หน้าแรกประกาศล่าสุด

 • เปิดรับสมัครนักเทศน์ รุ่นที ๒๕ แล้ว          ตามที่องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา พระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๐ แก่พระภิกษุสามเณรผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและส่งเสริมบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ทุกวันพระ (วันธรรมสวนะ) ระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม  ถึง วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐–๒๑.๐๐ น. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  ความแจ้งแล้ว นั้น          ดังนั้น เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  สนองงานการเผยแผ่ให้มีคุณภาพ  และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา  จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้พระภิกษุ-สามเณรที่มีความสนใจ ได ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 08:02 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • ประกาศผลหลักสูตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.)        ตามที่องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้ร่วมกับภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๕ ห้องเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้มีการเรียนการสอนเป็น ๒ ภาคเรียนการศึกษา และเทียบวิทยฐานะการศึกษา ม. ๖ สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น              ดังนั้น เพื่อส่งเสริมบุคลากรพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถ สนองงานการเผยแผ่ให้มีคุณภาพ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คณะสงฆ ...
  ส่ง 25 เม.ย. 2560 04:07 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • เรื่องราวเล่าขานบ้านปงถ้ำ โดย..พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์) ประวัติหมู่บ้านปงถ้ำ และบ้านปงทอง หมู่ ๓ หมู่ ๗  ตำบลวังทอง  วังเหนือวังเหนือ จ.ลำปาง            บ้านปงถ้ำ – บ้านปงทอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๓๘๒  นับถึงวันนี้  (พ.ศ.๒๕๕๙)  หมู่บ้านปงถ้ำ-บ้านปงทองนี้ มีอายุ ๑๗๗ ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๓  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  มีพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาแนวยาวทั้งด้านตะวันออก ตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ มีเขาภูเขารายล้อมรอบ เหมือนอยู่ในอ่างหรือแอ่งกระทะ และเฉพาะอย่างยิ่งแนวภูเขาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีถ้ำมากมายที่เป ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2559 18:41 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • ผลสอบธรรมสนามหลวง ภาค 2 2558 ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาคช่วยดำเนินการจัดตรวจใบตอบข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี  และในปี ๒๕๕๘ นี้ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒ ได้ถวายความอุปถัมภ์อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดตรวจใบตอบข้อสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๘   ณ   หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น            บัดนี้ การตรวจประโยคธรรมสนามห­ลวง ชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๘ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว  และขอให้จังหวัดแจ้งประกาศผลสอบแก่เจ้าสำนักศึกษาต่าง ๆ ในเขตปกครองทราบต่อไป  อนึ่ง ถ้าหากปรากฏว่า ชื่อ – ฉายา - นามสกุล – อายุ และอื่น ๆ ของผู้สอบได้คลาดเคลื่อน หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง ขอให้เจ้าสำนักศึกษาต่าง ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2559 06:17 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • สังฆโสภณประยุรวงศาวาส โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท  พหุสฺสุโต ธมฺมธโร จ โหติ   ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี  ส ตาทิโส วุจฺจติ สงฺฆโสภโณติ. ฆ่าช้างเขาต้องการงา ฆ่าปลาเขาต้องการเนื้อ ฆ่าเสือเขาต้องการหนัง ฟังเทศน์ก็ต้องการข้อคิด  อย่ารองน้ำฝนเมื่อใกล้ซา  อย่ารอชราแล้วค่อยทำบุญ  แปลความว่า “ผู้ใดเป็นคนฉลาด กล้าหาญ สดับตรับฟังมาก เป็นผู้ทรงธรรม และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ชื่อว่าผู้สร้างความงามให้แก่หมู่คณะ”  สังฆโสภณ น้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี       ข้อที่ ๑. พฺยตฺโต ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2558 06:29 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 67 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeกิจกรรมการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ธรรมศึกษาธรรมะวาไรตี้

