บทสวดธัมมะนิยามสูตร


ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก save target as

 

 

 

ธัมมะนิยามะสุตตัง

..........เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัต์ระ โข ภะคะวา ภิกขุ
อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ เต ภิกขุ ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ
ภะคะวา เอตะทะโวจะ
..........อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา
ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ
สังขารา อะนิจจาติฯตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิ-
สัมพุชฌิต์วา อะภิสะเมต์วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ
วิวะระติ วิภะชะตะ อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ฯ
..........อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะ-
ตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา
ทุกขาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุช-
ฌิต์วา อะภิสะเมต์วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญฐะเปติ วิวะระติ
วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา ทุขาติ ฯ
..........อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะ-
ตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา
อะนัตตาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุช-
ฌิต์วา อะภิสะเมต์วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญฐะเปติ วิวะระติ
วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ฯ อิทะมะโว จะ
ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขุ ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ
Comments