“เรียนที่จันทรเกษมจะช่วยเพิ่มความรู้ให้กับตัวเรา” โดย นายยุทธกร อินอิว

“เรียนที่จันทรเกษมจะช่วยเพิ่มความรู้ให้กับตัวเรา” โดย นายยุทธกร อินอิว

เรียนที่จันทรเกษมจะช่วยเพิ่มความรู้ให้กับตัวเรา

   

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม              

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาสังคม  ซึ่งสามารถผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพและมีคุณธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้  ดังนั้นการที่เรามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  นอกจากจะช่วยให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้ว  เรายังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาสังคมได้อีกด้วย  เพราะความรู้ที่ได้จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีมากมาย  ขึ้นอยู่กับตัวเราว่ามีความสนใจที่จะเรียนด้านใดหรือสาขาวิชาใด  ที่จะทำให้ตัวเราสามารถนำความรู้ที่ได้การเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเราต่อไปในอนาคต  นอกจากนี้การเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมยังทำให้เรารู้จักกับเพื่อนๆ อีกมากมาย  ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


ปรัชญา" ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา "
วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสู่สากล
พันธกิจ
๑.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

๒.ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาที่มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
๓.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔.บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

๕.เสริมสร้าง ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม

๖.ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ

๗.สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมดีอย่างไร                

                การเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น  เพราะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพมีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมยังเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนได้อย่างเต็มที่  และสามารถที่จะปรึกษาอาจารย์ทุกท่านได้  ในกรณีที่เราไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียนการสอนของวิชานั้น  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตราฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

 กิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     ในส่วนของนั้นก็มีกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะช่วยให้เรารู้สึกสนุกสนานไปกับกิจกรรมนั้นๆ  เช่น  งานกีฬาประจำมหาวิทยาลัย  เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาได้ซึ่งจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ฯลฯ

     นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมยังเปิดการเรียนอีกหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาดนตรีไทย-สากล  สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  สาขาวิชาภาษาไทย-จีน-อังกฤษ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ฯลฯ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

เป้าหมาย

๑.เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
๒.ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและตามความต้องการของสังคม
๓.มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔.มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ การบริหาร การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และกิจการนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและระดับมาตรฐานสากล
๖.มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
๗.มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะโปรแกรมวิชา ศูนย์/สำนัก

 

   ดังนั้นการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตัวเรามีความรู้เพิ่มขึ้น  เพื่อความเจริญก้าวหน้าและช่วยให้ตัวเราได้พัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ  ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  และยังสามารถสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศได้อีกด้วย.....

Comments