MIGRATIE


The future of migration ? / Search for DOCU
Bahram Sadegi - moderator
https://dezwijger.nl/programma/those-who-jump
FILM : THOSE WHO JUMP

YouTube-videoSurprising Europe is een internationaal crossmediaal project over het leven van Afrikaanse migranten in Europa.

YouTube-video


http://www.iom-nederland.nl/nl/
IOM / Schaamte van migranten
& Druk van familie en vrienden .. verwachtingen ..
  

IND > https://ind.nl/

https://www.coa.nl/
https://www.coa.nl/nl/voor-gemeenten
https://www.coa.nl/nl/actueel/verhalen
https://www.coa.nl/nl/search/node/links
Tips voor je land?
crowdfunding?
- sponsoring van vrienden en familie?
- Deels is het waar ...
- paar 100 euro pmnd,
- Blonde vriendin?
- 0% opleiding?
   

Social Designers

3 favoriete social design projecten

Social designers zoeken oplossingen voor maatschappelijke problemen: het milieu, culturele vraagstukken en de positie van zwakkeren in de samenleving vormen de basis voor innovatieve producten en projecten.

 

Refugees > Freedom? http://wijzijnhier.org/over-het-asielgat/
We are here / Wij zijn hier
People in shelter / mensen in opvang - kraakpanden
Informele netwerk voor asielzoekers


Abakoula Aragalaless
Stichting Aman-Iman
via Libië gevlucht
Wie is de probleem-eigenaar?
Wat is de oorzaak?2000 Euro genoeg om te gaan?
Ondernemen met steun?

Economisch stabiel
groei
meer migratie

Overheid
Beeldvorming
Kennis van zaken

Welkom & Helpen ???
Informele Netwerken

YouTube-videoASIELWET
Asielwetgeving, asielprocedures, vreemdelingenrecht, politieke besluitvorming, regularisatie, werk, vrijwilligerswerk.
Policy, Principles, Procedures
Refugee Centers...
Perspectieven
Willen = Logisch

Waarom?
Ooorzaak?
Redenen?

YouTube-video


vbIk vertrek >>>TV Programma in NL

Gewone mens & Multinationals

Onveilig voelen?
gevaarlijke omgeving?

Come together at kwaku /


Draaiboek, vragen, hand op / oog contact

Gasten / video clipjes

YouTube-video
https://dezwijger.nl/special/docu-by-night

bezoekers
Turks Kurdish, 98 , ex asielzoeker
Somalië, sinds 2e jaar, 27 jaar NL
= niet echt mee bezig met benoemen van status.

ASIELZOEKER / MIGRANT / VLUCHTELING ???

De asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die asiel aanvraagt in een ander land. Hij heeft huis en haard verlaten en verzoekt een ander land om hem op te nemen.

De vluchteling

Een vluchteling is iemand die zijn land van herkomst is ontvlucht uit vrees voor geweld of zijn leven. In de het Verdrag horend bij de Conventie van Genève wordt een vluchteling gedefinieerd als “een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of vanwege zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

De migrant

De migrant is de eenvoudigst te definiëren term in het rijtje; strikt genomen is een migrant iemand die (al dan niet tijdelijk) verhuist van de ene plek naar de andere. In de loop der jaren is migrant de term geworden voor iemand die bij zijn verhuizing één of meerdere landsgrenzen oversteekt, denk ook aan termen als emigratie en immigratie waarin dit woord vervoegd is. Een persoon kan om allerlei redenen migreren; werk, een relatie, gewoon omdat het kan, noem maar op. Bij de migrant hoeven er dus niet per se schrijnende redenen te zijn om van de ene plek naar de andere te trekken.

Circulaire migratie?
Circulaire migratie, ook wel cirkelmigratie genoemd, is een vorm van migratiewaarbij men af en toe weer teruggaat naar de plek waar men vandaan kwam, en daarna weer terug. Men moet echter wel langer dan 1 dag verblijven op 1 plek, anders wordt het forensisme genoemd.

Of niet meer terug?

YouTube-video

Vluchtroutes / Circulaire migratie
Why? How? Where? RISKS

Wat gebeurt? Kerken / Communities
Pauluskerk Amsterdam - Wonen? Banen?

Leefgeld / maximaal 250 euro per maand
Streetlife, dakloos, sexindustrie,
Gemeentebeleid Amsterdam, bed - bad - brood

Surprising Europe

African Migration Experience

Some prefer to go back

volgende dag docu ...
https://dezwijger.nl/agenda/
https://dezwijger.nl/programma/forever-pure

Gevaarlijke routes / vluchtroutes


Arne Doornebal
- introductie / feiten - onderzoeks journalistiek

Mensen die niet willen/kunnen / mis matches

EU kan beter, maar..

Know what to do

Someone who is ready

Bevolkingspiramide
7 kinderen per vrouw

85 % Italië / 10 tot 15 % Griekenland
Nigeria 186 miljoen inwoners
Boko Haram rebellen issues

Guinea
2 miljoen inwoners, 0,5 % vertrekt

Ivoorkust
Gambia
Senegal

Somalië -
Eritrea
> Ethiöpië
Sudan

DR Congo

Senegal
7% economische groei
legale migratie? IND informatie ??? / https://ind.nl/verblijven-in-Nederland
EU Blue cards regeling? http://www.eubluecard.nl/eu-blue-card/
The EU Blue Card (in Dutch: Europese Blauwe Kaart)
 is a residence permit for highly qualified employment of third country nationals in the European Union. The EU Blue Card Directive is implemented in Dutch immigration legislation. Applications for the EU Blue Card can be submitted either by the employer or the employee. CRITERIA 
foreign degree must be evaluated by the Dutch organisation IDW (International Credential Evaluation)
(soort green card?)
https://www.idw.nl/nl/inburgering.html

https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zoeken/asielzoekers%20beleid

https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/standpunten/standpunt-bescherming
Bescherming is een ander woord voor 'asiel'. Bescherming bieden, of asiel verlenen, houdt in de eerste plaats in dat je mensen niet terugstuurt naar een situatie waarin ze gevaar lopen (non-refoulement verbod). Bescherming is nodig voor vluchtelingen die vrezen voor vervolging op grond van een van de gronden uit het Vluchtelingenverdrag, of die op andere wijze risico lopen op een onmenselijke behandeling (subsidiaire bescherming). Ook betekent dit dat vluchtelingen recht hebben op voorzieningen zodat ze zichzelf kunnen redden, een bestaan kunnen opbouwen en kunnen integreren.De Nederlandse regering heeft in haar beleid bepaalde groepen asielzoekers als risicogroep en/of kwetsbare minderheidsgroep aangewezen. Voor wie tot zo’n groep behoort, gelden minder strenge eisen bij de asielaanvraag.

https://www.google.nl/search?q=amsterdam+asielzoekers+beleid

MORE ABOUT POVERTY AND REFUGEES WORLD WIDE ....

YouTube-video


YouTube-video


YouTube-video
Comments