Home:หน้าแรก


ข้อมูลส่วนตัว-แฟ้มสะสมงานที่ผ่านมา

 • ร่วมสัมมนา IEC 2012 มได้ไปร่วมสัมมนา เติมเต็มให้ปัญญาในงานประชุมระดับนานาชาติ The fourth TCU International e-Learning Conference 2012:Smart Innovations in Education and Lifelong Learning จัดโดย สกอ. ช่วงวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ที่ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี มีเอกสารการสัมมนาให้ดาวน์โหลดรวมทั้ง Proceeding หลังการสัมมนาให้ที่ http://support.thaicyberu.go.th/iec2012/proc.pdf วันนี้ได้รู้เรื่องและแหล่งเรียนรู้และแนวโน้มใหม่เพิ่มที่น่าสนใจคือแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้และบริการสื่อออนไลน์เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ฟรีๆ แหล่งใหญ่ของโลก( Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) คือที่ www.merlot.org ท่านลองสมัครสมาชิก เพื่อใช้งานและร่วมสร้างสรรค์ผลงานแบ่งป ...
  ส่ง 22 พ.ค. 2556 19:44 โดย Prachid Tinnabutr
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาระงานสอนแยกตามปีการศึกษา

 • ภาระการสอนปีการศึกษา 2557 ภาระการสอนปีการศึกษา 2557 ก็เช่นเดิมซึ่งต้องพัฒนาต่อเนื่องและเข้มขึ้นตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ภาระงานประจำในหน้าที่ ปีนี้ขอน้องๆให้สอนน้อยลงไม่เกิน 8 ช ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2557 18:35 โดย Prachid Tinnabutr
 • ภาระงานและการสอนปีการศึกษา 2556 ภาระการสอนปีการศึกษา 2556 ก็เช่นเดิมซึ่งต้องพัฒนาต่อเนื่องและเข้มขึ้นตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ภาระงานประจำในหน้าที่ ปีนี้ต้องสอนน้อยลงไม่เกิน 8 ชั่วโมงเพราะต ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2556 17:15 โดย ประชิด ทิณบุตร
 • ภาระการสอนปีการศึกษา 2555 ภาระการสอนปีการศึกษา 2555 ก็เช่นเดิมซึ่งต้องพัฒนาต่อเนื่องและเข้มขึ้นตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ภาระงานประจำในหน้าที่ คือการสอนในฐานะข้าราชการครูที่รับผิดชอบสอนกลุ่มวิชาด้านการออกแบบโดยตรง ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2555 18:54 โดย Prachid Tinnabutr
 • ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2554 ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2554 ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ภาระงานประจำ คือการสอนในฐานะข้าราชการครูที่รับผิดชอบสอนกลุ่มวิชาด้านการออกแบบโดยตรง โดยเฉพาะในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร ...
  ส่ง 19 พ.ค. 2555 08:03 โดย Prachid Tinnabutr
 • ภาระงานสอนประจำปีการศึกษา 2553 ภาระงานสอนประจำปีการศึกษา 2553 ของผศ.ประชิด ทิณบุตร ภาระงานประจำ คือการสอนในฐานะข้าราชการครูที่รับผิดชอบสอนกลุ่มวิชาด้านการออกแบบโดยตรง โดยเฉพาะในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลย ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2554 20:57 โดย Prachid Tinnabutr
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บันทึกความรู้-อนุทินส่วนตัว

