หน้าแรกประกาศล่าสุด

 • เปิดหลักสูตร ป.ทศ. รุ่นที่ ๓ เปิดแล้ว หลักสูตรเรียน ๑ ปี (ปท.ศ.) สุดยอดนักเทศน์ วิเศษนักพูด หลักสูตรเทศนา  รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับรองวิทยฐานะ (เทียบ ม.๖) หลากหลายวิชา รวมคณาจารย์การเทศน์ การพูด ทั่วประเทศที่นี่แห่งเดียว รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ เมษายน ๕๘  รับเพียง ๖๐ รูป เท่านั้น เป็นพระสังฆาธิการ หรือ นักธรรมเอกขึ้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โทร. ๐๒-๔๖๕-๕๕๙๒ , ๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐ www.watprayoon.com, arthit.son@hotmail.com
  ส่ง 21 เม.ย. 2558 19:02 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง ภาค ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗       ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาคช่วยดำเนินการจัดตรวจใบตอบข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี และในปี ๒๕๕๗ นี้  โดยได้ขอความความอุปถัมภ์จากจังหวัดสระบุรี ช่วยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และภัตตาหาร ในการจัดตรวจใบตอบข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น บัดนี้กองเลขานุการสำนักงานเจ้าคณะภาค ๒ ได้ประกาศผลสอบ อย่างไม่เป็นทางการเพื่อทราบโดยทั่วกันนักธรรมด่าวน์โหลด>>>๑.ประกาศผลสอบ จังหวัดสระบุรี>>>๒.ประกาศผลสอบ จังหวัดอ่างทอง>>> ๓.ประกาศผลสอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษาด่าวน์โหลด .xls>>>๑.ประกาศผลสอบ จังหวัดสระบุรี>>>๒.ประกาศผลสอบ จังหวัดอ่างทอง>>> ๓.ประกาศผลสอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ส่ง 20 ธ.ค. 2557 00:08 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • ประกาศผลสอบหลักสูตร ปบส.รุ่นที่ ๑๐ ตามที่คณะสงฆ์ภาค ๒ ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เปิดสอน ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่พระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรมผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ ภาค ๒ โดยมุ่งการพัฒนาคุณลักษณะของพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมที่พึงประสงค์ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีศรัทธามั่นคงอ ...
  ส่ง 23 พ.ย. 2557 00:11 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • เชิญร่วมงานประเพณีลอยประทีปเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย      กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทงประทีปเทียนหอมบูชาฯ                   จำนวน  ๑  ชุด ตามที่คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการทำบุญเทศกาลวันเพ็ญเดือน ๑๒ ประเพณีลอยประทีปกระทงเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี  และอนึ่งในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กรุงเทพมหานคร น้อมถวายแด่คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ความสามัคคีอันดีงามระหว่างวัด ชุมชน หมู่บ้าน ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑ –๖   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมานี้ร่าง กำหนดการ งานประเพณีอ ...
  ส่ง 22 ต.ค. 2557 00:21 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • เทศน์มหาชาติประจำปี ๕๗ ตามที่องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่  ๒๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  แก่พระภิกษุสามเณรผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและส่งเสริมบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  ความละเอียดทราบแล้ว นั้น           ดังนั้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพระศาสนาครั้งนี้ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จึงได้จัดมหกรรมเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง  ถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ...
  ส่ง 13 ต.ค. 2557 05:38 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTubeกิจกรรมการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ธรรมศึกษาธรรมะวาไรตี้

