คู่มือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ


การฝึกงานเฉพาะทาง ประจำปี 2562

 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ ผู้ป่วยนอก(Acute+Ambu)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา(MSMS)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม งานบริการเภสัชกรรมและ
  งานสร้างเสริมสุขภาพในสถานปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน (commu)
คู่มือผลัดเลือก<<click
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา (Dis)

 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(ADRs)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคหืดและหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง(Asthma-COPD)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยวิกฤต(Critical)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง(Oncology เตรียม+ตาม)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมยาเคมีบำบัด-ยาที่มีพิษต่อเซลล์(Oncology เตรียม)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/วัณโรค(TB-HIV)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ(Infectious)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านงานเภสัชจลนศาสตร์คลินิก(Kinetic)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง(Oncology)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์(Pediatric)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ(TPN เตรียม)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ และบริบาลทางเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก(TPN เตรียม+ติดตาม)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโภชนศาสตร์คลินิก_TPN ติดตาม
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยรับยาวาร์ฟาริน(Warfarin)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคจิตเวช(Psychiatry)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ(Fam Rx)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด CVS(cardio) 
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคไต(Nephrology)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการเตรียมยาหรืออาหารที่ต้องใช้กระบวนการปราศจากเชื้อ(Aseptic dispensary)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรมประสาท(Neurosurgery)
 • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอุบัติเหตุ(Trauma)
...............................................................................
คู่มือหลัก (Production+QA/QC+RA+R&D)
 • คู่มือฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการ
แบบประเมินหลัก
แบบประเมิน Production
แบบประเมิน QA/QC

คู่มือเลือก