 • ภาระการสอนปีการศึกษา 2557 ภาระการสอนปีการศึกษา 2557 ก็เช่นเดิมซึ่งต้องพัฒนาต่อเนื่องและเข้มขึ้นตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ภาระงานประจำในหน้าที่ ปีนี้ขอน้องๆให้สอนน้อยลงไม่เกิน 8 ช ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2557 18:35 โดย Prachid Tinnabutr
 • ภาระงานและการสอนปีการศึกษา 2556 ภาระการสอนปีการศึกษา 2556 ก็เช่นเดิมซึ่งต้องพัฒนาต่อเนื่องและเข้มขึ้นตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ภาระงานประจำในหน้าที่ ปีนี้ต้องสอนน้อยลงไม่เกิน 8 ชั่วโมงเพราะต ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2556 17:15 โดย ประชิด ทิณบุตร
 • ภาระการสอนปีการศึกษา 2555 ภาระการสอนปีการศึกษา 2555 ก็เช่นเดิมซึ่งต้องพัฒนาต่อเนื่องและเข้มขึ้นตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ภาระงานประจำในหน้าที่ คือการสอนในฐานะข้าราชการครูที่รับผิดชอบสอนกลุ่มวิชาด้านการออกแบบโดยตรง ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2555 18:54 โดย Prachid Tinnabutr
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
รวมภาพกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง ผลงานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการแก่สังค
Prachid Kanchanaburi Otop Product Development 2013 : ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นวิทยากรออกแบบพัฒนาและและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดกาญจนบุรี มิถุนายน-สิงหาคม 2556 : การอบรมความรู้และการนำเสนอผลงานการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บริหารจัดการโครงการโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจนท์ จำกัด
     รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือตามข้อตกลงทางการจัดการศึกษา ทางวิชาการและแสวงหาความร่วมมือใหม่ กับสถานศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2556 โดย1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาศิลปกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. นายณรงค์ วามวาณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษานักศึกษาจีน 3.นางสาววาสนา ดอนจันทร์ทอง ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 4.นางสาวธนิดา พิมทะโนทัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
     ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช
 เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
     Training and Seminar farmers of Kanchanaburi.Title :The development standards and quality for agricultural food processing products.
20 - 21 September, 2555. at River Kwai Hotel, Muang Kanchanaburi ,Thailand. by Guest Speaker: Assistant Professor Prachid Tinnabutr,from Fine and Applied Arts Division ,Chandrakasem Rajabhat University.
      การนำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 20 ในโครงการของบริษัท เอซีที ที่ปรึกษา ในโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมงานจากสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยผศ.ประชิด ทิณบุตรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 3 คน เป็นผู้ช่วยงานวิจัย งานศึกษา จัดเก็บข้อมูล วิเคราห์ข้อมูล และดำเนินงานการผลิตผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์และขั้นตอนปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตามขั้นตอนการออกแบบวิจัยเชิงสร้างสรรค์(Creative Research) ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม( Focus Group) และวิธีการมีส่วนร่วม(Participatory Research) การทำคลีนิกออกแบบ(Design Clinic/Design Consults and Work Shop) ในการวิเคราะห์-สรุปผลงานการออกแบบ และนำไปผลิตเป็นผลงานจริง : สถานที่ดำเนินการ โรงแรมริเวอร์แคว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555
ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าร่วมประชุมระดมสมองเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาไทยในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ร่วมกับทาง Nectec ที่โรงแรมชญาดารีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2555
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ออกพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน นำทีมงานอาจารย์และนักศึกษาที่ทำศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปกรรม ในโครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ช่วงระหว่าง เดือน มิถุนายน -สิงหาคม 2555 โดยครัึ้งที่1 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 เป็นขั้นตอนการเข้าสำรวจข้อมูลเบื้องต้น(Preliminary Study and Research) ขั้นการดำเนินการการกระบวนการดำเนินการวิจัย-ออกแบบขั้นการสืบค้น(ส.1 สืบค้น : R1 : Reseach) เช่นการเยี่ยมชมกิจการ ระบบการผลิต การจัดจำหน่าย การขนส่ง การตลาด สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลแในการสรุปความต้องการในการออกแบบ(Design Briefs) พัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอปที่เป็นจริงประกอบในขั้นตอนการออกแบบ ในลำดับขั้นตอนต่อไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บบล็อกสรุปแสดงผลการดำเนินงานที่ URL: http://kanchanaburiotop.blogspot.com 
โรงเรียนอำนวยกนกอนุสรณ์ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความรู้ด้วยระบบ ICT อย่างพอเพียงและยั่งยืน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิตัล : ทักษะการปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างกระบวนการคิด โดยมี ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ในโรงเรียน ให้พัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมกับการที่จะต้องคิด สร้างเสริมเติมเต็มให้แก่ตนเองให้สอดคล้องรองรับกับสื่อ-เครื่องมือใหม่ Tablet PC ที่ต้องเป็นอุปกรณ์ประจำตัวครูและนักเรียนต่อไปในเร็ววันนี้ โดยเริ่มการอบรมครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 และครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 นี้ และได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันแบ่งปันความรู้ไว้ที่ http://amnuaykanok.blogspot.com
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประชมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยทธ์การสอน การวัดและการประเมนผล อย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ไทย-ออสเตรเลีย จัดโดย สกอ. เครือข่ายภาคกลาง เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2555 โดยได้สร้าง Weblog เพือเสริมและเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา สื่อแสดง ข่าวสาร การจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมมาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcomes) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้พื้นที่ฟรี บริการฟรีของ GoogleBlogger ตามที่อยู่นี้คือ http://tqfnetwork.blogspot.com
ได้ไปร่วมสัมมนา เติมเต็มให้ปัญญาในงานประชุมระดับนานาชาติ The fourth TCU International e-Learning Conference 2012:Smart Innovations in Education and Lifelong Learning จัดโดย สกอ. ช่วงวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ที่ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี ปีนี้คนน้อย โหลงเหลงราม่า ผู้นำเสนอ Paper ระดับ Doctor ก็ cancel ไปหลายคน แต่เราได้รู้เรื่องและแหล่งเรียนรู้และแนวโน้มใหม่ทางการเรียนรู้อีเลิร์นนิ่งเพิ่ม ที่น่าสนใจคือแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้และบริการสื่อออนไลน์เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ฟรีๆ แหล่งใหญ่ของโลก( Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) คือที่ www.merlot.org ท่านลองสมัครสมาชิก เพื่อใช้งานและร่วมสร้างสรรค์ผลงานแบ่งปันไปทั่วโลกด้วยนะครับ
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัดและทีมงานการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมขุนแผน โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
ผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555
 