 • ล้อธรรมหนุนความเจริญ จตฺตาริ จกฺกานิ ปฏิรูปเทสวาโส สปฺปุริสูปสฺสโย  อตฺตสมฺมาปณิธิ  ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา  อิเม จตฺตาโร ธมฺมา พหุการาติ ฯ จักรแห่งธรรม ๔ อย่าง มีอุปการะมากคือ อยู่ในประเทศที่สมควร คบสัตบุรุษ ตั้งตนไว้ชอบ ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน จักร ๔ ธรรมที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ช่วยขับเคลื่อนชีวิตให้ทำความดีสวนกระแสกิเลสได้อย่างเต็มที่ และเป็นอุปการะให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของตนเองครอบครัว สังคมประเทศชาติบ้านเมือง  เปรียบเหมือนล้อรถหรือล้อเกวียนนำพาหนะไปสู่จุดหมายปลายทาง  ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ งานพ ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2557 03:16 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • บัณฑิตที่สังคาดหวัง ม้าดีรู้ได้ด้วยฝีเท้า โคถึกรู้ได้ในคราวลากเข็น แม่โคนมรู้ได้ในคราวรีดนม บัณฑิตที่แท้จริง รู้ได้เมื่อเจรจา บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม ควรเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ และต้องมีคุณธรรมในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ขยันพากเพียร อดทน หนักเอาเบาสู้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม่มีการลงทุน ไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม่มีการเริ่มต้น ไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม่เจ็บปวด ไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2557 03:13 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • บูชาบุคคลผู้ควรบูชา โดย....พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ ซองดี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนะโม ตัสสะ ภควโต อะระหะโต สัมมะ สัมพุทธัสสะ ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ ณ บัดนี้ จักได้รับประทานวิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนาในบูชากถา พรรณาถึงอานิสงส์ประโยชน์ของการบูชาบุคคลผู้ควรบูชา ปรารภในโอกาสที่คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรรวิหาร พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ มวลญาติมิตรและท่านที่เคารพนับถือได้บำเพ็ญกุศลจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา เป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาบารมี เพื่อเพิ่มพูนกุศลบุญราศีส่วนทักษิณานุประทาน เพื่อจักได้ประมวลเอาบุญกุศล อันเกิดจากทาน ศีล ภาวนานี้ อุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของท่านพระครูพิศ ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2556 19:33 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • ทฤษฎีความสำเร็จในชีวิต เอาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิต เอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผล เอาพลังเป็นแรงกายภายในตน เพื่อสร้างคนสร้างงานให้พัฒนา สร้างชีวิตให้มีค่า แล้วจะรู้ว่าชีวิตมีความสุข สร้างกำลังให้ตนเองด้วยการป้องกันความผิดหวัง บันได ๔ ขั้น บันดาลสุข รักงาน ขยันทำ จำมั่น มั่นพินิจ/เต็มใจทำ แข็งใจทำ ตั้งใจทำ เข้าใจทำ     ฉันทะ คือ ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่ คือ เต็มใจทำ ปรารถนาสิ่งใดไม่ยากนัก เอาความรักแลกได้ดังประสงค์ ถ้าท้อแท้..หมดหวังในชีวิต..จงพยายามคิดให้ใจสู้... อย่าคิดว่า...เราทำไม่ได้..ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ.. อย่าท้อแท้..ตราบใดที่เรายังไม่ได้พยายาม ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2557 20:44 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
 • การวางแผนครอบครัว โดย...หลวงตาแพรเยื่อไม้  ขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนญาติโยม.... ธรรมกถาวันนี้ อาตมาขอประยุกต์ธรรมะเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กันฟังสักเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องพื้น ๆ เรื่องธรรมดาๆ โดยเฉพาะเป็นเรื่องของญาติโยมโดยตรง เดือนก่อนอาตมาได้มาแสดงไว้ โดยได้ฝากเป็นการบ้านไว้ว่า จะแสดงเรื่องหนึ่ง แต่เวลาแสดงกลับไปพูดอีกเรื่องหนึ่ง และการบ้านของครั้งก่อน อาตมาก็จะได้มาแก้ มาเฉลยในครั้งนี้ คือธรรมะประยุกต์ ประยุกต์เกี่ยวกับครอบครัว วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนครอบครัว ญาติโยมอย่าเพิ่งตกใจ คำว่า “วางแผนครอบครัว” ขณะนี้มีการจัดตั้งสมาคม มีการรณรงค์เรียกร้องให้พ่อบ้านแม่เรือน บรรดาผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้ว จะทำอย่างไร? ก็ได้ยิน ได้ฟังก ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2555 23:25 โดย พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

4 ตุลาคม 2011

  

ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
27 ธ.ค. 2553 01:24
ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
27 ธ.ค. 2553 01:25
Comments