trainer

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร 
Effective Trainer 

หลักสูตร สุดยอดวิทยากร (Effective Trainer) สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสุดยอดวิทยากร ด้วยหลักสูตรที่เป็นธรรมชาติ ค่อยไปค่อยไป สู่การเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
1. การคิดของวิทยากร (Thinking system for Effective Trainer)
2. การใช้เครื่องมือนำเสนอของวิทยากร (The Great Tools for Effective Trainer)
3. การพูดของวิทยากร (Public Speaking for Effective Trainer)
4. หนังสือสำหรับสุดยอดวิทยากร (The Great Book for Effective Trainer)
5. การวิเคราะห์ตนเอง SWOT เพื่อการเตรียมตัวพัฒนาตนเอง 
6. การฝึกปฏิบัติการ (ทุกคนจะมีโอกาสได้นำเสนอ และพูดในสถานการณ์จริง)
7. การวางแผนก้าวสู่เวทีของสุดยอดวิทยากร (Planning to SUCCESS for effective trainer)

More information ติดต่อ ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี โทร. 08-1661-8579 e-mail : prachasan@gmail.com
หน้าเว็บย่อย (3): คุณสมบัติ detail detail
Comments