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากม.ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อที่วัน 15/2/2555 ที่้ห้องตรวจแสดงผลงาน 311/2
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ศึกษาดูงานยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เช้าวันที่ 28 ตุลาคม เช้า เดินทางไปสนามบินเมืองมิวนิค เยอรมนี เพื่อเดินทางกลับ ผ่านโดฮา ใช้เวลาเดินทางรวม 6 ชั่วโมง โดฮา-กทม. 6 ราวหกชั่วโมง ถึงเช้าวันที่ 29 ตุลาคม 2554
27 oct PHT Innsbruck-Munchen,Germany:ผศ.ประชิด ทิณบุตร ศึกษาดูงานยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ดูงานที่ Padagogische Hochschule Tirol (PHT) บ่ายเดินทางไปเมืองมิวนิค เยอรมนี
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ศึกษาดูงานยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี วันที่ 26 ตุลาคม 2554 เดินทางจากโรงแรม Innsbruck, Austria นั่งรถข้ามชายแดนไปเมือง Fussen ประเทศเยอรมนี ชมปราสาท Neuschwanstein Castle กลับมาพักที่ Innsbruck Hotel
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ศึกษาดูงานยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี ศึกษาดูงานยุโรป วันที่ 25 ตุลาคม 2554 เดินทางจากโรงแรม Anthony เมืองเวนิส ลงเรือแท็กซี่ไปชมเกาะเวนิส ชม Bridge of Sighs จตุรัสโบสถ์เซนต์มาร์โค บ่ายนั่งรถข้ามชายแดนไปเมือง Innsbruck ประเทศออสเตรีย พักที่ Innsbruck Hotel ข้างแม่น้ำ Inn
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ศึกษาดูงานยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี ศึกษาดูงานยุโรป วันที่ 23-28 ตุลาคม 2554 21.00 23 ตุลาคม ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-โดฮา-มิลาน เช้า 24 ตุลาคม ชมวิหารดูโอโม่ ไปเมืองเวโรน่าดูบ้านจูเลียต และนอนที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี
Open publication - Free publishing - More 2011
รายงานผลการปฏิบัติข้าราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลงานด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ประจำปีการศึกษา 2554 ช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2554
kanchanaburi sweet corn cluster brand manual book : หนังสือคู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี ปี พศ. 2554

