briefadvies


via online portalen willen we informatie vergaren die op de site van praatnederlands.nl als briefadvies kan worden geopenbaard, inclusief links en verwijzingen naar feiten, onderzoeken en verslagen van journalisten.
Heeft U een rubriek die U wilt behandelen, wilt U een bepaalt onderzoek onder de loep nemen of heeft u bepaalde kwaliteiten of inzicht in een specifiek onderzoeksgebied.

Laat het ons weten via PraatNederlands@gmail.com

Regelmatig publiceert de KNAW adviezen over zeer diverse onderwerpen. Ze geeft lezingenbundels, jaarredes, beleidsdocumenten, informatiebrochures en levensberichten uit. Ook stelt ze, meestal in samenwerking met andere organisaties, gedragscodes en protocollen op.

Nederlandse Organisatie Vrijwilligerwerk


WMO - De Wet op de maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten hebben in de nieuwe Wmo een bredere verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer (participatie). 

cdfd.nl/search/node/advies - minsterie financiën


rli.nl/adviestype/briefadvies / rijksoverheid.nl/actueel

Het advies ‘Milieuschade verhalen’  is op 3 juni 2014 aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

BRIEFADVIES AAN MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

De angst voor onveiligheid speelt een steeds belangrijker rol in de samenleving. Het gaat daarbij zowel om de sociale als de fysieke onveiligheid. Hierbij is fysieke onveiligheid gedefinieerd als de bedreiging van gezondheid van mensen en van goederen door allerhande ongevallen. Sociale onveiligheid is de bedreiging van gezondheid en goederen door moedwillige criminele handelingen van derden. Het publiek debat over het al dan niet opnemen van een ‘recht op veiligheid’ in de Grondwet is een treffende illustratie van deze toenemende angst.


movisie.nl/zoeken/advies

De decentralisaties dwingen gemeenten om vraagstukken integraal aan te pakken. 
Betekent dit ook dat cliëntenraden worden samengevoegd?Via Universiteiten :
via:
Onafhankelijk adviescollege voor het gehele beleidsveld van :
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Comments