หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ

หลักสูตรเพื่อคนรุ่นใหม่ พัฒนาตนเองแบบเป็นระบบ (System approach) การเรียนรู้แบบธรรมชาติด้วยตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ที่พัฒนาขึ้นโดย ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล (Glocalization Development Institute - GDI) จังหวัดขอนแก่น เพื่อการเรียนรู้ของคนไทย ที่สนใจการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership development) 

เปิดหลักสูตรการเรียนรู้ 1 ตุลาคม 2552
ระยะเวลาการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 80 สัปดาห์ 
สำเร็จการเรียนรู้ รับ Certificate และมีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนา Leadership Thailand (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ค่าใช้จ่าย : หลักสูตรฟรี สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (Free of Charge)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมหลักสูตร
1. download แบบฟอร์มการเรียนรู้่ (จากหน้าเว็บไซต์ www.prachasan.com)
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
3. ส่ง ฟอร์มการสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนไปยัง e-mail : prachasan@gmail.com
4. รอการยืนยันจากศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล (confirm e-mail)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (More information) : 08-1661-8579 หรือ e-mail : prachasan@gmail.com 
หน้าเว็บย่อย (2): วัตถุประสงค์ Dr. Prachasan Saenpakdee Ph.D.
ą
38.jpg
(40k)
Prachasan Saenpakdee,
3 ส.ค. 2552 04:13
Ċ
Prachasan Saenpakdee,
2 ก.ย. 2552 00:27
Comments