รวมผลงานวิจัย
ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ช่วง ปี พศ.2552-2554
บรรยากาศการนำเสนอ Final packaging design project poster : ของนักศึกษากลุ่มเรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม102 สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคปกติ นำเสนอผลงานออกแบบ หัวข้อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปข้าวโพดหวาน ของจังหวัดกาญจนบุรี ในสัปดาห์ที่ 16 โดยการจัดสรุป-แสดงผลงานนิทรรศการส่วนบุคคล หน้าชั้นเรียน ในชั้นเรียน และในเว็บบล็อกของ GoogleBlogger สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง เสนอต่อ ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา arti3314 คลิกดูเว็บบล็อกและรายละเอียดอื่นๆที่นี่
ผศ.ประชิด ทิณบุตร วิทยากรที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ สรุปผลงานและนำเสนอผลงานการวิจัย-ออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี แนะนำการใช้คู่มือเอกลักษณ์และนำเสนอตัวอย่างผลงานโครงการการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้านการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน ที่โรงแรมริเวอร์แคว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการฯ ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี คลิกดูเว็บบล็อกและรายละเอียดอื่นๆที่นี่ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในฐานะศิษย์เก่าคณะศิลปกรรม รุ่นที่ 1 ศิษย์เก่าศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม Art Alumni Mahasarakham Vocational College ในงานนิทรรศการศิลปกรรมและงานมุทิตาจิต อาจารย์ลักษมี อรรถโกวิท ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 2-3 กันยายน 2554
ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี โดย บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ นำเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Cluster Brand) ตามขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมพิจารณา และตัดสินคัดเลือกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน (Standard Corporate Graphic Design Focus groups and Decision Making) โดยมีผู้แทนของสมาชิกในเครือข่าย เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปและตอบแบบสอบถามทั้งแบบโดยตรง และแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcon ณ ห้องประชุมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 น.-12.30 น.
การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบกลุ่มThaistar2011 ในครึ่งเทอมแรกของวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Design Work-Based Learning ภาคปกติกลุ่มเรียน102 และ 103 และการสอบออนไลน์กลางภาคเรียนที่
เว็บไซต์ clarolinethai.info
ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าและทีมงานที่ปรึกษา บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นซ์ เข้าศึกษา สัมภาษณ์ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นและการเก็บข้อมูลองค์องกร และเกี่ยวกับความต้องการ แนวคิดการสร้างแบรนด์และการใช้งานคลัสเตอร์แบรนด์ ณ ที่โรงงานของผู้ประกอบการสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2554 จำนวน 4 แห่ง
เข้าร่วมอบรมสัมมนาการจัดทำและการนำเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ของเหล่าต้นกล้าวิจัย รุ่นที่ 1-10 รวม 5 กลุ่ม ในการอบรมวันที่ 2 ภายใต้โครงการ “การติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (ต้นกล้าวิจัยของ วช.)” ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตช์ อาคาร วช. 1 โดยมี รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร ดร.ธรรมชัย เชาว์ปรีชา และ อ.ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นคณะวิทยากรฝึกอบรมคณะผู้วิพากษ์
ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์กลุ่ม(Cluster Brand)และ อ.ประชา ทีมงานจาก ACT Intelligence เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอและการนำเสนอข้อมูลความต้องการเบื้องต้น จากผู้ประกอบการกลุ่มข้าวโพดหวา่น บจก.เรารักอาหาร,หจก.พัฒนาอินเตอร์ฟู้ด บจก.ริเวอร์แคว บจก.กาญจน์คอร์น คุณประชา อัศวทองกุล ประธานกลุ่ม คุณ เรวัต ทองภู่น้อย รองประธานกลุ่มคลัสเตอร์ และกรรมการจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตามขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ณ.วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
Teamfurn's CF Product Development : ผลงานการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ส่วนเสริม(Accessory Parts Prototype) ร่วมใช้งานกับผลิตภัณฑ์หลัก ชื่อชุด "Back & Decor"ผลิตภัณฑ์สำหรับติดตั้งเสริมเพื่อ หนุน รองรับ ปรับ แต่ง ร่วมกับสรีระร่างกายส่วนหลัง และใช้ร่วมตกแต่งกับเก้าอื้-โซฟาของทีมเฟอร์น ผลิตผลที่เกิดจากโครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ(CF) แก่ SMEs ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ด้านการผลิต การจัดการและการเชื่อมโยงธุรกิจธุรกิจ(Matching) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ : CF 2011 April-June.  Ref Website http://sites.google.com/site/teamfurn 

ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย(Multimedia University) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24-24 พฤษภาคม 2554
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ และรับโล่รางวัลนักออกแบบตัวพิมพ์ที่มีผลงานระดับดีเด่น ในงานแข่งขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ครั้ง1 จากผลงานออกแบบตัวอักษรชุด:ซีอาร์ยู-ลานจันทร์(Font : CRU-LanChand) จัดโดยชมรมการจัดพิมพ์อเล็กทรอนิกไทย(Thai Electronic Publishing Club) : TFace Camp Ratchaburi-Bangkhuntien 31 march -2 may 2011
Prachid-teamfurn CF Project on site visited at TIFF2011, Bitec Bangna ผศ.ประชิด ทิณบุตรและคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์ เยี่ยมชมกิจกรรมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าของบริษัท ทีมเฟิร์น จำกัด บริษัทในที่ปรึกษาโครงการ CF ในงานไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเฟอร์นิเจอร์แฟร์ 2011 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 ณ ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

การเข้าเยี่ยมชมกิจการและการให้คำปรึกษา#1

    ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าที่ปรึกษาและทีมงาน บจก.เอซีที อินเทลลิเจนท์ เข้าปฏิบัติงานตามโครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ(CF) แก่SMEsในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ บริษัท ทีมเฟิร์น จำกัด(บริษัทที่ขอรับการสนับสนุน) จังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นขั้นตอนการศึกษาข้อมูลการเยี่ยมชมสมรรถนะทางการผลิต การออกแบบ การวิเตราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหา ความต้องการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับทางผู้ประกอบการ ดูรายงานและผลงานได้ที่เว็บไซต์ http://sites.google.com/site/teamfurn
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาตราสินค้าบรรจุภัณฑ์ Otop กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรณ์กลุ่มกล้วยสุกแปรรูป และกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี บ้านหนองลาด ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วันที่ 15 มิถุนายน 2553
ดูรายงานและผลงานได้ที่เว็บไซต์ http://sites.google.com/site/kasetbokhru
     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ได้รับเชิญจาก บริษัท เอซีที(ไทยแลนด์)จำกัด ให้ไปเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานการออกแบบเครื่องหนังของผู้ประกอบการจากเขตภาคเหนือและเขตจังหวัดสมุทปราการ ณ ที่ทำการของสมาคมฟอกหนังแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการเรื่อง วิพากษ์ผลิตภัณฑ์(Commentator) 1.โครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ SMEs ในอุตสาหกรรมรายสาขาด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 2.โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเครื่องหนังสู่เชิงพาณิชย์ 3.กิจกรรมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอุสาหกรรม เวลา 8.30-14.30 น.
     ผศ.ประชิด ทิณบุตร เป็นวิทยากรนำเสนอผลงานในกลุ่ม WorkShop ในหัวข้อของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้(Learning Management System) เรื่อง Free Open Source LMS : Claroline Thai Edition & eFront Thai Edition ในการจัดสัมมนา FlossEdBk : Free/Libre Open Source Solutions for Education : Bangkok เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ( Sustainable Learning Technology)ร่วมกัน ที่โรงเรียนนานาชาติ KIS เขตห้วยขวาง กทม.เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552
     การนำเสนอและสร้างแบรนด์ Sakeo Brand ให้แก่จังหวัดสระแก้ว  เดือน พ.ค.ปี 2552 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมชุดที่ปรึกษาของบริษัท ACT Thailand จำกัด ผู้รับงาน โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน 15 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการบรรยายและร่วมทำ Focus Group แบบตราสัญลักษณ์ที่นำเสนอ
ผลงานพัฒนาด้าน ICT
ShoutMix chat widget
Knowledge Managementand Information Technologyfor all Thai Teachers
WordPress Thai EditionDev to Serv YourKnowledge Managementby Wordpressthai.com
Thailand
Build Brand.info สร้างแบรนด์Brand Building Knowledge
Wittycomputer:วิตตี้คอมพิวเตอร์
prachid.com:ประชิดดอตคอม
e107CMS Thai Edition : FreeCMS
ThaiSME Community

ċ
Prachid Tinnabutr,
21 ม.ค. 2556 07:42
Comments