสอบ ป.ทศ. รุ่นที่ ๓ ตามที่ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ได้ดำเนินการประกาศผลสอบเป็นที่เรียบร้อย  สำหรับ ท่านที่ติดสำรอง ให้ติดต่อประสานงานที่พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ โดยด่วน
  ส่ง 5 พ.ค. 2558 20:52 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • เปิดหลักสูตร ป.ทศ. รุ่นที่ ๓ เปิดแล้ว หลักสูตรเรียน ๑ ปี (ปท.ศ.) สุดยอดนักเทศน์ วิเศษนักพูด หลักสูตรเทศนา  รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับรองวิทยฐานะ (เทียบ ม.๖) หลากหลายวิชา รวมคณาจารย์การเทศน์ การพูด ทั่วประเทศที่นี่แห่งเดียว รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ เมษายน ๕๘  รับเพียง ๖๐ รูป เท่านั้น เป็นพระสังฆาธิการ หรือ นักธรรมเอกขึ้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โทร. ๐๒-๔๖๕-๕๕๙๒ , ๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐ www.watprayoon.com, arthit.son@hotmail.com
  ส่ง 21 เม.ย. 2558 19:02 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 64 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTubeกิจกรรมการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ธรรมศึกษาธรรมะวาไรตี้

 • ล้อธรรมหนุนความเจริญ จตฺตาริ จกฺกานิ ปฏิรูปเทสวาโส สปฺปุริสูปสฺสโย  อตฺตสมฺมาปณิธิ  ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา  อิเม จตฺตาโร ธมฺมา พหุการาติ ฯ จักรแห่งธรรม ๔ อย่าง มีอุปการะมากคือ อยู่ในประเทศที่สมควร คบสัตบุรุษ ตั้งตนไว้ชอบ ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน จักร ๔ ธรรมที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ช่วยขับเคลื่อนชีวิตให้ทำความดีสวนกระแสกิเลสได้อย่างเต็มที่ และเป็นอุปการะให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของตนเองครอบครัว สังคมประเทศชาติบ้านเมือง  เปรียบเหมือนล้อรถหรือล้อเกวียนนำพาหนะไปสู่จุดหมายปลายทาง  ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ งานพ ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2557 03:16 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • บัณฑิตที่สังคาดหวัง ม้าดีรู้ได้ด้วยฝีเท้า โคถึกรู้ได้ในคราวลากเข็น แม่โคนมรู้ได้ในคราวรีดนม บัณฑิตที่แท้จริง รู้ได้เมื่อเจรจา บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม ควรเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ และต้องมีคุณธรรมในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ขยันพากเพียร อดทน หนักเอาเบาสู้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม่มีการลงทุน ไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม่มีการเริ่มต้น ไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม่เจ็บปวด ไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2557 03:13 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • บูชาบุคคลผู้ควรบูชา โดย....พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ ซองดี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนะโม ตัสสะ ภควโต อะระหะโต สัมมะ สัมพุทธัสสะ ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ ณ บัดนี้ จักได้รับประทานวิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนาในบูชากถา พรรณาถึงอานิสงส์ประโยชน์ของการบูชาบุคคลผู้ควรบูชา ปรารภในโอกาสที่คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรรวิหาร พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ มวลญาติมิตรและท่านที่เคารพนับถือได้บำเพ็ญกุศลจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา เป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาบารมี เพื่อเพิ่มพูนกุศลบุญราศีส่วนทักษิณานุประทาน เพื่อจักได้ประมวลเอาบุญกุศล อันเกิดจากทาน ศีล ภาวนานี้ อุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของท่านพระครูพิศ ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2556 19:33 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • ทฤษฎีความสำเร็จในชีวิต เอาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิต เอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผล เอาพลังเป็นแรงกายภายในตน เพื่อสร้างคนสร้างงานให้พัฒนา สร้างชีวิตให้มีค่า แล้วจะรู้ว่าชีวิตมีความสุข สร้างกำลังให้ตนเองด้วยการป้องกันความผิดหวัง บันได ๔ ขั้น บันดาลสุข รักงาน ขยันทำ จำมั่น มั่นพินิจ/เต็มใจทำ แข็งใจทำ ตั้งใจทำ เข้าใจทำ     ฉันทะ คือ ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่ คือ เต็มใจทำ ปรารถนาสิ่งใดไม่ยากนัก เอาความรักแลกได้ดังประสงค์ ถ้าท้อแท้..หมดหวังในชีวิต..จงพยายามคิดให้ใจสู้... อย่าคิดว่า...เราทำไม่ได้..ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ.. อย่าท้อแท้..ตราบใดที่เรายังไม่ได้พยายาม ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2557 20:44 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • การวางแผนครอบครัว โดย...หลวงตาแพรเยื่อไม้  ขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนญาติโยม.... ธรรมกถาวันนี้ อาตมาขอประยุกต์ธรรมะเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กันฟังสักเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องพื้น ๆ เรื่องธรรมดาๆ โดยเฉพาะเป็นเรื่องของญาติโยมโดยตรง เดือนก่อนอาตมาได้มาแสดงไว้ โดยได้ฝากเป็นการบ้านไว้ว่า จะแสดงเรื่องหนึ่ง แต่เวลาแสดงกลับไปพูดอีกเรื่องหนึ่ง และการบ้านของครั้งก่อน อาตมาก็จะได้มาแก้ มาเฉลยในครั้งนี้ คือธรรมะประยุกต์ ประยุกต์เกี่ยวกับครอบครัว วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนครอบครัว ญาติโยมอย่าเพิ่งตกใจ คำว่า “วางแผนครอบครัว” ขณะนี้มีการจัดตั้งสมาคม มีการรณรงค์เรียกร้องให้พ่อบ้านแม่เรือน บรรดาผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้ว จะทำอย่างไร? ก็ได้ยิน ได้ฟังก ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2555 23:25 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

4 ตุลาคม 2011

  

ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
27 ธ.ค. 2553 01:24
ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
27 ธ.ค. 2553 01:25
Comments