 • ล้อธรรมหนุนความเจริญ จตฺตาริ จกฺกานิ ปฏิรูปเทสวาโส สปฺปุริสูปสฺสโย  อตฺตสมฺมาปณิธิ  ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา  อิเม จตฺตาโร ธมฺมา พหุการาติ ฯ จักรแห่งธรรม ๔ อย่าง มีอุปการะมากคือ อยู่ในประเทศที่สมควร คบสัตบุรุษ ตั้งตนไว้ชอบ ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน จักร ๔ ธรรมที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ช่วยขับเคลื่อนชีวิตให้ทำความดีสวนกระแสกิเลสได้อย่างเต็มที่ และเป็นอุปการะให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของตนเองครอบครัว สังคมประเทศชาติบ้านเมือง  เปรียบเหมือนล้อรถหรือล้อเกวียนนำพาหนะไปสู่จุดหมายปลายทาง  ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ งานพ ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2557 03:16 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • บัณฑิตที่สังคาดหวัง ม้าดีรู้ได้ด้วยฝีเท้า โคถึกรู้ได้ในคราวลากเข็น แม่โคนมรู้ได้ในคราวรีดนม บัณฑิตที่แท้จริง รู้ได้เมื่อเจรจา บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม ควรเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ และต้องมีคุณธรรมในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ขยันพากเพียร อดทน หนักเอาเบาสู้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม่มีการลงทุน ไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม่มีการเริ่มต้น ไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม่เจ็บปวด ไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2557 03:13 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • บูชาบุคคลผู้ควรบูชา โดย....พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ ซองดี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนะโม ตัสสะ ภควโต อะระหะโต สัมมะ สัมพุทธัสสะ ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ ณ บัดนี้ จักได้รับประทานวิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนาในบูชากถา พรรณาถึงอานิสงส์ประโยชน์ของการบูชาบุคคลผู้ควรบูชา ปรารภในโอกาสที่คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรรวิหาร พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ มวลญาติมิตรและท่านที่เคารพนับถือได้บำเพ็ญกุศลจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา เป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาบารมี เพื่อเพิ่มพูนกุศลบุญราศีส่วนทักษิณานุประทาน เพื่อจักได้ประมวลเอาบุญกุศล อันเกิดจากทาน ศีล ภาวนานี้ อุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของท่านพระครูพิศ ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2556 19:33 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • ทฤษฎีความสำเร็จในชีวิต เอาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิต เอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผล เอาพลังเป็นแรงกายภายในตน เพื่อสร้างคนสร้างงานให้พัฒนา สร้างชีวิตให้มีค่า แล้วจะรู้ว่าชีวิตมีความสุข สร้างกำลังให้ตนเองด้วยการป้องกันความผิดหวัง บันได ๔ ขั้น บันดาลสุข รักงาน ขยันทำ จำมั่น มั่นพินิจ/เต็มใจทำ แข็งใจทำ ตั้งใจทำ เข้าใจทำ     ฉันทะ คือ ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่ คือ เต็มใจทำ ปรารถนาสิ่งใดไม่ยากนัก เอาความรักแลกได้ดังประสงค์ ถ้าท้อแท้..หมดหวังในชีวิต..จงพยายามคิดให้ใจสู้... อย่าคิดว่า...เราทำไม่ได้..ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ.. อย่าท้อแท้..ตราบใดที่เรายังไม่ได้พยายาม ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2557 20:44 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • การวางแผนครอบครัว โดย...หลวงตาแพรเยื่อไม้  ขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนญาติโยม.... ธรรมกถาวันนี้ อาตมาขอประยุกต์ธรรมะเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กันฟังสักเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องพื้น ๆ เรื่องธรรมดาๆ โดยเฉพาะเป็นเรื่องของญาติโยมโดยตรง เดือนก่อนอาตมาได้มาแสดงไว้ โดยได้ฝากเป็นการบ้านไว้ว่า จะแสดงเรื่องหนึ่ง แต่เวลาแสดงกลับไปพูดอีกเรื่องหนึ่ง และการบ้านของครั้งก่อน อาตมาก็จะได้มาแก้ มาเฉลยในครั้งนี้ คือธรรมะประยุกต์ ประยุกต์เกี่ยวกับครอบครัว วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนครอบครัว ญาติโยมอย่าเพิ่งตกใจ คำว่า “วางแผนครอบครัว” ขณะนี้มีการจัดตั้งสมาคม มีการรณรงค์เรียกร้องให้พ่อบ้านแม่เรือน บรรดาผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้ว จะทำอย่างไร? ก็ได้ยิน ได้ฟังก ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2555 23:25 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

4 ตุลาคม 2011

  

ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
27 ธ.ค. 2553 01:24
ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
27 ธ.ค. 2553 01:25
Comments