โครงสร้างและนโยบายเศรษฐกิจ

โครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจ
 
โครงสร้างเศรษฐกิจ
          ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic product – GDP) ของฟิลิปปินส์ในปี 2551 ประมาณ 166,772.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.6 โดยในปี 2551 ผลผลิตภายในประเทศประกอบด้วยภาคการเกษตร ร้อยละ 14.7 อุตสาหกรรม ร้อยละ 31.6 ภาคบริการ ร้อยละ 53.7  และมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 8.0 
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีพื้นฐานจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเบา และภาคบริการ    โดยในปี 2550 รัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่อัตราร้อยละ 7.0 และในปี 2552 อยู่ที่อัตราร้อยละ 9.0
         ภาคการเกษตร ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผลไม้และถั่ว กล้วย สัปปะรด เป็นต้น
         ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ สิ่งทอ รองเท้า ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สารเคมี ผลิตภัณฑ์ทองแดง น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป เหมืองแร่ และประมง
         ภาคบริการ ภาคธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ การส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ อุตสาหกรรมซอฟแวร์ การเงินและการธนาคาร 
 
นโยบายเศรษฐกิจ
         รัฐบาลฟิลิปปินส์ มีนโยบายเศรษฐกิจเสรี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้า ทั้งนี้ เป้าหมายนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ การจัดการหนี้สาธารณะให้ลดลงเหลือร้อยละ 95 ของ GDP โดยดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจทั้งการพัฒนาเร่งก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้แก่ภาครัฐ (มีการขยายฐานภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 เพื่อหารายได้ให้แก่ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น) การลดระเบียบขั้นตอนดำเนินงานต่างๆ และแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆ และขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากคู่ค้าสำคัญ คือ สหรัฐฯ และญี่ปุ่นลง
          ประธานาธิบดี อาโรโย มาคาปากัล ได้ตั้งเป้าหมายในการบริหารประเทศเป็นวาระที่ 2 รวม 10 ประการสำคัญ ได้แก่ การสร้างงานจำนวน 6-10 ล้านอัตรา การให้การศึกษาแก่ทุกคน ดำเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุล กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคต่างๆ โดยการพัฒนาระบบขนส่งคมนาคมทั่วประเทศ การมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง สร้างศูนย์ราชการใหม่ที่เมือง Luzon, Visayas และ Mindanao การพัฒนาอ่าว Clark และ Subic เป็นศูนย์กลางลอจิสติกส์ในเอเซีย การใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ในขบวนการต่างๆ ข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มกบฏ  และลดผลกระทบที่เกิดจากการปฎิวัติ/ประท้วงเรียกร้องต่างๆ ทางการเมืองของฟิลิปปินส์ 
Comments